Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 30.11. - 06.12. 2015


 

* Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí začne v Paříži COP21 - 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.
 • V pondělí zasedne Rada pro konkurenceschopnost. Ministři budou informováni o nové Strategii pro vnitřní trh. Zaměří se na využití nového programu pro zlepšování právní úpravy REFIT za účelem zlepšení fungování vnitřního trhu.
 • V úterý zasedají výbory Evropského parlamentu. Například Výbor pro mezinárodní obchod uspořádá vystoupení ministra zahraničních a evropských věcí a úřadujícího předsedy Rady Jeana Asselborna na téma výsledky v oblasti politiky mezinárodního obchodu, kterých dosáhlo lucemburské předsednictví. Výbor dále projedná přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí.
 • Ve středu se v rámci lucemburského předsednictví uskuteční evropská konference e-governementu s názvem: „Jednoduchá, bezpečná a transparentní veřejná správa“. Hlavními tématy jednání bude digitální strategie a politiky, zapojení občanů při vytváření veřejných služeb a při tvorbě politiky, přeshraniční veřejné služby a interoperabilita, otevřená data a elektronická identifikace a důvěryhodné služby.
 • Ve čtvrtek Výbor regionů uspořádá své 115. plenární zasedání Výboru regionů, kde budou přijaty dokumenty týkající se mj. místní a regionální dimenze dohody TiSA, role sociálního hospodářství při snaze o růst a potírání nezaměstnanosti, lokální a regionální dimenze principu sdílené ekonomiky a Evropská agenda k migraci.

Pondělí 30. listopadu

 • V Paříži se od 30. 11. - 11. 12. uskuteční COP21 - 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu. Hlavními tématy budou: obnovitelné zdroje, fosilní paliva, životní prostředí, technologie pro obnovu životního prostředí, přírodní zdroje, nástroje pro udržitelný rozvoj, klimatické služby, dekarbonizace a použití strategické energetických technologií. Události se zúčastní hlavy států a další významní reprezentanti a zástupci nejvýznamnějších světových organizací pro ochranu životního prostředí i z průmyslového sektoru. Po celou dobu se bude ve městě konat velké množství doprovodných akcí.
 • Komise uspořádá konferenci s názvem: „Příležitosti pro průmyslovou modernizaci v rámci Evropského investičního plánu“, na které poskytne obecné informace o investičním plánu, využití investičního plánu v praxi a příležitosti v průmyslovém sektoru.
 • Zasedat bude Rada pro konkurenceschopnost, kde proběhne první jednání o nové strategii pro vnitřní trh. Zaměří se na využití nového programu pro zlepšování právní úpravy za účelem zlepšení fungování vnitřního trhu. Tzv. „prověrka“ konkurenceschopnosti umožní ministrům, aby představili své priority a aby reagovali na naléhavé problémy a na vývoj reálné ekonomiky. Bude zahrnovat výměnu názorů týkající se vztahů mezi stavem integrace vnitřního trhu a konkurenceschopností EU na světových trzích. Rada zohlední problematiku konkurenceschopnosti a na závěr vyjádří postoje ohledně integrity výzkumu, prosazování rovnosti žen a mužů v rámci Evropského výzkumného prostoru (EVP).
 • V Radě EU se dále sejdou JHA poradci, attaché v oblasti finančních služeb, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí. Sejdou se poradci v oblasti zemědělství a zasedat bude Skupiny ANTICI.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se bude na svém zasedání zabývat právní pomocí pro podezřelé a obviněné osoby, které byly zbaveny svobody a právní pomoci při použití procedury dle Evropského zatýkacího rozkazu; podmínkami pro vstup a pobyt občanů třetích zemí pro účely výzkumu, studia, výměnných pobytů, placených a neplacených kurzů, dobrovolnické služby a au pair; společnou vysokou úrovní sítě a informační bezpečnost v rámci EU. Na řadu přijde jednotný formát víz; automatická výměna dat ohledně registrovaných vozidel v Lotyšsku; výměna názorů o spolupráci s Tureckem v azylové, migrační oblasti a při správě vnějších hranic Unie a ochrana jednotlivců co se týče zpracování osobních dat a volného pohybu takových dat.
 • Výbor pro rozvoj EP přijme rozhodnutí a doporučení koordinátorů; doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) a veřejné slyšení o rozvoji a bezpečnosti, zejména v oblasti Sahelu.
 • Na zasedání Výboru pro regionální rozvoj EP se uskuteční výměna názorů ohledně Politiky soudržnosti v horských oblastech EU. Projednávat se bude Evropská územní spolupráce - osvědčené postupy a inovativní opatření; provádění tematického cíle „zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ (čl. 9 odst. 3) nařízení o společných ustanoveních. Schválí se Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise.
 • Výbor pro mezinárodní obchod EP projedná nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů. Proběhne jednání o dvoustranné ochranné doložce a mechanismu stabilizace pro banány v rámci obchodní dohody mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a Kolumbií a Peru na straně druhé. Dále výbor projedná zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku; Současný stav probíhajících třístranných jednání, představí zprávy z pracovní cesty do Kyjeva, Ukrajina (24.–25. září 2015) a pracovní cesty do Tokia, Japonsko (4.–6. listopadu 2015) a diskutovat bude o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících a o činnosti monitorovacích skupin.
 • Hospodářský a měnový výbor uskuteční výměnu názorů s Jonathanem Hillem, komisařem pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů. Na programu jednání jsou dokumenty: Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2015; Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu; Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2014 a přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP zorganizuje na svém zasedání neveřejnou výměnu názorů ohledně Správy finančních prostředků EU ve třetích zemích - Zpráva odpovědných velvyslanců při EU / zpráva o řízení vnější pomoci. Schválena bude zvláštní zpráva EÚD č. 13/2015 (udělení absolutoria za rok 2014) na téma „Podpora EU zemím produkujícím dřevo v rámci akčního plánu FLEGT“, proběhne výměna názorů ohledně kodexu chování komisařů.
 • Na zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP je na programu výměna názorů ohledně konkurenceschopnosti evropského dodavatelského železničního průmyslu; představení studie na téma „Ukládání energie: jaká tržní schémata a regulační pobídky jsou zapotřebí“, prezentace Dr. Sergia Ugarteho, SQ Consult B.V., dojde k představení zprávy agentury ACER o sledování trhu a další pokračující činnosti, prezentace Alberta Pototchniga, ředitele agentury ACER, a lorda Mogga, předsedy rady regulátorů ACER.
 • Na schůzi Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova proběhne výměna názorů s ministrem zemědělství USA Tomem Vilsackem; výměna názorů s Evropskou komisí (GŘ AGRI) o probíhajících obchodních jednáních v oblasti zemědělství a představena bude studie nazvaná „Přehled odvětví zemědělských vstupů v EU“.
 • EHSV uspořádá seminář skupiny Zaměstnavatelé na téma průmyslové politiky (Malta); proběhne prezentace studie dopadů budoucí poptávky v EU po bioenergii na účinné využívání zdrojů (GŘ ENV). VEHSV se dále uskuteční Evropsko-středomořský summit hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí 2015; Schůze skupiny politického monitorování VR – EHSV; 2. schůze studijní skupiny TEN/578 Realizace nové politiky pro spotřebitele energie a Summit Euromed 2015, který se zaměří na situaci v regionu 20 let od Barcelonského procesu, novou evropská politika sousedství a rolí sociálních partnerů při upevňování politické demokracie.

 

Úterý 1. prosince

 

 • V Paříži pokračuje COP21 - 21.
 • V rámci lucemburského předsednictví se uskuteční Evropská e-vládní konference: „Jednoduchá, bezpečná a transparentní veřejná správa“; digitální strategie a politiky; zapojení občanů při vytváření veřejných služeb a při tvorbě politiky; přeshraniční veřejné služby a interoperabilita; otevřená data; elektronická identifikace a důvěryhodné služby. Na konferenci vystoupí místopředseda Komise pro digitální trh, Andrus Ansip; generální ředitel GD CNECT Roberto Viola; generální ředitel DC DIGIT, Stephen QUEST a další.
 • Evropská Komise pořádá konference pro zemědělský výhled, na které vystoupí komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan, který bude diskutovat s americkým tajemníkem pro zemědělství Tomem Vilsackem o střednědobém zemědělském výhledu v EU, o nejednoznačných řešeních, programech. Na konferenci se projedná také výhled do budoucna v rámci globálního zemědělského trhu.
 • V Radě EU bude zasedat Skupina Mertens, Politický a bezpečnostní výbor a pokračovat bude zasedání Rady pro konkurenceschopnost.
 • V EP se uskuteční návštěvy několika delegací, delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem a delegace pro vztahy se Spojenými státy.
 • Uskuteční se schůze Výboru pro právní záležitosti EP.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP schválí zprávu o meziinstitucionálním jednání - limity emisí, redukce znečištění při provozu motorových vozidel, vynutitelnost právní legislativy týkající se regulace potravin, zdraví a blaha zvířat a rostlin. Představeny budou námitky k pravidlu 106: seznam cizích invazivních druhů. Proběhne výměna názorů s Komisí ohledně kvality rafinace olejů a bude přijat návrh stanoviska Transparentnost, odpovědnost a bezúhonnost v orgánech EU.
 • Výbor pro rozvoj EP přijme návrhy stanovisek: Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti; Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii. Uskuteční veřejné slyšení o nové alianci pro zabezpečování potravin a výživu. Projedná úlohu rozvojové spolupráce v rámci vnější činnosti EU - výměna názorů s vysokou představitelkou Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyní Evropské komise Federicou Mogheriniovou. Představena bude zpráva vedoucího delegace Norberta Neusera o průběhu pracovní cesty ke zjištění potřebných údajů, kterou podnikl Výbor pro rozvoj za účelem posouzení dlouhodobých dopadů epidemie viru Ebola, 1.–5. listopadu 2015, následovat bude prezentace projektu mobilních laboratoří profesora Stephana Guenthera, koordinátora EMLab, Bernhard-Nocht-Institut, Hamburg. Projedná se pracovní program a operační strategie GŘ ECHO na rok 2016, v rámci jednání se uskuteční i výměna názorů s Christosem Stylianidesem, evropským komisařem pro humanitární pomoc a řešení krizí.
 • Na zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se uskuteční výměna názorů s Gillesem de Kerchovem, evropským protiteroristickým koordinátorem ohledně pařížských útoků, aplikaci protiteroristických strategií a krátkodobých opatření. Bude prezentováno sledování evaluační zprávy o implementaci rozhodnutí Eurojustu 2009/426/JHA; Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou; Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Montenegrem; Boj proti korupci a navázání na usnesení CRIM a představeny budou hlavních východisek studie oddělení politiky EP o Srovnání evropské a americké legislativy ohledně ochrany dat pro vynutitelnost legislativy.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu přijme návrh stanoviska Transparentnost, odpovědnost a bezúhonnost v orgánech EU; Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - EK, proběhne výměna názorů se členkou Evropské komise odpovědnou za zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenovou. Členem Evropského účetního dvora Klausem-Heinerem Lehnem bude představena zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 14/2015 (udělení absolutoria za rok 2014) na téma „Přináší investiční facilita AKT přidanou hodnotu?“ a zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 9/2015 (udělení absolutoria za rok 2014) pod názvem „Podpora EU v boji proti mučení a zrušení trestu smrti“. Na závěr se výbor bude zabývat dokumentem Boj proti korupci a následné kroky k usnesení CRIM.
 • Podvýbor pro lidská práva uspořádá výměnu názorů s EEAS ohledně nejnovějšího vývoje stavu ochrany lidských práv na Ukrajině, zahrnuto bude téma: Lidská práva na východní Ukrajině na Krymu. Výbor dále projedná implementaci doporučení parlamentu 2010 o sociálních standardech, standardech životního prostředí, lidských práv a korporátní odpovědnosti.
 • Podvýbor pro bezpečnost a obranu uskuteční na svém zasedání veřejné slyšení ohledně vývoje a bezpečnosti v regionu Sahel. Představí rozbor zasedání Rady pro zahraniční záležitosti ze dne 17. 11. 2015 ohledně aktivace čl. 42(7) SEU a rozbor výročního zasedání parlamentního shromáždění NATO v Norském Stavangeru.
 • Výbor pro regionální rozvoj schválí nové nástroje územního rozvoje v politice soudržnosti v období 2014–2020: Integrované územní investice (ITI) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Následně uskuteční výměnu názorů s Corinou Crețuovou, komisařkou pro regionální politiku o finančních nástrojích v politice soudržnosti.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku bude představena zpráva ze služební cesty výboru ITRE do Agentury pro evropský globální navigační družicový systém, Praha (3.-4. listopadu 2015). Výbor bude informován o pracovní cestě výboru ITRE na 10. zasedání Fóra pro správu internetu v Joao Pessoa, Brazílie (10. – 13. listopadu 2015); zprávě ze služební cesty výboru ITRE na Kypr (24.-25. září 2015); pracovní cestě výboru ITRE do ENISA (Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací), Heraklion (24. – 25. září 2015). Projedná se Strategie pro jednotný trh, výměna názorů s Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky; Druhý seznam projektů společného zájmu, prezentace a výměna názorů s Dominiquem Ristorim, generálním ředitelem GŘ pro energetiku. Dále proběhne společná schůze výborů ITRE a IMCO a uskuteční se výměna názorů ohledně označování energetické účinnosti štítky. Představeny budou výsledky probíhajících třístranných jednání (čl. 73 odst. 4).
 • Hospodářský a měnový výbor EP zhodnotí činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi; Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA); Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA); Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA); Dokončení evropské hospodářské a měnové unie. Proběhne diskuse jak vnést transparentnost, koordinovanost a sbližování do politik daně z příjmu právnických osob v Unii; ohledně hodnocení a výzev regulace finančních služeb EU: Dopady a cesta k účinnějšímu a účelnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů. Uskuteční se hospodářský dialog a výměna názorů o roční analýze růstu a o zprávě mechanismu varování s: Valdisem Dombrovskisem, místopředsedou a komisařem pro euro a sociální dialog, Pierrem Moscovicim, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla a Marianne Thyssenovou, komisařkou pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu.
 • Výbor pro mezinárodní obchod EP schválí Úmluvu Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem na základě smlouvy; Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům; Mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté a pozastavení použitelnosti nařízení, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu; Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA). Uskuteční se vystoupení ministra zahraničních a evropských věcí a úřadujícího předsedy Rady Jeana Asselbornana téma výsledky v oblasti politiky mezinárodního obchodu, kterých dosáhlo lucemburské předsednictví. Výbor projedná přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí.
 • Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova přijme návrh stanoviska pro zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku. Proběhne výměna názorů s Bernardem Vallatem, generálním ředitelem Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), týkající se mandátu a činnosti této organizace; Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise. Výbor bude informován o současném stavu probíhajících třístranných jednání k tématům: ekologická produkce a označování ekologických produktů, změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), zootechnické a genealogické podmínky pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii a jejich dovoz do Unie, ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin. Uskuteční se veřejné slyšení na téma „Nové postupy při šlechtění rostlin“, představena bude zpráva o pracovní cestě výboru AGRI na Azory (Portugalsko), 2. - 5. listopadu 2015. Dalším bodem programu je schválení návrhu Politiky soudržnosti v horských oblastech EU, výměna názorů s Evropskou komisí (GŘ AGRI) o vstupu v platnost nařízení o propagaci a schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI.
 • EHSV uspořádá konferenci - Nový design energetického trhu: Odpovídá budoucím požadavkům? Výbor dále pořádá Evropsko-středomořský summit hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí 2015; slyšení a 2. schůze studijní skupiny TEN/577 Zahájení veřejné konzultace o novém uspořádání trhu s energií; proběhne schůze stálé studijní skupiny Digitální agenda; ECO/386 – Budoucnost městské agendy EU – pracovní cesta studijní skupiny; delegace Výboru na konferenci COP 21 v Paříži – 6 dní od 3. do 9. prosince 2015; Seminář na téma Spolu v Evropě; schůze stálé studijní skupiny Začlenění Romů a schůze rozpočtové skupiny.

 

Středa 2. prosince

 

 • V rámci lucemburského předsednictví pokračuje e-vládní konference.
 • V Paříži pokrčuje COP21 - 21.
 • Pokračuje evropská konference pro zemědělský výhled pořádaná Komisí.
 • Výbor regionů uspořádá konferenci na téma: Propojení evropských regionů a měst. Zaměří se na rozvoj digitální agendy s ohledem na klíčové aspekty DSM ve vztahu k místní a regionální úrovni, místní potenciál IKT projektů zahrnutých do nového investičního plánu pro Evropu, práce a iniciativy na místní úrovni související s DSM. Události se zúčastní předseda Výboru regionů Markku Markkula, nebo např. předseda Výboru ITRE EP, Jerzy Buzek.
 • Ve Výboru regionů se dále uskuteční schůze s koordinátory národních delegací a 164. schůze předsednictva.
 • Komise uspořádá konferenci na téma: Konference - Digitální transformace průmyslu a podniků za účasti komisařky Biénkowské. Termín konference však možná bude odložen.
 • Komise dále uspořádá workshop s názvem: Vypořádání se s nadměrným zadlužením firem, ve kterém rozebere rámec firemního zadlužení, souvislost mezi procesem snižování zadlužení a růstu a spojitost firemního zadlužení s finančním sektorem a finanční krizí.
 • Komise pravděpodobně ve středu schválí tyto dokumenty: Letecký balíček (Šefčovič); Balíček cyklického hospodářství (Katainen, Timmermans); Přidělování dostupných lidských zdrojů 2016 (Georgieva).
 • Zasedat budou oba COREPERy.
 • Výbor pro evropské záležitosti PS ČR uspořádá svou 40 schůzi. Jednat se bude o činnosti Eurojustu – Výroční zpráva za rok 2014; sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ohledně pracovního program Komise na rok 2016 nazvaného: „Nyní není doba pro obvyklá řešení“. Předány budou informace o připravované směrnici EU o distribuci pojištění. Představen bude výběr zaktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti vobdobí 9. – 29. listopadu 2015.
 • V EP budou zasedat jednotlivé politické skupiny.
 • V EHSV se uskuteční schůze skupiny III během lucemburského předsednictví Rady Evropské unie; schůze interní poradní skupiny Střední Amerika a schůze skupiny III během lucemburského předsednictví Rady Evropské unie.

 

Čtvrtek 3. prosince

 

 • V rámci lucemburského předsednictví se uskuteční konference s názvem: Stimulace sociálních podniků v EU. Hlavní otázky k diskusi jsou: Jak dosáhneme sociální inovace? Jak systematicky integrovat sociální inovaci při tvorbě ekonomických aktivit? Který ekonomický systém se nejlépe hodí ke zlepšení přístupu sociálních podniků k financím? Diskutovat zde bude např. lucemburský ministr práce, zaměstnanosti a sociálních věcí, Nicolas Schmit a předseda EHSV George Dassis.
 • V Paříži se uskuteční COP21 - 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.
 • Zasedat bude Rada pro spravedlnost a vnitřní věci a Politický a bezpečnostní výbor.
 • V EP proběhne návštěva několika delegací: delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora; delegace pro vztahy se zeměmi Magrebu a Arabskou Unií pro Magreb; Delegace pro vztahy s Irákem; delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem; delegace pro vztahy s Mercosurem a delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie.
 • Rozpočtový výbor projedná na své schůzi přípravu povolební revize víceletého finančního rámce 2014 - 2020 s postřehy parlamentu, ještě před vydáním návrhu Komisí. Projedná také mobilizaci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
 • Ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova proběhne výměna názorů s velvyslancem FAO Tekalign Mamo k příležitosti mezinárodního roku půdy.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci podá informace o třístranných jednáních ohledně Evropské sítě služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce; projedná zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní. Přijme stanovisko ve formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, zaměří se na pro boj s nezaměstnaností mladých lidí; pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU a prodiskutuje doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA).
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválí doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA). Proběhne prezentace Komise na téma opatření v rámci postupu projednávání ve výborech týkajícího se klasifikace závažných porušení pravidel silničního provozu. Vystoupí výkonný ředitel EMSA pana Mylly. Pracovní skupina pro cestovní ruch bude prezentovat své stanovisko prostřednictvím generálního tajemníka Světové organizace cestovního ruchu pana Taleba Rifaie.
 • Výbor pro právní záležitosti EP uspořádá slyšení o žádosti na zbavení poslanecké imunity Floriana Philippota, István Ujhelyiho, Georgiose Kyrtsose, Stelia Kouloglou; Czesława Adama Siekierskiho. Projedná návrh ochranné známka společenství; právo členských států k ochranným známkám; Směrem k Jednotnému digitálnímu trhu; jednotný formát víz; ochranu zranitelných osob; veřejný přístup k dokumentům za rok 2014-2015. Na závěr uskuteční výměnu názorů s delegací ve Washingtonu (Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka, Emil Radev, Victor Negrescu, Dietmar Köster, Angel Dzhambazki, Julia Reda, Gilles Lebreton).
 • Uskuteční se zasedání Výboru pro kulturu a vzdělání.
 • Na schůzi Výboru pro ústavní záležitosti je na programu výměna názorů s místopředsedou Evropské Komise Fransem Timmermansem pro lepší regulaci a meziinstitucionální vztahy, rule of law a Chartu základních práv; přijetí návrhu stanoviska Transparentnost, odpovědnost a bezúhonnost v orgánech EU; vyjednávání nového vztahu EU s Velkou Británií a zlepšení fungování EU postavené na potenciálu Lisabonské smlouvy.
 • Uskuteční se schůze Petičního výboru EP.
 • Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP projedná návrh stanoviska Sociální dumping v Evropské unii; Absolutorium 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE); Vnější faktory, jež jsou na překážku podnikání žen v Evropě; provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a odpovědnosti podniků; přijetí návrhu stanoviska Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii; projednávání pozměňovacích návrhů k dokumentu Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU; rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v digitálním věku; Genderová stránka chudoby; odvětví nevěst na objednávku. Za přítomnosti Rady a Komise bude představeno sdělení předsedkyně týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory a situace žen z řad uprchlíků a žadatelů o azyl v EU.
 • Výbor regionů uspořádá své 115. plenární zasedání Výboru regionů, kde budou přijaty tyto dokumenty: Platové standardy zaměstnanců v EU; místní a regionální dimenze dohody TiSA; role sociálního hospodářství při snaze o růst a potírání nezaměstnanosti; lokální a regionální dimenze principu sdílené ekonomiky a Evropská agenda k migraci; férový a efektivní systém korporátních daní v EU.
 • EIB uspořádá další seminář v rámci programu fi-compass ohledně finančních instrumentů evropských investičních a strukturálních fondů, tentokrát pro Řecko.
 • V EHSV se uskuteční Výroční akce maloobchodního fóra – zahájení 3. akčního programu maloobchodníků pro životní prostředí; Schůze monitorovacího výboru pro mezinárodní obchod a 5. schůze stálé studijní skupiny Přistěhovalectví a integrace (IMI).

tek 4. prosince

 

 • V Paříži se uskuteční COP21 - 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.
 • Zasedat bude Rada pro spravedlnost a vnitřní věci a Výbor pro obchodní politiku.
 • Zasedat bude COREPER I.
 • Výbor regionů uspořádá obědovou debatu na téma: EU politiky hospodářské soutěže a státní regionální podpory.
 • V EHSV se uskuteční Mimořádná schůze předsednictva skupiny Zaměstnavatelé (Lucemburk).

Sobota 5. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 6. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech                       mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského                                       parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady                          (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a přístup k informacím online v EU

Do 18.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

Do 14.01.        Veřejná konzultace o dopadech maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

Do 22.01.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Do 29.01.        Revize směrnice o Energetické účinnosti

Do 10.02.        Veřejná konzultace o zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Do 10.02.        Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 16.02.        Veřejná konzultace ohledně sdělení Komise o aspektech používání článků 3,5 a 7 nařízení č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Do 17.02.        Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Do 18.02.        Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Do 27.10. 2016   Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 27/11/2015. < Archív novinek