Archív zpráv

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů bylo dnes zveřejněno ve Věstníku EU


Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bylo 4. května vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení vstupuje v platnost 20. dnem po vyhlášení a použije se ode dne 25. května 2018. 


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Malé a střední podniky       < Ochrana spotřebitele       < Průmysl