Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 23. - 29.11. 2015


 
 • * Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí se uskuteční zasedání Euroskupiny, která projedná návrhy rozpočtů zemí eurozóny. Na zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport se ministři zaměří na některé aspekty migrační politiky, zejména strategii pro integraci nově příchozích migrantů a osob z přistěhovaleckého prostředí. Zahájen bude první den plenárního zasedání Evropského parlamentu.
 • V úterý v EP pokračuje plenární zasedání, na kterém se bude hlasovat o žádostech o použití naléhavého postupu. Parlament také schválí rozhodnutí o stavu energetické unie a proběhne hlasování o zrušení některých aktů v rámci schengenského acquis. CEBRE uspořádá debatu na téma Strategie pro jednotný trh zboží a služeb.
 • Ve středu Komise zorganizuje konferenci se zaměřením na informační a komunikační technologie, zejména pak na jejich dynamiku v průmyslu a v rámci trhu.
 • Ve čtvrtek Komise uspořádá konferenci Evropské kulturní fórum, které se zaměří na rozbor talentu a kreativity příznačné pro rozdílné společnosti. Sejde se Výbor EP pro zaměstnanost a sociální věci a Výbor pro zahraniční věci, který rozebere průzkumnou misi do Venezuely a schválí zprávu ohledně vztahů EU-Čína.
 • V pátek Komise uspořádá 3. Energetickou konferenci EU - Norsko, které se zúčastní Miguel Arias Cañete komisař pro klimatické změny a energetiku, Tord Lien, Norský ministr pro ropu a energii. Zasedat bude Rada pro zahraniční věci, která se bude věnovat přípravě 10. konference ministrů Světové obchodní organizace, která se uskuteční 15. až 18. prosince 2015 v Nairobi.

 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 23. listopadu

 • V Lucemburku se uskuteční událost pro potírání zločinu organizovaná Agenturou základních práv (FRA). Proběhne zde výměna informací ohledně nenávistného postoje a projevům vůči uprchlíkům, žadatelům o azyl a imigrantům. Následovat bude praktické poučení se ze zkušeností národních organizací civilních společností a projedná se Dohoda v používání osvědčených postupů.
 • V rámci předsednictví proběhne v Lucemburku konference s názvem: „Manufuture“. Jedná se o hlavní konferenci výrobních společností v Evropě, která se v jednotlivých panelech zaměří na výzkum a vývoj výroby, potřebné strukturální reformy v evropském průmyslu, konkurenceschopnost evropské výroby a efektivní nástroje pro malé a střední podnikatele.
 • Uskuteční se zasedání Euroskupiny, která projedná návrhy rozpočtů zemí eurozóny. Vezme v potaz vyjádření Komise. Kypr a Řecko tentokrát návrh rozpočtu předkládat nemusejí z důvodu implementace makroekonomického programu a revize své fiskální politiky. Prodiskutují se také důvody chybějícího návrhu rozpočtu ze strany Portugalska.
 • V Radě EU bude zasedat Zvláštní výbor pro zemědělství a Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Dále zde proběhne schůze attaché v oblasti financí, zemědělských poradců a attaché v oblasti zemědělství a Skupiny přátel předsednictví.
 • Na zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport se ministři zaměří na některé aspekty migrační politiky; strategie pro integraci nově příchozích migrantů a osob z přistěhovaleckého prostředí; způsoby, jak může politika v oblasti mládeže nejlépe řešit výzvy související se silnějšími migračními toky; úprava pracovního plánu pro kulturu na období let 2015–2018 tak, aby byl posílen prioritní důraz na mezikulturní dialog. Na závěr rozeberou způsoby, jimiž mohou sportovní činnosti pomoci znevýhodněným mladým lidem nalézt své místo ve společnosti.
 • V EP proběhne plenární zasedání, na kterém se povede rozprava o: zvláštní zprávě evropské veřejné ochránkyně práv o šetření z vlastního podnětu OI/5/2012/BEH-MHZ týkajícím se agentury Frontex a strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020. Další agendou bude krátké přednesení zpráv, týkajících se: snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu; politiky soudržnosti a marginalizované komunity; rozvoje udržitelného evropského průmyslu základních kovů; úlohy EU v OSN.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP projedná na své schůzi doporučení Komise při vyjednávání Všeobecné dohody o obchodu se službami; jednání se švýcarskou federací ohledně modalit v jejím zainteresování do Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu a představení zprávy ombudsmana ohledně fungování Frontexu.
 • Komise uspořádá konferenci s názvem: Den inovací malých a středních podnikatelů v dopravě; ta se bude zabývat zakomponováním nových technologií, služeb a řešení do podnikání, možnostmi v rámci Horizontu 2020. Nastíní možnosti využití rizikového kapitálu společností a s tím spojených investic. V debatě je zahrnuta také problematika ochrany práv duševního vlastnictví a otázka prosazení inovací SME na trhu. Jako řečníci vystoupí zástupci Komise i odborné veřejnosti.
 • Komise dále zaštítí organizaci konferencí ohledně charakteristiky nanomateriálů se zaměřením na nano-medicínu v italské Ispře a Konferenci EURDEP na téma: 20 let od počátku výměny radiologických dat v EU.
 • V Bruselu se uskuteční také Výroční výzkumná konference pořádaná Komisí na téma: Fiskální politika po krizi. Ústředními tématy debaty bude: stabilizační politika růstu - výnosy v prostředí s nízkým úrokem; dosavadní a nové výzvy fiskální politiky; změna politiky ve vztahu k vysokému veřejnému dluhu a komplexní a koordinovaný rámec hospodářské politiky.
 • V EHSV se uskuteční školení pro ekologičtější a bezpečnější námořní dopravu; delegace CCMI na konferenci Manufuture ve dnech 23. a 24. listopadu 2015 v Lucemburku (v návaznosti na stanovisko CCMI/121); 3. schůze zájmové skupiny EHSV MSP, řemesla a svobodná povolání a 22. schůze Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020.

 

Úterý 24. listopadu

 

 • V Lucemburku bude pokračovat událost pro potírání zločinu pořádaná Agenturou základních práv FRA.
 • Druhý den konference „Manufuture“ bude věnován představení úspěšných projektů, transformaci na tzv. chytrou výrobu, tedy přechodu na IKT.  V rámci debaty budou představeny udržitelné zdroje ve výrobě a dojde také ke zhodnocení jejich efektivnosti, regionální výrobní sektory nastíní svůj potenciál.
 • Zasedat bude Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, která přijme společnou zprávu Rady a Komise pro rok 2015 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020). Povede se diskuse o opatřeních namířených proti ničení kulturního dědictví v oblastech konfliktů a proti obchodování s tímto dědictvím. Rada projedná závěry o přezkumu usnesení z roku 2011 o zastoupení členských států EU v nadační radě Světové antidopingové agentury (WADA) a o koordinaci jejich postojů před zasedáními této agentury.
 • V Radě EU se dále uskuteční schůze Politického a bezpečnostního výboru, Skupiny MERTENS, Skupiny ANTICI a attaché v oblasti financí. Zasedat bude Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.
 • V EP pokračuje plenární zasedání, na kterém se bude hlasovat o žádostech o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu); Parlament schválí rozhodnutí o stavu energetické unie. Dále proběhne hlasování o zrušení některých aktů v rámci schengenského acquis; zrušení některých aktů v rámci schengenského acquis v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech; povedou se rozpravy: o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem; o rozpočtu na rok 2016: výsledcích dohodovacího výboru; o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci a předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi.
 • Komise uspořádá konferenci s názvem: „Reformy podniků ve vlastnictví státu: poučení z krize a výhled do budoucna“, v rámci které budou předložena specifika jednotlivých členských států. Svůj proslov přednese bývalý bulharský ministr financí Simeon Djankov. Akce se zúčastní řečníci z průmyslových odvětví, delegáti členských zemí, členové OECD a MMF.
 • Uskuteční se 21. MARS konference: „Zpětná vazba prvního ročníku implementace nové reformy CAP“ pod záštitou Komise, dále konference zaměřená na roli městských aglomerací při dosažení hospodářství s nízkými emisemi uhlíku a první vědecký seminář Centra znalostí pro management rizik pohrom: Věda pro politiku a postupy v Londýně.
 • Pravděpodobně dojde v Komisi k přijetí těchto dokumentů o Přezkumu směrnice o prospektu (Katainen) a Nebankovní obnova a řešení (Katainen).
 • CEBRE uspořádá debatu na téma Strategie pro jednotný trh zboží a služeb. Diskuse se již podle názvu zaměří na novou strategii Evropské komise pro jednotný trh zboží a služeb a její jednotlivé iniciativy, např. překonaní překážek na vnitřním trhu; rámec záměrů Komise v oblasti insolvencí, duševního vlastnictví, zavedení jednotného evropského patentu, zjednodušení právního předpisu pro DPH či návrh na snížení nákladů na registraci společnosti; přeshraniční poskytování služeb; jednodušší investování na jednotném trhu a zapojení národních autorit do lepšího prosazování zásad vnitřního trhu.
 • EIB bude spoluorganizovat AFIF 2015 v Kapském městě. Jedná se o Africké fórum pro finance a investice, které se bude věnovat představení business plánu; veřejné debatě na téma dopady investic v Africe; zlepšení přístupu malých a středních podnikatelů k financím; financování zemědělství, infrastruktury a energetických projektů; posílení afrického zdravotnictví a roli privátního sektoru v africkém zdravotnictví, zejména z pohledu potřeby soukromých investic.
 • V EHSV se uskuteční seminář na podporu investic v Itálii zaměřených na rozvoj dětí z přistěhovaleckých rodin a rodin s nízkými příjmy; sejde se předsednictvo specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost a uskuteční se informační návštěva „European Academic Center Tbilisy“.

 

Středa 25. listopadu

 

 • V Radě EU bude zasedat Bezpečnostní výbor, JHA poradci, Výbor pro obchodní politiku, Politický a bezpečnostní výbor, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí a Vojenský výbor EU.
 • Zasedat budou oba COREPERy.
 • Uskuteční se schůze jednotlivých politických skupin.
 • Bude pokračovat konference Komise ohledně charakteristiky nanomateriálů se zaměřením na nano-medicínu v italské Ispře, 21. MARS konference ohledně implementace reformy CAP, a také Africké fórum pro finance a investice.
 • Komisařka Bieńkowska udělí ceny Evropské soutěže pro sociální inovaci.
 • Komise uspořádá konferenci se zaměřením na informační a komunikační technologie, zejména pak na jejich dynamiku v průmyslu a v rámci trhu. Zohlední se zde také proměna IKT sektoru za poslední roky.
 • V EP se uskuteční další den plenárního zasedání. Přijat bude návrh dokumentu Odstranění násilí na ženách v EU, představeny budou výsledky vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11. - 12. listopadu a vrcholné schůzky G20 ve dnech 15. - 16. listopadu. Na závěr učiní svůj projev prezident Italské republiky Sergio Mattarelly.
 • V EP proběhne návštěva delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina; Delegace pro vztahy s Irákem; Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku a Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem.
 • V EHSV se uskuteční konference na téma: „Energetika a digitální změny: dopad na zaměstnanost a úloha hospodářských a sociálních subjektů v Evropě“.
 • V EHSV se dále sejde Styčná skupina pro evropské organizace a sítě občanské společnosti; 3. schůze zájmové skupiny EHSV Sociální ekonomika; Monitorovací výbor EU-Rusko a ECO/385 – 2. schůze studijní skupiny Právní rámec sekuritizace.

 

Čtvrtek 26. listopadu

 

 • V rámci lucemburského předsednictví se v Lucemburku uskuteční Neformální zasedání ministrů pro územní a regionální rozvoj. Události se zúčastní např. lucemburský ministr pro udržitelný rozvoj François Bausch, státní tajemnice pro udržitelný rozvoj a infrastrukturu Camille Gira, komisařka pro regionální politiku Corina Creţu a předseda Výboru regionů Markku Markkula.
 • V Lucemburku se také ve spolupráci s EIB uskuteční dvoudenní Mediální seminář občanské společnosti - Komunikace evropské rozvojové politiky. Zaměří se na zvyšování povědomí a zainteresovanosti v evropské politice rozvoje a představí také role vládních i nevládních organizací a médií.
 • Zasedat bude COREPER II.
 • V Radě EU se uskuteční neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti, zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, zasedání Bezpečnostního výboru, zasedání Politického a bezpečnostního výboru a schůze JHA poradců.
 • Komise uspořádá konferenci Evropské kulturní fórum, které se zaměří na rozbor talentu a kreativity příznačné pro rozdílné společnosti. V rámci odpoledního programu se převede talent a kreativita do praktické roviny využití pro rozvoj hospodářství - nové podněty pro inovaci, pracovní místa a růst. Události se zúčastní komisař pro vzdělávání Tibor Navracsics, předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání EP Silvie Costa a lucemburské ministryně kultury Maggy Nagel.
 • V EP se v rámci posledního dne plenárního zasedání představí výroční zpráva Účetního dvora za rok 2014, proběhnou rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.
 • V EP dále proběhnou návštěvy delegace pro vztahy s Palestinou a delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem.
 • Sejde se Výbor EP pro zaměstnanost a sociální věci a Výbor pro zahraniční věci, který rozebere průzkumnou misi do Venezuely a schválí zprávu ohledně vztahů EU-Čína.
 • Výbor regionů uspořádá ve Vilniusu seminář na téma: Komunikace na místní úrovni - evropské příklady, trendy a nástroje. Nejprve se povede politická debata ohledně lepší informovanosti občanské společnosti o dění v EU, následně pak workshop pro politiky a veřejnou správu o tom, jak komunikovat informace občanům prostřednictvím médií.
 • V EHSV se uskuteční schůze předsednictva sekce ECO - 152.; 2. schůze studijní skupiny TEN/576 Rámec pro označování energetické účinnosti štítky; schůze Střediska pro sledování jednotného trhu; schůze monitorovacího výboru EU-USA; pokračovat bude seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích 2015 a proběhne ECO/384 – 1. schůze studijní skupiny Akční plán o unii kapitálových trhů.

tek 27. listopadu

 

 • V rámci lucemburského předsednictví v pátek dojde k zakončení Mediálního semináře občanské společnosti o komunikace evropské rozvojové politiky.
 • Komise uspořádá 3. Energetickou konferenci EU - Norsko, které se zúčastní Miguel Arias Cañete komisař pro klimatické změny a energetiku, Tord Lien, Norský ministr pro ropu a energii. Hlavními tématy bude role plynu v EU nyní a v budoucnu a severský trh s elektřinou jako model pro regionální integraci.
 • Zasedat bude Rada pro zahraničí, která se bude věnovat přípravě 10. konference ministrů Světové obchodní organizace ve dnech 15. až 18. prosince 2015 v Nairobi. Dále zhodnotí dosavadní průběh jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) se Spojenými státy a probíhajících jednání, mimo jiné se sdružením Mercosur a některými asijskými zeměmi. Na závěr přezkoumá třístranné konzultace s Ukrajinou a Ruskem.
 • Završeno bude neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti.
 • Zasedat bude COREPER I.
 • Ve Výboru regionů se uspořádá obědová debata ohledně volného pohybu osob a problematiky migrace. K tématu se vyjádří také Doede Ackers zGŘ pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění.
 • V EHSV se uskuteční schůze ohledně práv osob se zdravotním postižením; 39. schůze Střediska pro sledování trhu práce a debata: Jak sociální partneři napomáhají zaměstnávání žen a mužů a podporují větší rovnost pohlaví.

Sobota 28. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 29. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 15.11.        Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16.11.        Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17.11.        Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18.11.        Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 24.11.        Veřejná konzultace o podrobných pravidlech provádění inspekčních postupů klinických hodnocení, včetně požadavků na kvalifikaci a vyškolení inspektorů, podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 536/2014      

Do 24.11.        Veřejná konzultace k prováděcímu aktu Komise týkajícího se zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky podle čl. 47 prvního pododstavce směrnice 2001/83/ES

Do 24.11.        Podrobné pokyny Komise týkající se zásad správné výrobní praxe pro hodnocené humánní léčivé přípravky podle čl. 63 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 24.11.        Akt Komise v přenesené pravomoci týkající se zásad a pokynů správné výrobní praxe u hodnocených humánních léčivých přípravků a inspekčních postupů podle čl. 63 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 25.11.        Poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé Unii podle směrnice o inteligentních dopravních systémech 2010/40/EU

Do 27.11.        Veřejná konzultace ohledně struktury spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a                                       záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a  přístup k informacím online v EU

Do 18.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

Do 14.01.        Veřejná konzultace o dopadech maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

Do 22.01.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Do 29.01.        Revize směrnice o Energetické účinnosti

Do 10.02.        Veřejná konzultace o zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Do 10.02.        Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 16.02.        Veřejná konzultace ohledně sdělení Komise o aspektech používání článků 3,5 a 7 nařízení č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Do 17.02.        Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Do 27.10.     Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 20/11/2015.< Archív novinek