Archív témat

Kulaté stoly zaměřené na prosazování priorit zahraniční politiky ČR (cs/en)


Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) ve spolupráci s  CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU realizuje projekt nazvaný „Kulaté stoly zaměřené na prosazování priorit zahraniční politiky ČR a prohlubování jejích mezinárodních vztahů 2011“. Navazují tak na dobrou zkušenost s pořádáním kulatých stolů v roce 2010.

 

 

Význam prosazování priorit zahraniční politiky

 

Prosazování zahraniční politiky a mezinárodních vztahů ČR přispívá k posilování lepšího vnímání naší země a je zároveň  nástrojem k vnější konkurenceschopnosti české ekonomiky. V roce 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie a priority její zahraniční politiky jsou jejím členstvím do značné míry determinovány.

V současné době se zahraniční politika ČR zaměřuje na hlubší spolupráci se členy EU a zároveň si je vědoma významné role kandidátských a sousedních zemí, které se Evropské unii přibližují. Soudobý vývoj a míra světové globalizace otevírá českým podnikatelům nové příležitosti a zahraniční priority by měly české exportéry neustále podporovat v pronikání  na nové trhy. Vedle české podpory získávají čeští exportéři rovněž důležitou podporu ze strany EU prostřednictvím jejích nástrojů Společné obchodní politiky, vyjednaných bilaterálních smluv o spolupráci mezi EU a třetími zeměmi (např. FTA) a pomocí dalších iniciativ. Z tohoto důvodu je nutné usilovat o co největší prosazování českých zahraničních priorit zejména na úrovni EU. Právě v této oblasti je prostor pro společnou snahu české podnikatelské sféry a státní správy, která může přinést bohaté ovoce.

Vzájemná diskuse mezi českou státní správou a zájmovými skupinami o budoucích výzvách, nových trzích či potenciálech české ekonomiky i její bezpečnosti představují nejefektivnější nástroj pro zvýšení informovanosti široké veřejnosti o prioritách české zahraniční politiky. Z tohoto důvodu projekt navazuje na pořádání kulatých stolů (debat, seminářů, apod.) v roce 2010. Výstupy z debat budou sloužit aktérům státní správy, kteří se mnohdy potýkají s nedostatečnými zdroji informací při prosazování zájmů ČR v EU i ve světě.

 

 

O projektu

 

Definovanými cíli projektu kulatých stolů jsou:

 • Seznámit cílové skupiny projektu s prioritami zahraniční politiky ČR
 • Posílit existující vazby mezi cílovými skupinami případně vytvořit vazby nové a zvýšit efektivitu prosazování priorit zahraniční politiky ČR
 • Informovat o projektu jako takovém a o jeho výsledcích

 

Cílů projektu je dosahováno prostřednictvím uspořádání dvou odborných seminářů v ČR (Praha, Brno) a dvou seminářů a jedné konference v Belgii (Bruselu). Tyto semináře budou zaměřeny zejména na uvedené priority zahraniční politiky ČR:

 • Stabilizace, demokratizace a integrace zemí Balkánu a východní Evropy do evropských a euroatlantických struktur;
 • Vytvoření prostoru pro vstup a úspěšné působení českých firem na světových trzích a pro příliv investic do ČR;
 • Prosazování ekonomických zájmů ČR ve strukturách EU a v jejích vnějších ekonomických vztazích;
 • Energetická bezpečnost a trvale udržitelný rozvoj;
 • Odstranění bariér, reforma institucí, podpora deregulace a zvýšení efektivity fungování EU.

 

Projekt počítá s několika cílovými skupinami, které mají zásadní význam při formování zahraničních priorit České republiky a jejich prosazování. Výčet cílových skupin není taxativní. Jedná se o cílové skupiny, mezi nimiž už komunikační vazby existují, je však vhodné tyto vazby nadále posilovat a upevňovat a zaměřit se rovněž na rozšiřování okruhu cílových skupin.

 

Skupina I – Formují a prosazují české priority zahraniční politiky

 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Stálé zastoupení ČR při EU a zastupitelské úřady ČR ve světě
 • Ostatní subjekty státní a veřejné správy (CzechTrade a jeho síť zahraničních kanceláří, síť Českých center, apod.)

 

Skupina II - Podílejí se na formování a prosazování českých ekonomických zájmů

 • Podnikatelské a zaměstnavatelské asociace (kromě předkladatele projektu také Svaz průmyslu a dopravy ČR,
  Hospodářská komora ČR, apod.)
 • Široká veřejnost

 

Skupina III – Cílová skupina prosazovaných priorit zahraniční politiky ČR  

 • Zastupitelské úřady jiných států v ČR, stálá zastoupení členských zemí při EU, stálé mise kandidátských, asociovaných
  a třetích zemí při EU, mezinárodní organizace při EU, Evropské instituce a jejich konzultativní orgány – Evropská komise, Evropský parlament, Generální sekretariát Rady EU, Evropský hospodářský a sociální výbor 
 • Zastupitelské kanceláře evropských a zahraničních podnikatelských organizací při EU, evropské podnikatelské platformy

 

Po skončení série kulatých stolů budou jejich závěry spolu s doporučeními pro další efektivní vzájemnou komunikaci mezi cílovými skupinami publikovány v informační brožuře.

 

Zde se můžete podívat na informační brožuru z roku 2010.

 

 

Již uskutečněné semináře:

28/06/2011 - seminář v Praze: "Příležitosti pro firmy na Balkáně a Východní Evropě"

16/03/2011 - seminář v Bruselu: „The Single Market Act“ (Akt o Jednotném trhu)

05/10/2011 - seminář v Brně: "Přístup na třetí trhy a rozvojová pomoc "

23/11/2011 - seminář v Bruselu: "Snižování administrativní zátěže  

07/12/2011 - konference v Bruselu: "Nástroj pro propojení Evropy "


 

 

Round tables focused on promoting Czech Foreign policy priorities

 

Confederation of Employers´ and Entrepreneurs´ Associations of the Czech Republic in cooperation with CEBRE – Czech Business Representation to the EU are implementing a project called “Round tables focused on promoting Czech Foreign policy priorities and deepening of its international relations 2011”. It is a follow-up of the same project from 2010, based on good experience.

 

 

The importance of promoting foreign policy priorities

 

Promoting foreign policy priorities and Czech international relations contributes to strengthening of better positive perception of our country and also represents a tool for external competitiveness of Czech economy. The Czech Republic joined the European Union in 2004 and its foreign policies are significantly determined by its EU membership.

 

The Czech Republic is focusing on closer cooperation with other EU Member States. However, it is is also perfectly aware of the key role of the candidate and neighbouring countries that are getting closer to the EU. Current development and the degree of globalization open new opportunities to Czech businesses. Foreign priorities should always support Czech exporters entering new markets. Beside national support, exporters are also supported by the EU through its Common trade policy tools, its bilateral cooperation agreements with third countries (i.e. FTA) and other initiatives. For this reason, it is necessary to reinforce promoting Czech foreign priorities - especially at EU level. Specifically in this area, there is a room for potentially a fruitful joint effort between Czech businesses and public sector.

 

Joint discussions between Czech administration and Czech stakeholders on future challenges, new markets or potential challenges for Czech economy as well as on its security, present the most efficient tool for increasing awareness on Czech foreign priorities among public. Therefore, the aim of this project is to follow up good experience in organizing panel discussions (debate, seminars etc.) in 2010. The results of the debate will help government actors to receive important information from Czech stakeholders for promoting Czech interests in the EU and around the world.

 

 

About project

 

Objectives of the project are:

 

 • Introduction of the Czech foreign policy priorities to the target groups;
 • Improve the existing links between the target groups or creating new links in order to enhance the efficiency of enforcement of Czech foreign policy priorities;
 • Information about the project itself and its results

 

 

In the framework of the project, two seminars will be organized in the Czech Republic (Prague, Brno) and two seminars and one conference will be held in Belgium (Brussels). The events will especially focus on the following Czech foreign policy priorities:

 

 • Stabilisation, democratization and integration of the Balkans countries and countries of Eastern Europe into Euro-Atlantic structure;
 • Creating conditions for access and successful operation of Czech companies on world markets and support of investments into the Czech Republic;
 • Promoting Czech economy interests in the EU structure and in its external economic relations;
  Energy security and sustainable development;
 • Removing barriers on the Internal Market, reforming EU institutions, support for deregulation and increasing of EU institutions‘ efficiency.

 

The project has several target groups that have an impact on the formation of foreign policy priorities of the Czech Republic and its enforcement. The list of target groups is not exhaustive. The below mentioned target groups already have communication links between them, nonetheless it is nesesary to further strengthen these links and to expand the list of target groups.

 

Group I – Forms and promotes the Czech foreign policy priorities

 • Ministryof ForeignAffairs
 • PermanentRepresentation to theEU and Czech Embassies abroad
 • Otherstateagenciessuch CzechTrade andits networkof foreign offices, network ofCzech Centres,etc.

 

Group II - Participates in the process of formation and promotion of Czech economic interests

 • Businessand employers'associations (Confederation of Employers and Entrepreneurs Associations, Confederation of Industry of the Czech Republic,Czech Chamber of Commerce, etc.)
 • General public

 

Group III -onitors the Czech foreign policy priorities

 • Embassiesof other countriesin the Czech Republic, PermanentRepresentation of Member Statesto the EU, PermanentDelegations of the candidate, associated and thirdcountries inEU, representations of international organizationsto the EU, the European institutionsandconsultativebodies - theEuropean Commission, the European Parliament, General Secretariat of the Council of the EU, the EuropeanEconomic andSocial Committee
 • Representativeofficesof European andforeign businessorganizations in theEU, Europeanbusinessplatforms, etc.

 

 

A brochure will be published at the end of the project (December 2011) including conclusions from the series of roundtables and recommendations for more effective mutual communications among the target groups.

 

Here you can see the information brochure from 2010.  

 

 

Seminars

28/06/2011 - seminar in Prague: „Business opportunities in Balkans and Eastern Europe"

16/03/2011- seminar in Brussels: „The Single Market Act “ 

05/10/2011 - seminar in Brno: "Access to third markets and development aid"

23/11/2011 - seminar in Brussels: "How to avoid unnecessary red tape after 2012? "  
07/12/2011 - conference in Brussels: "Connecting Europe Facility "

 


< zpět na archív temat