Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 10. 2. - 16. 2. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu. V pondělí bude Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů řešit otázky týkající se spolupráce správních orgánů členských států a Komise pro zajištění řádného uplatňování celních a zemědělských předpisů, den poté budou členové hlasovat mj. o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Výbor pro právní záležitosti uspořádá v úterý slyšení k TTIP zaměřené na problematiku regulace a implementace práva EU, zároveň proběhne hlasování o evropském příkazu k obstavení účtu a o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států EU. Ve středu začne dvoudenní schůze Výboru pro mezinárodní obchod, na které se uskuteční výměna názorů se zástupci BUSINESSEUROPE a Evropské odborářské konfederace týkající se obchodní politiky EU. Středeční agenda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku zahrnuje slyšení o nové směrnici pro jadernou bezpečnost a o současnosti a budoucnosti Evropského výzkumného programu, den poté budou členové projednávat zřízení podniku „Shift2Rail", jež si klade za cíl užší spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti železniční dopravy. Ve čtvrtek bude Výbor pro mezinárodní obchod hlasovat o pozměňovacích návrzích Dohody o volném obchodu mezi Vietnamem a EU, ke konci zasedání proběhne výměna názorů se stakeholdery k jednáním mezi EU a Japonskem. V úterý představí řecké předsednictví Radě pro všeobecné záležitosti svůj šestiměsíční program, přičemž se bude Rada také zabývat přípravou březnového zasedání Evropské rady. Ve středu bude Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku Výboru regionů projednávat návrhy stanovisek dopadajících na oblast státní podpory v energetice či cenové dostupnosti energií. V pátek Komise organizuje veřejné slyšení na téma realizace akčního programu "CARS 2020" podporujícího oblast automobilového průmyslu.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 10. února

 • Rada pro zahraniční záležitosti bude jednat o jižním sousedství, Sýrii a Východním partnerství.
 • Spolu s vedením Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě představí Komise jeho první zprávu.
 • Proběhne setkání Komisaře pro regionální politiku se zástupci zemí alpského regionu. Tématem bude zavedení nové makroregionální strategie pro alpský region. 
 • Začíná dvoudenní schůze Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, členové se tento den budou zabývat vzájemnou pomocí mezi správními orgány členských států a spoluprácí mezi správními orgány členských států a Komisí k zajištění řádného uplatňování celních a zemědělských předpisů.
 • Pod záštitou Evropské ombudsmanky proběhne diskuze o současných a potencionálních problémech podnikání v EU.

Úterý 11. února

 • Řecké předsednictví představí Radě pro všeobecné záležitosti svůj šestiměsíční program, dále se bude Rada zabývat přípravou na březnové zasedání Evropské rady.
 • Komise pořádá spolu se Sdružením národů Jihovýchodní Asie v Singapuru dvoudenní summit zaměřený na problematiku leteckého průmyslu a dopravy.
 • Poslanci Evropského parlamentu jednají ve výborech. Výbor pro zahraniční věci bude hlasovat o udělení absolutorií Evropské komisi a Evropské službě pro vnější činnost, dále se bude zabývat zprávou o pokroku Turecka.
 • Výbor pro rozvoj a Výbor pro mezinárodní obchod pořádají společně slyšení k zemím skupiny států "AKP" (Afriky, Karibiku, Pacifiku) a dohodám o ekonomickém partnerství.
 • Výbor pro právní záležitosti uspořádá slyšení k TTIP, tématem bude regulace a implementace práva EU ve vztahu k TTIP. Členové budou hlasovat o evropském příkazu k obstavení účtu, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států EU. Dále se budou zabývat ochranou nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním, evropským řízením o drobných pohledávkách a řízením o evropském platebním rozkazu a poplatky za kopírování k soukromým účelům.
 • Úterní agenda Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude zahrnovat hlasování o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, o mezibankovních poplatcích pro platební transakce využívající platebních karet, o souborných přepravních službách a poskytování cest s asistencí, o zavedení palubního systému eCall či o souborných přepravních službách a poskytování cest s asistencí.
 • Výbor regionů spolu s Evropskou komisí pořádá v Bruselu Konferenci starostů ze členských států EU zaměřenou na lokální volný pohyb.
 • Uskuteční se setkání členů Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 12. února

 • Začíná dvoudenní jednání COREPERU I.
 • Začíná dvoudenní schůze Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. Proběhne zde výměna názorů se zástupci BUSINESSEUROPE a Evropské odborářské konfederace týkající se obchodní politiky EU.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu pořádá slyšení o nové směrnici pro jadernou bezpečnost a o současnosti a budoucnosti Evropského výzkumného prostoru ve vztahu k "7. rámcovému programu" a programu "Horizont 2020".
 • Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku při Výboru regionů bude projednávat návrhy stanovisek o nových pokynech pro státní podporu v oblasti energetiky a cenově přístupné energii pro všechny.

Čtvrtek 13. února

 • Řecké předsednictví zorganizuje v Aténách konferenci na téma "Zrychlení všudypřítomných sítí nové generace: Pilíř růstu".
 • Komise pořádá v Bruselu setkání zaměřené na obchodní a investiční vztahy mezi EU a Čínou.
 • Druhý den bude Výbor pro mezinárodní obchod hlasovat o pozměňovacích návrzích Dohody o volném obchodu mezi Vietnamem a EU, o makrofinační pomoci Tuniské republice a o výkonu práva EU v oblastech prosazování a uplatňování pravidel mezinárodního obchodu, se stakeholdery proběhne výměna názorů k jednáním mezi EU a Japonskem.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu bude hlasovat o rozšíření smlouvy mezi EU a USA o vědecké a technologické spolupráci, bude také projednávat zřízení podniku "Shift2Rail" upevňujícího spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti železniční dopravy.

tek 14. února

 • Komise organizuje veřejné slyšení na téma realizace akčního programu "CARS 2020", jehož cílem je podpořit konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj automobilového průmyslu v Evropě.

Sobota 15. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

Neděle 16. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 14.02.     Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

Do 14.02.     Konzultace k návrhu pokynů ke státním podporám v oblasti životního prostředí a energetiky 2014–2020

Do 17.02.     Konzultace k návrhu rámce Unie pro státní podporu na výzkum, vývoj a inovace

Do 25.02.     Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

Do 14.03.     Konzultace k poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii podle směrnice 2010/40/EU

Do 15.03.     Veřejná konzultace týkající se regulačního a administrativního rámce pro společnosti podnikající v cestovním ruchu, orgány veřejné správy a jiné subjekty působící v cestovním ruchu v EU

Do 15.03.     Konzultace týkající se budoucnosti cestovního ruchu v EU

Do 17.03.     Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu

Do 25.04.     Konzultace k DPH a její aplikaci na veřejnoprávní orgány a daňovým výjímkám ve veřejném zájmu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 10/02/2014.< Archív novinek