Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 1.2. - 7.2. 2016


  Shrnutí nejdůležitějších událostí
 • V pondělí proběhne pod záštitou Komise a Výboru regionů zahájení iniciativy s názvem „Evropský týden začínajících podniků“. Cílem této iniciativy je zvýšit povědomí mezi stávajícími a potenciálními podnikateli o regionálních a evropských finančních zdrojích.
 • V pondělí začne plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, mj. proběhne rozprava o obchodních vztazích mezi EU a Čínou a statusu tržního hospodářství.
 • V pondělí dále zasedá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, kde proběhne rozprava o transferu dat mezi EU a USA za účasti komisařky Jourové.
 • V úterý na plenárním zasedání Evropského parlamentu proběhne rozprava o balíčku Komise týkajícím se daně z příjmů právnických osob.
 • Ve středu zasedají některé výbory Rady EU, například výbor pro obchodní politiku nebo politický a bezpečnostní výbor.
 • Ve středu se dále v Radě EU uskuteční neformální zasedání ministrů odpovědných za rozvoj.
 • Ve čtvrtek proběhne poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Europoslanci například projednají úlohu místních a regionálních orgánů u evropských investičních fondů (ESIF).
 • Ve čtvrtek pořádá nizozemské předsednictví zasedání na vysoké úrovni na téma „Energie“.
 • V pátek se v Radě EU uskuteční neformální zasedání ministrů obrany a zahraničních věcí.

 

Pondělí 1. února

 • Pod záštitou Komise a Výboru regionů proběhne zahájení iniciativy s názvem „Evropský týden začínajících podniků“.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP proběhne prezentace o funkci Evropského úřadu pro otázky azylu. Předmětem jednání za účasti komisařky Věry Jourové bude dále transfer dat mezi EU a USA.
 • Proběhne neformální zasedání ministrů zahraničních věcí.
 • Zasedne výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • Evropská investiční banka pořádá seminář, kde zveřejní výsledky své činnosti a nastíní své priority pro rok 2016.
 • Ve Štrasburku bude zahájen první den plenárního zasedání EP, kde proběhne společná rozprava ohledně: výroční zprávy Evropské centrální banky za rok 2014, doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA), obchodních vztahů mezi EU a Čínou a statusem tržního hospodářství, Úmluvy OSN o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem na základě smlouvy, přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období a v poslední řadě proběhne rozprava ohledně transparentnosti a kontroly klinických hodnocení.
 • Proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se uskuteční schůze skupiny II a schůze monitorovacího výboru EU-Latinská Amerika.

 

Úterý 2. února

 • Nizozemské předsednictví pořádá seminář na téma základní hodnoty EU, přistěhovalectví a integrace: společná odpovědnost.
 • Proběhne neformální zasedání ministrů zahraničních věcí a ministrů odpovědných za rozvoj.
 • V Radě EU rovněž proběhne schůze politického a bezpečnostního výboru, schůze attaché v oblasti finančních služeb a zasedne skupina MERTENS.
 • V EP pokračuje plenární zasedání. Na pořadu jednání je: projev prezidenta Estonska Toomase Hendrika Ilvese, dále proběhne rozprava ohledně zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práce a odrazování od ní, rozhodnutí přijaté Komisí o balíčku týkajícím se daně z příjmů právnických osob, financování uprchlického nástroje pro Turecko, dodržování mezinárodní zásady nenavracení, opatření Komise za účelem dosažení souladu s rozsudkem ve věci T-521/14 Švédsko v. Komise (povinnost zavést kritéria pro endokrinní disruptory), nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015. Dále proběhne hlasování, a to ohledně pravidel upravující přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou, dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou, změny protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979, změny protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979.
 • Zasedat budou jednotlivé politické skupiny.
 • V EHSV se sejde schůze předsednictva specializované sekce: doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost. Dále zasedne schůze studijní skupiny za účasti pana Gendreho a 3 zástupců IBA v návaznosti na stanovisko CCMI/132 o korupci. V poslední řadě proběhne schůze ohledně kontroly nabývání a držení zbraní.

 

Středa 3. února

 • V Radě EU bude zasedat výbor pro obchodní politiku, výbor pro civilní aspekty řešení krizí, politický a bezpečnostní výbor a rovněž proběhne schůze attaché v oblasti finančních služeb.
 • V EP se uskuteční další den plenárního zasedání, na kterém proběhne příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016, projev prezidenta Nigérie Muhammadua Buhariho. Předmětem rozpravy bude situace v Libyi, situace ve Venezuele, evropský integrační proces Kosova, zpráva o pokroku Srbska za rok 2015, ukončení sexuálního obtěžování a násilí páchaného na ženách na veřejných místech. Rovněž proběhne hlasování: dohoda opřidružení EU-Moldavsko: dočasné pozastavení celních preferencí, dohoda o přidružení EU-Gruzie: dočasné pozastavení celních preferencí, námitka podle článku 106 jednacího řádu: emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6), humanitární situace v Jemenu, systematické masové vraždy náboženských menšin Islámským státem, ratifikace Marrákešské smlouvy na základě obdržených peticí, zejména petice 924/2011.
 • Zasedání zahraničních delegací EP: delegace výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldova, delegace pro vztahy s Kanadou, delegace pro vztahy s Austrálii a Novým Zélandem a delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem. Zasedat bude také delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU.
 • Proběhne zasedání Coreperu I a Coreperu II.
 • V EHSV proběhne 23. schůze řídicího výboru pro strategii Evropa 2020 za účasti národních hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí, 1. schůze zájmové skupiny EHSV MSP, řemesla a svobodná povolání, 1. schůze zájmové skupiny EHSV spotřebitelé a životní prostředí, 1. schůze studijní skupiny spravedlivější pracovní mobilita v EU a v poslední řadě proběhne přípravná schůze smíšeného poradního výboru EU-Srbsko.

 

Čtvrtek 4. února

 • Neformální zasedání ministrů obrany a schůze bezpečnostního výboru – zabezpečení informací.
 • Nizozemské předsednictví pořádá zasedání na vysoké úrovni na téma „Energie“. Toto zasedání se zaměřuje na regionální spolupráci v Severním moři.
 • Zasedá podvýbor pro bezpečnost a obranu, kde proběhne výměna názorů ohledně zkušenostech a budoucí perspektivitě Eurocorpsu.
 • Zasedá výbor pro rozpočtovou kontrolu, kde předmětem jednání bude absolutorium 2014: souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament a zlepšení fungování Evropské unie: Lisabonská smlouva
 • V EP se uskuteční návštěvy zahraničních delegací pro vztahy s USA a delegace Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění.
 • V EP se uskuteční poslední den plenárního zasedání, europoslanci se zaměří na výroční zprávu o činnosti petičního výboru za rok 2014, proběhne hlasování o návrhu usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, dále o demokracii a právního státu (článek135jednacího řádu), a dále o nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6), v poslední řadě pak o textech, u nichž byla ukončena rozprava.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V EHSV proběhne schůze předsednictví specializované sekce zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí, dále se uskuteční 2. schůze smíšeného poradního výboru občanské společnosti EU-Srbsko. VEHSV rovněž zasedne studijní skupina – Evropský program pro bezpečnost a uskuteční se 1. schůze: Evropský akt o přístupnosti.

 

tek 5. února

 •  V Radě EU proběhne neformální zasedání ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany. Zasedat bude výbor pro obchodní politiku a uskuteční se schůze attaché v oblasti finančních služeb.
 • Evropská komise bude hostit společně s norským ministerstvem ropy a energie třetí EU-Norsko energetickou konferenci.
 • V EHSV proběhne 1. schůze studijní skupiny: Modernizace autorských práv.

 

Sobota 6. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 7. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

Do 22.01.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Do 27.01.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 29.01.        Revize směrnice o Energetické účinnosti

Do 10.02.        Veřejná konzultace o zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Do 10.02.        Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 16.02.        Veřejná konzultace ohledně sdělení Komise o aspektech používání článků 3,5 a 7 nařízení č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Do 17.02.        Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Do 18.02.        Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Do 19.02.        Veřejná konzultace ohledně hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Do 29.02.        Veřejná konzultace o obnoveném plánu modernizace evropských systémů vysokoškolského  vzdělávání v EU

Do 08.03.        Veřejná konzultace týkající se zkušeností nabytých za první rok uplatňování ekologických povinností v rámci režimu přímých plateb (SZP)

Do 11.03.        Veřejná konzultace o smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních

Do 13.03.          Konzultace k nařízení o kontrole rybolovu

Do 15.03.        Veřejná konzultace zúčastněných stran ohledně další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

Do 15.03.        Konzultace o fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

Do 18.03.        Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

Do 18.03.        Veřejná konzultace o přezkumu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Do 23.03.          Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic

Do 28.03.          Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

Do 06.04.          Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Do 15.04.          Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 22.04.        Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 27.10.          Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 29/01/2016.< Archív novinek