Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 14.12. - 20.12. 2015


 
 • * Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci, která projedná regionální otázky týkající se východních partnerů a strategie v rámci boje proti terorismu.
 • V pondělí začne plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde proběhne společná rozprava ohledně Energetické unie: Na cestě k evropské Energetické unii, zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020. Na společné schůzi parlamentních výborů IMCO a ITRE proběhne schválení návrhu zprávy Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu.
 • V úterý se uskuteční zasedání Rady pro obecné záležitosti, která má na programu dokončení příprav zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 17. a 18. prosince. Ministři projednají návrh závěrů a zprávu pěti předsedů o dokončení evropské hospodářské a měnové unie.
 • Zasedá Rada pro životní prostředí, kde ministři přijmou společný postoj ke směrnici pro redukci národních emisí určitých znečišťovatelů životního prostředí a zhodnotí současnou situaci znečišťování, upozorní na zdravotní rizika a dopady způsobené znečištěním ovzduší.
 • Ve čtvrtek bude zahájeno zasedání Evropské rady, na kterém se hlavy států zaměří například na jednání o dalších krocích, pokud jde o výměnu informací a financování terorismu, kontroly na vnějších hranicích, podmínky vedoucí k terorismu, předcházení radikalizaci a násilnému extremismu, spolupráci se třetími zeměmi v boji proti terorismu.
 • V pátek bude pokračovat zasedání Evropské rady, která se bude v návaznosti na sdělení Komise nazvané „Modernizace jednotného trhu – větší příležitosti pro občany a podniky“ věnovat otázkám dokončení evropského jednotného trhu ve všech jeho rozměrech.

Pondělí 14. prosince

 

 • V Lucemburku se uskuteční 4. schůze ředitelství Evropské sítě veřejných služeb zaměstnanosti pod záštitou lucemburského předsednictví a Rady EU. Na programu jednání bude modernizace evropských služeb zaměstnanosti, prostřednictvím výměny zkušeností prostřednictvím nástroje nazvaného „benchlearning“, který identifikuje dobré praktiky v rámci sítě a tím pomůže ostatním. Řečníci dále představí modely udržitelné integrace v rámci národních pracovních trhů, zaměří se také na problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti.
 • Zasedá Rada pro zahraniční věci, která projedná regionální otázky týkající se východních partnerů. Bude se zabývat prohloubenou a komplexní zónou volného obchodu s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem. Ministři se rovněž zaměří na provádění stávajících strategií a závazků v oblasti boje proti terorismu. Budou jednat o mezinárodním financování terorismu a o obchodování se střelnými zbraněmi. Na závěr přezkoumají současný vývoj v Sýrii, Iráku a Libyi.
 • Proběhne zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, kde se bude usilovat o dosažení politické dohody o rybolovných právech na rok 2016 pro členské státy ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU. Ministři rozhodnou o maximálním množství ryb z konkrétních populací, které lze v těchto vodách odlovit, a o omezeních intenzity rybolovu (počet dnů na moři) pro plavidla EU v Atlantiku, Severním moři a v dalších mezinárodních lovištích, v nichž plavidla EU provádějí rybolov.
 • V Radě EU bude dále zasedat Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, JHA poradci a uskuteční se schůze odborníků pro služby a investice ve Výboru pro obchodní politiku.
 • Ve Štrasburku bude zahájen první den plenárního zasedání EP, kde proběhne společná rozprava ohledně Energetické unie: Na cestě k evropské energetické unii, zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020. Krátce budou předneseny zprávy ohledně strategické spolupráce v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi Spojenými arabskými emiráty a Evropským policejním úřadem Europol. Ministři zhodnotí novou společnou rybářskou politiku (SRP): struktura pro technická opatření a víceletý plán.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP na své schůzi projedná: zprávu o probíhajících interinstitucionálních jednáních týkající se: zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro; úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin; mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích. Výbor také projedná a přijme návrh usnesení ohledně námitky podle článku 106: zkušební postupy emisí v podmínkách reálného provozu.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP společně s Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku EP na své společné schůzi přijmou návrh zprávy Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu.
 • Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP uspořádá na své schůzi návštěvu Věry Jourové, komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, která představí prohlášení Komise o prioritách politiky v oblasti rovnosti žen a mužů. Výbor přijme návrh zprávy ohledně Vnějších faktorů, jež jsou na překážku podnikání žen v Evropě. Dále projedná návrh stanoviska Absolutorium 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) a návrh stanoviska Absolutorium 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise.
 • V EHSV se uskuteční Schůze předsednictva specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství. EHSV dále uspořádá Veřejné slyšení na téma: Partnerství pro rozvoj měst - budoucnost nové urbanistické agendy v rámci EU, jehož účelem je propojení spolupráce mezi EU a evropskými městy, jejich veřejnými orgány pro zajištění růstu, životnosti a inovace.

Úterý 15. prosince

 

 • V Lucemburku pokračuje 4. schůze ředitelství Evropské sítě veřejných služeb zaměstnanosti.
 • Lucemburské předsednictví, Rada EU, Komise uspořádají 17. evropskou konferenci o řízení společnosti. Zde se představí vliv nových forem financování do vedení společnosti, správa dceřiných společností v nadnárodních společnostech a vývoj ve vedení společnosti v rámci úvěrových institucí a investičních firem. Akce se zúčastní lucemburský ministr spravedlnosti, Félix Braz, komisařka Jourová, Prof. Jesse Fried zHarvardu a další zástupci zejména ze soukromého právního sektoru.
 • Pokračovat bude zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, kde Ministři rozhodnou o rybolovných právech na rok 2016 v Černém moři, jež se týkají především pakambaly velké a šprota obecného a jsou regulována na ročním základě. Ministři si vymění názory na udržitelné zemědělství, lesnictví a rybolov v oblasti biohospodářství. Předsednictví Radě rovněž poskytne aktualizované informace o situaci návrhů týkajících se dodávek ovoce, zeleniny, banánů a mléka do škol.
 • Zasedat bude také Rada pro obecné záležitosti, která má na programu dokončení příprav zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 17. a 18. prosince. Ministři projednají návrh závěrů a zprávu pěti předsedů o dokončení evropské hospodářské a měnové unie. Dále se budou zabývat interinstitucionální dohodou o zlepšování právní úpravy. Komise dohodu navrhla s cílem zajistit splnění společného závazku všech tří orgánů, jímž je zlepšení legislativního procesu EU. Komise předloží roční analýzu růstu na rok 2016, která zahajuje evropský semestr. Rada přijme závěry o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení. Očekává se také, že ministři potvrdí 18měsíční program Rady. Program byl vypracován nadcházející trojicí předsednictví (Nizozemsko, Slovensko, Malta) a stanoví činnosti Rady na příštích 18 měsíců (od 1. ledna 2016 do 30. června 2017).
 • Zasedat bude rovněž Rada pro zahraniční věci. V rámci zasedání proběhne 10. ministerské konference Světové obchodní organizace. Ministři se pokusí uzavřít dohodu na rozhodnutí, kterým se stanoví postoj EU pro tuto konferenci, pokud jde o hospodářskou soutěž při vývozu, transparentnost a aspekty související s rozvojem.
 • Komise schválí Evropský balíček pro ochranu hranic a pobřeží (Timmermans).
 • V Radě EU proběhne schůze Politického a bezpečnostního výboru a schůze attaché v oblasti finančních služeb.
 • V EP pokračuje plenární zasedání. Na pořadu jednání je: Hlasování o žádostech o použití naléhavého postupu; Společná rozprava na téma ochranné známky: Ochranná známka EU, Právní předpisy členských států o ochranných známkách; Příprava na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc; Systém kontroly a vynucování platný při rybolovu v severovýchodním Atlantiku. Hlasovat se bude o: Memorandu o porozumění mezi Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Eurojustem, Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Finska, Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Irska, Metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků, Ujednání se Švýcarskou konfederací o pravidlech pro účast Švýcarské konfederace na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Dohodě mezi EU a Dominikou, Vanuatu, Trinidadem a Tobagem, Samoou a Grenadou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Komise vystoupí s prohlášeními ohledně přijatého rozhodnutí o souboru opatření týkajících se evropské pohraniční a pobřežní stráže a Rady a Komise představí výsledky konference COP 21. Parlament projedná zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob a prohlášení Komise o přijatém rozhodnutí o Evropském aktu přístupnosti.
 • V EHSV se sejde předsednictvo specializované sekce pro vnější vztahy, skupina ad hoc Evropská občanská iniciativa a 1. schůze stálé studijní skupiny Podniky sociální ekonomiky.

Středa 16. prosince

 

 • Zasedá Rada pro životní prostředí. Ministři přijmou společný postoj ke směrnici pro redukci národních emisí určitých znečišťovatelů životního prostředí a zhodnotí současnou situaci znečišťování, upozorní na zdravotní rizika a dopady způsobené znečištěním ovzduší. Rada představí výsledky zprávy za polovinu období ohledně strategie pro biodiverzitu 2020.
 • V Radě EU bude dále zasedat: skupina MERTENS, Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, attaché v oblasti finančních služeb, Zvláštní výbor pro zemědělství a Vojenský výbor EU.
 • V EP se uskuteční další den plenárního zasedání, kde se bude jednat o přípravě zasedání Evropské rady ve dnech 17. – 18. prosince 2015. Poslanci odhlasují tyto dokumenty: Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů; Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA); Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA); Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trh. Dále budou na zasedání projednány následujících témata: Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této oblasti; 20. výročí Daytonské mírové dohody - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku; Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem; Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem; Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky) a Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZB.
 • V EP také proběhnou návštěvy velkého množství zahraničních delegací. Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem; delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru; delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora; delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN); delegace pro vztahy s Íránem a delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika.
 • Zasedat budou jednotlivé politické skupiny.
 • V EHSV se sejde monitorovací výbor Východoevropští sousedé a proběhne 153. schůze sekce ECO.

Čtvrtek 17. prosince

 

 • Zahájeno bude dvoudenní zasedání Evropské rady, kde se hlavy států zaměří na jednání o dalších krocích, pokud jde o výměnu informací a financování terorismu, kontroly na vnějších hranicích, podmínky vedoucí k terorismu, předcházení radikalizaci a násilnému extremismu, spolupráci se třetími zeměmi v boji proti terorismu. Evropská rada zhodnotí provádění svých rozhodnutí přijatých v reakci na migrační a uprchlickou krizi a dohodne se na dalších směrech činnosti, zaměří se také na: fungování hotspotů a provádění rozhodnutí o relokaci a navracení, ochranu vnějších hranic EU, spolupráci se zeměmi původu a tranzitu.
 • V EP se uskuteční návštěvy zahraničních delegací: delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru; delegace pro vztahy se Spojenými státy a delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou.
 • V EP se uskuteční poslední den plenárního zasedání, které se zaměří na patenty a práva šlechtitelů rostlin. Proběhnou rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Předmětem hlasování se stane návrh usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; ochrana národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo a situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP uspořádá svou poslední předvánoční schůzi.
 • Zasedat bude také Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem.
 • V EHSV bude mít svou schůzi předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba; proběhne 8. schůze stálé studijní skupiny Evropské energetické společenství a 1. schůze studijní skupiny INT/773 – Modernizace jednotného trhu.

 

tek 18. prosince

 

 • Pokračuje druhý den zasedání Evropské rady, která bude jednat o zprávě předsedů o hospodářské a měnové unii. Evropská rada se bude v návaznosti na sdělení Komise nazvané „Modernizace jednotného trhu – větší příležitosti pro občany a podniky“ věnovat otázkám dokončení evropského jednotného trhu ve všech jeho rozměrech. Jejich součástí je také energetická unie s politikou v oblasti klimatu zaměřenou do budoucnosti, jednotný digitální trh a unie kapitálových trhů. Premiér Cameron vytyčil v listopadu čtyři oblasti, v nichž usiluje o reformy, které by rozptýlily obavy britského lidu v souvislosti s členstvím Spojeného království v Evropské unii. Evropská rada se bude na prosincovém zasedání zabývat zhodnocením aktuálního stavu a některými zbývajícími politickými otázkami předtím, než bude možné přijmout v únoru konkrétní návrh ohledně možného vystoupení VB z EU.
 • Zasedat bude COREPER I.

Sobota 19. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 20. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech                       mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského                                       parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady                          (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o                                postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního                            zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a                                       záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 28.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a                                     přístup k informacím online v EU

Do 30.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a                   cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských                                    fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob             (CCCTB)

Do 14.01.        Veřejná konzultace o dopadech maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

Do 22.01.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Do 27.01.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 29.01.        Revize směrnice o Energetické účinnosti

Do 10.02.        Veřejná konzultace o zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Do 10.02.        Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 16.02.        Veřejná konzultace ohledně sdělení Komise o aspektech používání článků 3,5 a 7 nařízení č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Do 17.02.        Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Do 18.02.        Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Do 19.02.        Veřejná konzultace ohledně hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

Do 27.10.            Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 11/12/2015.< Archív novinek