Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 07.12. - 13.12. 2015


 

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedají některé výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele bude informovat o pokroku trialogu ohledně společné vysoké úrovně bezpečnosti sítí a informací.
 • V úterý zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Ministři se budou zabývat stavem jednání ohledně návrhu směrnice o daních z finančních transakcí.
 • CEBRE v úterý spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu na téma „Nová strategie obchodní a investiční politiky“. Cílem debaty je diskutovat o nové strategii obchodní politiky a jejím dopadu na český byznys, zejména pak na malé a střední podniky.
 • Ve středu Komise schválí tyto dokumenty: Modernizace pravidel EU autorského práva, pravidla digitálního kontraktu a Zelenou knihu o maloobchodních finančních službách.
 • Ve čtvrtek se ve Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR uskuteční setkání s komisařkou EU pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí Kristalinou Georgievou.
 • Ve čtvrtek zasedá Rada pro dopravu na téma sociální aspekty v silniční dopravě a jejich systematického prosazování v členských státech.
 • V pátek zasedá Rada pro telekomunikace, která se zaměří na přezkum telekomunikačních pravidel EU.

Pondělí 7. prosince

 • V Paříži se uskuteční druhý týden COP21 - 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu. Hlavními tématy budou: obnovitelné zdroje, fosilní paliva, životní prostředí, technologie pro obnovu životního prostředí, přírodní zdroje, nástroje pro udržitelný rozvoj, klimatické služby, dekarbonizace a použití strategické energetických technologií. Události se zúčastní hlavy států a další významní reprezentanti a zástupci nejvýznamnějších světových organizací pro ochranu životního prostředí i z průmyslového sektoru. Po celou dobu se bude ve městě konat velké množství doprovodných akcí.
 • V rámci lucemburského předsednictví se uskuteční společné neformální setkání úředníků ministerstev kultury a ministerstev zahraničních věcí. Na programu jednání jsou témata: Kultura v rámci vnějších vztahů EU a posun paradigmatu, mezikulturní dialog a kultura v souvislosti s migrací a uprchlickou krizí.
 • Komise uspořádá konferenci s názvem: Společný růst v Evropě bez bariér: Oslava dne věnovaného osobám se zdravotním postižením.
 • Komise dále zorganizuje konferenci na téma: Zahájení výkonu Paktu o demografických změnách. Ten se zaměřuje na podporu blaha a nezávislosti starších osob a na podporu zdravého stárnutí.
 • V rámci námořní agendy uspořádá Komise konferenci ohledně územního plánování námořních prostor a mořského prostředí. Bude představen rozbor hospodářské námořní činnosti a ochrany prostředí, rovněž proběhne výměna názorů MSP s reprezentanty námořního průmyslu, národními autoritami a nevládními organizacemi.
 • Zasedat bude Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, která schválí stanoviska k nařízení na zlepšení genderové vyváženosti. Zapracuje na dosažení politické shody ohledně řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, představí výroční analýzu růstu Komise pro rok 2016. Rada přijme strategie pro snížení újmy způsobené alkoholem; dokument k personalizaci medicíny pro pacienty; projedná podporu lidem trpících demencí a schválení dokumentu lekce pro veřejné zdraví způsobená virem Ebola.
 • Na zasedání Euroskupiny se bude diskutovat o Bankovní unii jako jednotném mechanismu dohledu; představen bude report Danièle Nouy ohledně komplexního posouzení 9 bank z9. 11. 2015, implementace právního a metodologického rámce SSM a hlavní výzvy pro následující rok; proběhne diskuse ohledně implementace řeckého programu pro přizpůsobení, který zahrnuje druhou vlnu změn, která uvolní další prostředky podpory a prostředky pro bankovní rekapitalizaci; Komise, EBC a MMF společně prezentují proběhnuvší mise pro následnou kontrolu Irska z poloviny listopadu; uskuteční se tematická diskuse pro růst a pracovní příležitosti - rozboj penzijních systémů členských států a důsledky, které mohou mít na fiskální udržitelnost v eurozóně. Na závěr přijme pracovní program na první pololetí 2016.
 • V Radě EU bude dále zasedat Zvláštní výbor pro zemědělství, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, Politický a bezpečnostní výbor, sejdou se attaché pro oblast zemědělství a Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.
 • Výbor pro zahraniční věci na své schůzi projedná přípravu na další zasedání Rady pro zahraniční věci s místopředsedkyní Evropské komise a vysokou představitelkou Federicou Mogheriniovou (neveřejná část jednání), následně proběhne výměna názorů ohledně zprávy o Srbsku za rok 2015 a zprávy o Kosovu za rok 2015.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projedná: návrh stanoviska - Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise; návrh stanoviska - Absolutorium 2014: Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola; Absolutorium 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF); Absolutorium 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound); Absolutorium 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA); Absolutorium 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP). Dalším tématem diskuse bude situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci; Nové nástroje územního rozvoje v politice soudržnosti v období 2014–2020: Integrované územní investice (ITI) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Dojde ke schválení dokumentů: Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v digitálním věku a Dosažení cílů boje proti chudobě s ohledem na zvyšující se náklady domácností.
 • Na schůzi Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP budou zveřejněny aktuální informace o třístranných jednáních ohledně společné vysoké úrovně bezpečnosti sítí a informací v celé Unii. Bude projednáno: nařízení o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009. Schválena bude správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016. Komise bude prezentovat svou pozici týkající se návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (směrnice o střelných zbraních); Carlos Coelho se vyjádří k tématu: Evropské číslo tísňového volání a jednotný digitální trh, projedná se poslední verze legislativního přezkumu platformy pro řešení sporů on-line.
 • Výbor pro rybolov na své schůzi uspořádá prezentaci tematické sekce na téma: „Lov sardinek: posouzení zdrojů a hospodářské a sociální situace“; prodiskutují se aspekty týkající se rybolovu v rámci mezinárodní dohody o biologické rozmanitosti moří v oblastech mimo vnitrostátní jurisdikci; Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu; Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu; proběhne výměna názorů za účasti Komise a Účetního dvora o zvláštní zprávě č. 11/2015 nazvané: „Řídí Komise dohody o partnerství v oblasti rybolovu řádně?“; uskuteční se prezentace Komise týkající se aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Zástupci výboru představí zprávu o pracovní cestě Výboru pro rybolov na ostrov Réunion, která se uskuteční ve dnech 1. – 5. listopadu 2015; Zpráva o pracovní cestě Výboru pro rybolov na Maltu, která se uskutečnila ve dnech 12–14. listopadu 2015, která byla rovněž prezentovaná na 24. řádné schůzi Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).
 • Hospodářský a měnový výbor EP uspořádá veřejné slyšení s Markem Carneyem, prvním místopředsedou Evropské rady pro systémová rizika; uskuteční výměnu názorů s generálním ředitelem Eurostatu Walterem Radermacherem; přijme návrh výroční zprávy o politice hospodářské soutěže EU a návrhu výroční zprávy Evropské centrální banky za rok 2014.
 • Na schůzi Výboru pro rozpočtovou kontrolu proběhne výměna názorů se členkou Evropské komise odpovědnou za regionální politiku Corinou Crețu za přítomnosti odpovědného člena Evropského účetního dvora Ladislava Balka ohledně Souhrnného rozpočtu EU; představena bude zvláštní zpráva EÚD č. 15/2014 (udělení absolutoria za rok 2014) na téma „Podpora obnovitelné energie ve východní Africe z Energetického nástroje EU“.
 • Výbor pro kulturu a vzdělání EP představí úlohu mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a výchovy k základním hodnotám EU; projedná se pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020); GŘ EAC Evropské komise vystoupí s prezentací na téma monitor vzdělávání a odborné přípravy a uskuteční se výměna názorů s Timoem Pesonenem, generálním ředitelem GŘ COMM Evropské komise.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci schválí finální verzi reportu ohledně technických východisek pilotního projektu s názvem „Rozumné hranice“, projednána budou kritická místa v Řecku týkající se implementace a kritická místa v Itálii, týkající se implementace.
 • Na Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP uskuteční komisařka Bulcová prezentaci na téma: Soubory opatření RU v oblasti letectví.
 • Výbor regionů uspořádá konferenci CEMR s názvem: Sjednocená evropská města a regiony proti klimatickým změnám.
 • Ve Výboru regionů také proběhne schůze smíšeného poradního výboru se Srbskem.
 • VEHSV se uskuteční 2. schůze studijní skupiny TEN/579 Integrovaný plán SET a Schůze členů předsednictva EHSV ze skupiny I.

 

Úterý 8. prosince

 

 • V Paříži pokračuje COP21.
 • V rámci lucemburského předsednictví se uskuteční seminář Espon: Svět bez hranic - uprchlíci, spolupráce a území, ve kterém budou nastíněny teritoriálních aspekty uprchlické vlny, přeshraniční spolupráce a monitorování makro-regionů. Události se zúčastní lucemburský ministr pro udržitelný rozvoj a infrastrukturu Frank Vansteenkiste.
 • Komise uspořádá Konferenci - Společně pro další generace. Předmětem diskuse bude role výzkumu a inovace a jejich vliv na mateřství, novorozence a veřejné zdraví, dále přístup ke zdravotní péči napříč Evropou, poporodní péče. Úvodní slovo bude patřit komisaři pro výzkum, vědu a inovaci Carlosi Moedasovi, mezi klíčovými řečníky budou lékaři, farmaceuti a vědci z různých světových kontinentů.
 • Pokračuje konference „Společný růst v Evropě bez bariér – Den osob s postižením“.
 • Komise zorganizuje Den energetické účinnosti v rámci Horizontu 2020, na kterém budou odborníci seznamovat veřejnost a MSP s možnostmi finanční podpory, náležitostmi žádostí o podporu, zapojení spotřebitelů a MSP. Dále se budou věnovat renovaci a jejich energetickému přizpůsobení.
 • Zasedat bude Rada pro hospodářské a finanční věci, která projedná současný stav jednání ohledně návrhu směrnice o daních z finančních transakcí; způsob efektivní implementace východisek OECD's BEPS projektu; přijetí společného postoje ke dvěma legislativním návrhům ohledně sekuritizace; implementaci legislativy bankovní unie, včetně schválení mezibankovních dohod. Proběhne výměna názorů s Komisí ohledně regulace ustanovující evropský rámec pro pojištění vkladů; informování Rady ohledně dohody dosažené Radou pro hospodářské a finanční záležitosti ohledně Paktu pro stabilitu a růst a výměna názorů se členy Komise ohledně evropského rámce boje proti finančnímu terorismu.
 • V Radě EU se dále sejde Politický a bezpečnostní výbor, Výbor pro obchodní politiku, zasedat bude Skupina MERTENS a Skupina ANTICI.
 • Zasedat bude Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
 • V EP se uskuteční návštěva delegace v parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina.
 • CEBRE spolupořádá v Evropském domě debatu na téma „Nová strategie obchodní a investiční politiky“. Cílem debaty je diskutovat o nové strategii obchodní politiky a jejím dopadu na český byznys, zejména pak na malé a střední podniky. Hlavními body diskuse budou výhody nové strategie pro české exportéry, nevýhody regionálních obchodních dohod, promítnutí nové strategie obchodní politiky do praxe a možnosti zvýšení účasti malých a středních podniků v mezinárodním obchodě.
 • V EHSV se uskuteční přípravná schůze skupiny II pro schůzi předsednictva, projedná se úloha EHSV v procesu tvorby politik EU.

Středa 9. prosince

 

 • V rámci lucemburského pokračuje seminář Espon.
 • Komise uspořádá konferenci na téma: „Zlepšování kvality života znevýhodněným mladým lidem - směrem ke schopné a přívětivé politice pro mládež v Evropě“. Debata se zaměří na projednání inovativních strategií a přístupů k mladým lidem s cílem snížení sociální nerovnosti mezi mladými.
 • Pod záštitou Komise se uskuteční také veřejná debata konečných pravidel zveřejněných v rámci amerického Aktu modernizace potravinové bezpečnosti, v rámci kterého budou zavedeny preventivní kontroly potravin, preventivní kontroly krmiva, kontroly výrobní bezpečnosti. Vytvoří se verifikační programy zahraničních dodavatelů, pro zajištění řádného průběhu kontrol proběhne akreditace nezávislých auditorů.
 • Uskuteční se konference EK s názvem: „Inovační partnerství surovin a událost v rámci Horizontu 2020 týkající se surových materiálů“. Debata bude rozdělena do několika chronologických úseků od výzkumu k podnikání, poskytnuty budou informace pro start-upy a nastíní se také možnosti použití surových materiálů pro podnikatele.
 • Komise pravděpodobně schválí tyto dokumenty: Modernizace pravidel EU autorského práva (Ansip), Pravidla digitálního kontraktu (Ansip, Timmermans) a Zelená kniha o maloobchodních finančních službách (Katainen).
 • V Radě EU proběhne neformální zasedání ministrů pro rozvoj. Zasedat bude také Výbor pro civilní aspekty řešení krizí a Vojenský výbor EU.
 • Zasedat bude COREPER II.
 • V EP proběhne schůze pracovní skupiny pro interinstitucionální spolupráci.
 • Výbor regionů uspořádá konferenci s názvem „Internacionalizace MSP v praxi, jaké nástroje mají k dispozici regiony a města?“, na které bude ústředním tématem přístup MSP na globální trhy, podpora internacionalizace a způsoby jak čelit hospodářské soutěži.
 • Uskuteční se schůze Výboru pro mezinárodní obchod.
 • Poslanecký klub evropské lidové strany uspořádá veřejné slyšení o implementaci programu Erasmus +.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v EP zorganizuje seminář na téma volný pohyb pracovníků.
 • Uskuteční se schůze jednotlivých politických skupin.
 • v EHSV proběhne 512. plenární zasedání: přípravná schůze předsednictva skupiny I, bude zde také představen program Komise pro rok 2016 a lucemburský kulturní večer.

 

 

Čtvrtek 10. prosince

 

 • Komise uspořádá workshop o syntetické biologii, na kterém budou představeny názory jednotlivých výzkumných a vědeckých skupin EK. Bude představena syntetická biologie jako celek, její využití. Dále bude představena společnost Synbio a jejího propojení s Komisí. Dalším tématem jednání se stanou potenciální dopady syntetické biologie na konzervaci a udržitelnost biologické diverzity a medicínská aplikace produktů syntetické biologie.
 • V Radě EU bude pokračovat neformální zasedání ministrů pro rozvoj.
 • Zasedat bude Rada pro dopravu, kde proběhne rozprava ohledně sociálních aspektů v silniční dopravě a jejich systematického prosazování v členských státech.
 • Zasedat bude COREPER II.
 • V EP se uskuteční návštěva delegace pro vztahy s Izraelem, delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky, delegace pro vztahy s Afghánistánem.
 • Rozpočtový výbor na své schůzi projedná přípravu povolební revize MFF 2014-2020, příspěvek EP před předložením návrhu Komisí; mobilizaci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci - žádost Irska a Finska; výroční zprávu EIB za rok 2014 a rozhodnutí Komise o koordinaci činností EU a členských států prostřednictvím koordinačního mechanismu - uprchlíci v Turecku.
 • Zasedat bude Výbor pro mezinárodní obchod EP.
 • Na schůzi Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou představeny aktuální informace o třístranných jednáních a akcích. Bude projednán Legislativní přezkum: zpráva Komise o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení 305/2011 o stavebních výrobcích, registrace motorových vozidel v EU, řízení pro nesplnění povinností v rámci jednotného trhu, proběhne výměna názorů ohledně strategie pro jednotný trh a bude prezentována studie ohledně snižování překážek a nákladů pro podniky na jednotném trhu.
 • Výbor pro zahraniční věci uspořádá výměnu názorů ohledně zprávy o bývalé jugoslávské republice Makedonie a zprávy o Černé Hoře. Dále shrne parlamentních volby v Egyptě v rámci euro-egyptského politického dialogu a parlamentní volby na Myanmaru. Na závěr proběhne výměna názorů s ministryní pro investice, mezinárodní spolupráci a vývoj v Tunisku.
 • Výbor pro rybolov EP na své schůzi schválí víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, Inovace a diverzifikace drobného pobřežního rybolovu v regionech závislých na rybolovu, společná pravidla za účelem uplatňování vnější dimenze SRP včetně dohod o rybolovu. Proběhne zde také výměna názorů s Pascalem Savouretem, ředitelem Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA). Diskutována budou témata: Jak sjednotit kontroly rybolovu v Evropě, Absolutorium 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) a Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU.
 • Uskuteční se schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
 • Výbor regionů uspořádá 5. schůzi komise ECON ohledně 5. Roční analýzy růstu na rok 2016, evropský semestr a vývoj správy HMU a dále 2. schůze pracovní skupiny pro rozpočet EU.
 • Ve Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR se uskuteční setkání s komisařkou EU pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí Kristalinou Georgievou.
 • Na 16. schůzi Senátu ČR bude Vláda ČR informovat o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 17. - 18. prosince 2015.
 • EIB zorganizuje vLucemburku konferenci na téma: Financování oběhového hospodářství, kterého se zúčastní účast Xavier Bettel, komisař Carlose Moedase, předseda EIB Wernera Hoyera a další. Debata se zaměří na výzvy a příležitosti oběhové ekonomiky ve finančním sektoru. Projednána bude také příprava know-how a potřebných financí pro transformaci evropské oběhové ekonomiky.
 • V EHSV proběhne 512. plenární zasedání, debata ohledně Evropské agendy pro migraci; Školení IT o portálu členů a o on-line systému proplácení výdajů – FR (BvS 221) a seminář ohledně Samostatné výdělečné činnosti a MSP čítajících jednoho zaměstnance.

 

 

tek 11. prosince

 

 • V Paříži se uskuteční COP21.
 • Zasedat bude Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, která se zaměří na přezkum telekomunikačních pravidel EU; připojení nové generace, rovnocenné zacházení s rovnocennými službami a hlavní priority pro přezkum. Rada přijme zprávu předsednictví o jednáních s Evropským parlamentem ohledně návrhu směrnice o bezpečnosti sítí a informací a zprávu předsednictví o pokroku v práci na navrhovaných pravidlech pro zajištění lepší přístupnosti internetových stánek subjektů veřejného sektoru.
 • V Radě EU se dále uskuteční schůze Přátel předsednictví a Politického a bezpečnostního výboru.
 • Zasedat bude COREPER I.

Sobota 12. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 13. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 28.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a přístup k informacím online v EU

Do 30.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

Do 14.01.        Veřejná konzultace o dopadech maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

Do 22.01.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Do 27.01.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 29.01.        Revize směrnice o Energetické účinnosti

Do 10.02.        Veřejná konzultace o zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Do 10.02.        Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 16.02.        Veřejná konzultace ohledně sdělení Komise o aspektech používání článků 3,5 a 7 nařízení č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Do 17.02.        Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Do 18.02.        Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Do 19.02.        Veřejná konzultace ohledně hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Do 27.10. 2016   Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 4/12/2015.< Archív novinek