Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: Plány pro investice do dopravní infrastruktury 2014-2020


5. března 2013, Praha: Příprava budoucího programovacího období 2014-2020 je vhodnou příležitostí pro zhodnocení alokace financí na investice do dopravních projektů v tom současném. Do oblasti dopravy plynou finance do České republiky z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Doprava, který představuje cca 20% z celkové finanční obálky. Jako komplementární nástroj bude v budoucnu možné využít na financování přeshraničních projektů v oblasti dopravních, ICT a energetických sítí také Nástroj pro propojení Evropy. O nastavení budoucího Operačního programu Doprava a využití Nástroje pro propojení Evropy diskutovali v Evropském domě v Praze zástupci Evropské komise, státní správy, podnikatelů a široké veřejnosti.

 

Debatu zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a shrnul přípravy budoucího víceletého programovacího období reflektujícího priority Strategie EU2020. Nástroj pro propojení Evropy (CEF) bude implementován v rámci politiky TEN-T a pomůže realizovat ambice stanové v Bílé knize o Dopravě. Alokace prostředků z CEF bude provedena komplementárně a ruku v ruce se strukturálními fondy jako Kohezní fond a Evropský fond pro regionální rozvoj. Současně bude úlohou evropského nástroje použít finance efektivněji prostřednictvím systematického vyvíjení úsilí pro zapojení investic soukromého sektoru do financování dopravní infrastruktury. „Převáděná částka ve výši 10 miliard z kohezní obálky by pro ČR neměla být v žádném případě hrozbou, ale příležitostí, jelikož umožní realizovat řadu projektů za využití této finanční obálky,“ uvedl Stephane Ouaki z Generálního ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu. I přes dlouhodobě odmítavý postoj české vlády k CEF se Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy ČR domnívá, že je naopak CEF příležitostí pro mobilizaci soukromých investic do dopravní infrastruktury. „Přestože lze všeobecně vnímat projekty veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projekty) za složité a dražší, většina z nich zrealizovaná v západních zemích byla úspěšná. Nesmíme se bát, že se něco rozdělá a pak se nedokončí“, dodal.

 

Marek Pastucha, ředitel Odboru fondů EU z Ministerstva dopravy ČR potvrdil, že strukturální fondy budou pro ČR v období 2014-2020 stále nejdůležitějším zdrojem financování dopravních projektů. CEF je v této souvislosti, co se finančního objemu týče, spíše doplňkový, úžeji zaměřený nástroj. „Přesto v tuto chvíli nejsou ČR známa definitivní pravidla, jak bude CEF přesně fungovat a jak připravovat projekty způsobilé jak pro tento nástroj, tak pro strukturální fondy. Není ani úplně jisté, kolik si ČR bude moci z tohoto koláče ukrojit,“ upozornil Pastucha. Lze však odhadovat, že to bude něco kolem deseti procent, tedy 1 mld. EUR. Zástupce Ministerstva dopravy dále uvedl, že budoucí OP Doprava by měly tvořit tři prioritní osy – infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu, silnice v rámci sítě TEN-T a silnice mimo síť TEN-T. Tato koncentrace umožní flexibilitu pro použití prostředků, které by se jinak nemuselo podařit vyčerpat. Investiční priority budou definovány v dopravních sektorových strategiích II (střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem 2014-2020). Harmonogram příprav stanovený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyžaduje, aby Ministerstvo dopravy ČR připravilo do konce března první návrh programu OPD 2014-2020 a MMR tak bude moci do konce května informovat o stavu přípravy vládu. Během června až října budou programy dopracovány a postoupeny vládě k projednání a na přelomu listopadu/prosince je předpokládáno zaslání Evropské Komisi ke schválení.

 

Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR upozornil, že stavebnictví je již čtvrtým rokem v recesi. Jedním z hlavních důvodů je pokles investic do dopravních projektů za poslední čtyři roky o 18%. Celkový kumulativní pokles ve všech oblastech stavebnictví činí od roku 2008 do roku 2012 více než 283 mld. Kč. „Přístup vlády k investiční přípravě dopravních staveb je laxní. Jelikož projektová příprava trvá obvykle 10-12 let, je potřeba se na tuto oblast soustředit tak, aby se zamezilo pozdějšímu nečerpání OPD II. Již dnes je ohroženo využití prostředků v rámci  OPD I. Právě proto je příprava projektů nesmírně důležitá,“  upozornil Václav Matyáš.

Za problematickou oblast je rovněž považováno zadávání veřejných zakázek. Požadavky Komise, které jdou mnohdy nad rámec našeho zákona o zadávání veřejných zakázek, nejsou dodržovány, což samotný proces uvolňování prostředků ze strukturálních fondů prodlužuje či někdy i znemožňuje.

 

Tisková zpráva ke stažení zde . dokument ve formátu pdf< Archív novinek