Archív témat

Evropský hospodářský a sociální výbor


Obsah rubriky:

 

 1. Představení Evropského hospodářského a sociálního výboru
 2. Česká delegace v EHSV

  

1. Představení Evropského hospodářského a sociálního výboru

 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní sbor, který vznikl na základě Římských smluv v roce 1957. Výbor se skládá ze zástupců různých hospodářských a sociálních složek organizované občanské společnosti a jeho základním úkolem je plnit roli poradce tří velkých institucí (Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise).

 

Výbor musí být povinně konzultován v případech stanovených ve Smlouvách a ve všech dalších případech, v nichž to výše uvedené instituce pokládají za vhodné. Výbor může být rovněž některou z institucí požádán o předběžné stanovisko nebo může sám vydat stanovisko z vlastní iniciativy (zhruba 15 % stanovisek Výboru se vydává z jeho vlastní iniciativy). Výbor ročně přijímá v průměru 150 stanovisek k různým tématům evropské integrace. Účastní se tedy aktivně procesu tvorby politik a přípravy rozhodnutí Společenství.

Kromě toho má EHSV ještě dva doplňující úkoly:

 • usilovat o co největší zapojení občanské společnosti do projektu evropské integrace, a to na vnitrostátní i evropské úrovni,
 • posilovat roli organizované občanské společnosti v zemích nebo územních celcích mimo Společenství, kde rozvíjí strukturovaný dialog s organizacemi občanské společnosti, a podporovat vytváření konzultačních struktur podle svého modelu, zejména v zemích kandidujících na přistoupení k Evropské unii, v partnerských zemích v oblasti Středomoří, v zemích Afriky, Karibiku a Tichomoří, v Indii, Číně, Latinské Americe (Mercosur) a v Brazílii.

 

Díky EHSV není budování jednotné Evropy pouze dílem evropských institucí a politiků. Je také výsledkem práce občanů, kteří se organizovaně zapojují do hospodářského, sociálního a občanského života ve svých zemích.

 

 

Složení EHSV

EHSV má 350 členů, kteří jsou rozděleni do 3 skupin:

  • Zaměstnavatelé
  • Zaměstnanci
  • Různé zájmy

Posledně jmenovaná skupina sdružuje zástupce těch hospodářských a sociálních oblastí, které nepatří do prvních dvou skupin, např.: organizace řemeslníků, zemědělců, malých a středních podniků, svobodných povolání, spotřebitelů, ochránců životního prostředí, hospodářské a sociální organizace (družstva, spolky), sdružení pro otázky rodiny a sdružení hájící zájmy zdravotně postižených a bojující proti jejich vyloučení ze společnosti, organizace obecného zájmu (nevládní organizace) atd. Složení Výboru není neměnné; každých pět let dochází k jeho obměně, aby co nejlépe odráželo vývoj organizované  občanské společnosti v každém členském státě. Poslední obměna členů EHSV, kteří jsou jmenováni na pětileté období, se uskutečnila v říjnu 2015.

 

Současným předsedou Výboru byl v říjnu zvolen řecký člen parlamentu ze druhé skupiny (zaměstnanci), pan Georges  DASSIS, který ve své funkci setrvá po dobu tří let. Sekretariát Výboru řídí pan Luis Planas Puchades ve funkci generálního tajemníka.

 

 

Práce EHSV

EHSV se skládá ze šesti specializovaných sekcí, které pokrývají široký okruh působnosti Společenství:

 

 • Sekce ECO: Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Více informací:

 

 • Sekce INT: Jednotný trh, výroba, spotřeba

Více informací:

 

 • Sekce TEN: doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Více informací:

 

 • Sekce SOC: Zaměstnanost, sociální věci, občanství

Více informací:

 

 • Sekce NAT: Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí

Více informací:

 

 • Sekce REX: Vnější vztahy 

Více informací:

 


V důsledku skončení platnosti Smlouvy o ESUO v červenci 2002 a na návrh Evropské komise byl Výbor navíc pověřen převzetím pravomoci Poradního výboru ESUO. K tomuto účelu byl zřízen Poradní výbor pro industriální změny / The Consultative Commisssion on Industrial Change (CCMI), který se skládá z členů EHSV a z delegátů zastupujících uhelný a ocelářský průmysl, ale také další odvětví, jichž se týkají problémy spojené s modernizací hospodářství. Jeho cílem je vybudovat společnou konstruktivní strategii pro řízení průmyslových změn a společensky přijatelný přístup k vyváženým potřebám se zachováním evropské průmyslové konkurenční výhody.

Více infromací:

 

Stanoviska Výboru připravují zpravodajové, kterým zpravidla pomáhá studijní skupina, jejíž členové jsou vybíráni z výše uvedených tří skupin s ohledem na jejich odbornou způsobilost vyjádřit se k předmětu stanoviska a s ohledem na nutnost zajistit určitou geografickou rovnováhu. Velikost těchto studijních skupin se pohybuje od 3 do 18 členů podle důležitosti tématu. Zpravodajové mohou přizvat do skupiny externí experty.

 

K určitým mimořádně důležitým otázkám může Výbor uspořádat veřejná slyšení s cílem seznámit se s názory co nejširšího okruhu zúčastněných stran.

 

Po podrobném projednání ve studijní skupině a následně v příslušné sekci se stanoviska přijímají prostou většinou na plenárních zasedáních (konaných devětkrát do roka). Po přijetí jsou stanoviska postoupena Komisi, Radě a Evropskému parlamentu a jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Jsou také k dispozici ke stažení na internetových stránkách EHSV.

 

Evropský hospodářský a sociální výbor také úzce spolupracuje s Evropským veřejným ochráncem práv, ten vyšetřuje stížnosti o nesprávných úředních postupech v institucích a orgánech Evropské unie. Pokud jste občanem členského státu Unie nebo v členském státu máte bydliště, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv. Podniky, sdružení a jiné orgány se sídlem v Unii mohou rovněž podat stížnost k veřejnému ochránci práv. Svou stížnost napište veřejnému ochránci práv v jakémkoli z jazyků, jasně uveďte, kdo jste, na který orgán nebo instituci EU si stěžujete a jaké jsou důvody Vaší stížnosti. Veřejný ochránce práv Vaši stížnost přezkoumá a o výsledcích jeho šetření budete informován.

Stížnost evropskému veřejnému ochránci práv může být podána písemně dopisem nebo pomocí přiloženého formuláře. Elektronická podoba tohoto formuláře stížnosti je k dispozici na webových stránkách veřejného ochránce práv:

http://www.ombudsman.europa.eu

... zpět na obsah 

 

 

  

2. Česká delegace v EHSV

 

Česká republika je v Evropském hospodářském a sociálním výboru zastoupena 12 zástupci - vždy po čtyřech v jednotlivých skupinách (zaměstnavatelé, zaměstnanci, ostatní zájmy). Zde najdete jejich krátké profily a kontaktní informace.

 

Brzobohatá Zuzana 

Vysílající organizace: Úřad vlády České republiky

Skupina 3 - různé zájmy, Sekce: CCMI, ECO, TEN

E-mail: zuzana.brzobohata@eesc.europa.eu

 

Curylo Lukáš

Vysílající organizace: Charita České republiky

Skupina 3 - různé zájmy, Sekce: REX, SOC

Email: lukas.curylo@charita.cz


Drbalová Vladimíra

Vysílající organizace: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Skupina 1 - zaměstnavatelé, Sekce: SOC, INT

Tel: +420-234 379 473

E-mail: vdrbalova@spcr.cz  

 

Dufek Bohumír

Vysílající organizace: Asociace samostatných odborů ČR

Skupina 2 - zaměstnanci, Sekce: TEN, NAT

E-mail: bohumir.dufek@eesc.europa.eu

 

Haken Roman 

Vysílající organizace: Centrum pro komunitní práci střední Morava 

Skupina 3 - různé zájmy, Sekce: ECO, NAT

Tel: +420-777 793 711

E-mail: roman.haken@cpkp.cz

 

Novotný Vladimír 

Vysílající organizace: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Skupina 1 - zaměstnavatelé, Sekce: CCMI, TEN, NAT

E-mail: vlr.novotny@seznam.cz

 

Popelková Hana 

Vysílající organizace: Českomoravská konfederace odborových svazů  

Skupina 2 - zaměstnanci, Sekce: SOC, ECO

E-mail: hana.popelkova@eesc.europa.eu

 

 

Studničná Lucie

Vysílající organizace: Českomoravská konfederace odborových svazů

Skupina 2 - zaměstnanci, sekce: CCMI, INT, REX

Tel: +420-234 462 597

E-mail: studnicna.lucie@cmkos.cz

 

Trantina Pavel 

Vysílající organizace: Česká rada dětí a mládeže

Skupina 3 - ostatní zájmy, sekce: SOC, TEN

Tel: +420-602 227 184

E-mail: pavel@trantina.cz

 

Ungerman Jaroslav 

Vysílající organizace: Českomoravská konfederace odborových svazů

Skupina 2 - zaměstnanci, Sekce: INT, ECO

E-mail: Jaroslav.ungerman@eesc.europa.eu

 

Zahradník Petr 

Vysílající organizace: Hospodářská komora ČR

Skupina 1 - zaměstnavatelé, sekce: ECO, TEN

E-mail: pzahradnik@email.cz

 

 

Zvolská Marie

Vysílající organizace: Svaz českých a moravských výrobních družstev

Skupina 1 - zaměstnavatelé, sekce: SOC, INT

Tel: +420-224 109 344

E-mail: zvolska@scmvd.cz

 

Zde naleznete přehled stanovisek, na kterých se podíleli čeští delegáti v EHSV

 

... zpět na obsah 

 

Brožura o EHSV dokument ve formátu pdf

 

Další informace o práci EHSV naleznete na jeho webových stránkách www.eesc.europa.eu.

 < zpět na archív temat