Archív novinek

První Shromáždění malých a středních podniků 2012


Kyperské předsednictví v Radě EU společně s Evropskou komisí uspořádalo ve dnech 15.-16. listopadu 2012 první Shromáždění malých a středních podniků. Shromáždění slavnostně zahájil kyperský ministr průmyslu, obchodu a turismu Neoklis Sylikiotis. Připomněl, v jakém stavu se nachází evropská ekonomika a uvedl, že jsme na začátku nové éry nového podnikatelského modelu, kdy kvalita a cena budou důležitým aspektem v konkurenčním boji. Z tohoto důvodu označil za klíčové inovace, jež budou hrát významnou roli. Konference zaměřená na aktuální výzvy MSP a řešení bariér podniků se konala v Nikósii, která je jediným evropským hlavním městem rozděleným na dvě části - kyperskou a tureckou. Přetrvávající konflikt je mj. jedním z hlavních důvodů odsouvaného vstupu Turecka do Evropské unie.

 

Shromáždění se účastnili tzv. národní zmocněnci pro MSP (za ČR Petr Očko z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR), firmy, zástupci podnikatelských organizací, kyperského předsednictví a institucí EU. Čtvrteční setkání završilo slavnostní vyhlášení Evropské ceny za podporu podnikání. Hlavní cenu poroty získal projekt Outset britské firmy YKTO Ltd. zaměřený na pomoc osobám, pro které je z nějakého důvodu dlouhodobě nemožné vstoupit na pracovní trh (hendikepovaní, dlouhodobě nezaměstnaní, ženy, menšiny atp.). Od svého vzniku projekt podpořil 6 tisíc osob, z nichž 673 začalo podnikat a vytvořilo celkem 890 pracovních míst.

 

Téměř 23 miliony malých a středních podniků v EU jsou základem evropské ekonomiky, a kdyby každá firma zaměstnala jednoho nezaměstnaného, byla by v EU plná zaměstnanost, uvedl ve své videozprávě předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Do konce roku 2012 si Komise stanovila cíl pro snížení administrativní zátěže o 25%. Dle komisaře jsme již na úrovni snížení o 30%, tudíž se cíl podařilo dokonce překročit. V oblasti podpory MSP se Komise hodlá zaměřit na zlepšení jejich přístupu k financím a na internacionalizaci MSP. S ohledem na potřebu zlepšení přístupu MSP k financím, Komise navrhla pro budoucí programovací období 2014-2020 finanční obálku s 10mld euro na záruční schémata a rizikový kapitál.

 

Místopředseda Evropské komise a komisař pro podnikání Antonio Tajani překvapil všechny svým optimistickým přístupem k ekonomické situaci EU. Dle jeho slov je EU na dobré cestě. Pochopila, že je potřeba především v oblasti vnitřního trhu pracovat společně. Vnitřní trh EU je společný projekt a členské státy by se neměly při řešení domácích problémů uzavírat před ostatními. Jednotný trh je natolik propojen, že národní problémy jsou problémy nás všech. Aby se evropským firmám lépe dařilo, musí Evropská unie vytvářet příznivé podmínky pro růst podniků. Klíčem k podnikání je přístup k financím, a proto budou v budoucích programech COSME a Horizont 2020 vyčleněny prostředky na finanční instrumenty. Také je potřeba změnit přístup Evropanů k podnikání. V USA 51% a v Číně dokonce 56% mladých lidí má chuť začít podnikat, oproti 36% v Evropské unii. To je dle komisaře potřeba změnit. „Není to chyba mládeže, ale nás všech – včetně nás politiků, kteří jim nedokážeme dostatečně vysvětlit výhody a nástrahy podnikání “, dodal komisař. Z tohoto důvodu předloží Komise do konce kyperského předsednictví sdělení nazvané Akční plán podnikání 2020, který se zaměří na podporu podnikatelského ducha. Na závěr zmínil komisař důležitou roli sítě národních zmocněnců pro MSP a poděkoval jim za dosavadní činnost, která spočívá v tom, že na národní úrovni dohlížejí na vytváření příznivého prostředí pro MSP.

 

Po úvodní řeči komisaře byla zahájena debata o hlavních překážkách podnikání. Každý z panelistů identifikoval překážky, které považuje za klíčové. Většina řečníků se shodla, že těmi nejdůležitějšími jsou zatěžující regulace a zhoršený přístup k podnikání.

 

Gunilla Almgren, prezidentka Evropské asociace MSP a řemesel UEAPME, uvedla, že právě administrativní zátěž dopadá na malé a střední podniky nejvíce. Arnaldo Abruzzini, tajemník EUROCHAMBRES (HK ČR je členem EUROCHAMBRES a UEAPME), označil vedle regulace za hlavní překážky přístup k financím, internacionalizaci a nedostatečné kvalifikace. Jan Barnes, zodpovědný za vztahy s veřejností ve firmě eBay, uvedl dva příklady zatěžující regulace, která brzdí přeshraniční obchod na vnitřním trhu, a to sedmadvacet různých režimů DPH a nekalé obchodní praktiky. Christiana Iacovidou Constantinidou z kyperské firmy uvedla, že existence překážek je zcela přirozená a nikdy je v jejich celé míře nezrušíme. S tím musí přece každý podnikatel počítat. Naopak při jejich rušení vlády vytváří řadu dalších regulací a tím vytváří nové překážky.“Co je pro podnikatele nejdůležitější je především přístup k financím“, dodala. Bez kapitálu se podnikání špatně začíná. Dále uvedla, že firmám také chybí znalosti a informovanost. Hugh Morgan-Williams, z Canford Group a předseda pracovní skupiny BUSINESSEUROPE Podnikání a MSP, se připojil ke své předřečnici a uvedl, že přístup ke kapitálu je klíčový. Bohužel přístup bank je takový, že firmám různých velikostí a v různých fázích rozvoje poskytují různé podmínky. Na to pak doplácejí malé a střední firmy, které platí za půjčky vyšší cenu a musí dodávat dodatečné záruky. Zároveň pan Morgan-Williams upozornil na roztříštěnost ochrany průmyslových práv v Evropě a existenci různých systémů DPH. Daniel Calleja Crespo, generální ředitel GŘ pro Podnikání a průmysl Evropské komise, uvedl, že se Evropská komise snaží vytvořit koherentní rámec, který firmám pomůže růst a vytvářet pracovní místa.

 

V odpoledních hodinách následovala řada workshopů zaměřených na některá z témat, jež zazněla v dopoledním bloku – přístup k veřejným zakázkám, internacionalizace MSP, kohezní politika a MSP, lepší regulace pro MSP. Paralelně proběhlo setkání národních zmocněnců pro MSP s cílem sdílet dobré praktiky a vytyčit si prioritní témata pro rok 2013. Shromáždění MSP bylo o schválených prioritách pro rok 2013 informováno v pátek dopoledne. Jsou jimi: přístup k financím, simplifikace, dovednosti, internacionalizace a zelená ekonomika. Pět národních zmocněnců se ujalo role zpravodaje. Jejich úkolem bude informovat platformu zmocněnců pro MSP o pokroku realizace jedné z pěti stanovených priorit.

 

(CEBRE)

 < Archív novinek