Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (1. - 7. 5. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP se bude mimo jiné v úterý probírat Přeshraniční doručování balíků a Fungování franchisingu v maloobchodním sektoru. Ve středu se bude zabývat evropským průkazem služeb.

§  Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP bude na středeční schůzi řešit Služby v oblasti přeshraničních doručování balíků.

§  Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova EP se na své schůzi bude zabývat emisemi skleníkových plynů v členských státech, energetickou unií a plněním závazků Pařížské dohody o změně klimatu.

§  Výbor pro právní záležitosti EP bude ve čtvrtek hlasovat o online platformách a jednotném digitálním trhu a diskutovat o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

§  V Poslanecké sněmovně PČR proběhne ve čtvrtek schůze Výboru pro evropské záležitosti. Zabývat se bude mimo jiné Bílou knihou o budoucnosti Evropy, Evropským semestrem 2017 nebo úlohou výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství.

§  V sobotu bude probíhat v Evropském parlamentu a dalších evropských institucích Den otevřených dveří.

 

Pondělí 1. května

§  V rámci maltského předsednictví proběhne zasedání správní rady EUROPOL.

 

Úterý 2. května

§  V rámci Rady zasednou: Skupina ANTICI; Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Skupina MERTENS; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro audiovizuální média; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro finanční věci; Skupina Nicolaidis.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: Dialog s Komisí o první integrované zprávě o provádění normalizační politiky EU; Nová agenda dovedností pro Evropu; Legislativní kontrola: směrnice o veřejných zakázkách 2014; Přeshraniční doručování balíků; Fungování franchisingu v maloobchodním sektoru; Obecný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 - všechny oddíly. HLASOVÁNÍ: Evropská agenda pro ekonomiku založenou na spolupráci.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova: ROZPRAVA: Výměna názorů se Siegfriedem Mureşanem (zpravodajem BUDG) o rozpočtovém postupu na rok 2018; Dohoda mezi EU a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty; Zpráva Komise o provádění závazku týkajícího se oblasti ekologického zaměření v rámci režimu ekologické přímé platby (KOM (2017) 152 v konečném znění); Prezentace studie Komise o zemědělských mezioborových organizacích v EU zástupcem Komise (GŘ AGRI).

§  V EP proběhne schůze Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky EP, program: ROZPRAVA: PANEL 1: Úloha zprostředkovatelů a předpisy, jež se na ně vztahují: Studie na téma „Úloha poradců a prostředníků v systémech odhalených v tzv. Panama Papers“; Studie na téma „Pravidla týkající se nezávislosti a odpovědnosti auditů, daňového poradenství, účetnictví, služeb potvrzení účetní závěrky a právních služeb“. PANEL 2: Offshorové praktiky v zámořských zemích a územích EU: Studie na téma „Posouzení právního, politického a institucionálního rámce týkajícího se offshorových praktik v souvislosti s daňovými úniky, praním peněz a daňovou transparentností v zámořských zemích a územích“.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: INT – Transparentnost, metodika a zdroje hodnocení; Předsednictvo specializované sekce REX; Specializovaná sekce Vnější vztahy REX; NAT – Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Brusel MEU 2017 (Model Evropské unie).

§  V Senátu PČR je tento den v souvislosti s EU na programu: Místopředseda Senátu J. Šesták a předseda VEU V. Hampl se zúčastní IMC s Výborem pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) na pozvání předsedkyně výboru D. Hübnerové a také se zúčastní mezinárodní konference k výročí Charty 77 a úmrtí Jana Patočky.

 

Středa 3. května

§  V rámci Rady proběhne Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost, program: neformální diskuse o evropsko-středomořské spolupráci.

§  V rámci Rady dále zasednou: COREPER I.; COREPER II.; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM); Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro schengenské záležitosti; Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN); Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro veřejné zdraví; Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP).

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Setkání na technické úrovni o posílení evropsko-středomořské spolupráce prostřednictvím výzkumu a inovací; Zasedání Vojenského výboru EU.

§  Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Seminář Komise k přípravě diskuzního dokumentu o využití globalizace do roku 2025 (Proces bílé knihy); Doporučení Komise k směrnicím pro vyjednávání podle článku 50; Globální strategie: Obnovené partnerství s Afrikou; Zpráva o vzájemnosti v oblasti víz: možné pozastavení platnosti bezvízového styku s USA; Dočasné vnitřní kontroly schengenských hranic - aktuální stav; 3. Zpráva o operaci Evropské pohraniční a pobřežní stráže; REFIT revize Nařízení o evropské infrastruktuře trhu (EMIR) a doprovodné Sdělení.

§  V EP proběhne společná schůze Podvýboru pro lidská práva a Výboru pro mezinárodní obchod, program: SLYŠENÍ na téma: Obchodní a lidská práva ve vnějších politikách EU: povinná péče, nefinanční reporting a přístup k opravným prostředkům.

§  V EP proběhne mimořádná schůze Výboru pro rozvoj, program: Strukturovaný dialog o pracovním programu Komise.

§V EP se uskuteční schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: WORKSHOP: Akce EU v boji proti mořskému odpadu.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění); Evropský průkaz služeb a související administrativní zařízení; Právní a operační rámec evropského průkazu služeb zavedený nařízením [nařízení ESC].

§  V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: ROZPRAVA: Výměna názorů s komisařkou Bulc o pracovním programu Komise 2017; Služby v oblasti přeshraničního doručování balíků; Finanční pravidla platná pro souhrnný rozpočet Unie; Zpětná vazba na trialog (EASA).

§  V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: HLASOVÁNÍ: Návrh "Omnibus", Finanční pravidla použitelná na souhrnný rozpočet Unie; Závazné roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy od roku 2021 do roku 2030 pro pružnou energetickou unii a plnění závazků podle Pařížské dohody, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu sledování a hlášení emisí skleníkových plynů a další informace týkající se změny klimatu; Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU: provádění článku 349 SFEU. HLASOVÁNÍ: "Podpora politiky v oblasti produktivity a udržitelnosti v zemědělství EU: směrem k životaschopnému zemědělství a ekologickému růstu" - prezentace paní Annalisa Zezzy a Roberto Henke, CREAPB (Itálie). Studie, vyžádána výborem AGRI, zadaná a řízená oddělením pro politiku.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVA: Vykonávání ustanovení smlouvy týkající se národních parlamentů;  Vzájemné uznávání příkazů na zajištění a konfiskaci; Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB); Společný základ daně z příjmů právnických osob; Test proporcionality před přijetím nové regulace povolání. Přezkoumání osvědčení (článek 3); Spory týkající se Evropského parlamentu (článek 141); Žádost o zbavení imunity Rolandasa Paksasa; Žádost o ochranu výsad a imunity Stanislava Polčáka.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce SOC; NAT – Od prohlášení Cork 2.0 ke konkrétním opatřením; Specializovaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství SOC; Informační seminář 2017 – mladí maltští odboráři; INT – Směrnice 2010/40/EU | akty v přenesené pravomoci; Překonání marginalizace mladých lidí; NAT – Od prohlášení Cork 2.0 ke konkrétním opatřením.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Zasedání Komise ECON; Climat_Klima_Klimat III (Climate III).

§  Jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Poskytnutí dobrovolného finančního příspěvku Evropskému lesnickému institutu; Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Výroba a dodání inovovaných samolepicích vízových štítků - vzor EU".

§  V Senátu PČR je tento den v souvislosti s EU na programu: Místopředseda Senátu J. Šesták a předseda VEU V. Hampl se zúčastní IMC s Výborem pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) na pozvání předsedkyně výboru D. Hübnerové a také se zúčastní mezinárodní konference k výročí Charty 77 a úmrtí Jana Patočky.

 

Čtvrtek 4. května

§  V rámci Rady proběhne: Rada ministrů AKP - EU, program: Rada ministrů AKT-EU se bude zabývat prováděním dohody o partnerství AKT-EU, jakožto i budoucností vztahů mezi zeměmi AKT a EU.

§  V rámci Rady zasednou: Skupina přátel předsednictví; Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – na vysoké úrovni; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina pro trestní právo hmotné (DROIPEN), Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN); Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro životní prostředí.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Exportní úvěrové setkání; Setkání evropských vedoucích konzervativců; Neformální zasedání pracovní skupiny COPHS - Komise pro vedoucí pracovníky v oblasti zdraví rostlin; Neformální zasedání poradců pro zahraniční vztahy (RELEX); Ministerská konference o posílení evropsko-středomořské spolupráce prostřednictvím výzkumu a inovací; 20. evropská konference o správě a řízení společností; Neformální rozpočtový výbor.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: SDĚLENÍ předsedy o rozhodnutích koordinátorů. HLASOVÁNÍ: Finanční pravidla použitelná na souhrnný rozpočet Unie. ROZPRAVA: Evropská strategie pro mobilitu s nízkými emisemi; Prezentace Komise, GŘ MOVE, o KOM (2016) 0787 o ochraně životů: posílení bezpečnosti automobilů v EU; Výměna názorů s koordinátory TEN-T Catherine Trautmannovou a Karlem Vinckem o „Účinné integraci městských uzlů v koridorech TEN-T, které podporují inovace a interoperabilitu"

§  V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVA: Výměna názorů s evropskou komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, Vĕrou Jourovou, v rámci strukturovaného dialogu mezi Parlamentem a Komisí. HLASOVÁNÍ: Online platformy a jednotný digitální trh; Zavedení systému vstup/výstup (EES) na registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států EU a o zamítnutí údajů o jejich vstupu a stanovení podmínek přístupu do EES pro účely vynucování práva; Rozpočtová pravidla, které se vztahují na všeobecný rozpočet Unie; Ustanovení nástrojů na podporu stability a míru. ROZPRAVA: Právní základ (článek 39); Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb; Společné minimální normy týkající se civilních řízení; Promlčecí lhůty v případě dopravních nehod;  Prováděcí nařízení Komise, kterým se nahrazuje příloha X nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti; Nařízení Komise, kterým se opravuje bulharské, finské, německé, portugalské a španělské znění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se stanoví seznam schválených zdravotních tvrzení o potravinách jiných než tvrzení týkající se snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí; Nařízení Komise, kterým se zamítá povolení zdravotního tvrzení o potravinách, jiných než těch, které se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí; Subsidiarita (článek 42); SLYŠENÍ: Autorské právo a nařízení o kabelovém přenosu a satelitním vysílání.

§  V EP proběhne schůze Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky EP, program: SLYŠENÍ s Pierrem Moscoviči, členem Evropské komise odpovědným za Hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba; Pracovní seminář věnovaný agendě pro rok 2030; Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba INT; NAT – pracovní cesta do Itálie v souvislosti s programy rozvoje venkova pro období 2007–2013; SOC – Stav provádění právní úpravy legální migrace – veřejné slyšení.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Konference NAT o venkově po roce 2020.

§  V Poslanecké sněmovně PČR proběhne schůze Výboru pro evropské záležitosti, program: Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Migrace na trase přes centrální Středomoří – Řízení toků, záchrana životů; Zpráva Komise – Druhá zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže; Doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES; Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Radě – Pátá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka; Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi; Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Základní prvky strategie EU pro Sýrii Sdělení Komise – Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování; Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025; Pracovní dokument útvarů Komise – Zpráva o České republice 2017 – Průvodní dokument ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině – Evropský semestr 2017: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011 {COM (2017) 90 final} {SWD(2017) 67 final – SWD(2017) 93 final}; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Úloha výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. března – 30. dubna 2017.

 

tek 5. května

§  V rámci Rady bude pokračovat: Rada ministrů AKP - EU, program: Rada ministrů AKT-EU se bude zabývat prováděním dohody o partnerství AKT-EU, jakožto i budoucností vztahů mezi zeměmi AKT a EU.

§  V rámci Rady dále zasednou: COREPER I.; Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro obecné záležitosti včetně hodnocení (GENVAL); Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina radů pro finanční věci; Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Exportní úvěrové setkání; Setkání předních evropských restaurátorů; Neformální zasedání pracovní skupiny COPHS - Komise pro vedoucí pracovníky v oblasti zdraví rostlin; Neformální zasedání poradců pro zahraniční vztahy (RELEX)Skupina SAM; Konference PPC; EUPAN 5 – zasedání sekretariátu.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce ECO; Valné shromáždění Sdružení bývalých členů EHSV; SOC – Dovednosti / nové formy práce; SOC – Stav provádění právní úpravy legální migrace; NAT – pracovní cesta do Itálie v souvislosti s programy rozvoje venkova pro období 2007–2013; Specializovaná sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost ECO; SOC – Úloha sociálních partnerů a organizací občanské společnosti v nových formách práce.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Studijní návštěva komise ENVE věnovaná tématu „Lepší provádění evropských směrnic o ochraně přírody a o vodě a jejich sladění s hospodářskými zájmy – příklad: Masterplan Ems 2050“.

§  V Senátu PČR je tento den v souvislosti s EU na programu: Předseda VEU V. Hampl navštíví hotspot Pozzalo na Sicílii v rámci delegace COSAC na pozvání předsedy Výboru pro EU Parlamentu Malty a Výboru pro EU Senátu Itálie.

 

Sobota 6. května

§  V Evropském parlamentu a dalších evropských institucích proběhne od 10 do 18h Den otevřených dveří.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Den otevřených dveří 2017; JPO.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Den otevřených dveří evropských institucí; Naslouchání Evropě: Zkušenosti a vyhlídky pro-evropských iniciativ.

§  V Senátu PČR je tento den v souvislosti s EU na programu: Předseda VEU V. Hampl navštíví hotspot Pozzalo na Sicílii v rámci delegace COSAC na pozvání předsedy Výboru pro EU Parlamentu Malty a Výboru pro EU Senátu Itálie.

 

Neděle 7. května

§  V rámci maltského předsednictví proběhne akce: Fórum evropského státu 2017: K Evropě naděje, léčení a pohostinnosti.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 3. 5.           Veřejná konzultace týkající se nástrojů EU pro financování vnější činnosti.

Do 5. 5.           Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v oblasti komunikace v členských státech.

Do 16. 5.         Veřejná konzultace na téma operace evropských orgánů dohledu

Do 19. 5.         Veřejná konzultace k přezkumu klíčových kompetencí 2017

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů („oznamovatelů“)

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

Do 6. 6.           Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Do 9. 6.           Veřejná konzultace týkající se hodnocení v polovině období všeobecného systému preferencí EU (GSP)

Do 15. 6.         Veřejná konzultace o FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor

Do 26. 6.         Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly

Do 26. 6.         Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

Do 26. 6.         Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a inteligentních sítí

Do 30. 6          Veřejná konzultace na téma kolizních norem z hlediska účinků pro třetí strany z obchodů s cennými papíry a pohledávkami.

Do 4. 7.           Otevřené veřejné konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení

Do 5. 7.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA.

Do 7. 7.           Veřejná konzultace o strukturách spotřebních daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 28. 4. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek