Archív témat

Evropský lobbing


  

Lobbing a CEBRE


Patrně nejdůležitější činností CEBRE je prosazování zájmů svých zakladatelů na evropské úrovni neboli evropský lobbing. V jeho rámci sleduje aktuální vývoj evropských záležitostí, zapojuje se do evropského legislativního procesu, zastupuje své zakladatele v evropských asociacích a snaží se ovlivnit připravované návrhy právních předpisů ve prospěch české podnikatelské sféry. Využívá k tomu různých lobbingových strategií a nástrojů jako poziční dokumenty, osobní setkání s klíčovými hráči, pořádání seminářů, newsletter CBT a novinové články v partnerských médiích.

 

Publikaci o Lobbingu, jehož autory jsou přední osobnosti CEBRE, je možné zakoupit zde.

    

  

Lobbing v EU


Evropská komise má jako jediná z institucí EU pravomoc předkládat návrhy právních předpisů. Protože je schválená legislativa přibližně z 80% identická s původním návrhem Komise, je z hlediska lobbingu považována za nejdůležitější instituci. Lobbisté se proto snaží co nejvíce ovlivnit připravovaný návrh právního předpisu ještě před jeho postoupením do vnitřního připomínkového řízení a přijetím kolegiem komisařů a publikací. K lobbování využívají setkání se zástupci Komise, s členy sekretariátu, komisaři nebo externími experty zapojenými do poradních výborů a expertních skupin Komise, ale také veřejných slyšení, zaslání odpovědí do veřejných konzultací nebo setkání Komise se zástupci zájmových skupin.

 

Co do vlivu na konečnou podobu schvalované evropské legislativy je nejvýznamnější institucí Rada EU. Přístup k jejím jednáním a dokumentům je však velmi omezen. Z tohoto důvodu se CEBRE i další lobbisté zaměřují na pracovní skupiny Rady a Výbor stálých zástupců (COREPER I nebo COREPER II). V tomto případě probíhá lobbing i na národní úrovni, a to prostřednictvím zakladatelů. Ty se zapojují do formování pozice ČR k legislativnímu návrhu projednávanému v pracovních skupinách Rady EU prostřednictvím tematických Resortních koordinačních skupin (RKS). RKS jsou součástí každého ministerstva a jejich úkolem je koordinovat přípravu podkladů pro účast českých představitelů na zasedáních Rady EU a atašé Stálého zastoupení ČR při EU v pracovních orgánech Rady EU. Mandáty pro zástupce ČR v jednotlivých formacích Rady EU schvaluje vládní Výbor pro EU.

 

Ještě významnější vliv na výslednou podobu evropské legislativy získal díky Lisabonské smlouvě také Evropský parlament. Proto je i Evropský parlament cílem lobbistů. Ti se snaží ovlivňovat obsah přijímaných stanovisek a zpráv Evropského parlamentu k navrhované legislativě. CEBRE prosazuje zájmy svých zakladatelů prostřednictvím veřejných slyšení, stanovisek, osobních setkání s poslanci, jejich asistenty, poradci politických skupin a zaměstnanci parlamentních výborů. Hlavními partnery jsou zpravodaj a stínoví zpravodajové gesčního výboru a jejich týmy. Využívá také neformálních uskupení poslanců, která v Parlamentu organizují různá setkání, jichž se účastní významní zástupci zájmových skupin.

 

 

 

Role asociací v lobbingu


Asociace, do kterých jsou zakladatelé zapojeni a prostřednictvím CEBRE reprezentováni v jejich pracovních orgánech, poskytují svým členům expertní zázemí a při jednáních se všemi zúčastněnými stranami vystupují jedním hlasem. Z hlediska lobbingu je úlohou těchto asociací informovat své členy o připravované legislativě, monitorovat celý legislativní proces, připravovat odborná stanoviska reflektující zájmy členů a účastnit se legislativního procesu s cílem ovlivnit jej co nejvíce ku prospěchu svých členů.

 

Svaz průmyslu a obchodu je členem evropské federace průmyslových svazů BUSINESSEUROPE. Hospodářská komora ČR je členem asociace evropských hospodářských a průmyslových komor EUROCHAMBRES. 

 

 

 

Legislativa sledovaná kanceláří CEBRE


Volba sledovaných témat se odvíjí od priorit zakladatelů CEBRE. Témata se určují na období 6 – 12 měsíců. Pro druhé pololetí roku 2016 se CEBRE zaměřuje na tato témata:

 

1. Strategie pro vnitřní trh zboží a služeb

 

2. Jednotný digitální trh

 

3. Energetická unie


 < zpět na archív temat