Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 5.10. - 11.10. 2015


  
 • * Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Rada pro Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Dále proběhne zasedání Euroskupiny, na kterém vystoupí řecký ministr financí a představí návrhy nově zvolené vlády. Kromě toho se bude projednávat nutnost reformy sektoru služeb v rámci eurozóny a představí se návrhy na rozdělení rozpočtu na rok 2016. Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu.
 • V úterý zasedá Rada pro hospodářské a finanční záležitosti, na které se očekává dosažení politické dohody ohledně návrhů směrnice o daňových rozhodnutích podniků s přeshraničním dopadem. Pokračuje plenární zasedání EP, jednat se bude např. o emisích v automobilovém sektoru.
 • Ve středu se na Plenárním zasedání EP budou projednávat limity emisí znečišťujících ovzduší. Následně vystoupí se svým projevem španělský král Filip IV. Komise představí své prohlášení k unijnímu balíčku pro kapitálové trhy a budou projednána finanční pravidla pro všeobecný unijní rozpočet. Zasedat bude Coreper I a Coreper II.
 • Ve čtvrtek zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • V pátek bude pokračovat Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. V rámci předsednictví bude pokračovat 8. Konference kvality v Lucemburku. Vystoupí zástupci jednotlivých států, např. Německa, Švédska a Pobaltí. VEHSV dojde ke zvolení nového předsednictva.

 

   
 • * Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 5. října

 • Proběhne zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Ministři projednají zakomponování sociálních témat do Evropského semestru a prokonzultují sociální reformy, reformy penzijních systémů a zdravotní péče v návaznosti na „Zprávu pěti předsedů“, zpracovanou Jean-Claude Junckerem, Donaldem Tuskem, Jeroenem Dijsselbloem, Mario Draghim a Martinem Schulzem s cílem prohloubit hospodářskou a měnovou unii.
 • Dále proběhne zasedání Euroskupiny, na kterém vystoupí řecký ministr financí a představí návrhy nově zvolené vlády. Kromě toho se bude projednávat nutnost reformy sektoru služeb v rámci eurozóny a představí se návrhy na rozdělení rozpočtu na rok 2016.
 • V EP začíná plenární zasedání. Jednat se bude o roli místních orgánů v rozvojových zemích, legislativě spojená s hypotékami a rizikovými finančními nástroji o exportních kontrolách zboží dvojího užití
 • Generální ředitelství pro vnitřní trh pořádá konferenci - EU-USA-Kanada za účasti firem, podnikatelských seskupení a výzkumných ústavů ze zmíněných lokalit; nástroje pro propojení obchodních vztahů malých a středních podnikatelů v USA, Kanadě a EU.
 • Zasedat budou jednotlivé politické skupiny.
 • Proběhne zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.
 • Ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova proběhne mimořádná schůze, na které se bude hlasovat o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii a jejich dovoz do Unie. Dále proběhne výměna názorů s komisařem odpovědným za zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem o „víceletém prováděcím plánu strategie EU v oblasti lesnictví“.

 Úterý 6. října

 • Uskuteční se zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci s cílem dosáhnout shody ohledně návrhu směrnice o daňových rozhodnutích podniků s přeshraničním dopadem. Dále zhodnotí proces evropského semestru v roce 2015 a projednávat se bude i akční plán unie kapitálových trhů.
 • Pokračuje konference - EU-USA-Kanada.
 • Komise pořádá konferenci na téma: „Modrý růst v Baltském moři“ - zajištění a inovace ekologické Modré ekonomiky; přístup k finančním zdrojům v námořním sektoru.
 • Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu EK pořádá konferenci ohledně nahlašování incidentů v pozemní dopravě, zejména ve vztahu k ničení veřejných dopravních prostředků, krádežím kovových předmětů a součástek, graffiti atd.
 • Uskuteční se konference pořádaná EK na téma: Posuzování životních cyklů pro nakrmení planety a energii pro život. Efektivní využívání a produkce potravin; potravinové ztráty; nutriční aspekty potravin.
 • Zasedat bude Politický a bezpečnostní výbor Rady EU a dále Skupiny MERTENS a ANTICI.
 • V Komisi se uskuteční orientační debata o vnějším zastupování a projedná se návrh Zelené knihy o situaci po Dohodě z Cotonou, obojí pod záštitou místopředsedkyně Mogherini.
 • V Poslanecké sněmovně proběhne na 33. schůzi první čtení vládního návrhu, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014.
 • V EP pokračuje plenární zasedání. Na programu jsou emise v automobilovém sektoru, řízení o drobných pohledávkách, kaseiny a kaseináty pro lidskou spotřebu a jednat se bude také o možnostech snížení znečišťujících emisí.
 • EIB pořádá ve Stockholmu seminář na téma „Příležitosti pro švédské investory za hranicemi země“.
 • EIB uskuteční v rámci programu fi-compass seminář v Bulharsku na téma Finanční nástroje pro evropské strukturální a investiční fondy.
 • VEHSV proběhne plenární zasedání, na kterém se bude volit nové předsednictvo. V úterý dojde k navrhování a volbě kandidátů v jednotlivých skupinách.

Středa 7. října

 • Evropská migrační síť pořádá v Lucemburku konferenci s názvem „30 let od Schengenské dohody - budoucnost Schengenu: výzvy a možnosti“. Mimo témata, která vyplývají z názvu, se konference zaměří i na problematiku posílení vnějších hranic a regulované migrace. Konference se zúčastní Charles Elsen, bývalý generální ředitel pro spravedlnost a vnitřní věci; Matthias Ruete generální ředitel pro migraci a vnitřní věci EK, Fabrice Leggeri, výkonný ředitel FRONTEXU nebo např. ministři vnitra z Francie, Švédska.
 • Na Plenárním zasedání EP vystoupí se svým projevem španělský král Filip IV. Komise představí své prohlášení k unijnímu balíčku pro kapitálové trhy a budou projednána finanční pravidla pro všeobecný unijní rozpočet, dále se budou řešit platební služby na vnitřním trhu.
 • V EP se uskuteční návštěvy delegací z několika států (např. pro vztahy s Iránem, Latinskou Amerikou, nebo se zeměmi jihovýchodní Asie a sejde se předsednictvo EP.
 • Zasedat bude Coreper I a Coreper II.
 • V rámci předsednictví dojde k neformálnímu setkání ministrů dopravy, kteří se speciálně sejdou k projednání rozvoje cyklistiky jako nového způsobu dopravy. Schůze se zúčastní také komisařka pro dopravu Violeta Bulc.
 • V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dojde ke druhému čtení vládního návrhu, který se předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu.
 • V EHSV pokračuje Plenární zasedání svolané z důvodu volby nového předsednictva. Volební komise ověří legalitu kandidatur, které jí budou předloženy k volbě předsednictva, proběhne ustavující zasedání a schůze členů předsednictva jednotlivých skupin.

Čtvrtek 8. října

 • V Lucemburku se v rámci předsednictví uskuteční Konference Lucemburské agentury pro dobrovolníky a evropského dobrovolnického centra s názvem „Pomocné ruce - naděje pro Evropu!“. Zástupci EP, EK a soukromého sektoru se budou zabývat otázkami motivace, kariérního postupu dobrovolníků a možnostmi jejich financování.
 • Uskuteční se konference pořádaná v rámci lucemburského předsednictví s názvem „Východní středomoří - Západobalkánská cesta“. Jean Asselborn, Ministr pro zahraniční a evropské záležitosti a ministr pro migrační a azylovou politiku a Vysoká představitelka EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku, Mogherini budou diskutovat o migrační vlně z Blízkého východu a možnostech její regulace. Zúčastní se rovněž ministři zahraničních věcí z blízkého východu - Libanonu, Jordánska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Kosova a Černé Hory.
 • Bude zasedat Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • Komise pořádá konferenci k tématu uspořádání trhu s novou energií. Řečníci se budou zabývat zejména dostupností, flexibilitou, spokojeností zákazníka a rolí, kterou hraje distribuční systém. Dalším tématem bude bezpečnost dodávané energie.
 • Uskuteční se konference Komise ohledně vizí pro dosažení souladu primární produkce (zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura) s meziodvětvovými změnami, výzvami a propojením v průběhu dalších 30-40 let). Zaměří se i na inovace a priority v této oblasti.
 • Komise pořádá 2. konferenci v rámci Evropské referenční sítě v Lisabonu za přítomnosti expertů, národních autorit, poskytovatelů zdravotních služeb a nezávislých těles.
 • V Evropském parlamentu pokračuje Plenární zasedání a tématem budou rovné příležitosti a rovný přístup k mužům a ženám na trhu práce. Dále proběhne debata ohledně porušování lidských práv a následných možných postupech.
 • V EP se rovněž uskuteční návštěvy několika delegací z Mexika, Palestiny, Indie, nebo USA.
 • EIB uskuteční v rámci programu fi-compass seminář v Rumunsku na téma Finanční nástroje pro evropské strukturální a investiční fondy.
 • V EHSV dojde v rámci Plenárního zasedání k ustavujícímu zasedání nového předsednictva a proběhne jednání ohledně přijetí potřebných stanovisek.

tek 9. října

 • V rámci předsednictví bude pokračovat 8. konference kvality v Lucemburku. Vystoupí zástupci jednotlivých států, např. Německa, Švédska a Pobaltí.
 • Zasedat bude Coreper I.
 • Komise pořádá konferenci s názvem: „Monitoring zemědělství pro zajištění řízení vnitřního trhu a bezpečnosti potravin v Miláně.
 • Pokračuje konference 2. konference v rámci Evropské referenční sítě v Lisabonu za přítomnosti expertů, národních autorit, poskytovatelů zdravotních služeb a nezávislých těles. Proběhne debata o zkušenostech a zhodnocení zdravotní péče.
 • Bude pokračovat Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, attaché v oblasti finančních služeb, Politický a bezpečnostní výbor a Výbor pro obchodní politiku.
 • V EHSV se uskuteční konference na téma: „Může evropský semestr přinést pokrok v oblasti chudoby a účasti?“ Projednají se konkrétní návrhy na snížení chudoby, zajištění udržitelnosti rozvoje a demokratických principů.

Sobota 10. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 11. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 07.10.        Možné dopady nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a směrnice (CRD) na poskytování bankovních prostředků ekonomice.

Do 08.10.        Veřejná konzultace na téma eliminace rizik v oblasti bezpečných dodávek elektřiny

Do 08.10.        Veřejná konzultace pro oblast změn energetického trhu

Do 15.10.        Online veřejná konzultace k otázce přezkoumání politiky kontroly vývozu

Do 15.10.        Veřejná konzultace pro zhodnocení úpravu evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Do 15.10.        Veřejná konzultace na rozšíření evropského statistického programu

Do 21.10.        Veřejná konzultace na zavedení nového textilního vlákna: polyakrylát

Do 23.10.        Konzultace pro zhodnocení rozhodnutí učiněných na základě mezivládních dohod

Do 29.10.        Veřejná konzultace k systému inteligentních hranic.

Do 15.11.        Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16.11.        Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17.11.        Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18.11.        Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 24.11.        Veřejná konzultace o podrobných pravidech provádění inspekčních postupů klinických hodnocení, včetně požadavků na kvalifikaci a vyškolení inspektorů, podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 536/2014      

Do 24.11.        Veřejná konzultace k prováděcímu aktu Komise týkajícího se zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky podle čl. 47 prvního pododstavce směrnice 2001/83/ES

Do 24.11.        Podrobné pokyny Komise týkající se zásad správné výrobní praxe pro hodnocené humánní léčivé přípravky podle čl. 63 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 24.11.        Akt Komise v přenesené pravomoci týkající se zásad a pokynů správné výrobní praxe u hodnocených humánních léčivých přípravků a inspekčních postupů podle čl. 63 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 25.11.        Poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé Unii podle směrnice o inteligentních dopravních systémech 2010/40/EU

Do 27.11.        Veřejná konzultace ohledně struktury spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a přístup k informacím online v EU

Do 18.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 2/10/2015.< Archív novinek