Archív novinek

Týden v evropských institucích 3. říjen – 9. říjen 2011


Tento týden se ponese především v duchu zasedání parlamentních výborů, která potrvají od pondělí do čtvrtka. Zajímavou akcí bude Konference na podporu vnitřního trhu konající se v Krakowě a za zmínění stojí i Evropský týden malých a středních podniků pořádaný Evropskou komisí. Pod záštitou Evropské rady se sejde Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, dále Rada pro hospodářství a finanční věci a Rada pro dopravu, telekomunikaci a energetiku. Evropský hospodářský a sociální výbor pak pořádá Týden chemie nebo veřejné slyšení v Portugalsku o národní, regionální a místní angažovanosti v boji proti chudobě.

V pondělí 3. října 2011 zasedá v Lucembursku Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, jejímiž hlavními tématy jsou Evropský sociální fond, závěry k dobrovolnictví a Sociální summit. Probíhá také setkání Eurogroup a na pořadu dne je i Ministerské fórum – západní Balkán z polského Ochrydu, které pokračuje až do úterý. Evropská komise pořádá (stejně tak v úterý) v Krakově konferenci na podporu vnitřního trhu. Ve Varšavě se koná Seminář o občanské společnosti. Mimo jiné je Komisí organizována Konference o strategiích pro vnitřní audit kvality pokračující taktéž v úterý. V pondělí dále začíná Evropský týden malých a středních podniků 2011, který probíhá až do neděle 9. října 2011. Podvýbor pro lidská práva EP pořádá výměnu názorů s generální ředitelkou Evropské služby pro vnější činnost Marou Marinakiovou o výroční zprávě a přezkumu politiky lidských práv. Dále podává informace o vývoji v severní Africe, na Blízkém a Středním východě a v Perském zálivu, se zaměřením na Sýrii, Bahrajn a Jemen. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP jedná o činnosti společné bezpečnostní a obranné politiky a proběhne též výměna názorů s Maciejem Popowskim - zástupcem generálního tajemníka pro interinstitucionální věci. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP hlasuje o udělení absolutoria za rok 2009 týkající se souhrnného rozpočtu EU a Rady, Evropské policejní akademie a Evropské agentury pro léčiva. Dále hlasuje o modernizaci cel a jedná o rozpočtové kontrole finanční pomoci pro Afghánistán. Hospodářský a měnový výbor EP zahajuje jednání o Německo – švýcarské daňové úmluvě a má na programu názorovou výměnu s předsedou Mezinárodního účetního standardu (IASB) Hansem Hoogervorstem, výroční zprávu Evropské centrální banky a novou strategii spotřebitelské politiky. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP diskutuje o cestě ke kosmické strategii občanů Evropské unie a navazuje na výměnu názorů s Geertem Dancetem z Evropské agentury pro chemické látky a Marcem Sprengrem z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Projednává návrh usnesení o celosvětové reakci Evropské unie na HIV/AIDS. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP jedná o změně nařízení ES 1931/2006 o zahrnutí Kaliningradské oblasti do způsobilé pohraniční části a proběhne rozprava o tzv. Schengenském balíčku. Výbor pro petice EP hlasuje o uplatňování směrnice o nakládání s odpady a jedná o dalších navržených peticích, jako například o petici o diskriminaci malých a středních podniků v Maďarsku. V rámci Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP probíhá volba nového předsedy. Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice organizuje setkání pod záštitou Paula Murphyho o stávkách ropných dělníků v Kazachstánu. Evropský hospodářský a sociální výbor zahajuje Týden chemie, který potrvá do pátku 7. října 2011. Výbor regionů pořádá Mezinárodní den nájemníků.

V úterý 4. října 2011 se koná zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci. Zasedá Výbor pro zahraniční věci EP  a hlasuje o strategii Evropské unie pro Střední Asii a o rozšíření dohody o spolupráci s Uzbekistánem o obchodu s textilními výrobky. Proběhne jednání o rozpočtové finanční kontrole pro Afghánistán. Podvýbor pro lidská práva EP zahájí jednání o akci zaměřené na vraždy žen v Mexiku a ve Střední Americe. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP má na programu dopad finanční krize na odvětví obrany ve státech Unie a výměnu názorů s Ilkkou Salmim a dále s Alainem Leroyem o stavu mírových operací. Ve Výboru pro rozvoj EP se koná veřejné slyšení o zabezpečení potravin v rozvojových zemích.  Rozpočtový výbor EP hlasuje, stejně tak ve středu a ve čtvrtek, o záruce Unie na ztráty Evropské investiční banky a záruky na projekty mimo Evropskou unii a také o rozpočtu na rok 2011: oddíl III a ostatní oddíly. V Hospodářském a měnovém výboru EP proběhne jednání o požadavcích pro úvěrové instituce a investiční podniky a především dialog o měnových záležitostech s Jeanem-Claudem Trichetem. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP hlasuje o biocidních přípravcích, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, o antibiotikách jako ohrožení veřejného zdraví, o směrnici 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a o plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Probíhají také jednání o plánu jednotného dopravního prostoru nebo o břidličném plynu a ropě. Ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP a ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se koná hlasování o evropském ochranném příkazu. Výbor pro kulturu a vzdělání EP má na pořadu dne jednání o svěření úkolů o ochraně práv duševního vlastnictví Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu, o povolení použití osiřelých děl a projednávání jednotného digitálního trhu. Výbor pro petice EP podává zprávu o občanství v Unii – o odstranění překážek v právech občanů a projednává petice k životnímu prostředí, diskriminaci a větrným farmám. Evropský hospodářský a sociální výbor v Lisabonu diskutuje o budování národní, regionální a místní angažovanosti v boji proti chudobě.

Ve středu 5. řijna 2011 pořádá Rada EU / Polské předsednictví konferenci o inovacích pro digitální začleňování v polském Gdaňsku. Na programu má taktéž neformální setkání ministrů pro cestovní ruch v Krakowě a stejně tak Evropské fórum cestovního ruchu 2011. Všechny tři akce pokračují i ve čtvrtek 6. října 2011 a v pátek 7. října 2011. Evropská komise zahajuje 14. Evropské zdravotnické fórum Gastein v Rakousku, jež probíhá taktéž ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Koná se také týdenní zasedání kolegia. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje fórum "Click it!" v Gdaňsku. To se prolíná i do následujících dnů – tj. čtvrtka a pátka. Výbor regionů zahajuje konferenci o aktuálních výzvách Evropské unie v oblasti životního prostředí a konferenci evropských odborníků na výzkum malých a středních podniků. Výbor pro zahraniční věci EP pořádá výměnu názorů s Thomasem Mayr-Hartingem, Philippem Lefortem a Anthonym Lakem a představuje nominace na Sacharovovu cenu 2011. Koná se mimo jiné rozprava o uplatňování konzistentní politiky vůči autoritářským režimům. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP podává zprávu o označení aromatizovaných vinných výrobků a uvádí stanoviska k výroční zprávě 2010 Evropské investiční banky, smlouvu o přistoupení Chorvatské republiky a její žádost o členství. Poskytuje informační dokumenty o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických prostředků na zvířatech či o používání a nařízeních o fluorovaných skleníkových plynech (nařízení (ES) č. 842/2006). Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP zahajuje jednání Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), o spolupráci o vytvoření jednotné patentové ochrany,  o usnesení Parlamentu o konferenci v Durbanu (COP 17) a o Evropské normalizaci. Probíhá též veřejné slyšení o možnosti využití plynu z břidlice. Výbor pro regionální rozvoj EP  má na programu jednání o pozastavení všeobecných cel společného sazebníku pro dovoz na Kanárské ostrovy a o změně ustanovení o finančním řízení pro státy Unie s postiženou finanční stabilitou. V rámci Výboru pro rozvoj zemědělství a venkova EP je pořádána výměna názorů s Johnem Dallim o problematice nosnic a rozsudku Evropského soudního dvora o medu. Jednání o problémech ve včelařství pokračují i ve čtvrtek 7. října 2011. Je zahájeno jednání dodavatelského řetězce pro zemědělské podniky. Výbor pro kulturu a vzdělání EP hlasuje o označení „evropské dědictví“, o filmu v digitálním věku, o problému předčasného ukončování školní docházky nebo o Evropské politice sousedství. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP projednává strategii vnitřní bezpečnosti, zachování základních práv a demokratické odpovědnosti, prevenci a boj proti organizovanému zločinu. Výbor pro ústavní záležitosti EP diskutuje o pozměnění nařízení o kodexu chování poslanců ohledně konfliktu zájmů, o občanské iniciativě, o revizi evropské sousední politiky a o pozměnění aktu o volbě členů Parlamentu. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP má na programu jednání o chudobě a sociálním vyloučení a slyšení o zdravotních a bezpečnostních požadavcích a rizikách spojených s fyzikálními činiteli.

Ve čtvrtek 7. října 2011 se v Lucemburku sejde Rada EU pro dopravu, telekomunikaci a energetiku. K jednání zasedá i Coreper I. (Comité des Représentants Permanents) a Coreper II. (Comité des Représentants Permanents), které pokračují i následující den v pátek. V rámci Evropské komise je pořádána Konference o zdrojích růstu v Evropě, Konference o firemním výzkumu a rozvoji v Seville, ve Španělsku a je předložen legislativní balíček pro politiku soudržnosti 2014 – 2020. V Berlíně se koná jednání Rady guvernérů Evropské centrální banky a v Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne veřejné slyšení o reformě společné rybářské politiky. Výbor regionů zahájí Konferenci o pokroku a hospodářském zlepšení malých a středních podniků. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP jedná o útocích proti informačním systémům a dále zahajuje veřejné slyšení o munici obsahující ochuzený uran. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP má v programu jednání o ochraně hranic Evropské unie, posílení evropské solidarity a schengenské spolupráce, projednávání role Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) a posílení vzájemné spolupráce národních parlamentů s Evropským parlamentem. Výbor pro regionální rozvoj EP hlasuje o demografické změně a důsledcích pro budoucí politiku Unie, o plánu jednotného evropského dopravního prostoru a dále o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz na Kanárské ostrovy. V rámci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP se koná výměna názorů s Ericem Albertem a komisařem Andorem o finančním balíčku a strukturálních fondech a následuje hlasování o uvolnění prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Výbor pro petice EP organizuje seminář o nakládání s peticemi občanů a základní právní stížnosti. Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne jednání o útocích proti informačním systémům, o nevyváženém obchodu mezi Evropou a Čínou, o dopadu finanční krize na obranu v Evropské unii a o Energetické účinnosti a zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. Hlasuje se o účasti podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v programu Evropského společenství pro atomovou energii či o plánu jednotného evropského dopravního prostoru. Hlasování je ukončeno sdělením Komise o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě.

Pátek 7. října 2011, sobota 8. října 2011 a neděle 9. října 2011 se nesou v duchu pokračování zmíněných aktivit z předešlých dní.

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Program pro zaměstnanost, sociální politiku a začleňování 2014 - 2020 (Andor)
  • Návrhy pro regulaci Evropského sociálního fondu a Fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Andor)
  • Pravidla pro finanční prostředky v rámci společného strategického rámce (Barroso, Rehn)
  • Balíček o budoucí politice soudržnosti po roce 2013 (Hahn)
Dokument ke stažení zde< Archív novinek