Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 20.07. - 26.07. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci, hlavními body jednání je situace v Severní Africe (Libye, Tunisko) a dosažená dohoda s Iránem o jaderném programu.
 • V pondělí zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, ústředním tématem je migrace. 
 • V pondělí a úterý proběhne neformální setkání ministrů hospodářství.
 • Ve středu proběhne schůze Senátu ČR. Na pořadu jednání bude projednání nařízení EU a projednání vládního návrhu na souhlas s ratifikací dohody mezi EU a Islandem o účasti na společném plnění závazků ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. Dále bude vláda na schůzi informovat Senát o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 25. - 26. června 2015.
 • Ve čtvrtek se v Lucemburku koná neformální setkání ministrů pro životní prostředí a neformální setkání státních tajemníků pro EU.
 • Ve čtvrtek je v Evropském hospodářském a sociálním výboru na programu schůze pro zlepšování právní úpravy. Uskuteční se rovněž schůze studijní skupiny Strategie pro jednotný digitální trh.
 • Na pátek se s ohledem na řeckou krizi očekává zasedání Rady pro finanční a hospodářské otázky.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 20. července

 • Rada pro zahraniční věci se bude zabývat dohodou o Íránském jaderném programu ze dne 14. července 2015. Ministři se také zaměří na nejnovější události v Tunisku, totiž na teroristický útok v Sousse z 26. června, který následoval po útoku na Bardo muzeum z 18. března 2015. Budou diskutovat o zvýšení podpory EU v otázkách bezpečnosti a socioekonomického rozvoje. 
 • V rámci Lucemburského předsednictví v Radě Evropské unie se bude v Lucemburku konat neformální setkání ministrů pro konkurenceschopnost za přítomnosti ministrů hospodářství.  Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elzbieta Bienkowska a místopředseda vlády, ministr hospodářství, Étienne Schneider, se dále sejdou na společné tiskové konferenci v evropském kongresovém centru v Lucemburku.
 • Jako každý týden bude zasedat Coreper II.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční 2. schůze studijní skupiny - Finanční ekosystém / sociální podniky - Diskuse o předběžném návrhu k problematice Stavebnictví a finanční podpory sociálních podniků, která se zaměří na přednesení vysvětlujícího stanoviska.

 

Úterý 21. července

 • Pokračuje neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost.
 • V úterý proběhne zasedání Správní Rady Evropské investiční banky.
 • V úterý proběhne v Lucemburku konference s názvem „Vnitřní trh budoucnosti“, kde bude vyslána delegace EHSV - Skupina I.

 

Středa 22. července

 • V rámci Lucemburského předsednictví v Radě Evropské unie v Lucemburku proběhne neformální setkání ministrů životního prostředí. Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energie, Miguel Arias Cañete a ministryně pro životní prostředí, Carole Dieschbourg, o této události společně uspořádají tiskovou konferenci dne 23. července 2015 v budově evropského kongresového centra Lucemburku.
 • Ve středu bude pokračovat zasedání Coreperu II a rovněž se bude konat zasedání Coreperu I.
 • Proběhne schůze Senátu ČR. Na pořadu jednání je mimo jiné:

Vláda ČR bude informovat na schůzi Senátu o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 25. - 26. června 2015; Dojde k projednání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území; A dále bude projednán vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé, o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu.

 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se bude konat schůze příslušné sekce a předsedů CCMI (Poradní komise pro průmyslové změny), kde bude zhodnoceno, jak doposud       v roce 2015 návrhy a příspěvky EHSV v rámci jeho kompetencí ovlivnily práci Komise, zejména v      oblasti přijetí opatření na snížení nákladů v průmyslu a v oblasti průmyslové politiky. Dále se uskuteční 16. schůze monitorovacího výboru EU-Rusko.

 

 

Čtvrtek 23. července

 • Ve čtvrtek se uskuteční v rámci Lucemburského předsednictví neformální setkání ministrů životního prostředí v Lucemburku.
 • Ve čtvrtek se uskuteční v rámci Lucemburského předsednictví neformální setkání státních tajemníků pro EU. Na straně předsednictví bude přítomen ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí, Jean Asselborn a ministr práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky, Nicolas Schmit.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je na programu           SC/41 – 1. schůze pro zlepšování právní úpravy a také prodiskutování pracovní verze dokumentu v oblasti sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR: Lepší regulace pro lepší výsledky - EU agenda EESC-2015-03697-00-00-DT-TRACOM(2015) 215 a dále TEN/574 1. schůze studijní skupiny Strategie pro jednotný digitální trh - Diskuse předběžného návrhu na sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR: Jednotný evropský digitální trh, COM (2015) 192.

 

tek 24. července

 • Lze očekávat zasedání Rady pro finanční a hospodářské otázky.

 

Sobota 25. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 26. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 21.07      Rovnost žen a mužů

Do 24.07      Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)

Do 29.07      Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

Do 31.07      Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích

Do 31.07      Konzultace o evropské ekoznačce pro produkty rybolovu a akvakultury

Do 10.08      Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2016 a následující roky

Do 13.08      Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

Do 20.08      Konzultace zúčastněných stran k oběhovému hospodářství

Do 21.08      Veřejná konzultace týkající se tzv. modré karty EU a evropských politik v oblasti migrace pracovních sil

Do 31.08      Veřejná konzultace o prosazování práva a správy v oblasti lesnictví a obchodu

Do 31.08      Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Mexikem

Do 03.09      Veřejná konzultace smluvních pravidel pro nakupování digitálního obsahu a hmotných aktiv na internet

Do 04.09      Konzultace o mezinárodní správě oceánů

Do 04.09      Fungování trhů s odpadem v Evropské unii

Do 09.09      Veřejná konzultace o větší transparentnosti daně z příjmů právnických osob

Do 11.09      Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11.09      Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

Do 30.09      Konzultaci Směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách (SAMS) - Mediální rámec pro 21. století

Do 30.09      Konzultace týkající se strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

Do 01.10      Konzultace příležitostí rybolovu pro rok 2016 v rámci společné rybářské politiky

Do 07.10      Možné dopady nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a směrnice (CRD) na poskytování bankovních prostředků ekonomice

Do 08.10     Veřejná konzultace na téma eliminace rizik v oblasti bezpečných dodávek elektřiny

Do 08.10     Veřejná konzultace pro oblast změn energetického trhu

Do 15.10     Online veřejná konzultace k otázce přezkoumání politiky kontroly vývozu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 17/7/2015.< Archív novinek