Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 4. - 10. 11. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden proběhne dvoudenní plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu. Poslanci Evropského parlamentu budou také jednat ve výborech. Hospodářský a měnový výbor se bude zabývat referenčními indexy v rámci finančních nástrojů a smluv, Evropským systémem finančního dohledu, platebními službami na vnitřním trhu a mezibankovními poplatky pro platební transakce využívající platebních karet. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projedná sociální rozměr hospodářské a měnové unie, práva, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projedná společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě, elektronickou fakturaci při zadávání veřejných zakázek či jednotný evropský trh elektronických komunikací. Výbor bude dále hlasovat o balíčku o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem, o dodávání na trh tlakových nádob, výtahů a komponentů pro ně, vah, měřidel a výbušnin, o Evropském akčním plánu pro obchod, o platebních účtech, o ochranných známkách, aj. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat Evropskou strategií pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí, kritérii vymezujícími, kdy sběrový papír přestává být odpadem a způsoby jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020. Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku bude věnovaná Akčnímu plánu pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě, opatřením ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací a opatřením k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii. Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat zaváděním infrastruktury pro alternativní paliva, integrovaným trhem doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU, regionálním označením kvality a společnými pravidly náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě. Výbor pro právní záležitosti projedná ochranné známky, nekalé obchodní praktiky a úpadkové řízení. Výbory pořádají veřejná slyšení k tzv. balíčku o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou a k tzv. patentovému balíčku. Evropská komise v pondělí navrhne nová opatření k omezení používání igelitových tašek, v úterý zveřejní ekonomické prognózy na roky 2013-2015 a přijme Sdělení ke státním intervencím na trhu s elektřinou. Komise dále organizuje řadu konferencí, např. European Space Solutions, CORDEX 2013, ICT 2013, Logistika 2013. V pátek se koná summit EU-Jižní Korea. Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor spolupořádají konferenci s názvem „Zelená infrastruktura: zapojení regionů, měst a občanské společnosti“. Proběhne debata s názvem „Místní iniciativy spojené s obnovitelnými zdroji energie: pozitivní příklady, faktory úspěchu a úloha občanské společnosti“ organizovaná Evropským hospodářským a sociálním výborem. Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR pořádá debatu na téma „Evropská obrana, možnosti využití pro český průmysl a pozici ve světě“. Litevské předsednictví pořádá řadu akcí, namátkou se jedná o konferenci k energetické infrastruktuře, seminář k jaderné bezpečnosti v rámci fóra ASEM či konferenci na téma proč je migrace důležitá. Od úterý do neděle v Mnichově probíhá European Space Expo.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 4. listopadu

 • Litevské předsednictví organizuje konferenci k energetické infrastruktuře s názvem „Dokončení vnitřního trhu s energiemi: Budování integrované evropské energetické sítě“ a seminář k jaderné bezpečnosti v rámci fóra ASEM.
 • Evropská komise navrhne nová opatření k omezení používání igelitových tašek a pořádá mezinárodní konferenci k regionálnímu klimatu - CORDEX 2013.
 • Zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro zahraniční věci projedná zprávu o stavu lidských práv ve světě v roce 2012 a politice EU v této oblasti.
 • Na programu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin je zpráva k vývoji a používání technologií zachycování a skladování uhlíku v Evropě.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projedná společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě, platební účty, elektronickou fakturaci při zadávání veřejných zakázek či jednotný evropský trh elektronických komunikací.
 • Schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku je věnovaná Akčnímu plánu pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě, opatřením ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací a o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat zaváděním infrastruktury pro alternativní paliva, integrovaným trhem doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU, regionálním označením kvality a společnými pravidly náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě.
 • Výbor pro právní záležitosti projedná ochranné známky, nekalé obchodní praktiky a úpadkové řízení.
 • Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor spolupořádají konferenci s názvem „Zelená infrastruktura: zapojení regionů, měst a občanské společnosti“.
 • Proběhne debata s názvem „Místní iniciativy spojené s obnovitelnými zdroji energie: pozitivní příklady, faktory úspěchu a úloha občanské společnosti“ organizovaná Evropským hospodářským a sociálním výborem.
 • Koná se Mezinárodní mírové sympózium, kde vystoupí i předseda Rady van Rompuy.

Úterý 5. listopadu

 • Druhým dnem probíhají konference k energetické infrastruktuře a seminář k jaderné bezpečnosti v rámci fóra ASEM, které pořádá litevské předsednictví ve Vilniusu. Ve Vilniusu se dále koná konference Evropské migrační sítě s názvem „Agenda pro růst v EU: Proč je migrace důležitá“.
 • Evropská komise zveřejní ekonomické prognózy na roky 2013-2015 zahrnující mj. HDP, inflaci, nezaměstnanost a schodky veřejných rozpočtů pro členské státy EU, kandidátské a další vybrané země a přijme Sdělení ke státním intervencím do trhu s elektřinou.
 • Komise dále pořádá řadu akcí: Mezinárodní konferenci k regionálnímu klimatu - CORDEX 2013, konferenci „European Space Solutions“ v Mnichově, konferenci „Výzvy k ekologizaci trhů prostřednictvím ekoznaček“ (spolupořádanou GEN - Global Ecolabelling Network) a fórum na téma „Diferenciace jako strategie pro automobilový průmysl“ (spoluorganizované AIC - Automotive Intelligence Center). Dále se podílí na European Space Expo v Mnichově.
 • Probíhají schůze výborů Evropského parlamentu. Výbor pro mezinárodní obchod organizuje workshop k obchodním vztahům EU s Moldavskem a jižním Kavkazem. Dále se uskuteční hlasování o systému všeobecných celních preferencí, přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a naopak a o revidovaném znění Memoranda o porozumění s USA ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony.
 • Podvýbor pro bezpečnost a obranu pořádá veřejné slyšení „Příležitosti pro malé a střední podniky v rámci integrovaného evropského obranného průmyslu: zasedání Evropské rady věnované problematice obrany a dalším otázkám“.
 • Hospodářský a měnový výbor projedná referenční indexy v rámci finančních nástrojů a smluv, Evropský systém finančního dohledu, platební služby na vnitřním trhu a mezibankovní poplatky pro platební transakce využívající platebních karet.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projedná sociální rozměr hospodářské a měnové unie, práva, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pořádá veřejné slyšení k tzv. balíčku o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou. Výbor bude také hlasovat o balíčku o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem, o dodávání na trh tlakových nádob, výtahů a komponentů pro ně, vah a měřidel, výbušnin, o Evropském akčním plánu pro obchod, o platebních účtech, o ochranných známkách, aj.
 • Schůze Výboru pro rozvoj bude věnována hlasování o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a naopak, o importu dřeva a o Rámci politiky pro klima a energetiku do roku 2030.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat Evropskou strategií pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí, kritérii vymezujícími, kdy sběrový papír přestává být odpadem a způsoby jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude hlasovat o Akčním plánu CARS 2020 a zprávě k vývoji a používání technologií zachycování a skladování uhlíku v Evropě.
 • Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch se uskuteční hlasování o návrhu stanoviska k integrovanému trhu doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU a k regionálnímu označení kvality.
 • Výbor pro právní záležitosti pořádá veřejné slyšení k tzv. patentovému balíčku a schůzi k boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva, předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a informacím doprovázejícím převody peněžních prostředků.
 • Uskuteční se schůze členů Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 6. listopadu

 • Litevské předsednictví ve Vilniusu hostí konferenci Evropské migrační sítě „Agenda pro růst v EU: Proč je migrace důležitá“.
 • Proběhne jednání členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Evropská komise pořádá Mezinárodní konferenci k regionálnímu klimatu - CORDEX 2013, konferenci „ICT 2013“ ve Vilniusu zaměřenou na financování projektů spojených s informačními a komunikačními technologiemi v rámci programu Horizont 2020 a konferenci „European Space Solutions“ v Mnichově.
 • V Mnichově pokračuje European Space Expo.
 • Uskuteční se dvoudenní plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu.

Čtvrtek 7. listopadu

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Evropská komise pořádá mezinárodní konferenci k regionálnímu klimatu - CORDEX 2013, konferenci „ICT 2013“ ve Vilniusu zaměřenou na financování projektů spojených s informačními a komunikačními technologiemi v rámci programu Horizont 2020, konferenci „European Space Solutions“ v Mnichově a konferenci „Logistika 2013“.
 • Komise pořádá dialog s občany o jejich představách o EU v maltské Vallettě.
 • V Mnichově pokračuje European Space Expo.        
 • Probíhá dvoudenní plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu.
 • Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod pořádá workshop a slyšení k modernizaci obchodních obranných nástrojů (TDI).
 • Uskuteční se společná schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku k Rámci politiky pro klima a energetiku do roku 2030.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje veřejné slyšení "Letectví - potřebuje státní podporu?".
 • Proběhne zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu.
 • Evropská investiční banka pořádá kulatý stůl k přidané hodnotě operací EIB v rámci EU.
 • Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR pořádá debatu na téma „Evropská obrana, možnosti využití pro český průmysl a pozici ve světě“.

tek 8. listopadu

 • Koná se summit EU-Jižní Korea.
 • Proběhne schůze členů Coreperu I.
 • Konferenci k možnostem PPP projektů a financování v EU pořádá ve Vilniusu litevské předsednictví.
 • Evropská komise organizuje následující konference: „ICT 2013“, „Logistika 2013“ a „Regiony jako motory nového růstu prostřednictvím inteligentní specializace“.
 • V Mnichově pokračuje European Space Expo.        
 • Bude jednat Politický a bezpečnostní výbor Rady.

Sobota 9. listopadu

 • V Mnichově probíhá European Space Expo.

Neděle 10. listopadu

 • V Mnichově končí European Space Expo.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 22.11.        Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru

Do 30.11.        Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

Do 12.12.        Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“

Do 31.12.        Konzultace ke Crowdfundingu (získávání prostředků formou sbírky) v EU – přidaná hodnota případných opatření na úrovni EU

Do 21.01.        Konzultace k návrhu zdokonalení ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 04/11/2013.< Archív novinek