Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 8.2. - 14.2. 2016


  Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí pořádá nizozemské předsednictví konferenci na téma „podpora zlepšení evropského trhu práce“. Konference, která se koná v Amsterdamu, poskytne platformu pro diskuzi mezi inspektoráty práce, zákonodárci a dalšími odborníky z celé Evropské unie.
 • V úterý v Evropském domě v Praze spolupořádá CEBRE debatu na téma Oběhové hospodářství.
 • Ve středu Komise předloží balíček pro energetickou bezpečnost a zhodnotí pokrok při řešení krize uprchlíků
 • Ve čtvrtek proběhne prezentace a následná diskuze o prioritách nizozemského předsednictví se členy Výboru regionů.
 • V pátek zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci.

 

Pondělí 8. února

 

 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne v Amsterdamu konference na podporu zlepšení evropského trhu práce. Diskuse se bude týkat ochrany vyslaných pracovníků, přeshraniční nehlášené práce, nástroje na lepší a efektivnější výměnu údajů a prosazování právních předpisů EU.
 • V Radě EU proběhne schůze attaché v oblasti finančních služeb a schůze výboru pro civilní aspekty řešení krizí.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se uskuteční návštěvy věnované tématu migrace - Turecko. Dále proběhnou dvě schůze studijních skupin ECO, které budou projednávat agendu s názvem evropský systém pojištění vkladů a kroky k dokončení evropské měnové unie. V rámci SOC se uskuteční 1. schůze pracovní skupiny, která bude projednávat integraci uprchlíků v EU. V neposlední řadě proběhne 1. schůze pracovní skupiny, která se bude zabývat balíčkem opatření v oblasti letectví a uskuteční se informační návštěva „Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo de Alarcon“.

 

Úterý 9. února

 

 • V Radě EU proběhne zasedání politického a bezpečnostního výboru, skupiny MERTENS a ANTICI.
 • Evropská komise pořádá v Leeuwarden pracovní seminář zaměřený na cíle veřejných zadavatelů v odvětví vodního hospodářství a dále seminář zaměřený na rozšíření EASIN, který se bude zabývat otázkami standardizace dat a protokolů pro sdílení informací.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhnou návštěvy věnované tématu migrace - Turecko. Uskuteční se 2. schůze stálé studijní skupiny s názvem práva osob se zdravotním postižením a proběhne schůze rozpočtové skupiny
 • V Evropském domě v Praze spolupořádá CEBRE debatu na téma Oběhové hospodářství.

 

 

Středa 10. února

 

 • Komise předloží balíček pro energetickou bezpečnost a zhodnotí pokrok při řešení krize uprchlíků.
 • V Radě EU se uskuteční zasedání politického a bezpečnostního výboru. Zasedne výbor pro civilní aspekty řešení krizí a proběhne schůze attaché v oblasti finančních služeb.
 • Proběhne zasedání Coreperu I a Coreperu II.
 • Proběhne schůze poslanecké skupiny Evropských konzervativců a reformistů.
 • V EHSV proběhnou návštěvy věnované tématu migrace - Turecko. Uskuteční se 2. schůze pro vnější zastoupení eurozóny. V rámci EHSV se uskuteční schůze INT, která se bude zabývat veřejnými zakázkami a azylovou krizí. Dále proběhne přípravná schůze platformy občanské společnosti EU-Ukrajina.

 

Čtvrtek 11. února

 

 • V Radě EU se uskuteční schůze attaché v oblasti finančních služeb.
 • V Bruselu proběhne prezentace a následná diskuze o prioritách nizozemského předsednictví se členy Výboru regionů.
 • Pod záštitou Evropské komise se uskuteční v Leeuwarden konference zaměřená na životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, které se zúčastní členové Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Evropské investiční banky.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslanecké skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhne 2. schůze Platformy občanské společnosti EU-Ukrajina. Dále se uskuteční 8. schůze stále studijní skupiny Provádění bílé knihy o dopravě (první v roce 2016) a 2. schůze studijní skupiny ECO - Zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny. Proběhne setkání pana Vuoriho, předsedy Kontaktní skupiny EU - Brazílie, pana Dassise, předsedy Kulatého stolu EU - Brazílie a pana Soarese. V neposlední řadě se také uskuteční 3. schůze studijní skupiny INT - Zlepšování jednotného trhu a proběhne informační návštěva „Washington University in St. Louis“.

 

 

tek 12. února

 

 • V Radě EU se uskuteční zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci.
 • V Bruselu bude druhým dnem pokračovat prezentace a následná diskuze o prioritách nizozemského předsednictví se členy Výboru regionů
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a schůze poslanecké skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice.
 • V EHSV proběhne schůze monitorovacího výboru EU-Rusko a informační návštěva „Washington University in St. Louis“.

Sobota 13. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 14. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 10.02.        Veřejná konzultace o zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Do 10.02.        Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 16.02.        Veřejná konzultace ohledně sdělení Komise o aspektech používání článků 3,5 a 7 nařízení č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Do 17.02.        Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Do 18.02.        Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Do 19.02.        Veřejná konzultace ohledně hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Do 29.02.        Veřejná konzultace o obnoveném plánu modernizace evropských systémů vysokoškolského  vzdělávání v EU

Do 08.03.        Veřejná konzultace týkající se zkušeností nabytých za první rok uplatňování ekologických povinností v rámci režimu přímých plateb (SZP)

Do 11.03.        Veřejná konzultace o smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních

Do 13.03.          Konzultace k nařízení o kontrole rybolovu

 

Do 15.03.        Veřejná konzultace zúčastněných stran ohledně další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

Do 15.03.        Konzultace o fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

Do 18.03.        Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

Do 18.03.        Veřejná konzultace o přezkumu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Do 23.03.          Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic

 

Do 28.03.          Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

 

Do 06.04.         Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Do 15.04.         Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 19.04.        Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04.        Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 22.04.        Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 24.04.        Otevřená veřejná konzultace online: Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti        (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Do 27.04.        Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 5/2/2016.< Archív novinek