Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (21. - 27. 11. 2016)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí a v úterý zasedá Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Na programu má mj. zlepšování potenciálu mladých lidí, zlepšování dovedností nebo jednotný trh pro audiovizuální služby.

 • V pondělí začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Za přítomnosti guvernéra se bude projednávat výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015.

 • V úterý se v Evropském parlamentu povede rozprava ohledně přijatých rozhodnutí o balíčku pro evropský semestr včetně roční analýzy růstu na rok 2017 a přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz.

 • Evropská komise v úterý projedná a schválí následující dokumenty: Evropský koncensus o rozvoji, Cíle udržitelného rozvoje: další kroky pro udržitelnou evropskou budoucnost, Regulace usnesení o ústředních protistranách, Změny regulace a směrnice o kapitálových požadavcích, Unie kapitálových trhů: insolvence podniků II, Strategie jednotného digitálního trhu: pomoc SME a start-upům v růstu.

 • Evropský parlament bude ve středu projednávat zelenou knihu o retailových finančních službách, vytvoření konečného systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH nebo finalizace dohody
  Basilej III.

 • Ve čtvrtek se uskuteční summit EU-Ukrajina na téma uvolnění vízového režimu, provádění minských dohod, program reforem a protikorupčních opatření na Ukrajině.

 • Od středy do pátku bude v Bratislavě probíhat výroční zasedání malých a středních podnikatelů – SME shromáždění.

 • Ve čtvrtek a v pátek se rovněž v Bratislavě uskuteční zasedání Rady prezidentů BusinessEurope.

 

Pondělí 21. listopadu

 

 • Zasedá Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, témata: Zlepšování potenciálu mladých lidí, Zlepšování dovedností, Předcházení radikalizaci, Jednotný trh pro audiovizuální služby, Evropský rok kulturního dědictví, Sportovní diplomacie.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci a zasedání Přátel předsednictví.

 • V rámci slovenského předsednictví proběhnou v Bratislavě následující akce: zasedání Evropské sítě pro práva obětí, Mezinárodní konference k těžbě nerostů a životnímu prostředí, neformální zasedání Pracovní skupiny pro konzulární spolupráci.

 • Ve Štrasburku začíná plenární zasedání, program: Rozprava - Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015 (za přítomnosti prezidenta ECB), Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Krátké přednesení následujících zpráv: Strategické sdělení EU o boji s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany, Evropská obranná unie, Využití potenciálu vodní přepravy cestujících, Zvyšování efektivity rozvojové spolupráce. Jednominutové projevy.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: SOC - Evropský pilíř sociálních práv (schůze studijní skupiny), Schůze monitorovacího výboru Západní Balkán, Odstranění rozdílů v platech mezi muži a ženami – zohlednění situace osob pečujících o své blízké (debata), Konference na téma „Inovace“, Setkání věnovaná inovacím: letecký průmysl a energetika.

 • Ve Výboru regionů se uskuteční slavností ceremonie k podpisu memoranda o porozumění mezi Výborem regionů a Světovou zdravotnickou organizací (pobočka Evropa).

 

Úterý 22. listopadu

 • Zasedá Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, témata: Zlepšování potenciálu mladých lidí, Zlepšování dovedností, Předcházení radikalizaci, Jednotný trh pro audiovizuální služby, Evropský rok kulturního dědictví, Sportovní diplomacie.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání skupiny ANTICI, zasedání skupiny MERTENS, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Přátel předsednictví.

 • Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Evropský koncensus o rozvoji, Cíle udržitelného rozvoje: další kroky pro udržitelnou evropskou budoucnost: Evropský akční plán udržitelnosti, Směrem k novému partnerství mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy po roce 2020, Regulace usnesení o ústředních protistranách, Změny regulace a směrnice o kapitálových požadavcích, Unie kapitálových trhů: insolvence podniků II, Strategie jednotného digitálního trhu: pomoc SME a start-upům v růstu.

 • V Bratislavě se uskuteční následující akce: Zasedání Evropské justiční sítě v trestních záležitostech, konference v oblasti trestního práva, Mezinárodní konference k těžbě nerostů a životnímu prostředí, Mezinárodní konference „Inteligentní dopravní systémy: Nástroj nebo hračka?“, Neformální zasedání Pracovní skupiny pro konzulární spolupráci.

 • Na plenárním zasedání Evropského parlamentu se bude probírat: Rozprava - Přijaté rozhodnutí o balíčku pro evropský semestr včetně roční analýzy růstu na rok 2017, Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz. Hlasování - Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017, Činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi, Zavedení dlouhodobého plánu pro populace tresky obecné a lov těchto populací. Rozprava - Situace v Sýrii, Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky, Zavedení záruky k získání dovedností (otázka k ústnímu zodpovězení), Znakový jazyk a profesionální tlumočníci znakového jazyka.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční zasedání specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC), spolu s ním proběhne i schůze jejího předsednictva. Dále se sejde Skupina politického monitorování EHSV-VR, proběhne schůze monitorovacího výboru Mezinárodní obchod a zasedání Poradní skupiny občanské společnosti EU na téma obchodní dohody mezi EU a Ukrajinou.

 • V rámci Výboru regionů se uskuteční zasedání sítě NEREUS (síť evropských regionů využívajících vesmírné technologie) a schůze Politické monitorovací skupiny.

 

Středa 23. listopadu

 

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání COREPER I, zasedání COREPER II, zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu odborníci (služby a investice), zasedání Vojenského výboru EU, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Atašé ve finančních službách.

 • Slovenské předsednictví organizuje následující akce: Zasedání malých a středních podnikatelů – SME shromáždění (Bratislava), Evropský den konkurenceschopnosti (Bratislava), Konference na téma „Rozšiřování excelence a překonávání rozdílů v inovativnosti“ (Brusel), Zasedání Evropské justiční sítě v trestních záležitostech, konference v oblasti trestního práva (Bratislava), Mezinárodní konference „Inteligentní dopravní systémy: Nástroj nebo hračka?“ (Bratislava).

 • Na plenárním zasedání Evropského parlamentu se bude projednávat: Rozprava - Emise některých látek znečišťujících ovzduší. Udělení ceny LUX. Hlasování (texty, o nichž byla ukončena rozprava). Rozprava - Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (otázky k ústnímu zodpovězení), Makrofinanční pomoc Jordánsku, Zelená kniha o retailových finančních službách, Vytvoření konečného systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH, Finalizace dohody Basilej III (otázka k ústnímu zodpovězení), Nové příležitosti pro malé dopravní podniky, Nové příležitosti pro malé dopravní podniky (otázka k ústnímu zodpovězení).

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční zasedání Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), spolu s ním proběhne i schůze jejího předsednictva a schůze členů napříč skupinami. Dále proběhne: NAT - stálá studijní skupina Udržitelné potravinové systémy, Schůze Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020 za účasti národních HSR a obdobných institucí, Společný seminář s fórem ruské občanské společnosti (Versailles), Pracovní cesta do Německa v souvislosti s programem Horizont 2020 (hodnocení, Berlín), Začleňování Romů v členských státech EU (návštěva země, Maďarsko).

 • Výbor regionů zaštiťuje následující akce: Budoucnost kohezní politiky po roce 2020 (konzultace stakeholderů) a Inovace pro zelenou společnost a růst (fórum stakeholderů), organizuje The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking.

 • Vláda České republiky bude projednávat následující body s evropskou problematikou: Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2016, Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, které se uskuteční 1. a 2. prosince 2016 v Luzernu.

 

Čtvrtek 24. listopadu

 

 • Uskuteční se summit EU-Ukrajina, témata: uvolnění vízového režimu, provádění minských dohod, program reforem a protikorupčních opatření na Ukrajině.

 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor, Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci a Atašé ve finančních službách.

 • Slovenské předsednictví pořádá následující akce: Zasedání malých a středních podnikatelů – SME shromáždění (Bratislava), Rada prezidentů BusinessEurope (Bratislava), Zasedání vedoucích centrálních koordinačních jednotek – úmluva Neapol III (Bratislava), Konference policejních specialistů k přípravě akčního plánu EU pro boj s environmentální kriminalitou (Bratislava), Sektorový seminář Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (Bratislava).

 • Poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu bude věnován následujícím bodům: Rozprava - Zpráva o činnosti evropské veřejné ochránkyně práv v roce 2015, Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, Přístup k energii v rozvojových zemích (otázka k ústnímu zodpovězení). Hlasování - Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, Situace v Bělorusku, Situace v Sýrii, texty, o nichž byla ukončena rozprava).

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční zasedání specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT), spolu s ním proběhne i schůze jejího předsednictva. Dále organizuje Výbor následující: Konference „Food Drinks Europe“, Seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích na téma „komunikační migrace“ (Vídeň), Začleňování Romů v členských státech EU (návštěva země, Maďarsko), Schůze kvestorů.

 • Ve Výboru regionů se sejde komise CIVEX – Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci.

 

tek 25. listopadu

 

 • V Radě se uskuteční následující zasedání: zasedání COREPER I, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu zástupci, zasedání Atašé ve finančních službách, zasedání Přátel předsednictví.

 • V Bratislavě bude posledním dnem pokračovat jak zasedání malých a středních podnikatelů – SME shromáždění, tak schůze Rady prezidentů BusinessEurope. Dále proběhne zasedání vedoucích centrálních koordinačních jednotek – úmluva Neapol III a konference policejních specialistů k přípravě akčního plánu EU pro boj s environmentální kriminalitou.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne následující: INT - Námořní a přímořský cestovní ruch (schůze studijní skupiny), TEN - Dekarbonizace dopravy (schůze studijní skupiny), Seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích na téma „komunikační migrace“ (Vídeň), Začleňování Romů v členských státech EU (návštěva země, Maďarsko).

 

Sobota 26. listopadu

 

 • žádné akce.

Neděle 27. listopadu

 • žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 21. 11.       Veřejná konzultace k jednotné digitální bráně.

Do 11. 12.       Veřejná konzultace na téma Zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích.

Do 18. 12.       Veřejná konzultace jako součást hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách).

Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv.

Do 8. 1. 2017  Veřejná konzultace o účelnosti evropské legislativy pro bezpečnost a efektivitu námořní dopravy.

Do 11. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období.

Do 13. 1.         Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU.

Do 13. 1.         Veřejná konzultace týkající se posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích.

Do 15. 1.         Veřejné konzultace se zúčastněnými stranami o výzkum a odbornou přípravu programu Euratom.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace – průběžné hodnocení programu Horizont 2020.

Do 23. 1.         Veřejná konzultace týkající se pravidel pro dovoz kulturních statků.

Do 27. 1.         Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii.

Do 28. 1.         Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – spotřební daně z tabákových výrobků.

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
dne 18. 11. 2016.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek