Archív novinek

Týden v evropských institucích 27. června – 3. července 2011


Nejvýraznější událostí tohoto týdne je oficiální zahájení polského předsednictví v Radě EU pro období od 1. července do 31. prosince 2011. V rámci Evropského parlamentu se v klidném „modrém týdnu“ uskuteční jednání několika výborů k tématům: ekonomika a rozpočet, společná zemědělská politika, budoucnost DPH, konkurenceschopnost a inovace či strategie pro suroviny. Pozornost vzbuzuje rovněž slyšení k ekonomické správě, dialog s prezidentem ECB o monetární politice, seminář k nezaměstnanosti mladých či klimatickým změnám a úterní debata lídrů politických stran o summitu EU s předsedy Barossou a Van Rompuyem. Rada EU pro konkurenceschopnost zasedne k záležitostem týkajícím se výzkumu a Rada EU pro zemědělství a rybolov projedná opatření pro udržitelný rybolov. V rámci Evropské komise budou schváleny dokumenty týkající se víceletého finančního rámce po roce 2013 a představeny výsledky studie o podpoře malých a středních podniků EU na mezinárodních trzích. Evropský hospodářský a sociální výbor se zabývá tématikou posílení práv občanů, Výbor regionů má na programu jednání předsednictva a dvoudenní plenární zasedání. V pátek 1. července vstoupí v platnost dohoda o volném obchodu (FTA) s Jižní Koreou.

 

V pondělí 27. června 2011 se v rámci Výboru pro zahraniční věci EP uskuteční briefing k zasedání Rady pro zahraniční věci z 20. 06. 2011 za přítomnosti Š. Füleho. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP bude projednávat zastaralé akty Rady týkající se společné zemědělské politiky (SZP), opatření pro vzdálené regiony EU, zemědělství ostrovů v Egejském moři, strategii surovin a smluvní vztahy vztahující se na mléko a mléčné výrobky. Rozpočtový výbor EP má na programu víceletý finanční rámec (MFF) na období 2007 - 2013, finanční pravidla, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (AT/AT&S, AT/Steiermark a Niederösterreich z Rakouska), zelenou knihu k financování výzkumu a inovací, evropský semestr, boj proti chudobě, opatření pro vzdálené regiony EU a záruky EU na ztráty Evropské investiční banky (EIB). Dále se uskuteční hlasování o opravném rozpočtu a přebytku z roku 2010, rozpočtu pro rok 2011 a o politice v oblasti nemovitostí. Hospodářský a měnový výbor EP má na pořadu dne hlasování o technických požadavcích pro úhrady a inkasa v eurech a budoucnosti DPH a veřejná slyšení k tématům „Globální ekonomická správa“ a „Úpadková řízení o právu EU týkající se obchodních společností." V tento den mimořádně zasedá Rada EU pro konkurenceschopnost k záležitostem týkajícím se výzkumu, jednotné patentové ochrany (posílená spolupráce a překlady) či jazykových nástrojů v oblasti práva na duševní vlastnictví (IPR). V rámci Evropské komise se konají dvoudenní konference k veřejným zakázkám v oblasti inovací s důrazem na inovace malých a středních podniků v Turíně, čtyřdenní konference INSPIRE 2011 v Edinburghu týkající se problematiky inteligentního, udržitelného a inklusivního růstu, při příležitosti prezentace výsledků studie o podpoře malých a středních podniků EU na mezinárodních trzích a v neposlední řadě dvoudenní konference s názvem: „Základní lidská práva a pozice pracovníků v rámci jednotného trhu“. Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční seminář evropské občanské iniciativy k posílení práv občanů a po celý týden pokračuje ve spolupráci s Rakouskem výstava: „In Between Austria Contemporary“, jejíž součástí jsou tzv. „literární obědy: In Between“. V rámci Senátu ČR se předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie (dále jen VEU) L. Sefzig, členové VEU J. Doubrava, J. Juřenčáková, V. Koukal rovněž po celý týden účastní setkání s předsedou Parlamentu Gruzie, ministrem pro evropskou integraci, ministrem zahraničních věcí a předsedy jednotlivých výborů gruzínského parlamentu.

 

V úterý 28. června 2011 zasedá Rada EU pro zemědělství a rybolov, aby projednala sdělení Komise k TACs (total allowable catches), pokrok v rámci společné politiky pro rybolov a opatření pro udržitelný rybolov. V Evropské komisi proběhne tisková konference s názvem: „První systémy certifikací pro biopaliva“. V rámci Výboru regionů se uskuteční seminář na téma: „Zelená ekonomika pro regionální rozvoj, pozitivní myšlení do budoucna a konference nazvaná: „Společenské inovace pro boj proti bezdomovectví - posílení role evropských strukturálních fondů". V Evropském hospodářském a sociálním výboru se koná veřejné slyšení k revizi Aktu pro malé a střední podniky a workshop s názvem: „Příspěvek občanské společnosti pro vztahy mezi EU s Ruskem". Poslanecký klub Evropské lidové strany (ELS EP) má na programu slyšení na téma: „Obchodní vztahy EU - Taiwan" a

organizace EPC (European Policy Center) pořádá debatu k novému registru transparentnosti. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP organizuje workshop na téma: „Klimatické změny - snížení emisí neobsahujících CO2".

 

Ve středu 29. června pokračují několikadenní konference v Evropské komisi, koná se týdenní zasedání kolegia, informační den 2011 k programu TEN-T pro dopravu, dvoudenní workshop a mezinárodní konference k pokrokům v experimentálním stavebním inženýrství a je připravena prezentace návrhu víceletého finančního rámce po roce 2013. Výbor regionů má na programu forum na téma: „Konkurenceschopnost průmyslu - globální výzvy, regionální zodpovědnost" a pravidelnou schůzi předsednictva (tzv. „bureau meeting“). 1. místopředseda Senátu ČR P. Sobotka a místopředsedkyně Senátu ČR A. Gajdůšková se účastní slavnostního zahájení Evropských her handicapované mládeže Brno 2011. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D EP) pořádá dvoudenní konferenci: „Autorské právo, IPR a digitální věk".

 

Ve čtvrtek 30. června se v rámci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP uskuteční diskuse o stavu programu pro konkurenceschopnost a inovace, hlasování o palivových článcích a vodíku, přístupu k navigačnímu systému Galileo, strategii pro suroviny a debata o rozpočtu pro rok 2012 a závažných haváriích s nebezpečnými látkami. Hospodářský a měnový výbor EP má na pořadu jednání dialog s prezidentem Evropské centrální banky (ECB) J. C. Trichetem o monetární politice. Podvýbor pro lidská práva EP organizuje slyšení na téma: „Lesby, gaové, bisexuálové, transgenderová a intersexuální lidská práva, zhodnotí rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN (1820 o ženách, míru a bezpečnosti a na závěr prodiskutuje evropskou nadaci pro demokracii. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP projedná společně s Radou, Komisí a Evropskou službou pro vnější činnost (EAS) role a funkce CPCC („Civilian Planning and Conduct Capability“) a podebatuje s ředitelem oddělení pro integrované strategické plánování v rámci CMPD („Crisis Management and Planning Directorate“) o EUFOR Althea v oblasti Bosny a Hercegoviny. V rámci Evropského parlamentu se koná seminář agentur EU nazvaný: „Pracujme společně pro zaměstnanost mladých - globální výzva - ze školy na pracoviště". Ve Výboru regionů je zahájeno dvoudenní plenární zasedání a konference s titulem: „Jaká je synergie mezi politikou soudržnosti a evropskou politikou pro výzkum a inovace po roce 2013?“. Evropská lidová strany (ELS EP) má na programu slyšení na téma: „Finanční pravidla v rámci politiky soudržnosti" a skupina Zelených/Evropské svobodné aliance (EFA EP) konferenci na téma: „Zelenější pracovní trh".

 

V pátek 1. července 2011 je v rámci Evropské komise zahájen zemědělský veletrh „Farmari" v Pori ve Finsku, pokračuje plenární zasedání Výboru regionů a v Senátu ČR se uskuteční jednání pracovní skupiny k evropské agendě.

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Sdělení k víceletému finančnímu rámci Evropské unie po roce 2013 (Barosso)

Návrh rozhodnutí Rady ohledně systému vlastních zdrojů Evropského společenství 

Návrh nařízení Rady k víceletému finančnímu rámci

Návrh k interinstitucionální dohodě o spolupráci v rozpočtových záležitostech (Lewandowski)

Dokument ke stažení zde                                                          < Archív novinek