Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 16. - 22.11. 2015


 
 • * Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí se uskuteční v Lucemburku výroční Evropské fórum pro data na téma: Využití integrace dat v Jednotném digitálním trhu. Fóra se zúčastní lucemburský premiér Xavier Bettel a komisař Günther Oettinger.
 • V pondělí také zasedá Rada pro zahraniční věci, která projedná situaci v Sýrii s přihlédnutím k nedávným jednáním ve Vídni. Mezi ministry zahraničních věcí proběhne výměna názorů na migraci, v návaznosti na summit ve Vallettě, a na východní partnery.
 • V úterý Rada pro obecné záležitosti projedná návrh agendy v rámci příprav zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. prosince 2015. EHSV uspořádá konferenci na vysoké úrovni s názvem: Co přináší TTIP sociálním partnerům.
 • Ve středu bude v rámci lucemburského předsednictví zahájeno třídenní shromáždění zaměřené na problematiku MSP tzv. SME Assembly.
 • Komise ve středu pravděpodobně schválí přezkum evropské politiky sousedství a Zprávu o stavu Energetické unie.
 • Ve čtvrtek budou zasedat některé výbory Evropského parlamentu. Výběrem Zahraniční výbor EP se bude zabývat jednáním o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

 

Pondělí 16. listopadu

 • V Lucemburku se uskuteční výroční Evropské datové fórum na téma: Využití integrace dat v Jednotném digitálním trhu, kterého se zúčastní lucemburský premiér Xavier Bettel a komisař Günther Oettinger. Debata se zaměří zejména na rozvoj socioekonomických příležitostí při využívání dat.
 • Zasedat bude Rada pro zahraniční věci, která projedná situaci v Sýrii s přihlédnutím k nedávným jednáním ve Vídni. Mezi ministry zahraničních věcí proběhne výměna názorů na migraci, v návaznosti na summit ve Vallettě, probere se také problematika východních partnerů.
 • Proběhne zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, kde proběhne výměna názorů na aktuální vývoj, pokud jde o zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP). Očekává se, že příspěvek Komise se zaměří na její program pro zjednodušení a na její činnosti navazující na závěry Rady přijaté v květnu 2015. Rada posoudí provádění souboru opatření zaměřených na řešení obtížné situace několika zemědělských odvětví. Opatření v hodnotě 500 milionů eur byla představena na mimořádném zasedání Rady v září 2015.
 • V Radě EU budou zasedat attaché v oblasti finančních služeb a JHA poradci.
 • Zasedat budou rovněž jednotlivé politické skupiny.
 • Komise uspořádá v Bruselu konferenci EURDEP věnovanou dvacetiletému výročí sdílení radiologických dat v EU, kdy členské státy musí dle dohody monitorovat radioaktivitu v ovzduší, vodě a půdě a podávat o výsledcích zprávy Komisi.
 • Na schůzi Výboru pro zahraniční věci se uskuteční výměna názorů s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí Gruzie Giorgiem Kvirikašvilim o politické situaci v Gruzii. Výbor projedná uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Kosovem. Proběhne výměna názorů s federálním ministrem zahraničních věcí Německa Frank-Walterem Steinmeierem. Ve spolupráci s delegací v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko: Výměna názorů s předsedou moldavského parlamentu Andrianem Canduem o politické situaci v Moldavsku. Budou přijaty pozměňovací návrhy ohledně vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP. Výbor se bude zabývat Rámcovou dohodou o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé. Dojde k přijetí návrhu stanoviska k dokumentu „Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci“. Nakonec bude prezentována výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika Evropské unie v této oblasti.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci na své schůzi projedná Aktivaci opatření integrované politické reakce na krizové situace v kontextu uprchlické krize, která byla spuštěna rozhodnutím předsednictví Rady 30. 10. 2015. Výbor se bude věnovat situaci ve Středomoří a potřebě holistického přístupu k migraci. Představena bude prezentace výsledků ad-hoc delegace Výboru v Tunisku. Proběhne revize Vízového kodexu společenství, předložena bude Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou; Dohoda o spolupráci mezi Černou Horou a Eurojustem a speciální report evropského ombudsmana o šetření na základě vlastní iniciativy OI/5/2012/BEH-MHZ ohledně Frontexu.
 • Ve Zvláštním výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem proběhne výměna názorů s nadnárodními společnostmi.
 • Uskuteční se zasedání pracovní skupin pro Jednotný digitální trh pod Výborem IMCO, předmětem jednání budou tržní místa online.
 • Zasedat bude také Výbor EP pro rozpočtovou kontrolu.
 • Výbor regionů uspořádá v Bruselu Den věnovaný rozšíření. V rámci programu se budou probírat role místních autorit v procesu rozšiřování, proběhnou prezentace místních autorit kandidátských států, projednávání příležitostí a jejich vzájemná debata s úředníky EU.
 • EHSV uspořádá konferenci s názvem: Evropský den přístupu k půdě, která projedná současný stav zemědělské půdy v Evropě. Zaměří se na zábor půdy a koncentraci půdy v Evropě; rozbory a analýzy současné situace; nutnost lepší distribuce půdy a přístup k přírodním zdrojům a projedná také zkušenosti, politiky a návrhy do budoucna.
 • V EHSV se uskuteční druhý dialog občanské společnosti EU a arabských zemí EURMED na téma „Obnova vztahů se zeměmi v jižním sousedství EU“, ve spolupráci s konfederací Concord; Přípravná schůze FMAT 2016: situace v oblasti přístupu k půdě a koncentrace vlastnictví půdy; 1. schůze studijní skupiny REX/455 Rámec po skončení platnosti dohody z Cotonou; představení pracovního dokumentu Zelená kniha o budoucnosti vztahů EU se státy ACP a nástupci dohody z Cotonou EESC-2015-05372-00-00-DT-TRA.
 • V Turecku bude pokračovat summit G 20. EU budou na summitu reprezentovat předseda Komise Juncker a předseda Evropské Rady Tusk. Hlavním výsledkem jednání by měla být aktualizace strategií růstu a plánů zaměstnanosti skupiny G20. EU podpoří ambici dosáhnout 2% růstu, dohodnutou v loňském roce. EU rovněž uvítá investiční program skupiny G20, který poskytuje užitečnou podporu Investičnímu plánu pro Evropu. Zvláštní důraz bude klást na kvalitu soukromých a veřejných investic. Zaměstnanost mladých lidí je i nadále jednou z klíčových priorit. EU podpoří přijetí cíle skupiny G20 snížit do roku 2025 o 15 % podíl mladých lidí, jimž nejvíce hrozí odsun na okraj pracovního trhu. Mělo by být dosaženo ambiciózní dohody o přijetí dalších opatření na globální úrovni k potírání přeshraničních daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem. EU skupinu G20 naléhavě vybídne, aby úzce spolupracovala s partnery při provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

 

Úterý 17. listopadu

 

 • V Lucemburku proběhne závěrečný den Evropského datového fóra na téma: Využití integrace dat v Jednotném digitálním trhu.
 • Bude pokračovat zasedání Rady pro zahraniční věci, kde se ministři obrany poprvé sejdou v rámci řídícího výboru Evropské obranné agentury. Budou jednat o budoucí úloze a obecných směrech agentury a o potřebných zdrojích.
 • Rada pro obecné záležitosti projedná návrh agendy v rámci příprav zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. prosince 2015. Ministři povedou každoroční dialog o právním státu, založený v prosinci roku 2014. Ministři si poslechnou prezentaci a vymění si názory o pracovním programu Komise na rok 2016. Komise také předloží roční analýzu růstu pro rok 2016 a lucemburské předsednictví, společně s nastupujícím nizozemským předsednictvím, představí plán pro evropský semestr 2016. Dále si vymění názory ohledně interinstitucionální dohody o lepší právní úpravě. Rada následně projedná nové iniciativy v oblasti obrany, zejména akční plán pro evropský obranný průmysl vypracovaný Komisí, a bude jednat také o budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje.
 • V Radě EU bude zasedat Skupina ANTICI a attaché v daňových oblastech.
 • Komise uspořádá konferenci s názvem: Úsvit nebo soumrak pro inovační přístupy. Debata bude směřovat k tvorbě a zhodnocení inovačních politik růstu v EU, projednají se investice pro průmyslovou modernizaci, modernizace dopravy a distribuce potravin.
 • Pod záštitou Komise se dále uskuteční Workshop ohledně zjednodušování a úspěchu klasických žádostí i specifických účelových žádostí (např. žádost o autorizaci).
 • V EP proběhne schůze generálních sekretariátů jednotlivých politických skupiny a zasedání Pracovní skupiny předsednictva.
 • EHSV uspořádá konferenci na vysoké úrovni s názvem: Co je v TTIP pro sociální partnery. Diskuse se bude zabývat příležitostmi a výzvami TTIP a je určena pro nejdůležitější podnikatelské federace, uskupení, nevládní organizace a odbory všech členských států. Akci spolupořádá lucemburské předsednictví, EP a Evropská komise, takže se mezi řečníky objeví lucemburský premiér Xavier Bettel, ministr zahraničních věcí Jean Asselborn, předseda EP Martin Schulz, komisařka pro obchod Cecilia Malmström a předseda EHSV Georges Dassis. Na konferenci vystoupí z českých členů EHSV Petr Zahradník ze skupiny zaměstnavatelů.
 • Předsednictvo specializované sekce EHSV pro Jednotný trh, výrobu a spotřebu projedná 3. INT/771 stanovisko ke zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2014.

Středa 18. listopadu

 

 • V rámci lucemburského předsednictví se uskuteční třídenní konference SME Assembly. První den bude věnován networkingu.
 • Komise pravděpodobně schválí Přezkum evropské politiky sousedství (Mogherini) a Zprávu o stavu Energetické unie (Ševčovič).
 • Na zasedání Rady pro obecné záležitosti se kromě přípravy zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. prosince 2015 povede dialog o právním státu. Projednány budou interinstitucionální dohody o lepší právní úpravě a dojde k prezentaci a výměně názorů o pracovním programu Komise na rok 2016 a politikách soudržnosti EU.
 • V Radě bude zasedat také Vojenský výbor, sejde se Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti; Výbor pro obchodní politiku a Politický a bezpečnostní výbor.
 • Poslanecký klub Evropské lidové strany uspořádá konferenci ohledně budoucnosti GMO. Řečníci rozeberou přístupy a postoje jednotlivých členských států v této oblasti.
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu uspořádá konferenci ohledně potlačování extremismu a posílení kontroly a správy nad regionem blízkého východu a severní Afriky.
 • EIB uspořádá v Lucemburku v rámci evropského týdne mikrofinancování debatu, na které se budou prezentovat banky, finančních instituce, vládní organizace, nevládní organizace; konzultanti a výzkumná centra v hloubkové diskusi ohledně „Finančních inkluzí pro udržitelný rozvoj“.
 • V Senátu ČR se uskuteční seminář nazvaný: "Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) - aktuální stav vyjednávání".
 • V Bruselu bude pokračovat čtyřdenní událost, pořádaná EHSV na téma: Evropský týden boje proti organizovanému zločinu. Tématem třetího dne se stane ekonomie organizovaného zločinu v Evropě.
 • V EHSV se dále sejde předsednictvo sekce NAT; uskuteční se přípravná schůze na summit Euromed 2015 a mimořádná schůze předsednictva specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství.

Čtvrtek 19. listopadu

 

 • V rámci lucemburského předsednictví bude pokračovat SME Assembly. Druhý den bude věnován konferenci.
 • V italské Ispře se uskuteční konference organizovaná Komisí na téma: Scénáře regionálního vývoje regionu Podunají, která se zaměří na socioekonomické scénáře a vývoj oblasti. Mezi účastníky budou zástupci členských států, kandidátských zemí i států mimo EU.
 • Komise uspořádá konferenci nazvanou H2020 EURO SOCIETY 2014, která bude věnována prezentaci projektů ohledně udržitelného hospodářství a měnové unii.
 • Komise dále uspořádá konferenci ohledně nové EU regulace s mezinárodním prvkem. Ta se zaměří na téma volnosti smluvních stran, při stanovení rozhodného práva a také výběru soudu v případě vzniku sporu. Další část konference bude věnována notářům a úpravě závětí s přeshraničním prvkem.
 • Zasedat bude COREPER II.
 • V Radě se sejdou Přátelé předsednictví, attaché v oblasti finančních služeb a Skupina MERTENS.
 • V EP proběhnou návštěvy několika delegací, zejména delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru; delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora; delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky a delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko.
 • Výbor pro mezinárodní obchod EP na své schůzi projedná současný stav probíhajících třístranných jednání; návrh zprávy ohledně Ochranné doložky a mechanismu proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé; provádění mechanismu proti obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé; provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a odpovědnosti podniků; přijetí návrhu stanoviska ohledně výroční zprávy Evropská investiční banka za rok 2014; výroční zprávu o politice hospodářské soutěže EU. Výbor také zahájí jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. Bodem programu bude rovněž téma obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.
 • Rozpočtový výbor EP se na schůzi zaměří na report pokroku Skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích, o čemž následně proběhne výměna názorů se zástupci EP. Diskutovány budou metody a procedura uvolnění tradičních DPH a HND zdrojů a nástrojů ke krytí hotovostních nároků. Dojde k přijetí stanoviska k Výroční zprávě EIB za rok 2014 a projednání instrumentů mobilizace a flexibility k zajištění okamžitých opatření v rámci Evropské agendy pro migraci.
 • Výbor pro ústavní záležitosti rozebere roli EU v rámci mezinárodních finančních, měnových a regulatorních institucí a těles; projedná Komisí delegovanou regulaci k obsahu a funkci registru a zakládání evropských politických skupin a schválí pozměňovací návrhy k výroční zprávě za rok 2014, týkající se ochrany evropských finančních zájmů - boj proti podvodu.
 • EIB uspořádá konferenci ohledně dopadů finančních fondů na podporu rozvoje ACP regionu nazvanou: „Vyšší riziko pro větší benefity“.
 • V EHSV proběhne Konference - Organizace práce a pracovního prostředí pro vzdělání: tvorba win-win prostředí; 3. schůze zájmové skupiny EHSV Zemědělci; Schůze specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství a konference k výročí CEDEFOP/EUROFOUND a 7. výroční schůze Fóra občanské společnosti Východního partnerství.

tek 20. listopadu

 

 • V rámci lucemburského předsednictví v pátek skončí SME Assembly.
 • V Radě EU se sejdou zástupci Výboru pro obchodní politiku a JHA poradci.
 • Zasedat bude COREPER I.
 • V EHSV se uskuteční první prezentace projektu EIB: „going local“ a výroční zasedání předsedů a generálních tajemníků HSR EU ve 2. pololetí 2015.

Sobota 21. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 22. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 15.11.        Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16.11.        Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17.11.        Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18.11.        Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 24.11.        Veřejná konzultace o podrobných pravidech provádění inspekčních postupů klinických hodnocení, včetně požadavků na kvalifikaci a vyškolení inspektorů, podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 536/2014      

Do 24.11.        Veřejná konzultace k prováděcímu aktu Komise týkajícího se zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky podle čl. 47 prvního pododstavce směrnice 2001/83/ES

Do 24.11.        Podrobné pokyny Komise týkající se zásad správné výrobní praxe pro hodnocené humánní léčivé přípravky podle čl. 63 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 24.11.        Akt Komise v přenesené pravomoci týkající se zásad a pokynů správné výrobní praxe u hodnocených humánních léčivých přípravků a inspekčních postupů podle čl. 63 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 25.11.        Poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé Unii podle směrnice o inteligentních dopravních systémech 2010/40/EU

Do 27.11.        Veřejná konzultace ohledně struktury spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a přístup k informacím online v EU

Do 18.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

Do 14.01.        Veřejná konzultace o dopadech maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

Do 22.01.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Do 29.01.        Revize směrnice o Energetické účinnosti

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 27.10.      Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 13/11/2015.< Archív novinek