Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 26.10. - 1.11. 2015


 
 • * Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci a Rada pro životní prostředí, na jejímž programu je první rozprava o přezkumu systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS).
 • Evropský parlament zahájí v pondělí plenární zasedání, které se vdaný den zaměří na daňovou tématiku: dohoda EU - Švýcarska na automatické výměně informací o účtech. Dále bude projednán cestovní balíček a s tím spojená ujednání.
 • V úterý bude pokračovat plenární zasedání EP, poslanci budou schvalovat Evropský jednotný trh pro elektronické komunikace (roaming a net neutrality), čímž bude zakončeno druhé čtení a návrh bude formálně schválen. Ve španělské Seville se uskuteční konference pořádaná EK o duálním používání technologií a RIS3 strategií v Evropě.
 • Ve středu Evropská komise představí Strategii vnitřního trhu pro zboží a služby a svůj pracovní program pro rok 2016.
 • Ve čtvrtek Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin na své schůzi přivítá zástupce Výboru pro zahraniční věci a následně proběhne výměna názorů s Laurentem Fabiusem, francouzským ministrem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje o pařížské klimatické dohodě.
 • V pátek spoluorganizuje CEBRE v rámci národního konventu kulatý stůl s názvem „Podnikavost a její podpora ve vzdělávání“. Proběhne zasedání COREPERu I.

 

 • * Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

 

Pondělí 26. října

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci. Ministři EU pro rozvoj se zaměří na humanitární záležitosti v rámci příprav na světový humanitární summit, který se bude konat ve dnech 23. a 24. května 2016 v Istanbulu. Vezmou rovněž na vědomí práci panelu OSN na vysoké úrovni pro financování humanitární pomoci. Tento panel zřídil generální tajemník OSN v květnu 2015. Rada bude rovněž jednat o migraci a svou pozornost soustředí na to, jak může rozvojová spolupráce pomoci řešit i současné výzvy, jimž Evropa a její partnerské země čelí. Ministři pro rozvoj povedou první rozsáhlou diskuzi o rozvojovém aspektu vztahů mezi EU a státy AKT po roce 2020. Naváží tak na předběžnou diskusi, která proběhla mezi ministry zahraničních věcí dne 12. října 2015 a očekává se, že Rada přijme závěry o akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce na období let 2016–2020.
 • Zasedá Rada pro životní prostředí. Na programu je první rozprava o přezkumu systému EU pro obchodování s emisemi, (EU ETS). Ministři se budou zabývat tím, zda navrhované reformy umožní systému EU ETS dostát své úloze při plnění cílů EU v oblasti klimatu po roce 2020. Mezi ministry proběhne výměna názorů o postupném ukončování subvencí škodících životnímu prostředí a o provádění politik a právních předpisů v oblasti životního prostředí. Rada se bude také zamýšlet nad zavedením Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 – program nazvaný „Přeměna našeho světa“, který byl přijat během summitu OSN v New Yorku.
 • V Radě EU budou dále zasedat attaché v oblasti finančních služeb a Zvláštní výbor pro zemědělství.
 • V Evropském parlamentu proběhnou schůze jednotlivých politických skupin.
 • V EP bude zahájen první den plenárního zasedání, které se zaměří na daňovou tématiku: dohoda EU - Švýcarska na automatické výměně informací o účtech. Dále bude projednán cestovní balíček a stím spojená ujednání a důsledky epidemie Eboly jako dlouhodobé lekce.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční 1. schůze Komise ARLEM pro udržitelný územní rozvoj.
 • Na schůzi Výboru pro rozpočtovou kontrolu se budou projednávat jednotlivé kroky v návaznosti na udělení absolutoria s ohledem na provádění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2013, o tomto tématu rovněž proběhne výměna názorů s Miguelem Ariasem Cañetem, členem Evropské komise odpovědným za oblast klimatu a energie. Dále se bude projednávat návrh stanoviska transparentnost, odpovědnost a bezúhonnost v orgánech EU.
 • Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svou povahou nebo účinkem představí na schůzi svůj report za uplynulé období.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci uskuteční na své schůzi výměnu názorů s Věrou Jourovou, komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů - Představení postojů Komise k rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. října 2015 ve věci C-362/14 Maximilian Schrems v. Data Protection Commissioner („Safe Harbour“).
 • EIB uspořádá 15. FEMIP konferenci, která se bude soustředit na oblasti inovace, podnikavosti a práce, zejména na inovační investiční iniciativy ve středomořském regionu.
 • EHSV uspořádá tematický seminář „Reindustrializace Evropy: zemědělství – výroba potravin, distribuce a obchod“.

 

 

Úterý 27. října

 

 • V Radě EU bude zasedat skupina ANTICI a Politický a bezpečnostní výbor.
 • Komise uspořádá konferenci na téma: „Priority evropské politiky ohledně multimorbidity“. Akce se zúčastní generální ředitel DG SANTE Xavier Prats Monné.
 • Společné výzkumné centrum uspořádá ve spolupráci s EK událost jako vyjádření speciální podpory strategii Danube v Ulmu. Ústředním tématem, které uvede generální ředitel Společného výzkumného centra, bude vytvoření pracovních pozic za pomocí výzkumu a inovace.
 • EK ve spolupráci s jihokorejským ministerstvem životního prostředí pořádá fórum ohledně využití příležitostí pro podnikání v oblasti eko-inovace v Soulu.
 • Evropská komise uspořádá druhý mítink EU - africké sítě socio-ekonomických aktérů. Budou projednávat spolupráci EU se třetími zeměmi, otázky legální migrace a mobility.
 • Ve španělské Seville se uskuteční konference pořádaná EK o duálním používání technologií a RIS3 strategií v Evropě. Budou zde předávány regionální zkušenosti s použití duálních technologií, zveřejněny výzvy pro velké společnosti vsouvislosti s modely SME pro inovaci. Přítomným bude představena aktuální nabídka na mezinárodní úrovni.
 • Na plenárním zasedání EP se druhý den bude probírat návrh Evropského jednotného trhu pro elektronické komunikace představený paní Castillou-Vera (ITRE). Dále proběhne klíčová debata ohledně vyjádření Rady EU a Komise k výsledkům zasedání Evropské rady dne 15. 10., konkrétně ve věci mezinárodních finančních fondů. Projedná se i vyjádření k setkání lídrů ohledně západobalkánské cesty a bude pokračovat příprava summitu ve Vallettě, který se uskuteční ve dnech 11 a 12. listopadu. Dalším bodem jednání bude společná zemědělská politika - zrušení zastaralých norem, také vyjádření Komise k pracovnímu programu Komise pro rok 2016. Na závěr se uskuteční diskuse o transparentnosti a zabezpečení finančních transakcí.
 • V EP se sejdou tajemníci jednotlivých politických skupin s generálním tajemníkem EP a uskuteční se návštěva delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko.
 • Rozpočtový výbor na své schůzi projedná společnou misi Výborů BUDG a LIBE na Sicílii. Bude se také zabývat rozpočtovými výzvami vzhledem k současné migrační situaci.
 • EHSV uspořádá druhé setkání sítě hospodářských a sociálních subjektů EU-Afrika; konferenci na téma „Vyjádřete svůj názor na 7. rámcový program“; konferenci evropských církví – mobilita pracovních sil v EU a bude pokračovat další den tematického semináře „Reindustrializace Evropy: zemědělství – výroba potravin, distribuce a obchod“.

 

Středa 28. října

 

 • V Radě EU budou zasedat odborníci pro služby a investice v rámci Výboru pro obchodní politiku.
 • Komise uspořádá konferenci na téma e-dovednosti v turismu, na které se sejdou experti v této oblasti ze všech členských států. Konzultovat se bude zejména v současné době probíhající studie ohledně vzdělávání, potřebných dovedností a vývoje v turismu.
 • Bude pokračovat fórum EK ohledně využití příležitostí pro podnikání v oblasti eko-inovace v Soulu.
 • Proběhne druhý den druhého mítinku EU - africké sítě společenskoekonomických aktérů. Na programu jednání bude problematika pašování osob a obchodování s lidmi a bude pokračovat druhý den konference o duálním použití technologií v Seville.
 • EK uspořádá 6. evropské fórum chart rozmanitosti ke zjištění veřejného mínění a názoru aktérů managementu pro diverzifikaci.
 • Komise představí Strategii vnitřního trhu pro zboží a služby a svůj pracovní program pro rok 2016.
 • Zasedat bude COREPER II.
 • Výbor regionů uspořádá 12. schůzi smíšeného poradního výboru VR-Bývalá jugoslávská republika Makedonie.
 • Na plenárním zasedání EP se bude projednávat návrh o možnostech používání geneticky upravených potravin. Dalším bodem programu bude šíření emisí konkrétních znečišťovatelů atmosféry a schválení návrhu všech kapitol unijního rozpočtu pro rok 2016. Bude představeno doporučení Rady ohledně integrace dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce a vyjádření Komise ohledně kroků k dokončení hospodářské a měnové unie.
 • EIB zahájí 2. atlantickou konferenci ohledně ochrany, zabezpečení a zajištění vývoje v atlantické oblasti.
 • V EHSV proběhne schůze členů organizací a sítí organizované občanské společnosti ve styčné skupině; 3. mimořádná schůze zájmové skupiny Doprava a 2. schůze studijní skupiny TEN/574 - diskuse předběžného návrhu vyjádření se ke sdělení Komise ohledně Strategie jednotného digitálního trhu.

 

Čtvrtek 29. října

 • V rámci lucemburského předsednictví se uskuteční konference na téma: Zvláštní danění a zaměstnanost. Proběhne debata ohledně spojitosti mezi zvláštním zdaňováním a zaměstnaneckou daní pro ženy, o zvláštním zdaňování v členských zemích EU, které budou demonstrovány na příkladu Rakouska a Švédska. Akce se zúčastní lucemburský ministr práce a sociálních věcí Nicolas Schmit, nebo např. ministryně pro rovné příležitosti Lydia Mutsch.
 • Zasedá COREPER II.
 • V Radě EU se uskuteční zasedání Skupiny MERTENS a Politického a bezpečnostního výboru.
 • Proběhne konference EK na téma: „Evropská spolupráce ve vzdělávání právníků pro práci na soudě a soudních vykonavatelů“. Jedná se o pokračování projektu evropského právního vzdělávání. Debata bude probíhat zejména o tom, zda soudní vykonavatelé a úřednici mají potřebu znalosti v oblasti evropského práva.
 • Uskuteční se konference platforem atlantických subjektů v Brestu, pořádaná Komisí. Jedná se zohlednění dosavadního postupu Atlantického akčního plánu, jehož prioritami jsou námořní bezpečnost, klimatické změny a udržitelný rozvoj námořní správy.
 • Komise dále uspořádá sympózium ohledně transatlantického trhu e-mobility, v rámci kterého proběhne inaugurace Evropského centra interoperability pro e-mobilitu a inteligentní sítě. Události v italské Ispře se zúčastní místopředseda evropské komise pro energetickou unii Maroš Šefčovič, komisař pro vzdělání Tibor Navracsics a zástupci USA voblasti energetiky.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin na své schůzi přivítá zástupce Výboru pro zahraniční věci a následně proběhne výměna názorů s Laurentem Fabiusem, francouzským ministrem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje. Předmětem jednání bude schválení dokumentu „Směrem k nové mezinárodní klimatické dohodě v Paříži“.
 • V EP se uskuteční návštěva delegace ve smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko a návštěva delegace pro vztahy se Spojenými státy.
 • Na plenárním zasedání EP proběhne slyšení ohledně změny letního času v Evropě. Bude projednán návrh pro bezpečné používání dálkového ovládání letadlových systémů v civilním letectví a nové výzvy a koncepty propagace turismu  v Evropě. Poslanci se rovněž budou zabývat otázkou vývoje nových satelitních technologií pro celosvětové bojové systémy pro identifikaci a sledování.
 • V EHSV proběhne schůze komunikační skupiny, která prodiskutuje plánování aktivit pro rok 2016 a zvolí nové členy kulturního podvýboru. Dále se uskuteční TEN/577 – 1. schůze studijní skupiny Veřejná konzultace o novém uspořádání trhu s energií.

 

tek 30. října

 

 • V rámci lucemburského předsednictví se uskuteční konference na téma: Zvláštní danění a zaměstnanost. Debata se zaměří na stav zaměstnanosti v Lucemburku a v Evropě. Akce se zúčastní lucemburský ministr financí Pierre Gramegna.
 • V Radě EU bude zasedat Výbor pro obchodní politiku a attaché v oblasti finančních služeb.
 • Proběhne zasedání COREPERu I.
 • Pokračuje konference EK na téma: „Evropská spolupráce ve vzdělávání právníků pro práci na soudě a soudních vykonavatelů“. Jedná se o pokračování projektu evropského právního vzdělávání. Debata bude probíhat zejména přeshraniční spolupráci při vzdělávání zaměstnanců soudů a dojde ke srovnání úspěšnosti dosavadní spolupráce s ostatními právnickými profesemi.
 • CEBRE spoluorganizuje v rámci národního konventu kulatý stůl s názvem „Podnikavost a její podpora ve vzdělávání“. Debata se zaměří na čtyři základní otázky: Jakým způsobem lze motivovat mladé lidi k podnikání? Jak upravit vzdělávací systém, aby u studentů dostatečně rozvíjel podnikatelské dovednosti? Jak by měla vypadat spolupráce mezi podnikatelskou a školskou/akademickou sférou? Jak zajistit konkurenceschopnost českých absolventů na evropském pracovním trhu? Jak promítnout poptávku po rozvoji podnikatelských dovedností do systému odborné kvalifikace učitelů?
 • Výbor regionů uspořádá obědovou konferenci, která se zaměří na role regionů a měst v evropských záležitostech.
 • EIB uspořádá další seminář pro členský stát (Lotyšsko) v rámci projektu fi-compass ohledně evropských a strukturálních fondů.
 • V EHSV se uskuteční 1. schůze studijní skupiny TEN/578 Realizace nové politiky pro spotřebitele energie; Mimořádná schůze předsednictva skupiny Zaměstnavatelé (Brusel) a ECO/386 – 1. schůze studijní skupiny Budoucnost městské agendy EU.

Sobota 31. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 1. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 29.10.        Veřejná konzultace k systému inteligentních hranic.

Do 15.11.        Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16.11.        Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17.11.        Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18.11.        Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 24.11.        Veřejná konzultace o podrobných pravidlech provádění inspekčních postupů klinických hodnocení, včetně požadavků na kvalifikaci a vyškolení inspektorů, podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 536/2014      

Do 24.11.        Veřejná konzultace k prováděcímu aktu Komise týkajícího se zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky podle čl. 47 prvního pododstavce směrnice 2001/83/ES

Do 24.11.        Podrobné pokyny Komise týkající se zásad správné výrobní praxe pro hodnocené humánní léčivé přípravky podle čl. 63 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 24.11.        Akt Komise v přenesené pravomoci týkající se zásad a pokynů správné výrobní praxe u hodnocených humánních léčivých přípravků a inspekčních postupů podle čl. 63 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 25.11.        Poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé Unii podle směrnice o inteligentních dopravních systémech 2010/40/EU

Do 27.11.        Veřejná konzultace ohledně struktury spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a přístup k informacím online v EU

Do 18.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropskýchfondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

Do 14.01.        Veřejná konzultace o dopadech maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 23/10/2015.< Archív novinek