Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 19.10. - 25.10. 2015


 

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí budou zasedat Výbory Evropského parlamentu. Například ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude projednávat návrh stanoviska ke Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu, ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu se bude jednat o provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress a Hospodářský a měnový výbor se bude zabývat doporučeními Evropské komisi pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA).
 • V úterý Komise zahájí v Lisabonu třídenní konferenci IKT 2015 – Inovace, Spojení, Transformace a lucemburské předsednictví pořádá konferenci „Nařízení REACH a jeho pokračování - výzvy a možná řešení pro vylepšení současné situace“.
 • Ve středu Komise uspořádá konferenci na téma e-dovednosti v turismu a skupina Socialistů a demokratů pořádá konferenci ohledně programu Erasmus+ a jeho využití.
 • Ve čtvrtek zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, která bude jednat například o dopadu zemědělství na změnu klimatu. Komise pořádá konferenci týkající se toho, jak podpořit investice do sektoru dopravy.
 • V pátek Komise v rámci EXPO 2015 uspořádá konferenci na téma: Konkurenceschopnost českých vín a Výbor regionů pořádá konferenci zabývající se zapojením regionů do formování evropské legislativy.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

 

Pondělí 19. října

 • V rámci lucemburského předsednictví se v Bruselu uskuteční konference na téma: „Odpověď trestní justice na radikalizaci“. Předmětem diskuse bude Evropská bezpečnostní agenda zveřejněná 28. 4. 2015 a také obnovená unijní Strategie pro vnitřní bezpečnost 2015-2020 přijatá 15. 6. 2015. Odborníci z evropských institucí, justice a z praxe se zaměří na preventivní opatření proti radikalizaci vězňů a vývoj probačních programů proti radikalizaci. Konference se mimo jiné zúčastní komisařka pro spravedlnost Věra Jourová, komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos a ministři spravedlnosti Francie, Belgie a Lucemburska.
 • Proběhne výroční workshop Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti, na kterém se budou diskutovat výzvy pro daňové reformy v členských státech, překážky a strategie daňových reforem, a také transparentnost výběru daní a daňová přeshraniční spolupráce.
 • Komise uspořádá seminář „Nové horizonty pro kulturní dědictví“, na kterém proběhne diskuse k projektu RICHES a připomínkování pro přípravu kvalitní právní úpravy na úrovni EU.
 • V Radě EU bude zasedat Bezpečnostní výbor a Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.
 • Na schůzi Výboru pro zahraniční věci EP proběhne výměna názorů s velvyslanci Mexika, Koreje, Turecka a Austrálie a s chargé d'affaires Indonésie, zastupujícími skupinu MIKTA; Veřejné slyšení na téma „Strategie EU vůči Íránu po podepsání dohody o íránském jaderném programu“ a bude přijato stanovisko k Přípravě na světový humanitární summit: Výzvy a možnosti humanitární pomoci.
 • Na schůzi Výboru pro rozpočtovou kontrolu proběhne výměna názorů s Kristalinou Georgievovou, místopředsedkyní Evropské komise odpovědnou za rozpočet a lidské zdroje, a projednání těchto dokumentů: opatření následující po udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013, Souhrnná zpráva o výsledcích činnosti Komise v oblasti řízení za rok 2014, Výroční zpráva orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2014, za přítomnosti interního auditora Komise Philippa Taverna, zpráva o ochraně rozpočtu EU dle stavu ke konci roku 2014 za přítomnosti příslušného člena Evropského účetního dvora Lazarose Lazaroua. Dále proběhne debata o provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress. Výbor zhodnotí studii na téma „Finanční nástroje v rámci politiky soudržnosti v období 2007–2013: Jak členské státy a vybrané finanční instituce respektovaly a chránily finanční zájmy EU“.
 • Hospodářský a měnový výbor EP na své schůzi uspořádá veřejné slyšení s předsedkyní dozorčí rady ECB Danièle Nouyovou. Následně bude projednán návrh Výroční zprávy Evropské centrální banky za rok 2014, návrh stanoviska k doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) a návrhu stanoviska k výroční zprávě EIB za rok 2014.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP na své schůzi projedná návrh rozhodnutí Rady o podpisu Úmluvy Rady Evropy o předcházení terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie; Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o předcházení terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie a v neposlední řadě návrh stanoviska ke Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu a ohledně situace ve Středomoří a potřeby uceleného celo-unijního přístupu k migraci.
 • Na schůzi Výboru pro rozvoj EP vystoupí Neven Mimicy, evropský komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. Projedná se společný konzultační dokument Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku -"Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi po roce 2020".
 • EHSV uspořádá ve spolupráci s lucemburským předsednictvím 1. evropský mikrofinanční den s názvem: „Co kdybychom mohli přeměnit uchazeče o práci v zaměstnavatele?“ za účasti belgické královny Mathildy a komisařky pro zaměstnanost a sociální věci Marianne Thyssen a proběhne zde také 18. výroční konference MFC snázvem: „Zaměstnanost, mladí lidé a investice: jak může pomoci mikrofinancování?“.

 

 

Úterý 20. října

 

 • V rámci lucemburského předsednictví se za spolupráce Německa, Rakouska, Dánska, Francie, Lucemburska, Švédska a Norska uskuteční konference s názvem „Nařízení REACH a jeho pokračování - výzvy a možná řešení pro vylepšení současné situace“. Zaměří se na bezpečnou manipulaci s chemikáliemi, transparentnost, inovativnost a soutěž v chemickém sektoru.
 • V rámci předsednictví se dále uskuteční konference na téma Evropská rozvojová pomoc po roce 2015. Akce se zúčastní zástupci EP, Komise a Rady EU, zástupci OSN, Světové Banky, EIB, OCDE, národní rozvojové agentury, vědci a zástupci zemí přijímajících rozvojovou pomoc.
 • Pokračuje 1. evropský mikrofinanční den, na programu je workshop zaměřený na regulace a právní úpravu pro mikrofinancování vEU.
 • Komise zahájí v Lisabonu třídenní konferenci IKT 2015 – Inovace, Spojení, Transformace, na které proběhne mezi výzkumníky, Komisí a zástupci veřejnosti sdělení nejnovějších informací, iniciativ, možností financování.
 • Komise uspořádá seminář na téma: „Strukturální podmínky v zemědělství EU: Záleží na velikosti farmy?“ Na semináři se bude rozebírat zejména strukturální vývoj v EU a dopad vývoje na konkurenceschopnost.
 • V rámci EXPO proběhne seminář na téma: Zdravá půda pro nakrmení planety a pro adaptaci na klimatické změny. Na semináři se bude rozebírat vztah klimatických změn a půdy a otázka kvality půdy v rámci i mimo EU.
 • Výbor regionů pořádá konferenci na téma: Ochrana a uvítání uprchlíků v Evropě, odpověď na nebývalou uprchlickou krizi. Budou zde projednány integrační programů a zajištění podpory pro nově příchozí.
 • V Radě EU bude zasedat Politický a bezpečnostní výbor a Skupina MERTENS, ANTICI a Poradců Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, kteří se budou věnovat výměně informací a ochraně osobních údajů.
 • V EP se uskuteční návštěva delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina, kde zároveň proběhne výměna názorů s Patem Coxem, vedoucím mise pro posouzení potřeb na Ukrajině.
 • Zasedat budou jednotlivé politické skupiny, Skupina ALDE pořádá konferenci na téma „Přetváření regulatorní politiky EU“. Diskuse se zaměří na nové možnosti trhu a výzvy a propojení s mezinárodním prostředím za účasti komisařky Malmströmové.
 • CEBRE uspořádá v Praze debatu na téma: Energetické štítky: návrat ke stupnici A-G, cílem je informovat o novém návrhu na štítky pro označování energetické účinnosti a jeho dopadu na výrobce, maloobchodníky a spotřebitele. Dále se budou diskutovat výhody štítkování elektrických spotřebičů pro cílové zákazníky a dopady štítkování na maloobchodníky a výrobce v ČR.
 • V EHSV bude pokračovat 18. výroční konference MFC a sejde se NAT/675 studijní skupina, která rozebere revize systému EU pro obchodování s emisemi a prezentuje předběžný návrh v této oblasti.

Středa 21. října

 

 • Komise uspořádá konferenci na téma e-dovednosti v turismu, na které se sejdou experti v této oblasti ze všech členských států. Konzultovat se bude zejména v současné době probíhající studie ohledně vzdělávání, potřebných dovedností a vývoje v turismu.
 • Zasedat bude COREPER I a COREPER II.
 • V Radě EU zasedá Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti a Vojenský výbor EU.
 • EP ve spolupráci s Výborem regionů pořádá konferenci EuroPCom 2015: 6. evropská konference veřejných komunikačních sítí. Smyslem celé události je vytváření sítí v oblasti komunikačních sítí, a to prostřednictvím debat, workshopů, apod.
 • Politická skupina Socialistů a demokratů pořádá konferenci na téma: Jednomyslně proti nenávisti a strachu. Na konferenci se budou rozebírat politiky nenávisti a strachu a organizovaná netolerance v rámci evropské společnosti; náboženská nesnášenlivost v EU; postoj Komise k současné situaci v rámci uprchlické krize.
 • Politická skupina Socialistů a demokratů dále pořádá konferenci ohledně programu Erasmus+ a jeho využití a konferenci na téma: „Vývoj a zajištění bezpečnosti pro evropské námořníky“.
 • EIB pořádá v Římě seminář ohledně finančních instrumentů Evropského sociálního fondu a ohledně možností čerpání z tohoto fondu v rámci mikrofinancování. Na semináři budou také vysvětleny výhody čerpání z fondu.
 • V EHSV proběhne Slyšení věnované začleňování Romů – posouzení genderového rozměru a informační schůzka pro všechny účastníky finančních operací.

Čtvrtek 22. října

 

 • Zasedat bude Rada pro zemědělství a rybolov, která bude usilovat o dosažení politické dohody o rybolovných právech pro členské státy v Baltském moři pro rok 2016. Ministři rozhodnou o maximálním množství ryb z konkrétních populací, které lze v tomto moři odlovit, jakož i o omezení intenzity rybolovu (počet dní na moři) pro populace tresky obecné v Baltském moři. Lucemburské předsednictví uspořádá rozpravu o zemědělství a o zmírňování jeho dopadu na změnu klimatu. Tato rozprava proběhne v rámci příprav na nadcházející pařížskou konferenci o změně klimatu, která se uskuteční ve dnech 30. listopadu až 11. prosince 2015.
 • V Radě EU budou zasedat attaché v oblasti finančních služeb a Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.
 • Generální ředitelství mobility a dopravy Komise uspořádá konferenci na téma Podpora investic v dopravě. Předmětem diskuse budou pohledy soukromého sektoru - otázka jak zaujmout investory, aby financovali dopravu. Další otázkou bude možné propojení mezi národním a EU financováním dopravy a co konkrétně nabízí evropský fond strategických investic pro oblast dopravy.
 • Komise uspořádá seminář pro navázání kontaktů v oblasti technické podpory k nové regulaci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
 • Konference pořádaná politickou skupinou ALDE - přetváření regulatorní politiky EU - nové trhy a výzvy; snaha o větší propojení společností s mezinárodním trhem za účasti komisařky Malmströmové.
 • Skupina Socialistů s demokratů EP pořádá konferenci - Zaměstnanost a sociální zabezpečení v rámci Jednotného digitálního trhu: výzvy a možnosti za účasti europoslanců, zejména zpravodajky Aktu k jednotnému digitálnímu trhu Evelyne Gebhardt.
 • Výbor regionů pořádá konferenci ve spolupráci s EP ohledně veřejných komunikačních sítí a dále seminář na téma: „Zapojení se do projektů EU pro vědu, výzkum a inovace.
 • VEP se uskuteční návštěva delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem.
 • Výbor pro mezinárodní obchod EP na své schůzi zorganizuje výměnu názorů ohledně současného stavu probíhajících třístranných jednání. Projedná se: Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům; návrh stanoviska k výroční zprávě EIB za rok 2014; návrh stanoviska o transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti v orgánech EU a proběhne výměna názorů ohledně uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny států AKT (přepracované znění).
 • Výbor pro ústavní záležitosti EP na své schůzi představí studii „Evropský parlament jako hnací síla konstitucionalismu“ vypracované Adrienne Héritier & Catherine Moury z Florencie, a také projedná výroční zprávu za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům. Předmětem diskuse rovněž bude delegovaná regulace Komise ohledně obsahu a funkčnosti registru evropských politických skupin a jejich zakládání.
 • Uskuteční se řádná schůze Rozpočtového výboru a Podvýboru pro lidská práva.
 • Senát PČR na své 13. schůzi projedná návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k informaci vlády České republiky o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Senátní výbor pro EU záležitosti se pak na své 18. schůzi zaměří na: Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a mění směrnice 2013/32/EU; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Akční plán EU v oblasti navracení a Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Řešení uprchlické krize v Evropě: Úloha vnější činnosti EU.
 • V EHSV se uskuteční 1. schůze studijní skupiny TEN/576, která bude diskutovat předběžný návrh na regulaci a rámec energetických štítků. Skupina ECO/383 projedná Akční plán spravedlivějšího zdaňování právnických osob.
 • EIB uspořádá seminář v rámci programu fi-compass v Římě a také seminář pro podporu inovací ve Velké Británii.

tek 23. října

 

 • V rámci předsednictví se uskuteční konference na téma: „Farmáři a vegetariáni hledají řešení antimikrobiální rezistence“.
 • Komise v rámci EXPO 2015 uspořádá konferenci na téma: Konkurenceschopnost českých vín, na které se bude rozebírat vývoj vinné regulace v EU, pohled na vývoj ze strany výrobců. Dále se zanalyzuje produkce a prodej vína v různých oblastech světa a srovnání konkurenceschopnosti EU vín v celosvětovém měřítku.
 • Výbor regionů uspořádá polední debatu: EU instituce a legislativa: role regionů, která zhodnotí současný legislativní vývoj a zapojení regionů.
 • EIB uspořádá seminář pro podporu inovací v Irsku.
 • VEHSV proběhne jednání o klimatu: spolupráce mezi EHSV a francouzskou HSR a účast na několika akcích - 6 členů + předseda v Paříži a NAT/672 – 1. schůze studijní skupiny Zjednodušení SZP. Proberou se souvislosti žádosti Evropské komise o vypracování průzkumného stanoviska – diskuse, za účasti paní Kremmyda a Fornesa Roca (GŘ AGRI). Bude rovněž prezentován předběžný návrh stanoviska k tématu Zjednodušení SZP.

Sobota 24. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 25. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 15.10.        Online veřejná konzultace k otázce přezkoumání politiky kontroly vývozu

Do 15.10.        Veřejná konzultace pro zhodnocení úpravu evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Do 15.10.        Veřejná konzultace na rozšíření evropského statistického programu

Do 21.10.        Veřejná konzultace na zavedení nového textilního vlákna: polyakrylát

Do 23.10.        Konzultace pro zhodnocení rozhodnutí učiněných na základě mezivládních dohod

Do 29.10.        Veřejná konzultace k systému inteligentních hranic.

Do 15.11.        Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16.11.        Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17.11.        Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18.11.        Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 24.11.        Veřejná konzultace o podrobných pravidech provádění inspekčních postupů klinických hodnocení, včetně požadavků na kvalifikaci a vyškolení inspektorů, podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 536/2014      

Do 24.11.        Veřejná konzultace k prováděcímu aktu Komise týkajícího se zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky podle čl. 47 prvního pododstavce směrnice 2001/83/ES

Do 24.11.        Podrobné pokyny Komise týkající se zásad správné výrobní praxe pro hodnocené humánní léčivé přípravky podle čl. 63 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 24.11.        Akt Komise v přenesené pravomoci týkající se zásad a pokynů správné výrobní praxe u hodnocených humánních léčivých přípravků a inspekčních postupů podle čl. 63 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 25.11.        Poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé Unii podle směrnice o inteligentních dopravních systémech 2010/40/EU

Do 27.11.        Veřejná konzultace ohledně struktury spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a přístup k informacím online v EU

Do 18.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 16/10/2015.< Archív novinek