Archív novinek

Týden v evropských institucích 14. – 20. března 2011


Tento týden zasednou téměř všechny výbory Evropského parlamentu k tématům jako je rozpočet pro rok 2011 a 2012, společná zemědělská politika, ochrana osobních údajů, lidská práva a práva žen, bezpečnost, financování, jednotný trh, odborné vzdělávání, aktivní rok stárnutí, Unie inovací, strategie 2020, interinstitucionální spolupráce a fondy EU. Zasedne Rada EU pro životní prostředí, Rada EU pro zemědělství a rybolov k společné zemědělské politice a neformálně se v neděli setkají ministři pro obchod. V rámci Výboru regionů se koná dvoudenní zasedání řídící a politické poradní skupiny. Evropský hospodářský a sociální výbor se schází k dvoudennímu plenárnímu zasedání a uspořádá konferenci u příležitosti Evropského dne spotřebitelů 2011. Komise pořádá konference na témata: budoucnost politiky soudržnosti, sociální inovace, nízkouhlíkové hospodářství a průmyslové vztahy v Evropě.

 

V pondělí 14. března 2011 jedná Podvýbor pro lidská práva EP s Výborem pro rozvoj a s delegací Evropského parlamentu ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU  o situaci v oblasti lidských práv v Etiopii a o využití rozvojové pomoci a ve spolupráci s delegací pro vztahy s Íránem o vývoji v oblasti lidských práv v Íránu. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP zasedá k debatě o komplexnímu přístupu k ochraně osobních údajů v Evropské unii a přezkum 7. rámcového programu pro výzkum, v rámci Evropské agentury pro informační a síťovou bezpečnost (ENISA) dojde k výměně názorů a předložení stanoviska Evropského inspektora ochrany údajů. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP se věnuje dopravní aplikaci globálních družicových navigačních systémů, mezinárodním dohodám o letecké dopravě podle Lisabonské smlouvy a Směrnici o traktorech. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP má na programu prezentaci studie na téma: "Jaká přijmout tržní opatření v rámci budoucí SZP po roce 2013?", prodiskutuje pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), očkování proti katarální horečce ovcí, vzájemná liberalizační opatření Evropské unie a Maroka a antibiotickou rezistenci. Výbor pro ústavní záležitosti EP se bude věnovat společnému registru transparentnosti Evropského parlamentu a Komise, Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách z roku 1976, statutu a financování politických stran na evropské úrovni a změně článku 51 o společných schůzích výborů. Schází se rovněž Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP, aby projednal demografickou změnu v návaznosti na soudržnost Evropská unie, sociální služby obecného zájmu, 5. Zprávu Evropského společenství o soudržnosti a její strategii po roce 2013, rovnost žen a mužů, rozpočet  pro rok 2012 a roli žen-podnikatelek v malých a středních podnicích. Zasedá Rada EU pro životní prostředí k diskusím o směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO), závěrům z konference v Cancúnu o klimatických změnách, strategii ke rtuti, Evropském semestru a společné zemědělské politice (SZP) a koná se jednání Eurogroup. Evropská komise pořádá spolu s organizací ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) regionální cvičení civilní obrany. Předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU) Senátu ČR se účastní zasedání Zvláštního výboru pro finanční, hospodářské a sociální krize EP.

 

V úterý 15. března 2011 se schází Podvýbor pro lidská práva EP s delegací pro vztahy s Palestinskou legislativní radou, aby diskutoval o palestinských vězních zadržovaných Izraelem a o důsledcích událostí v arabském světě pro politiku Evropské unie v oblasti lidských práv. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP chystá diskusi s Radou a Komisí o civilních misích na Balkáně (jako např. mise EULEX Kosovo či policejní mise v Bosně a Hercegovině), společné bezpečnostní a obranné politice a Lisabonská smlouvě a pořádá veřejné slyšení s názvem: „Soukromé bezpečnostní služby a jejich úloha při zvládání mezinárodních krizových situací". Výbor pro mezinárodní obchod EP zasedá k jednání o partnerství a spolupráci Evropské unie s Irákem, záležitostech Organizace spojených národů ohledně střelných zbraní (vývozu, dovozu, transitu), celních bezpečnostních opatřeních mezi Evropskou unií a Andorrou, nařízení o důkazu původu textilních výrobků, o Evropské unii jako celosvětovém činiteli a obchodních vztazích Evropské unie s Japonskem a s Kanadou. Rozpočtový výbor EP má na programu zasedání rozpočet pro rok 2012 v oblastech příjmů a výdajů, Lisabonského balíčku, interinstitucionální spolupráce a obecných zásad přípravy,  dále projedná finanční rámec pro období 2007-2013,  finanční pravidla pro roční rozpočet Unie, opravný rozpočet na období 1/2011 a Fond solidarity Evropské unie, týkajícího se prostředků na pomoc zemím postiženým záplavami v roce 2010, přezkum programů družicové navigace, námořní politiku, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci ohledně České republiky a UNILEVERU, Polska, Podkarpacie v oblasti strojírenství, rozpočet pro rok 2011 a politiku v oblasti nemovitostí. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP se věnuje programu pro aktivní stárnutí v roce 2012, odbornému vzdělávání, programu Mládež v pohybu, Unii inovací, dohledu nad stavy rozpočtů a hospodářskými politikami, postupu při nadměrném schodku, rozpočtovému dohled, rozpočtovým rámcům členských států, makroekonomické nerovnováze a vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP se schází k jednání o               přístupu ke službám celosvětového družicového navigačního systému vytvořeného na základě programu  Galileo,  širokopásmových sítích a investicích do digitálního růstu, rozpočtu pro rok 2012, bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu na širém moři a uspořádá veřejné slyšení na téma: „Priority energetických infrastruktur“. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP má na programu dne hlasování o globální družicové navigaci, dohodách o mezinárodní letecké dopravě a o Směrnici o traktorech a dále diskusi o poplatcích pro těžká nákladní vozidla, námořní politice, trhu dvou-, tří- a čtyř-kolek a bezpečnostních skenerech na letištích. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP projedná Směrnici k pěstování geneticky modifikovaných organismů, rozpočet pro rok 2012, smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků, systémy kvality zemědělských produktů a normy pro uvádění na trh. Výbor pro rybolov EP bude řešit dovoz produktů rybolovu z Grónska, rybolovná práva a finance Evropského společenství a Komorského svazu a Seychel, partnerství Evropského společenství a Mikronésie, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, námořní politiku, záležitosti týkající se rybolov Evropské unie ve vztahu k třetím zemím, záležitosti rybolovu v oblast Černého moře, rozpočet pro rok 2012 a udělí absolutoria za rok 2009. Výbor pro ústavní záležitosti EP               projedná statut a financování politických stran na evropské úrovni, změnu nařízení o slyšení nominovaných komisařů a uskuteční strukturovaný dialog s Evropskou komisí. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP chystá na tento den přezkum 7. rámcového programu pro výzkum, diskusi o dopadu rozvojové politiky Evropská unie, boji proti násilí páchanému na ženách, legislativním a pracovním programu na období 2011–2012 a na závěr o tématu ženy a vedení obchodu. Výbor pro petice EP řeší rozvoj nových zimních sportů, výroční zprávu k činnosti, Směrnici o nakládání s odpadem, o životním prostředí, státní podpoře a EU fondech. Ministři euro zemí se budou zabývat Paktem stability a růstu, efektivním posílením rozpočtového dohledu v Eurozóně, makroekonomickou nerovnováhou, požadavky na rozpočtové rámce členských zemí, regulací short-sellingu, swapy úvěrového selhání, daní z přidané hodnoty a refundacemi. Předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU) Senátu ČR se účastní zasedání Hospodářského a měnového výboru EP. Výbor regionů pořádá konferenci pro úředníky pracující pro evropské záležitosti v rámci švédských lokálních a regionálních úřadů. Evropský hospodářský a sociální výbor zahajuje plenární zasedání za účasti předsedy Komise Barrosa a komisaře Barniera, hlavními tématy budou úspěch strategie Evropa 2020, Akt o jednotném trhu, budoucnost společné zemědělské politiky a integrita a transparentnost energetického trhu.

 

Ve středu 16. března 2011 zasedá Výbor pro zahraniční věci EP k řešení politiky sousedství - jižní a východní dimenzi, diskutuje s místopředsedou vlády Makedonie o pokroku Makedonie za rok 2010 a s předsedou vlády Arménie, jedná o migračních tocích, účasti Ukrajiny na programech Unie, výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o Společné zahraniční a bezpečnostní politice za rok 2009 a udělí absolutoria za rok 2009. Výbor pro mezinárodní obchod EP bude jednat o obchodních preferencích Pákistánu, mechanismu urovnání sporů mezi Evropskou unií Marokem, Jordánskem a Egyptem, investicích Evropské unie do třetích zemí, mezinárodních investicích, Unii inovací, sociálních a pracovních standardech a odpovědnosti podniků, volném obchodu s Indií, obchodu Evropské unie a Japonska, rozpočet na rok 2012 z hlediska postoje Evropského parlamentu, mezinárodních dohodách Evropské unie o kakau z roku 2010, obchodní politice v rámci strategie EVROPA 2020, globální ekonomické správě, režimu Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Rozpočtový výbor EP se při dalším dni zasedání věnuje rozpočtu pro rok 2012 (příjmy a výdaje, Lisabonský balíček, interinstitucionální spolupráce, obecné zásady přípravy), financím na období 2007-2013, finančním pravidlům pro roční rozpočet Unie, opravnému rozpočtu pro období 1/2011 a Fondu solidarity Evropské unie a prostředkům pro země postižené záplavami v roce 2010, přezkumu programů družicové navigace, námořní politice, Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci, týkající se České republiky a UNILEVERU, Polska, Podkarpatska  a strojírenství, rozpočtu pro rok 2011 a politice v oblasti nemovitostí. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP má na programu demografickou změnu a politiku soudržnosti a bude hlasovat o programu pro aktivní stárnutí na rok 2012, odborném vzdělávání, programu Mládež v pohybu, Unii inovací, dohledu nad stavy rozpočtů a hospodářskými politikami, postupu při nadměrném schodku, rozpočtovém dohledu, rozpočtových rámcích členských zemí, vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce, Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci v záležitosti Česká republika a UNILEVER, Polsko, Podkarpatska a výroba strojů, prodiskutuje sociální služby obecného zájmu, mobilitu pracovníků v Evropské unii, pracovní a sociální standardy a odpovědnost podniků, vyhořelé palivo, radioaktivní odpad, úpadková řízení, pracovníky v domácnosti a uspořádá veřejné slyšení na téma: Evropský sociální fond. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP se bude zabývat ochranou a rozvojem Prespanského parku, povolenkami na emise, kyselinou DHA v mléce pro děti, absolutorii 2009, Zelenou knihou s názvem: „Ochrana lesů a související informace v EU – příprava lesů na změnu klimatu“, Směrnicemi o traktorech a o motorech, Unií inovací, námořní politikou, Směrnicí o jakosti paliv, skleníkovými plyny, Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost, rozpočtem pro rok 2012, informováním spotřebitelů o potravinách, univerzální službou a nouzovým číslem „112“. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP zasedá k diskusi o prioritách energetických infrastruktur 2020, integritě a transparentnosti trhu s energií, analýze možností snížení emisí skleníkových plynů a riziku úniku uhlíku, společné zemědělské politice v rámci strategie Evropa 2020, a to především problémům v oblasti potravin, přírodních zdrojů a záležitostí týkajících se územní problematiky. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP řeší v tento den Modernizovaný celní kodex, jednotný trh (správa a partnerství, pro Evropany, pro podniky a růst), summit k alternativnímu řešení sporů pro vnitřní trh a zákazníky. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP             má na programu priority rozpočtu na rok 2012, statistické vykazování silniční přepravy zboží (přepracované znění). Výbor pro rybolov EP věnuje pozornost liberalizacím opatření mezi Evropskou unií a Marokem, chovu tuňáků v Evropě, zprávě o 29. zasedání výboru FAO (Organizaci OSN pro výživu a zemědělství) pro rybolov (COFI) konaném od 31. ledna do 4. února 2011 v Římě v Itálii. Výbor pro kulturu a vzdělání EP se schází, aby projednal rozpočet na rok 2012, víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu, komplexní přístup k ochraně osobních údajů v Evropské unii, agendu pro nové dovednosti a pracovní místa (sdělení pro Radu, Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbore regionů). Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se bude zabývat  implementací TFTP (Terrorist Finance Tracking Programme) společně s Europolem, strategií vnitřní bezpečnosti Evropské unie, vyšetřovacími postupy v trestním řízení, cestovními dokumenty opravňujícími k přechodu vnějších hranic a  harmonizací trestního práva v Evropské unii.  Výbor pro petice EP bude řešit záležitosti týkající se životního prostředí, zemědělství a zdraví a prodiskutuje petice navržené Komisí k uzavření. Think Thank Lisbon Council uspořádalo Summit Evropa 2020 s podtitulem „Akční plán pro svět po krizi“. K jednání zasedá v tento den jak COREPER I. (Comité des Représentants Permanents) tak COREPER II. Evropská komise pořádá konference na téma: „Jaká je budoucnost politiky soudržnosti?“ a  „Zahájení evropské sociální inovace“, uskuteční týdenní zasedání kolegia. Výbor regionů pokračuje druhým dnem v konání konference pro úředníky pracující pro evropské záležitosti v rámci švédských lokálních a regionálních úřadů. V rámci Výboru regionů se koná zasedání řídící a politické poradní skupiny. Druhým dnem pokračuje plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru za účasti předsedy Komise Barrosa a komisaře Barniera, hlavními tématy budou úspěch strategie Evropa 2020, Akt o jednotném trhu, budoucnost společné zemědělské politiky a integrita a transparentnost energetického trhu.

 

Ve čtvrtek 17. března 2011 pořádá Hospodářský a měnový výbor EP slyšení s vybranými kandidáty na pozice výkonných ředitelů (the Securities and Markets Authority, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, the European Banking Authority) s následnou výměnou názorů.

 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP se schází k jednání o měření pokroku v oblasti hrubého domácího produktu, vyhořelém palivu a radioaktivním odpadu, geneticky modifikovaných organismech v krmivu, společné zemědělské politice po roce 2020, právních předpisech, vozidlech s ukončenou životností, strategii Evropského společenství ke rtuti, rakovině tlustého střeva a konečníku, využívání zdrojů, tropických dřevinách v roce 2006, dopadu rozvojové politiky, modernizaci zadávání veřejných zakázek, boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách. Výbor pro kulturu a vzdělání EP má na programu dne kulturní dimenze ve vnějších činnostech Evropské unie, potenciál kulturních a tvůrčích odvětví, počátek školní docházky v Evropské unii širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu, projekt Dům evropských dějin a Systém evropských škol. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se bude věnovat právu na informace v trestním řízení, pozměňovacímu návrhu k projektu agentury FRONTEX (Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie), mezinárodní ochraně, hodnotícím mechanismům Schengenského aquis, komplexnímu přístupu k ochraně osobních údajů v Evropské unii, víceletému finančnímu rámci na období 2014-2020 (AFSJ - The area of freedom, security and justice). Zvláštní výbor pro politické výzvy EP prodiskutuje budoucí investice: víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu. Evropská komise pořádá konference s názvy: „Jaká je budoucnost politiky soudržnosti?“, „Zahájení evropské sociální inovace“, „Nízkouhlíkové hospodářství“ a „Průmyslové vztahy v Evropě“.  Zasedne Rada EU pro zemědělství, aby projednali legislativní návrhy ke společné zemědělské politice na druhé čtvrtletí roku 2011, společnou zemědělskou politiku vstříc roku 2020, žádosti o autorizaci geneticky modifikovaných organismů (kukuřice, bavlna) a přizpůsobení legislativy společné zemědělské politiky Lisabonské smlouvě. K jednání se schází COREPER II. (Comité des Représentants Permanents). Evropská centrální banka uskuteční zasedání správní rady. V rámci Výboru regionů pokračuje druhým dnem zasedání řídící a politické poradní skupiny,

 

V pátek 18. března 2011 pokračuje v Evropské komisi konference na téma: „Jaká je budoucnost politiky soudržnosti?“ a „Průmyslové vztahy v Evropě“. K jednání zasedá COREPER I. (Comité des Représentants Permanents). Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci u příležitosti Evropského dne spotřebitelů 2011 a dále se koná konferenci s podtitulem:“ Je Lisabonská smlouva skutečně "pro-lidová"?".

 

              

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Návrh směrnice o společném konsolidovaném daňovém základu právnických osob (Semeta)
  • Sdělení Komise ke Středomoří (Barroso)
  • Zelená kniha ke službám poskytujícím on-line hazardní hry v rámci vnitřního trhu (Barnier)

Dokument ke stažení zde


< Archív novinek