Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 13. 07. - 19. 07. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • Členové euroskupiny budou v pondělí diskutovat o situaci vŘecku.
 • V pondělí se sejde Výbor pro mezinárodní obchod EP, kde proběhne výměna názorů s Ceciliou Malströmovou, komisařkou pro obchod, na téma budoucí obchodní strategie. Zasedne také výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu, jenž bude jednat např. o Evropské energetické unii.
 • V úterý zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Na jejím programu je jednání o programu lucemburského předsednictví, zprávě o dokončení hospodářské a měnové unie a doporučení pro jednotlivé státy v rámci Evropského semestru 2015.
 • Úterní schůzi Výboru pro kulturu a vzdělávání EP navštíví Günther Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost.
 • V ten samý den se pak na půdě Evropského parlamentu pod záštitou stálého předsednictví ČR při EU koná konference za účasti B. Sobotky a M. Šefčoviče "Geopolitika, Energetika a střední Evropa".
 • Ve středu je na programu rozpočtového výboru Evropského parlamentu veřejné slyšení na téma "Evropský rozpočet a malé a střední podniky". Zasedají také výbory pro průmysl, výzkum a energetiku a výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Prezentována bude krátká analýza TTIP výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP na téma motorová vozidla a strojírenství (včetně strojního vybavení).
 • Ve čtvrtek se Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude zabývat Strategií jednotného digitálního trhu a úpravou jednotného trhu.
 • Aspen Institut ve čtvrtek pořádá ve spolupráci se stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu konferenci "Digitální konkurenceschopnost EU". Konference se zúčastní např. komisařka Věra Jourová.
 • V Lucemburku se ve čtvrtek a pátek v rámci lucemburského předsednictví koná neformální setkání ministrů zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí.

 

Pondělí 13. července

 • V Bruselu zasedne Rada pro zemědělství a rybolov a tzv. Euroskupina. Na ní ministři budou diskutovat o situaci v Řecku, navážou na jednání Evropské rady, proběhne volba nového prezidenta euroskupiny (současnému končí mandát na konci července), proběhne diskuze o ekonomickém růstu a hodnocení dodržování fiskálních pravidel.
 • Zasedá výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. Na programu je výměna názorů s Ceciliou Malströmovou, komisařkou pro obchod, na téma budoucí obchodní strategie; Přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě uzavřené mezi EU a jejími členskými státy a Kolumbií a Peru; Výměna názorů s generálním tajemníkem organizace UNCITRAL Renaudem Sorieulem na téma Úmluva Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem (NLE 2015/0012).
 • Zasedá Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Na programu je výměna názorů s komisařkou Marianne Thyssenovou odpovědnou za zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu v souvislosti s politikou EU vůči Romům; Zpráva úřadu OLAF za rok 2014 - Patnáctá zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům, 1. ledna až 31. prosince 2014; Studie na téma „Fondy EU pro migrační politiky: analýza účinnosti a osvědčené postupy pro budoucnost“.
 • Zasedá Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu. Na programu jsou následující body: Na cestě k Evropské energetické unii; Směrem k nové klimatické dohodě v Paříži; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly; Výměna názorů s Brianem Simpsonem, evropským koordinátorem koncepce mořských dálnic; Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a cesta k udržitelné mobilitě; Směrem k nové klimatické dohodě v Paříži; Prezentace pana Bausche, lucemburského ministra pro dopravu, na téma priority lucemburského předsednictví; Bezpečné používání dálkově řízených letadlových systémů (RPAS), běžně známých jako bezpilotních leteckých prostředků, v oblasti civilního letectví.
 • Zasedá Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu. Na programu jsou následující body: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly.
 • Zasedá Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu. Na programu je veřejné slyšení na téma „Ničení kulturního dědictví a obchodování s ním“.
 • Zasedá Výbor regionů. Na programu jsou přípravné schůze politických skupin a 4. schůze komise COTER.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Seminář evropských hospodářských a sociálních rad na konferenci o klimatu, jeho výzvách a slibech - Paříž, 13. července 2015; Schůze předsednictva sekce NAT; 155. schůze sekce NAT; Schůze Výboru pro audit; Skupina ad hoc "Lisabonská smlouva - stanovisko EP".

Úterý 14. července

 • V Bruselu zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Na programu je jednání o programu lucemburského předsednictví, zprávě o dokončení hospodářské a měnové unie, doporučení pro jednotlivé státy v rámci Evropského semestru 2015.
 • Zasedá výbor pro rozvoj Evropského parlamentu. Na programu jsou následující body: Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení a jak posílit zdravotní systémy v rozvojových zemích, aby se předešlo budoucím krizím; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly; Úloha místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce; Rovnost žen a mužů a rozvoj; Cena korupce v rozvojových zemích – jak účelně je vynakládaná pomoc?; Boj proti korupci a následné kroky k usnesení CRIM; Humanitární krize v Jižním Súdánu.
 • Pokračuje schůze Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. Na programu jsou následující body: Současný stav probíhajících třístranných jednání; Na cestě k Evropské energetické unii; Provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a odpovědnosti podniků; Systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce; Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše (dohoda o usnadnění obchodu); Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše; Vystoupení úřadujícího předsedy Rady Jeana Aselborna na téma priority lucemburského předsednictví v oblasti politiky mezinárodního obchodu; Prezentace zprávy pracovní skupiny vyšších úředníků na téma celní unie EU-Turecko; Ochrana proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (přepracované znění); Současný stav rozvojového programu z Dohá; Činnost monitorovacích skupin.
 • Zasedá Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Ochrana finančních zájmů Evropské unie: Směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky založeným na plnění stanovených cílů; Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT); ARTEMIS – vestavěné počítačové systémy; evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky – ENIAC; souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada; Slyšení na téma „Využívání fondů EU ve členských státech v partnerství se společnostmi (dodavateli nebo subdodavateli) usazenými mimo daný členský stát“.
 • Pokračuje schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu. Na programu jsou následující body: Výměna názorů s Patem Coxem, evropským koordinátorem pro koridor Skandinávie - Středozemní moře; Výměna názorů s Kurtem Bodewigem, evropským koordinátorem pro baltsko-jadranský koridor; Zavedení cestovních víz a změna úmluvy k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008; Vízový kodex Unie (přepracované znění); Prezentace Účetního dvora na téma zvláštní zpráva č. 1/2015 „Vnitrostátní vodní doprava“.
 • Zasedá Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Veřejné slyšení na téma politika soudržnosti a marginalizované komunity; Politika soudržnosti a marginalizované komunity; Výměna názorů s panem Giovannim Kesslerem, generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).
 • Zasedá Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Podpora podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly; Nové výzvy a koncepce na podporu cestovního ruchu v Evropě; Seznámení s prioritami lucemburského předsednictví Rady; Výměna názorů s Güntherem Oettingerem, komisařem pro digitální ekonomiku a společnost; Úloha EU v OSN – jak lépe dosahovat cílů EU v oblasti zahraniční politiky; Politiky zaměřené na dovednosti pro boj s nezaměstnaností mladých lidí.
 • Na programu Výboru regionů je „Monitorování polycentrického územního rozvoje v Evropě pomocí nových ukazatelů: nad rámec HDP a NUTS2?“.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: INT/765 – setkání pana Klimka (zpravodaj EHSV) a paní Niebler (zpravodajka EP) dne 14. 7. v Bruselu; INT/736 – schůze členů INT/736 za účelem sepsání závěrů; Mimořádná schůze předsednictva CCMI; Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba.
 • V Evropském parlamentu se pod záštitou stálého předsednictví ČR při EU koná konference za účasti B. Sobotky a M. Šefčoviče "Geopolitika, Energetika a střední Evropa".

Středa 15. července

 • Zasedá Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Výměna názorů s Jeanem-Francois Cautainem, nově zvolenou hlavou delegace EU v Pákistánu; Současná politická situace v Afghanistánu; Rozpočet EU 2016 - Všechny sekce; Výměna názorů s ukrajinským ministrem zodpovědným za evropskou integraci; Výměna názorů s Jeanem Asselbornem, lucemburským ministrem pro zahraničí a evropské záležitosti; Rámcová dohoda o hospodářské spolupráci s Vietnamem; Vztahy EU - Čína.
 • Na programu Rozpočtového výboru Evropského parlamentu je veřejné slyšení na téma "Evropský rozpočet a malé a střední podniky".
 • Zasedá Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu. Na programu jsou následující body: Hospodářský dialog a výměna názorů s Pierrem Gramegnou, předsedou Rady pro hospodářské a finanční věci a ministrem financí Lucemburska; Přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření.
 • Zasedá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu. Na pořadu jednání je zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce, prevence a odrazování od neohlášené práce; Přístup na trh s přístavními službami a finanční transparentnost přístavů; Povolení pro členské státy, aby ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě o nucených pracích MOP, v oblastech týkajících se sociální politiky; Sociální podnikání a sociální inovace v boji proti nezaměstnanosti; Zpráva o implementaci, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí (2012) a solidarity mezi generacemi; Nejistá zaměstnání; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly; Evropský semestr pro koordinaci provádění hospodářské politiky 2015; Možnosti politiky pro boj s nezaměstnaností mladých lidí.
 • Zasedá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu. Na pořadu jednání je výměna názorů s paní Carole Dieschbourg, ministryní životního prostředí Lucemburska; Omezení emisí některých ovzduší znečišťujících látek ze středních spalovacích zařízení; Snížení národních emisí látek znečišťujících ovzduší a novela směrnice 2003/35 / ES; Emisní limity a schvalování typů spalovacích motorů u nesilniční pojízdných strojů; Výměna názorů s panem Miguelem Arias Cañetem, komisařem pro oblast klimatu a energetiky; Možnosti členských států omezit nebo zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území.
 • Zasedá výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu. Na programu jednání jsou následující body: Na cestě k Evropské energetické unii; Program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru; Jednotný evropský trh elektronických komunikací; Výsledky probíhajících třístranných jednání (čl. 73 odst. 4); Předsednictví Rady Evropské unie – návštěva premiéra Xaviera Bettela, lucemburského ministra pro komunikace a média; Dosažení cíle 10% propojení elektrických sítí – zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020; Předsednictví Rady Evropské unie, návštěva Marca Hansena, lucemburského státního tajemníka odpovědného za oblast výzkumu; Struktura trhu s elektřinou, výměna názorů s Miguelem Ariasem Cañetem, komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiku.
 • Koná se schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Aktuální informace o třístranných jednáních a akcích (jednotný evropský trh elektronických komunikací a úsilí o vytvoření propojeného kontinentu - Vicky Ford (ECR); vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací v Unii - Andreas Schwab (PPE)); Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce; Prezentace iniciativy PROSAFE: 10 let společné činnosti dohledu nad trhem - PROSAFE; EHP – Švýcarsko: překážky plnému provedení vnitřního trhu; Prezentace krátké analýzy TTIP výboru IMCO (motorová vozidla, strojírenství, včetně strojního vybavení); Seznámení s prioritami lucemburského předsednictví Rady, které představila paní Étienne Schneiderová, místopředsedkyně vlády; Vzájemná pomoc mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů; Nové výzvy a koncepce na podporu cestovního ruchu vEvropě.
 • Ve Výboru regionů se konají přípravné schůze politických skupin na schůzi komise ECON a 4. schůze komise ECON.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Členové CCMI ze skupiny III + delegáti; Dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem: ambiciózní dohoda na podporu růstu a zaměstnanosti; Poradní komise pro průmyslové změny; Domácí poradní skupina EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou; 3. schůze monitorovacího výboru Euromed.

Čtvrtek 16. července

 • V Lucemburku se vrámci lucemburského předsednictví koná neformální setkání ministrů zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí.
 • Zasedá Rozpočtový výbor Evropského parlamentu. Na programu jsou následující body: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly; Finanční pravidla aplikovatelná na rozpočet EU; Situace ve Středozemním moři a přístup EU kmigraci.
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu. Na programu jsou následující body: Výměna názorů s komisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou; Harmonizované indexy spotřebitelských cen (zrušení nařízení (ES) č. 2494/95); Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření ekvivalentní opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly.
 • Zasedá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu. Na programu je Výměna názorů s paní Lydií Mutsch, ministryní pro zdraví a rovnost pohlaví Lucemburska a „Na cestě k nové mezinárodní klimatické dohodě vPaříži“.
 • Pokračuje zasedání Výboru pro výzkum, průmysl a energetiku Evropského parlamentu. Na pořadu jednání jsou následující body: Stav evropské výzkumné politiky, výměna názorů s Carlosem Moedasem, komisařem pro výzkum, vědu a inovace; Sdělení Komise „Strategie jednotného digitálního trhu pro Evropu“; Předsednictví Rady Evropské unie, návštěva Etienna Schneidera, lucemburského ministra hospodářství a obchodu; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly.
 • Pokračuje zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu. Na programu je představení studie "Inteligentní regulace jednotného trhu"; EHP – Švýcarsko: překážky plnému provedení vnitřního trhu; Vzájemná pomoc mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů; Společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem; Sdělení Komise „Strategie jednotného digitálního trhu pro Evropu“ COM(2015) 192; Výměna názorů se zástupci Komise; Směrem k lepší právní úpravě jednotného trhu.
 • Na pořadu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru je předsednictvo specializované sekce Vnější vztahy; Specializovaná sekce Vnější vztahy; TEN/569 - 2. schůze studijní skupiny - Integrovaná politika EU v oblasti letectví.
 • Aspen Institut ve spolupráci se stálým zastoupením ČR při EU pořádá vBruselu konferenci "Digitální konkurenceschopnost EU".

tek 17. července

 • V Lucemburku se vrámci lucemburského předsednictví koná ekonomické fórum o energetice a klimatu a neformální Rada ministrů zaměstnanosti.
 • V Evropském parlamentu se koná se řádná schůze zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem.

Sobota 18. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 19. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 20.07         Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek

Do 21.07         Rovnost žen a mužů

Do 24.07         Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)

Do 29.07         Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

Do 31.07         Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích

Do 31.07         Konzultace o evropské ekoznačce pro produkty rybolovu a akvakultury

Do 10.08         Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2016 a následující roky

Do 13.08         Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

Do 20.08         Konzultace zúčastněných stran k oběhovému hospodářství

Do 21.08         Veřejná konzultace týkající se tzv. modré karty EU a evropských politik v oblasti migrace pracovních sil

Do 31.08         Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Mexikem

Do 03.09         Veřejná konzultace smluvních pravidel pro nakupování digitálního obsahu a hmotných aktiv na internet

Do 04.09         Fungování trhů s odpadem v Evropské unii

Do 09.09         Veřejná konzultace o větší transparentnosti daně z příjmů právnických osob

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

Do 30.09         Konzultaci Směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách (SAMS) - Mediální rámec pro 21. století

Do 30.09         Konzultace týkající se strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 10/7/2015.< Archív novinek