Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 21.09. - 27.09. 2015


  Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí zasedají výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro mezinárodní obchod se bude zabývat mechanismem na ochranu investic vrámci TTIP.

V pondělí se vLucemburku koná konference věnovaná Jednotnému digitálnímu trhu. CEBRE organizuje vEvropském domě v Praze panelovou debatu na téma digitální kontrakt jako jedna ziniciativ balíčku Jednotný digitální trh.

V úterý v Bruselu mimořádně zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci scílem uzavřít prozatímní dohodu oumístění dalších 120 000 migrantů.

V úterý Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP projedná zprávu Směrem k lepší právní úpravě jednotného trhu, kterou by měl den poté schválit.

Ve středu budou hlavy a předsedové členských států vBruselu řešit krizi aktuálního stavu migračních toků v EU. 

Ve středu Senát ČR na své 12. schůzi projedná Strategii pro jednotný digitální trh vEU.

Ve středu členové Komise povedou první orientační debatu na téma Strategie pro vnitřní trh zboží a služeb.

Ve čtvrtek se uskuteční schůze Výboru pro evropské záležitosti PS PČR. Poslanci se budou mj. zabývat problematikou migrace, unijní pomocí Řecku, označováním energetické účinnosti štítky či posílením nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií.

V pátek proběhne vLucemburku neformální setkání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví zaměřené na téma směrnice o přeshraniční zdravotní péči.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

 

Pondělí 21. září

V Lucemburku proběhne vrámci předsednictvíkonference snázvem „Den spotřebitele a hospodářské soutěže“ zaměřená na meziroční priority Jednotného digitálního trhu a vlivu Strategie na spotřebitele a podnikání voblasti digitálního zboží a služeb.

Dále se vrámci předsednictví vLucemburku uskuteční SET Plán Konference 2015 na téma „Výzkum, inovace, hospodářská soutěž pro energetickou unii“ se zaměřením na posílení práce Evropského Strategického Plánu pro Energetické Technologie a prohloubení diskuse o urychlení transformace energetického systému.

Komise pořádá vBruselu informační den na téma Horizont 2020 - společenské výzvy 5: Klimatické změny, životní prostředí, účinnost zdrojů a suroviny - výzvy pro rok 2016 podle nového pracovního programu.

Komise dále pořádá vukrajinské Oděse workshop snázvem Reformy systémů v oblasti veřejného zdravotnictví - poznatky z behaviorální ekonomie.

Komise organizuje vBruselu Ověřovací workshop pro studii o posouzení Souhrnných nákladů pro chemický průmysl EU. Hlavním cílem workshopu je přezkum studie před jeho zveřejněním, diskuze o hlavních zjištěních studie a první orientační informace o tom, jak interpretovat výsledky studie z hlediska konkurenceschopnosti evropského chemického průmyslu.

V Radě EU bude zasedat Zvláštní výbor pro zemědělství a Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Zasedají jednotlivé politické skupiny.

Výbor EP pro mezinárodní obchod se zaměří na mechanismus na ochranu investic, vrámci projednávané dohody EU-USA.

Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP projedná zprávu Komise o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Výroční zpráva o boji proti podvodům za rok 2014, a zaměří se také na provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress nebo Společnou studii výborů CONT a BUDG na téma „Složení expertních skupin Komise i stav rejstříku expertních skupin“.

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP se bude zabývat programem Horizont 2020. Členové projednají návrh stanoviska pro vnesení transparentnosti, koordinovanosti a sbližování do politik daně z příjmu právnických osob vUnii.

Výbor pro kulturu a vzdělání EP si vyslechne prezentaci zástupců Evropské audiovizuální observatoře na téma veřejnoprávních vysílacích služeb. Dále projedná stanoviska o směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu a proběhne také výměna názorů o úloze mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a výchovy kzákladním hodnotám EU.

Podvýbor pro bezpečnost a obranu projedná návrh zprávy o vývozu zbraní.

Výbor EP pro rozvoj se zaměří na úlohu EU vOSN a strategii jak vrámci této spolupráce efektivněji dosahovat cílů zahraniční politiky.

Výbor regionů pořádá konference na téma: „Zmenšování inovační propasti: Regionální analýzy a politiky iniciativ.“

CEBRE spolu se Zastoupením Evropské komise vČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu vČR pořádá vPraze spolu sHK ČR panelovou debatu na téma digitální kontrakt.

 

 

Úterý 22. září

V Bruselu mimořádně zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci v návaznosti na zasedání ze 14. září. Projedná prozatímní návrh kumístění dalších 120 000 osob, které potřebují mezinárodní ochranu z členských států vystavených masivním migračním tokům.

Pokračuje konference SET Plán 2015 na téma „Výzkum, inovace, hospodářská soutěž pro energetickou unii“.

V Lucemburku proběhne dvoudenní neformální setkání ministrů energetiky.

Zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.

V Radě EU proběhne zasedání Attachés voblasti finančních služeb, zasedání Výboru pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice), zasedání Politického a bezpečnostního výboru a zasedání skupiny MERTENS.

Pokračuje workshop Komise snázvem Reformy systémů v oblasti veřejného zdraví - poznatky z behaviorální ekonomie vukrajinské Oděse.

Komise pořádá vBruselu konferenci na téma: Rozpočet EU zaměřený na výsledky – debata o klíčových aspektech kzohlednění pro budoucí maximálně efektivní využití rozpočtu. Debata se bude zabývat klíčovými otázkami počínaje praktickou aplikaci teorie výkonového rozpočtování, následuje analýza stávajícího víceletého rozpočtového systému EU.

Výbor EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat Protokolem o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají pod hlavu V části III Smlouvy o fungování Evropské unie.

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP na schůzi projedná druhý balíček návrhů týkajících se evropského programu pro migraci. Vystoupí zástupci Komise ktématu Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu.

Hospodářský a měnový výbor EP se bude zabývat finanční podporou Řecku.

Podvýbor pro bezpečnost a obranu projedná současný stav vojenských misí a operací EU - proběhne výměna názorů s náčelníkem Vojenského štábu Evropské unie generálporučíkem Wolfgangem Wosolsobe a s Jean-Yourim Martym, zástupcem ředitele a programovým manažerem RPAS, Alainem Alexisem, vedoucím oddělení Evropské obranné agentury, obranný průmysl, GŘ GROW, Evropské komise ohledně budoucnosti evropských programů týkajících se bezpilotních letounů.

Výbor EP pro ústavní záležitosti podiskutuje zlepšování právní úpravy a funkci právního státu voblasti lidských práv.

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude hlasovat o Programu prořešeníinteroperability pro evropskéorgány veřejnésprávy, podniky a občany a o rozvoji udržitelného evropského průmyslu základních kovů. Dále se projedná návrh stanoviska na téma„Hodnocenía výzvy regulace finančních služeb EU: Dopady a cesta kúčinnějšímu aúčelnějšímu rámci EU pro finančníregulaci a unii kapitálových trhů.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP bude na své schůzi udělovat absolutoria.

Výbor pro mezinárodní obchod EP projedná stanovisko k Energetické unii a proběhne výměna názorů s Mari Kiviniemi, zástupkyní generálního sekretáře pro Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Výbor pro rozvoj EP má na pořadu jednání témata jako jsou: Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci; hlasování o souhrnném rozpočtu EU pro rok 2016; Priority lucemburského předsednictví v oblasti humanitární pomoci nebo Humanitární odpověď EU na uprchlickou krizi.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP projedná na schůzi aktuálníinformace otřístranných jednáních a akcích a také pozměňovací návrh: Směrem klepší úpravě jednotného trhu a vystoupí zástupce komise o návrh aktu v přenesené pravomoci o celním kodexu Unie.

ALDE organizuje seminář – „Červený web“ zabývající se tím, jak Rusové využívají internetu pro šíření propagandy a dozoru nad trhem.

Evropská Investiční Banka pořádá vHradci Králové konferenci na téma: "Financování krajských a městských investic v České republice". Té se zúčastní zástupci krajů, krajských měst, ministerstva financí a Evropské komise, bude věnovat zejména příležitostem a výzvám programového období 2014-2020.

EHSV pořádá schůzi s názvem „Mechanismus podávání kolektivních žalob v Evropské sociální chartě. Dále proběhne schůze snázvem: Možnosti udržitelného růstu v Evropě – globální zdraví a informační schůzi pro nové členy.

 

Středa 23. září

Evropská komise povede orientační debatu na téma Strategie pro vnitřní trh zboží a služeb.

VLucemburku pokračuje neformální setkání ministrů pro energetiku.

Zasedá COREPER I a COREPER II.

Předseda Evropské rady svolal na středu mimořádné neformální setkání ministerských předsedů členských států, kdy tématem bude řešení uprchlické krize.

Komise pořádá konferenci na téma „Věda je zázračná – Noc 10. výročí evropských výzkumných pracovníků.

V EP se uskuteční návštěva delegace pro vztahy sKanadou a delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou.

EP – proběhne smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU;

Hospodářský a měnový výbor EP projedná návrh směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/EHS; pozměňovací návrhy kDohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření ekvivalentní opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb ECON/8/03235.

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se zúčastní meziparlamentní schůze Výborů ktématu migrace.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP zhodnotí Evropskou síť služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám v oblasti mobility a další integrace trhů práce a také Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: provádění priorit pro rok 2015.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP bude hlasovat o návrhu usnesení ohledně poznatků získaných z katastrofálního úniku červeného kalu, pět let po nehodě vMaďarsku a také návrh zprávy na snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel nebo návrh zprávy: Směrem k nové klimatické dohodě vPaříži.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP předloží strategický dokument o nákladech vyplývajících zneexistujícího společného postupu voblasti jednotného trhu.

Zasedat budou jednotlivé politické skupiny.

Senát ČR na své 12. schůzi projedná Strategii pro jednotný digitální trh v EU; Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení a projedná Vládního návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.

Pokračování konference EIB vHradci Králové.

EHSV uskuteční informační schůzi pro nové členy.

 

Čtvrtek 24. září

V Lucemburku se vrámci předsednictví uskuteční Lucemburské fórum udržitelnosti zaměřené na témata jako odpovědného finančnictví, přehodnocení území nebo Digitál pro udržitelný rozvoj.

Dále se vLucemburku uskuteční neformální setkání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví, které rozebere téma podpory osob žijící sdemencí a také plnění evropského semestru.

V Radě EU proběhne Zasedání Vojenského výboru Evropské unie a Zasedání Politického a bezpečnostního výboru.

Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projedná problematiku migrace, unijní pomoc Řecku, označování energetické účinnosti štítky či posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií.

EHSV uskuteční výroční cestu sdružení bývalých členů - setkání se zástupci lucemburské HSR.

 

tek 25. září

V rámci předsednictví proběhne neformální setkání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví zaměřené na téma Směrnice o přeshraniční zdravotní péči.

V Radě EU proběhne zasedání Výboru pro obchodní politiku (TPC) a zasedání Attachés voblasti finančních služeb.

Zasedat bude COREPER I.

VEHSV projednají problematiku předčasného ukončování školní docházky.

 

Sobota 26. září

Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 27. září

Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 30.09         Konzultaci Směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách (SAMS) - Mediální rámec pro 21. století

Do 30.09         Konzultace týkající se strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

Do 01.10.        Konzultace příležitostí rybolovu pro rok 2016 v rámci společné rybářské politiky

Do 07.10.        Možné dopady nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a směrnice (CRD) na poskytování bankovních prostředků ekonomice.

Do 08.10.        Veřejná konzultace na téma eliminace rizik v oblasti bezpečných dodávek elektřiny

Do 08.10.        Veřejná konzultace pro oblast změn energetického trhu

Do 15.10.        Online veřejná konzultace k otázce přezkoumání politiky kontroly vývozu

Do 15.10.        Veřejná konzultace pro zhodnocení úpravu evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Do 15.10.        Veřejná konzultace na rozšíření evropského statistického programu

Do 21.10.        Veřejná konzultace na zavedení nového textilního vlákna: polyakrylát

Do 23.10.        Konzultace pro zhodnocení rozhodnutí učiněných na základě mezivládních dohod

Do 29.10.        Veřejná konzultace k systému inteligentních hranic.

Do 15.11.        Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16.11.        Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17.11.        Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18.11.        Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 24.11.        Veřejná konzultace o podrobných pravidech provádění inspekčních postupů klinických hodnocení, včetně požadavků na kvalifikaci a vyškolení inspektorů, podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 536/2014      

Do 24.11.        Veřejná konzultace k prováděcímu aktu Komise týkajícího se zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky podle čl. 47 prvního pododstavce směrnice 2001/83/ES

Do 24.11.        Podrobné pokyny Komise týkající se zásad správné výrobní praxe pro hodnocené humánní léčivé přípravky podle čl. 63 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 24.11.        Akt Komise v přenesené pravomoci týkající se zásad a pokynů správné výrobní praxe u hodnocených humánních léčivých přípravků a inspekčních postupů podle čl. 63 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 25.11.        Poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé Unii podle směrnice o inteligentních dopravních systémech 2010/40/EU

Do 27.11.        Veřejná konzultace ohledně struktury spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

  • dne 18/9/2015.


< Archív novinek