Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 07.09. - 13.09. 2015


   Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí se v Lucemburku koná mimořádné zasedání Rady pro zemědělství a rybolov. Ve Štrasburku začne plenární zasedání Evropského parlamentu.

V úterý pokračuje plenární zasedání a Evropská investiční banka pořádá v Polsku 25. ekonomické fórum.

Ve středu pokračuje plenární zasedání, na kterém pronese předseda Evropské komise Juncker zprávu o stavu unie. Na plénu se bude hlasovat mimo jiné o zprávě z vlastní iniciativy poslankyně Dlabajové s názvem Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století. V EHSV se sejde studijní skupina kvůli představení návrhu Akčního plánu proti pašování migrantů.

Ve čtvrtek se v rámci lucemburského předsednictví koná konference na téma: „Rozmanitost a  mnohojazyčnost v raném dětství v oblastech vzdělání a péče“ a dojde k ukončení plenárního zasedání.

V pátek proběhne neformální setkání ministrů hospodářství a financí v Lucemburku, které bude pokračovat do soboty.

V sobotu se sejde Euroskupina.

 

 Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 7. září

V rámci lucemburského předsednictví se koná mimořádné zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, zejména v návaznosti na tiskovou konferenci lucemburského ministra zemědělství, vinařství a rozvoj venkova Fernanda Etgena a hospodářskou krizi v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví živočišné výroby. Ministři projednají rovněž dopad, který má na trh EU zákaz dovozu zemědělských produktů do Ruska.

V Evropském Parlamentu ve Štrasburku bude probíhat plenární zasedání. Zejména bude prostor udělen minutovým projevům a krátkým prezentacím napříč tématy (např. lidská práva a technologie v zemích 3. světa; zlepšení regulace jednotného vnitřního trhu; postavení žen ve vědě a vzdělávání).

Zasedají jednotlivé politické skupiny EP.

Bude svolána mimořádná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, kde se bude projednávat rozpočet na základě návrhu stanoviska Anneleen Van Bossuyt (ECR), dále se projedná nový návrh pařížské klimatické dohody a stanovisko navržené Seánem Kellym (PPE) a na závěr dojde k projednání stanoviska k rozvoji udržitelného evropského průmyslu základních kovů, které vypracoval Edouard Martin (S&D).

 

Úterý 8. září

Pokračování plenárního zasedání Evropského parlamentu, kde bude představeno vyjádření Rady k rozpočtu pro rok 2016 a dojde k představení nových dohod v oblasti rybolovu.

V rámci Rady EU se uskuteční jednání attachés pro oblast finančních služeb.

Zasedají politické skupiny EP.

V rámci EHSV proběhne specializovaný seminář na téma „Jednotný trh, výroba a spotřeba“, kde proběhne předběžná diskuse o stanovisku specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost k tématu Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě (TEN/574) se zpravodaji Hencksem a  Morganem. Dále se sejde studijní skupina zaměřující se na evropský program pro migraci, kterou zahájí předseda Pariza Castaños a dále se bude diskutovat Sdělení Komise - Evropský program pro migraci
(COM/2015/0240 final) 

Evropská investiční banka pořádá 25. Ekonomické fórum v polské Krynici.

 

Středa 9. září

Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu. Na programu jednání bude zejména zpráva o stavu unie předsedy Evropské komise Jeana Clauda Junckera a dále představení návrhu opatření v oblasti mezinárodní ochrany pro Itálii a Řecko. Odpoledne se bude hlasovat o zprávě z vlastní iniciativy české europoslankyně Martiny Dlabajové s názvem „Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobení dovedností a kvalifikace poptávce a pracovním příležitostem jako cesta k překonání krize“.

EHSV pořádá diskusi u kulatého stolu, věnovanou funkčnímu hospodářství a zahrnutí tohoto tématu do projektu „Nové postoje ke spotřebě“ v návaznosti na stanovisko CCMI/112.

Dále se v rámci EHSV uskuteční konference na téma: „Územní dopad politik  EU - směrem k jednotnému a inkluzivnímu přístupu“ a sejde se studijní skupina zaměřující se na Akční plán EU proti pašování migrantů (2015-2020). Schůzi zahájí předsedkyně Grace Attard a dále bude představen návrh Akčního plánu zpravodajkou Brendou King.

 

Čtvrtek 10. září

V rámci Lucemburského předsednictví se koná konference na téma: „Rozmanitost a mnohojazyčnost v raném dětství v oblastech vzdělání a péče“. Diskutovat se bude návrh pracovní skupiny pro systém předškolního vzdělávání a péče a výstupy z konference budou představeny ministrům školství na zasedání v listopadu.

Závěrečný den plenárního zasedání Evropského parlamentu se bude věnovat prezentaci zpráv o implementaci evropského práva a dále debatě na téma porušování lidských práv, demokracie a právního státu.

V Radě EU se uskuteční setkání attachés pro oblast finančních služeb a schůze Skupiny přátel předsednictví.

Budou dále zasedat jednotlivé politické skupiny.

V rámci EHSV se uskuteční např. Schůze předsednictva specializované sekce - Vnější vztahy, kde dojde k přijetí návrhu informační zprávy k tématu Situace žen v evropsko-středomořském regionu a dále stanoviska k tématu Energie – faktor rozvoje a prohloubení procesu přistoupení na západním Balkáně.

 

tek 11. září

V rámci Lucemburského předsednictví bude pokračovat konference „Rozmanitost a mnohojazyčnost v raném dětství v oblastech vzdělání a péče“.

Proběhne neformální setkání ministrů hospodářství a financí v Lucemburku.

V rámci EHSV proběhne konference WEstart s názvem: „Ženy podnikající v sociální oblasti mění svět“.

Zasedat bude Coreper I.

 

Sobota 12. září

V rámci lucemburského předsednictví bude pokračovat neformální zasedání ministrů hospodářství a ministrů financí v Lucemburku a sejde se tzv. Euroskupina.

Neděle 13. září

Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 31. 08.       Veřejná konzultace o prosazování práva a správy v oblasti lesnictví a obchodu

Do 31. 08.       Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Mexikem

Do 03. 09.       Veřejná konzultace smluvních pravidel pro nakupování digitálního obsahu a hmotných aktiv na internet

Do 04. 09.       Konzultace o mezinárodní správě oceánů

Do 04. 09.       Fungování trhů s odpadem v Evropské unii

Do 09. 09.       Veřejná konzultace o větší transparentnosti daně z příjmů právnických osob

Do 11. 09.       Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11. 09.       Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

Do 30. 09.       Konzultaci Směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách (SAMS) - Mediální rámec pro 21. století

Do 30. 09.       Konzultace týkající se strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

Do 01. 10.       Konzultace příležitostí rybolovu pro rok 2016 v rámci společné rybářské politiky

Do 07. 10.       Možné dopady nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a směrnice (CRD) na   

                     poskytování bankovních prostředků ekonomice

Do 08. 10.      Veřejná konzultace na téma eliminace rizik v oblasti bezpečných dodávek elektřiny

Do 08. 10.      Veřejná konzultace pro oblast změn energetického trhu

Do 15. 10.      Online veřejná konzultace k otázce přezkoumání politiky kontroly vývozu

Do 15. 10.      Veřejná konzultace pro zhodnocení úpravu evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Do 15. 10.      Veřejná konzultace na rozšíření evropského statistického programu

Do 21. 10.      Veřejná konzultace na zavedení nového textilního vlákna: polyakrylát

Do 23. 10.      Konzultace pro zhodnocení rozhodnutí učiněných na základě mezivládních dohod

Do 29. 10.      Veřejná konzultace k systému inteligentních hranic

Do 15. 11.      Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16. 11.       Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17. 11.      Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18. 11.       Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 27. 11.   Veřejná konzultace na téma struktura daní u spotřebních daní na alkohol a alkoholické nápoje

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 4/9/2015.< Archív novinek