Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 4. - 10.7. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí v Evropském parlamentu začíná plenární zasedání, na kterém bude přednesena zpráva na téma Nová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice.
 • V pondělí ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude na programu jednání využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz  vUnii a přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.
 • V pondělí ve Vyšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP bude předložena studie s názvem Právní závazky v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu EU.
 • V úterý v Evropském parlamentu na plenární zasedání proběhne rozprava na téma Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020.
 • Ve středu budou na plenárním zasedání EP představeny priority slovenského předsednictví v Radě EU, které od 1. července přebírá předsednictví po Nizozemsku.
 • Ve čtvrtek se koná neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra.
 • V pátek a sobotu proběhne summit NATO ve Varšavě. V rámci summitu se předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker setkají s americkým prezidentem Barackem Obamou na zasedání vedoucích představitelů EU a USA. Toto setkání bude příležitostí ke zdůraznění transatlantické jednoty a prodiskutování společných výzev v politické i ekonomické oblasti a v oblasti mezinárodní bezpečnosti.

 

Pondělí 4. července

 

 • V Radě zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • V rámci Evropské komise proběhne konference s názvem „Jak vytvořit inteligentní energetické regiony?“
 • Na plénu Evropského parlamentu proběhne rozprava na téma mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích a rozprava na téma uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu. Dále budou předneseny následující zprávy: Sociální a environmentální normy, lidská práva a odpovědnost podniků, Nová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice a Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude na programu jednání Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii, Zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí č. 994/2012/EU a Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP bude na programu jednání elektronické hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Evropská pohraniční a pobřežní stráž a Boj proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475 / SVV v boji proti terorismu. Dalším bodem jednání bude rozprava na téma Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum při překračování vnějších hranic členských států, a země, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od této povinnosti (Gruzie).
 • Ve Výboru pro ústavní záležitosti EP proběhne výměna názorů s Fransem Timmermansem, prvním místopředsedou Evropské komise odpovědným za lepší právní regulaci, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv.
 • Ve Vyšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP bude předložena studie s názvem Právní závazky v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu EU. Dále proběhne slyšení Jose Dingse, výkonného ředitele sdružení Transport and Environment (Doprava a životní prostředí).
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • V EHSV proběhne setkání se členy 5. pracovní skupiny fóra občanské společnosti Východního partnerství, 15. regionální seminář hospodářských a sociálních zájmových skupin AKT-EU a 3. schůze monitorovacího výboru Euromed. Dále se také uskuteční 1. schůze podvýboru Právní předpisy, jež obstojí i v budoucnu, 1. schůze studijní skupiny TEN/598 – Nové uspořádání trhu s elektřinou a 1. schůze studijní skupiny Hodnocení programu Horizont 2020 v polovině období. V rámci EHSV také proběhne účast na občanském fóru Asie-Evropa (AEPF) v mongolském Ulánbátaru (4. – 6. července).

 

Úterý 5. července

 

 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor a Mertens skupina.
 • V Radě proběhne zasedání pracovní skupiny pro energetiku a pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst – průmysl.
 • Pod záštitou Evropské Komise proběhne dvoudenní pracovní seminář zaměřený na tržní podmínky v kosmickém průmyslu.
 • V Evropském parlamentu bude druhým dnem probíhat plenární zasedání. Europoslanci povedou rozpravy na téma Bilance nizozemského předsednictví Rady a na téma Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 28. – 29. června 2016. Dalším bodem jednání bude hlasování. Europoslanci budou hlasovat o jmenování člena Účetního dvora (Leo Brincat) a o dohodě mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Po ukončení hlasování proběhne rozprava na téma Nedávný vývoj v Polsku a jeho dopad na základní práva, jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie a na téma Rozhodnutí přijaté ohledně reformy společného evropského azylového systému (druhý balíček). Potom bude následovat prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Bude se jednat o vysoké společné úrovni bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii, dále o synergii mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 a o 71. zasedání Valného shromáždění OSN.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání generálního tajemníka EP s generálními tajemníky politických skupin a konference předsedů výborů.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne 2. schůze studijní skupiny (slyšení) Spolupráce se třetími zeměmi v oblasti podpory legální migrace do EU, 15. regionální seminář hospodářských a sociálních zájmových skupin AKT-EU, Erasmus + strategická partnerství – projekt Pédagogie de Chantier a schůze Střediska pro sledování jednotného trhu. Dále se také uskuteční schůze skupiny IT Členové, 2. schůze studijní skupiny Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením / strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením, schůze rozpočtové skupiny a 2. schůze studijní skupiny Dlouhodobá sociální péče, nabídka pracovních sil a mobilita.

 

Středa 6. července

 

 • V Radě zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, Vojenský výbor Evropské unie, Výbor pro finanční služby, Zvláštní výbor pro zemědělství a Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice).
 • V Radě proběhne zasedání attaché pro finanční služby a zasedání pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • V Evropském parlamentu bude třetím dnem probíhat plenární zasedání. Na programu jednání bude Představení priorit slovenského předsednictví Rady a Příprava pracovního programu Komise na rok 2017. Dále proběhne hlasování. Europoslanci budou hlasovat o následujících návrzích: Opravný rozpočet č. 2/2016: přebytek z rozpočtového roku 2015, Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Evropská agentura pro kontrolu rybolovu, Rámcová dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem a Návrhy usnesení - Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb. Po ukončení hlasování bude na programu jednání příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise, Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) a Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze pracovní skupina předsednictva, setkání zástupce generálního tajemníka GŘ PRES s generálními tajemníky politických skupin a setkání generálního tajemník EP s generálními tajemníky politických skupin.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku, delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie, delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem, delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika, delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko a delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne třetí zasedání sítě hospodářských a sociálních subjektů EU a Afriky, informační návštěva „University of Liverpool“, 2. schůze studijní skupiny Akční plán pro „eGovernment“ na období 2016–2020 a 2. schůze studijní skupiny s částí zaměřenou na podněty a příspěvky Evropský pilíř sociálních práv. Dále se také uskuteční 2. schůze studijní skupiny Vrakování lodí a recyklační společnost, tematická diskuse na téma Daňová transparentnost ve veřejném sektoru (podávání zpráv podle jednotlivých zemí) a informační návštěva „High School Students from Cologne“. Vrámci EHSV také proběhne 2. schůze studijní skupiny TEN/592 Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu a schůze podvýboru pro kulturu červenec 2016.

 

Čtvrtek 7. července

 

 • Proběhne dvoudenní neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra.
 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor a attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V Evropském parlamentu bude posledním dnem probíhat plenární zasedání, na kterém proběhne rozprava na téma Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a na téma Existence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání delegace pro vztahy s Palestinou, setkání delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko a setkání delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko. Uskuteční se také konference předsedů.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhne Konference SSUR na téma „Udržitelná evropská budoucnost“, třetí zasedání sítě hospodářských a sociálních subjektů EU a Afriky a slyšení a 2. schůze studijní skupiny Podpora inovativních a rychle rostoucích podniků. Uskuteční se také první návštěva Lotyšska v rámci Práv osob se zdravotním postižením, schůze komunikační skupiny červenec 2016, 2. schůze studijní skupiny Podpora inovativních a rychle rostoucích podniků slyšení a 2. schůze studijní skupiny Posílení evropského průmyslového odvětví produktů pro osobní péči a tělesnou hygienu a kosmetických přípravků.

 

tek 8. července

 

 • Proběhne Summit NATO ve Varšavě. V rámci summitu se předseda Donald Tusk a předseda Jean-Claude Juncker setkají s americkým prezidentem Barackem Obamou na zasedání vedoucích představitelů EU a USA. Toto setkání bude příležitostí ke zdůraznění transatlantické jednoty a prodiskutování společných výzev v politické i ekonomické oblasti a v oblasti mezinárodní bezpečnosti.
 • Druhým dnem bude probíhat neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra.
 • V Radě zasedá Výbor pro obchodní politiku.
 • Pod záštitou slovenského předsednictví proběhne Evropský summit regionů a měst.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V rámci EHSV proběhne slyšení a 2. schůze studijní skupiny Podpora inovativních a rychle rostoucích podniků, zasedne smíšený poradní výbor EU-Černá Hora a uskuteční se 1. schůze studijní skupiny Na cestě k ucelené politice EU v oblasti migrace pracovních sil. Dále také proběhne 2. schůze studijní skupiny TEN/593 Normalizace IKT pro jednotný digitální trh, 1. schůze studijní skupiny Evropská normalizace s návštěva přílivové elektrárny na řece Rance v rámci iniciativy Going local ve spojitosti se stanoviskem TEN/585 Mořská energie: obnovitelné zdroje energie, které je třeba rozvíjet.

 

Sobota 9. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 10. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do 26.07.        Veřejná konzultace o návrhu zavedení nástroje Pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek v sektoru stavebnictví a v obchodních službách;

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2008–2010

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského návratového fondu (RF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013

Do 18.08.        Otevřená veřejná konzultace pro účely hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Do 19.08.        Konzultace o regulaci povolání: proporcionalita a národní akční plány členských států

Do 21.08.        Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 – veřejné konzultace týkající se revize Evropského konsensu o rozvoji

Do 21.08.        Otevřená veřejná konzultace ohledně hodnocení nařízení (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Do 28.08.        Veřejná konzultace o pracovním programu na  období 2018–2020 „Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství“ v rámci programu Horizont 2020

Do 31.08.        Veřejná konzultace týkající se případné modernizace obchodní části dohody o přidružení mezi EU a Chile

Do 01.09.        Konzultace ohledně rybolovných práv na rok 2017 v rámci společné rybářské politiky

Do 02.09.        Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Do 04.09.        Následné hodnocení iniciativy jednotného evropského nebe (SES) z hlediska její výkonnosti a systému poplatků

Do 09.09.        Průběžné hodnocení programu LIFE

Do 15.09.        Veřejná konzultace o bezpečnosti aplikací a dalšího tzv. non-embedded software, na které se nevztahují odvětvové právní předpisy (např. zdravotnická nebo rádiová zařízení)

Do 15.09.        Přezkum nařízení (ES) č. 1071/2009 o výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Do 16.09.        Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

Do 16.09.        Veřejná konzultace k iniciativě Evropské unie ohledně C-ITS

Do 20.09.        Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech

Do 21.09.        Veřejná konzultace týkající se možných opatření s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje

Do 30.09.        Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání;

Do 02.10.        Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů EU

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 30/6/2016.< Archív novinek