Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 18.1. - 24.1. 2016


 
 • * Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci, která projedná otázky týkající se situace v Sýrii, v Iráku a na Ukrajině.
 • V pondělí začne plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde mimo jiné proběhne společná rozprava o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU.
 • V pondělí dále zasedá výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, výbor pro mezinárodní obchod a výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu.
 • V úterý bude pokračovat plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde například proběhne rozprava o celkovém hodnocení lucemburského předsednictví.
 • Ve středu zasedají některé výbory Rady EU, například výbor pro obchodní politiku nebo politický a bezpečnostní výbor. Ve středu dále zasedá Coreper I i Coreper II.
 • Ve čtvrtek proběhne jednání v rozpočtovém výboru Evropského parlamentu, kde předmětem jednání bude zpráva o zlepšení bezpečnosti dodávek energie prostřednictvím rozvoje vnitřního energetického trhu.
 • V pátek zasedne v Radě EU výbor pro obchodní politiku.

Pondělí 18. ledna

 

 • Ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP proběhne rozprava o situaci ve středomoří a potřebě celo-unijního přístupu k migraci.
 • Výbor pro mezinárodní obchod EP na své schůzi nejprve projedná doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami a dalším bodem programu bude jednání o obchodních vztazích mezi EU a Čínou a statutu tržního hospodářství.
 • Zasedá také výbor pro zemědělství a rozvoj venkova EP, kde proběhne výměna názorů s komisařem odpovědným za zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem, a to ohledně zhodnocení aktuálního stavu a připravovaných iniciativách.
 • Ve výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP bude předmětem rozpravy nová strategie pro rovnost žen a mužů, dále pak Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: zaměstnanost a sociální aspekty v roční analýze růstu 2016. Rovněž proběhne rozprava o začlenění hlediska genderové rovnosti do činnosti EP. Tématem rozpravy bude i situace uprchlic a žadatelek o azyl v EU.
 • Zasedat bude Rada pro obecné záležitosti, jež má na programu dokončení příprav zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 18. a 19. února 2016. Na zasedání dále dojde k představení pracovního programu nizozemského předsednictví.
 • Zasedat bude rovněž Rada pro zahraniční věci. V rámci zasedání proběhne jednání o situaci v Sýrii a o nejnovějším vývoji v regionu. Předmětem jednání bude dále situace v Iráku a na Ukrajině.
 • V Radě EU zasedne také výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • Ve Štrasburku bude zahájen první den plenárního zasedání EP, kde proběhne společná rozprava ohledně výroční zprávy o politice hospodářské soutěže EU. Dalším bodem programu bude rozprava o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři. V neposlední řadě bude probíhat rozprava o námitce podle článku 106 o zkušebním postupu zjišťování emisí při skutečném provozu. Krátce budou předneseny následující zprávy: zpráva o hodnocení a výzvách regulace finančních služeb EU: dopady a cesta k účinnějšímu a účelnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů, zpráva o úloze mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při prosazování základních hodnot Unie, zpráva o externích faktorech, jež jsou na překážku podnikání žen v Evropě, zpráva o politikách zaměřených na dovednosti pro boj s nezaměstnaností mladých lidí.
 • Proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se uskuteční schůze studijní skupiny: vnitrostátní rady pro konkurenceschopnost. Zasedat bude také rozšířené užší předsednictvo. EHSV dále organizuje dvě návštěvy věnované tématu migrace (Italie, Polsko).

 

Úterý 19. ledna

 

 • Komise pod záštitou oddělení humanitární pomoci a civilní obrany organizuje informační den pro širokou veřejnost se zaměřením na nadcházející pracovní program civilní pomoci.
 • V Radě EU proběhne schůze Politického a bezpečnostního výboru a schůze attaché v oblasti finančních služeb. V Radě EU dále zasedne skupina MERTENS a skupina ANTICI.
 • V EP pokračuje plenární zasedání. Na pořadu jednání je: hodnocení lucemburského předsednictví; dále pak proběhnou rozpravy o směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu, o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 17. – 18. prosince 2015: Prohlášení Evropské rady a Komise o situaci v Polsku: prohlášení Rady a Komise o zprávě o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem, o zprávě o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích, o zprávě o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv, a v poslední řadě o zprávě o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách.
 • Na půdě EP rovněž proběhne konference předsedů výborů.
 • V EHSV se sejde schůze kvestorů, schůze předsednictva: přípravné schůze skupiny II, dále pak schůze předsednictva: přípravné schůze skupiny I. Dále proběhne schůze výboru EHSV pro audit a uskuteční se jednání na téma „komunikace on-line a sociální média.

 

Středa 20. ledna

 

 • V Radě EU bude zasedat výbor pro obchodní politiku, výbor pro civilní aspekty řešení krizí, vojenský výbor Evropské unie a dále politický a bezpečnostní výbor.
 • V EP se uskuteční další den plenárního zasedání, kde se bude jednat o programu činnosti nizozemského předsednictví, dále proběhne hlasování o zprávě o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Lotyšsku, a dále o zprávě o dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem; o Dohodách o přidružení a komplexních dohodách o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Předmětem rozpravy pak bude mírový proces v Kolumbii; doložka o vzájemné obraně (čl. 42 odst. 7 SEU) a priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016.
 • V EP také proběhnou návštěvy velkého množství zahraničních delegací: delegace výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko, delegace pro vztahy s Ázerbájdžánem, Arménii a Gruzií, delegace pro vztahy s Japonskem a delegace ve smíšeném parlamentním výboru s Tureckem. VEP dále proběhne parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří a zasedat bude pracovní skupina předsednictva.
 • Zasedat budou jednotlivé politické skupiny.
 • Proběhne zasedání Coreperu I a Coreperu II.
 • VEHSV proběhne plenární zasedání a schůze kontaktních osob pro komunikaci – Vaše Evropa, váš názor.

 

Čtvrtek 21. ledna

 

 • V Radě EU proběhne zasedání výboru pro finanční služby.
 • VEP se uskuteční návštěvy zahraničních delegací: delegace parlamentního výboru EU-Mexiko, delegace výboru pro parlamentní spolupráci EU- Ázerbájdžán, Arménie a Gruzie, delegace ve smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU a delegace Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění.
 • V EP se uskuteční poslední den plenárního zasedání, europoslanci se zaměří na výroční zprávu o činnosti petičního výboru za rok 2014, proběhne hlasování o návrhu usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, dále o demokracii a právního státu (článek135jednacího řádu), a dále o nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6), v poslední řadě pak o textech, u nichž byla ukončena rozprava.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V EHSV proběhne setkání se zástupci tzv. „tuniského kvarteta“ a setkání s velvyslancem Kubánské republiky.

 

tek 22. ledna

 

 • V Radě EU zasedá výbor pro obchodní politiku.
 • Zasedat bude COREPER I.
 • V EHSV zasedne stálá pracovní skupina pro zajištění bezpečnosti potravin.

 

Sobota 23. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 24. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

 

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

Do 22.01.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Do 27.01.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 29.01.        Revize směrnice o Energetické účinnosti

Do 10.02.        Veřejná konzultace o zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Do 10.02.        Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 16.02.        Veřejná konzultace ohledně sdělení Komise o aspektech používání článků 3,5 a 7 nařízení č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Do 17.02.        Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Do 18.02.        Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Do 19.02.        Veřejná konzultace ohledně hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Do 29.02.        Veřejná konzultace o obnoveném plánu modernizace evropských systémů vysokoškolského  vzdělávání v EU

Do 08.03.        Veřejná konzultace týkající se zkušeností nabytých za první rok uplatňování ekologických povinností v rámci režimu přímých plateb (SZP)

Do 11.03.        Veřejná konzultace o smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních

Do 13.03.          Konzultace k nařízení o kontrole rybolovu

 

Do 15.03.        Veřejná konzultace zúčastněných stran ohledně další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

Do 15.03.        Konzultace o fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

 

Do 18.03.        Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

Do 18.03.        Veřejná konzultace o přezkumu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Do 23.03.          Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic

 

Do 28.03.          Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí

 

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

 

Do 06.04.          Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

 

Do 27.10.          Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 15/01/2016.< Archív novinek