Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (14. - 20. 11. 2016)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí projedná Zahraniční výbor Evropského parlamentu návrh stanoviska k dohodě CETA.

 • V pondělí zasedá Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu EP.

 • V pondělí a v úterý zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, bude se zabývat mj. i dopady obchodních dohod na odvětví zemědělství či výhledem společné zemědělské politiky po roce 2020.

 • V úterý a ve středu zasedá Rada pro obecné záležitosti, na svém programu má aktuální stav přezkumu víceletého finančního rámce EU (2014–2020), zprávu o evropském semestru 2017 nebo nadcházejícím maltském předsednictví, politiku soudržnosti a strukturální a investiční fondy EU.

 • Ve středu zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci, bude se zabývat rozpočtem EU na rok 2017.

 • Ve středu Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Balíček Evropského semestru – analýza růstu pro rok 2017, Bezpečnostní agenda EU – ETHIAS (systém EU pro cestovní informace a povolení), Bezpečnostní unie – zpráva o vývoji.

 • V pátek zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.

 

Pondělí 14. listopadu

 

 • Zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, témata: rybolovná práva na roky 2017 a 2018, řízení populace ryb v Severním moři.

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci, témata: Turecko, Východní partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina), Jižní sousedství (Sýrie, Irák, Libye), společné zasedání ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci a zasedání Přátel předsednictví.

 • V rámci slovenského předsednictví bude v Bratislavě pokračovat konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů členských států EU (plenární zasedání COSAC), dále proběhne zasedání Evropské justiční sítě v občanských a obchodních věcech, konference v oblasti občanského práva a zasedání vědecké sítě EREN.

 • Řádná schůze zahraničního výboru, program: Rozprava - veřejné slyšení na téma „Zahraniční politika EU v oblasti Sahelu“, Uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Stručná zpráva o návštěvě Egypta Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku v rámci 11. meziparlamentního setkání mezi Evropským parlamentem a egyptským parlamentem. Hlasování - Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politika Evropské unie v této oblasti v roce 2015.

 • Mimořádná schůze výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: veřejné slyšení na téma Rámec EU pro přesídlení, Rozsudek Soudního dvora Evropské unie z 22. září 2016: Spojené věci C-14/15 a C-116/15 (Evropský parlament proti Radě Evropské unie), Žaloba o neplatnost – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Automatizovaná výměna údajů – Registrace vozidel – Daktyloskopické údaje – Právní rámec uplatnitelný po nabytí platnosti Lisabonské smlouvy – Odůvodněný právní základ.

 • Řádná schůze vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, program: Slyšení pana Karla Falkenberga, bývalého generálního ředitele GŘ ENV, Evropská komise. Slyšení pana Daniela Calleji y Crespa, bývalého generálního ředitele GŘ GROW, Evropská komise.

 • Řádná schůze vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky, program: Veřejné slyšení na téma „Boj proti praní peněz a daňovým únikům: kdo zajišťuje dodržování pravidel a vymáhá je?“.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se sejde výbor pro audit a bude pokračovat cesta delegátů EHSV na konferenci o globálních změnách klimatu (Marrákeš).

 • Ve výboru regionů se sejde výbor pro finanční a administrativní záležitosti (CAFA), dále se uskuteční konference – Globální pakt starostů (Marrákeš), seminář na téma „Implementace oběhové ekonomiky na lokální úrovni“ a diskuze Let's talk about Europe – 30 let v EU: dopady evropské regionální politiky (Murcia, Španělsko).

 

Úterý 15. listopadu

 

 • Zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, témata: dopady obchodních dohod na odvětví zemědělství, výzkumy a inovace v zemědělství, výhled společné zemědělské politiky po roce 2020.

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci, témata: obrana, spolupráce EU-NATO, zasedání Řídícího výboru Evropské obranné agentury, aktuální stav operací v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky EU.

 • Zasedá Rada pro obecné záležitosti, témata: aktuální stav přezkumu víceletého finančního rámce EU (2014–2020) v polovině období, říjnové a prosincové zasedání Evropské rady, mechanismus právního státu, nadcházející maltské předsednictví, evropský semestr 2017, pracovní program Evropské komise na rok 2017.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání skupiny MERTENS, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Přátel předsednictví.

 • V Bratislavě bude posledním dnem pokračovat konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů členských států EU (plenární zasedání COSAC). Dále pak proběhnou následující akce: zasedání Evropské justiční sítě v občanských a obchodních věcech, konference v oblasti občanského práva (Bratislava), zasedání vědecké sítě EREN (Bratislava), Konference na téma „Společenské a humanitní vědy: Nová agenda pro evropské výzvy“ (Bratislava), Zasedání ředitelů SIRENE (mezinárodní policejní spolupráce) (Bratislava), Konference na téma „Pracovníci v sociálních službách“ (Bratislava).

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční zasedání specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN), začne dvoudenní konference k iniciativě Budoucnost práce, Mezinárodní advokátní komora pořádá diskusi u kulatého stolu o ochraně oznamovatelů (tzv. „whistleblowers“) a bude pokračovat delegace EHSV na konferenci o globálních změnách klimatu (Marrákeš).

 • V rámci Výboru regionů proběhne výjezdní zasedání výboru SEDEC do Českých Budějovic, témata: revize telekomunikačního balíčku, copyright na jednotném digitálním trhu, strategie EU pro mezinárodní kulturní vztahy. Dále se uskuteční zasedání skupiny CIVEX, ARLEM pro udržitelný rozvoj a změnu klimatu (Marrákeš).

 • Národní konvent o EU pořádá další kulatý stůl, tentokráte na téma autorská práva (copyright) v rámci jednotného digitální trhu.

 

Středa 16. listopadu

 

 • Zasedá Rada pro obecné záležitosti, témata: politika soudržnosti, nařízení o společných ustanoveních pro strukturální a investiční fondy a dosavadní výsledky těchto fondů.

 • Zasedá Rady pro hospodářské a finanční věci, témata: rozpočet EU na rok 2017.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání COREPER I, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí a zasedání atašé ve finančních službách.

 • Pod záštitou slovenského předsednictví se uskuteční následující akce: Konference na téma „Společenské a humanitní vědy: Nová agenda pro evropské výzvy“ (Bratislava), zasedání ředitelů SIRENE (mezinárodní policejní spolupráce) (Bratislava), konference na téma „Pracovníci v sociálních službách“ (Bratislava), konference na téma „Restorative Justice after Holocaust“ (Brusel).

 • Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Balíček Evropského semestru – analýza růstu pro rok 2017, Bezpečnostní agenda EU – ETHIAS (systém EU pro cestovní informace a povolení), Bezpečnostní unie – zpráva o vývoji.

 • Řádná schůze vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky, program: Výměna názorů s profesorem Josephem E. Stiglitzem, držitelem Nobelovy pamětní ceny za ekonomii.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční zasedání specializované sekce Vnější vztahy (REX), druhým dnem bude pokračovat konference k iniciativě Budoucnost práce, dále proběhne diskuze na téma „Evropský systém pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS)“ a delegace EHSV na konferenci o globálních změnách klimatu (Marrákeš) spolupořádá konferenci o zapojení stakeholderů do procesu rozhodování o klimatických změnách.

 • Ve Výboru regionů bude pokračovat výjezdní zasedání výboru SEDEC (České Budějovice), témata: revize telekomunikačního balíčku, copyright na jednotném digitálním trhu, strategie EU pro mezinárodní kulturní vztahy, konference o vědě a výzkumu (za účasti ministra Jana Mládka). Dále pak začne výměna názorů s veřejností na téma odpovědného výzkumu, udržitelnosti a inovací.

 • Vláda ČR na své pravidelné schůzi projedná následující body s evropskou problematikou: Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2016, Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 17. října 2016 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 18. října 2016 v Lucemburku.

 

Čtvrtek 17. listopadu

 

 • V Radě zasedá COREPER II, Politický a bezpečnostní výbor, Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci a atašé ve finančních službách.

 • Slovenské předsednictví zaštiťuje následující akce: Konference na téma „Restorative Justice after Holocaust“ (Brusel), Společná konference PCC, EuroGeographics a EULIS (katastr nemovitostí, role zeměměřičů atd.) (Bratislava).

 • Zahraniční výbor a výbor pro rozvoj pořádají workshop: Afghánistán – výzvy a perspektivy do roku 2020.

 • Mimořádná schůze hospodářského a měnového výboru, program: Předběžné rozpočtové plány na rok 2017.

 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci spolupořádá konferenci na téma „Měnící se pracovní podmínky v Evropě: směrem k lepší práci“.

 • Řádná schůze výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

 • Mimořádná schůze výboru pro ústavní záležitosti.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční zasedání specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT) a pracovní skupiny Normalizace.

 • Ve Výboru regionů proběhne zasedání Společné konzultační komise pro vztahy s Makedonií (Skopje) a bude pokračovat výměna názorů s veřejností na téma odpovědného výzkumu, udržitelnosti a inovací.

 

tek 18. listopadu

 

 • Zasedá Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.

 • V Radě se uskuteční následující zasedání: zasedání COREPER I, zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu zástupci, zasedání atašé ve finančních službách a zasedání Přátel předsednictví.

 • V Bratislavě proběhne společná konference PCC, EuroGeographics a EULIS (katastr nemovitostí, role zeměměřičů atd.) a zasedání pracovní skupiny RCEG.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se sejde studijní skupina k nařízení o Eurofound, Cedefop a EU-OSHA (SOC) a proběhne diskuze na téma „Sociálně tržní hospodářství nemůže existovat bez sociálního dialogu“.

 

Sobota 19. listopadu

 

 • Výbor regionů pořádá diskuze Let's talk about Europe – Jaká je role místních a regionálních úřadů v EU? (Cork, Irsko).

Neděle 20. listopadu

 • žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 14. 11.       Veřejná konzultace na téma Evropský institut inovací a technologií – evaluace (prozatímní)

Do 20. 11.       Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu.

Do 21. 11.       Veřejná konzultace k jednotné digitální bráně

Do 11. 12.       Veřejná konzultace na téma Zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích.

Do 18. 12.       Veřejná konzultace jako součást hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách).

Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv.

Do 8. 1. 2017  Veřejná konzultace o účelnosti evropské legislativy pro bezpečnost a efektivitu námořní dopravy.

Do 11. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období.

Do 13. 1.         Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU.

Do 13. 1.         Veřejná konzultace týkající se posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích.

Do 15. 1.         Veřejné konzultace se zúčastněnými stranami o výzkum a odbornou přípravu programu Euratom.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace – průběžné hodnocení programu Horizont 2020.

Do 23. 1.         Veřejná konzultace týkající se pravidel pro dovoz kulturních statků.

Do 27. 1.         Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii.

Do 28. 1.         Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování.

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
dne 11. 11. 2016.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek