Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 25.1. - 31.1. 2016


 

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí se koná neformální setkání ministrů spravedlnosti.
 • V pondělí dále zasedají výbory Evropského parlamentu. Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele přestaví nizozemský ministr hospodářství priority nizozemského předsednictví, dále bude projednán návrh zprávy „Strategie pro Jednotný trh“ a členové výboru budou hlasovat o přijetí zprávy „Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016“. Ve Výboru pro zaměstnanost EP bude projednáván návrh zprávy „Sociální dumping“.
 • Ve středu se koná neformální setkání Rady pro konkurenceschopnost – část výzkumu a vědy, na které navazuje den poté setkání ministrů průmyslu věnované průmyslu a otázce jednotného trhu.
 • Ve čtvrtek zasedají stálé výbory Evropského parlamentu. Ve výboru ITRE bude předmětem jednání například zpráva o směrnici o energetické účinnosti (2012/27/EU).

 

Pondělí 25. ledna

 

 • Ve výboru pro mezinárodní obchod bude Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová informovat o závěrech 10. ministerské konference WTO v Nairobi.
 • Výbor pro rozvoj EP na své schůzi projedná dohodu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a dánskou vládou a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu, dále se bude zabývat otázkou Evropského rozvojového fondu a nástroji pro rozvojovou spolupráci. Proběhne rozprava na téma EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět. V poslední řadě pak dojde k projednání Absolutoria 2014 - Všeobecný rozpočet EU a souhrnný rozpočet EU.
 • Na schůzi Rozpočtového výboru EP bude předmětem jednání Absolutorium 2014 - Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise a Evropský parlament.
 • V Hospodářském a měnovém výboru EP proběhne veřejné slyšení o virtuálních měnách, dále se uskuteční hospodářský dialog a výměna názorů s ministrem financí Kyperské republiky Harrisem Georgiadesem. Závěrem jednání budou poslanci hlasovat o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, o Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2015 a o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2014.
 • Zasedat bude také Výbor pro zaměstnanost a sociální služby EP, kde nejdříve budou poslanci hlasovat o novém nástroji územního rozvoje v politice soudržnosti za období 2014–2020, o integrované územní investici (ITI) a komunitně vedené organizaci pro místní rozvoj (CLLD), o Absolutoriu 2014: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP). Dále proběhne rozprava na téma rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v digitálním věku, dále na téma sociální dumping v Evropské unii a ohledně otázky tykající se genderoví stránky chudoby.
 • Ve výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP dojde k představení priorit nizozemského předsednictví ministrem hospodářství Henkem Kampem, dále dojde k rozpravě na téma legislativní přezkum: prezentace Komise věnovaná jejímu nařízení v přenesené pravomoci o přechodných pravidlech k některým ustanovením celního kodexu Unie a o Strategii pro jednotný trh. Na závěr dojde k hlasování ohledně správy jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016.
 • Zasedat bude také výbor pro dopravu a cestovní ruch, kde dojde k výměně názorů s lucemburským ministrem pro infrastrukturu a udržitelný rozvoj Françoisem Bauschem týkající se závěrů lucemburského předsednictví a představení programu předsednictví Rady. Rozprava proběhne na téma sociální dumping v Evropské unii, dále proběhne hlasování ohledně otázky: uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů.
 • Ve Výboru pro regionální rozvoj EP proběhne společné veřejné slyšení REGI a COTER o provádění městské agendy EU: „Směrem k Amsterdamskému paktu.“;
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP proběhne výměna názorů za přítomnosti dánských úřadů ohledně dánského návrhu zákona o žadatelích o azyl. Uskuteční se elektronické hlasování, a to ohledně přistoupení Chorvatska do úmluv o ochraně finančních zájmů Evropských společenství. Rovněž proběhne rozprava na téma: agentura EU pro základní práva - zpráva o dohledu nad zpravodajskými službami, protidrogové strategie a akční plán pro boj proti drogám 2013-2020, dále na téma Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a v poslední řadě na téma uplatňování směrnice Rady 2000/78 / ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání ("směrnice o rovnosti v zaměstnání").
 • Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova EP na své schůzi projedná témata: zdraví zvířat, Absolutorium 2014: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise, technická řešení pro udržitelné zemědělství v EU, nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu, jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?, a ohledně strategie EU pro alpský region. Na závěr proběhne výměna názorů s Evropskou komisí (GŘ AGRI) o zeměpisných označeních.
 • Výbor pro kulturu a vzdělávání EP na své schůzi projedná program Erasmus + a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – celoživotní pojetí učení, dále se bude zabývat otázkou vyučování o EU ve škole. Na schůzi rovněž proběhne prezentace priorit nizozemského předsednictví Rady ministrem školství, kultury a vědy.
 • Zasedat bude Rada pro zemědělství a rybolov. V Radě EU dále proběhne zasedání výboru pro civilní aspekty řešení krizí a zvláštního výboru pro zemědělství. Koná se také neformální setkání ministrů spravedlnosti.
 • V EP proběhnou návštěvy zahraničních delegací: delegace pro vztahy se Švýcarskem, Norskem a Islandem, dále delegace Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění. Na půdě EP také zasedne smíšený parlamentní výbor Evropského hospodářského prostoru (EHP).
 • V EHSV se uskuteční schůze monitorovacího výboru AKT-EU a 1. schůze studijní skupiny; Hospodářská politika eurozóny (2016).

 

 

Úterý 26. ledna

 

 • V Radě EU proběhne schůze Politického a bezpečnostního výboru a schůze attaché v oblasti finančních služeb. V Radě EU dále zasedne skupina MERTENS a skupina ANTICI.
 • V EP se uskuteční schůze delegace parlamentního shromáždění pro EU-Ukrajina.
 • V EHSV proběhne schůze monitorovacího výboru AKT-EU. Zasedat bude předsednictvo specializované sekce ECO - Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost a uskuteční se informační návštěva „Universidad Camilo José Cela de Madrid“.

 

Středa 27. ledna

 

 • V Radě EU bude zasedat výbor pro civilní aspekty řešení krizí, vojenský výbor Evropské unie a dále bezpečnostní výbor – zabezpečení informací. Rovněž proběhne schůze attaché v oblasti finančních služeb.
 • Koná se formální setkání Rady pro konkurenceschopnost – část věnovaná výzkumu a vědě.
 • Zasedat budou jednotlivé politické skupiny.
 • Proběhne zasedání Coreperu I a Coreperu II.
 • V EHSV se uskuteční 1. schůze studijní skupiny TEN/580: Zpráva o stavu energetické unie za rok 2015. Dále proběhne 1. schůze na téma program na podporu strukturálních reforem. Proběhne informační návštěva „AMEC“ a zasedne specializovaná sekce pro jednotný trh, výrobu a spotřebu.

 

Čtvrtek 28. ledna

 • V Radě EU proběhne zasedání politického a bezpečnostního výboru. Dále se uskuteční konference předsednictví o víceletém finančním rámci. Pokračuje zasedání neformální Rady pro konkurenceschopnost – část průmyslu a vnitřního trhu.
 • V EP se uskuteční návštěvy zahraničních delegací: delegace pro vztahy se Švýcarskem, Norskem a Islandem, delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, delegace pro vztahy s Izraelem a delegace Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění. Rovněž se uskuteční konference předsedů.
 • V Rozpočtovém výboru EP proběhne elektronické hlasování: výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům, Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2014. Tématem rozpravy bude udělení absolutoria za rok 2014 agenturám a udělení absolutoria za rok 2014 společným podnikům.
 • Ve Výboru pro zahraniční věci EP proběhne elektronické hlasování: zpráva o Srbsku a o zprávě o Kosovu. Dále proběhne rozprava na téma: provádění a přezkum EU strategie pro Střední Asii, absolutorium 2014: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise, Absolutorium 2014: souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost, zpráva delegace výboru do Tuniska a v poslední řadě na téma Kolumbijský mírový proces.
 • Na schůzi Hospodářského a měnového výboru EP proběhne veřejné slyšení s Elke König, předsedkyní jednotné rezoluce rady (SRB). Předmětem jednání bude dále dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření, Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky a roční analýza růstu roku 2016.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude předmětem jednání: zpráva o směrnici o energetické účinnosti (2012/27 / EU), stanovisko k přezkumu telekomunikačního rámce a dalších aktivit, prezentace Wilhelm Eschweiler, zpráva o probíhajících třístranných jednáních, sdělení Komise o hodnotící zprávě ex-post o 7. rámcovém programu, vystoupení komisaře pro výzkum, vědu a inovace Carlose Moedasem, předložení zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) s názvem „Lepší zabezpečení dodávek energie rozvojem vnitřního trhu s energií: je nutno vyvinou větší úsilí“, výměna názorů s členem EÚD Philem Wynnem Owenem a studie o rozvoji trhu vesmírných technologií, kterou předloží Laura Delponte ze Střediska průmyslových studií (CSIL).
 • Ve Výboru pro právní záležitosti EP proběhne elektronické hlasování ohledně: ochrany nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním, přistoupení Rakouska a Malty k Haagské úmluvě ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnost v orgánech EU, rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku, Cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických, podpory volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v EU. Dále proběhne slyšení o správním právu procesním Evropské unie, dojde k výměně názorů s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem v rámci interinstitucionálního dialogu a uskuteční se rozprava o společných minimálních normách pro občanskoprávní řízení.
 • Ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví dojde k hlasování o zprávě: snižování chudoby v důsledku zvyšujících se nákladů na domácnost, situace žen uprchlíků a žadatelů o azyl v EU a o Absolutoriu 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů.
 • V Petičním výboru EP proběhne rozprava ohledně zprávy o činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2014, přijetí pokynů z petičního výboru a uskuteční se Workshop na téma „hospodářské krize a přístup ke zdravotní péči a léčiv.
 • V EHSV proběhne setkání se zástupci tzv. „tuniského kvarteta“ a setkání s velvyslancem Kubánské republiky. Dále se uskuteční plenární zasedání a dojde k návštěv věnované tématu migrace.

 

tek 29. ledna

 

 •  V Radě EU zasedá výbor pro obchodní politiku a stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti.
 • § VEHSV zasedne stálá pracovní skupina pro zajištění bezpečnosti potravin.

 

Sobota 30. ledna

 • § Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 31. ledna

 • § Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

 

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

Do 22.01.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Do 27.01.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 29.01.        Revize směrnice o Energetické účinnosti

Do 10.02.        Veřejná konzultace o zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Do 10.02.        Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 16.02.        Veřejná konzultace ohledně sdělení Komise o aspektech používání článků 3,5 a 7 nařízení č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Do 17.02.        Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Do 18.02.        Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Do 19.02.        Veřejná konzultace ohledně hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Do 29.02.        Veřejná konzultace o obnoveném plánu modernizace evropských systémů vysokoškolského  vzdělávání v EU

Do 08.03.        Veřejná konzultace týkající se zkušeností nabytých za první rok uplatňování ekologických povinností v rámci režimu přímých plateb (SZP)

Do 11.03.        Veřejná konzultace o smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních

Do 13.03.          Konzultace k nařízení o kontrole rybolovu

 

Do 15.03.        Veřejná konzultace zúčastněných stran ohledně další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

Do 15.03.        Konzultace o fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

 

Do 18.03.        Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

Do 18.03.        Veřejná konzultace o přezkumu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Do 23.03.          Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic

 

Do 28.03.          Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí

 

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

 

Do 06.04.          Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Do 15.04.        Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 22.04.          Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 27.10.          Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 22/01/2016.< Archív novinek