Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 13. 10. - 19. 10. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu. Hospodářský a měnový výbor jedná mj. o pravomocích Evropské centrální banky uvalovat sankce a fondech peněžního trhu, Výbor pro dopravu a cestovní ruch hlasuje mj. o Čtvrtém železničním balíčku. V pondělí jednají členové Euroskupiny a začíná dvoudenní jednání Rady pro zemědělství a rybolov. V úterý jedná Rada pro hospodářské a finanční záležitosti, ve středu se koná neformální jednání ministrů pro zahraniční obchod a ve čtvrtek jedná Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Dále se tento týden koná dvoudenní plenární zasedání v Evropském hospodářském a sociálním výboru, Výbor jedná mj. o úloze občanské společnosti v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem, vlivu podnikatelských služeb v průmyslu a ekologické produkci a označování ekologických produktů. V Miláně se koná dvoudenní summit Asie-EU (ASEM) a v Evropském parlamentu proběhne Evropský parlament podniků organizovaný EUROCHAMBRES.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 13. října

 • V Lucemburku jednají členové Euroskupiny.
 • V Lucemburku začíná dvoudenní jednání Rady pro zemědělství a rybolov.
 • Začíná čtyřdenní Evropská konference mládeže v Římě pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Římě začíná dvoudenní meziparlamentní setkání, tématem jsou lidská práva.
 • V Darmstadtu začíná pětidenní Sympózium o změně klimatu 2014 pořádané Komisí.
 • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu jedná o Úmluvě o mezinárodních zájmech na mobilních zařízeních ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům; ochraně nezveřejněných know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) proti jejich nezákonnému získávání, používání a zveřejňování; návrhu rozhodnutí Rady o schválení, jménem Evropské unie, Haagské úmluvy ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu; změnách směrnic o odpadech, obalech a obalových odpadech, skládkách odpadů, vozidel s ukončenou životností bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.
 • V Podvýboru pro bezpečnost a obranu Evropského parlamentu proběhne výměna názorů na budoucnost společné bezpečnostní a obranné politiky s ředitelem pro Evropskou synergii a inovace Evropské obranné agentury a s; ředitelem pro obranu, letecký a námořní průmysl GŘ pro podniky a průmysl; a výměna názorů na SBOP partnerství: zapojení sousedních států s ředitelem divize pro SBOP politiku Evropské služby pro vnější činnost a s; civilním zástupcem ministerstva obrany Gruzie při EU a NATO.
 • Rozpočtový výbor Evropského parlamentu hlasuje o návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014 - přebytek vyplývající z provádění rozpočtu 2013; uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobování se globalizaci; Rozpočtu 2014: Sekce III - Komise; Rozpočtu 2014: Ostatní sekce; jedná o rybolovných právech a finančních příspěvcích podle Dohody o partnerství v oblasti rybolovu mezi EU a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov; uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobování se globalizaci.
 • Výbor pro životní prostřední, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu jedná o možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území; nových potravinách; proběhne výměna názorů s Evropskou komisí o provádění nařízení (EU) 528/2012 o biocidních přípravcích v souvislosti s akty v přenesené pravomoci.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu jedná o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou; pravomocích Evropské centrální banky uvalovat sankce; fondech peněžního trhu; o Evropském semestru koordinace hospodářských politik: provádění priorit 2014.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu hlasuje o Čtvrtém železničním balíčku; Směrnici o hmotnosti a rozměrech; Statistice železniční dopravy; Statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách.
 • V Podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu se koná slyšení o situaci lidských práv v Sýrii, Iráku a sousedních státech se zaměřením na uprchlíky a vnitřně vysídlené osoby; proběhne výměna názorů se speciálním zástupcem EU pro lidská práva.

Úterý 14. října

 • Pokračuje jednání Rady pro zemědělství a rybolov v Lucemburku.
 • V Lucemburku jedná Rada pro hospodářské a finanční záležitosti.
 • V Římě pokračuje Evropská konference mládeže pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Římě pokračuje meziparlamentní setkání, tématem jsou lidská práva.
 • Komise pořádá konferenci "Chytrá regulace v EU - Budování na pevných základech".
 • Komise prezentuje závěrečnou zprávu o administrativní zátěži.
 • Pokračuje Sympózium o změně klimatu 2014 v Darmstadtu.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) pořádá konferenci na téma Boj proti daňové trestné činy spáchané v rámci EU - perspektiva výběrčích daní.
 • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) pořádá konferenci na téma Konflikt na Ukrajině: Zahájení procesu usmíření.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 15. října

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jednají členové COREPERU II.
 • V Římě pokračuje Evropská konference mládeže.
 • V Římě se koná neformální jednání ministrů pro zahraniční obchod.
 • V Darmstadtu pokračuje Sympózium o změně klimatu 2014 pořádané Komisí.
 • Výbor regionů pořádá 5. Evropskou konferenci o veřejné komunikaci: EuroPCom 2014.
 • Začíná dvoudenní plenární zasedání v Evropském hospodářském a sociálním výboru, první den Výbor jedná o úloze občanské společnosti v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem; šíření družicových údajů; správě a řízení makroregionálních strategií; mezinárodní ochraně nezletilé osoby bez doprovodu; ženách ve vědě; multimodálním cestování; dálkově řízených letadlových systémech; inovacích v modré ekonomice; interoperabilitě jako prostředku modernizace veřejného sektoru; ekonomické a sociální situaci mladých lidí v evropsko-středomořském regionu; projektu sociálního podnikání; sdělení Komise Jak pokračuje Evropa 2020.
 • Evropská centrální banka pořádá ve Frankfurtu nad Mohanem 7. ECB statistickou konferenci: Směrem k bankovní unii. Příležitosti a výzvy pro statistiku.
 • Ve Frankfurtu jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 16. října

 • V Miláně začíná dvoudenní summit Asie-EU (ASEM).
 • V Římě pokračuje Evropská konference mládeže pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Lucemburku jedná Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele.
 • Italské předsednictví pořádá v Římě zasedání MISSOC - Systém vzájemné výměny informací v oblasti sociálního zabezpečení.
 • Komise přijme měsíční balíček případů porušení práva.
 • Pokračuje Sympózium o změně klimatu 2014 v Darmstadtu.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu hlasuje o strategickém rámci EU v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci; uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; zavádění principu rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ a obecného rámce pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání; jedná o zaměstnanosti a sociálních aspektech strategie EU2020.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu jedná o novele nařízení (EK) č. 562/2006 týkající se používání systému vstupu/výstupu (EES) a programu registrovaných cestujících (RTP) a o; Programu registrovaných cestujících; o systému vstup/výstup k zaregistrování vstupních a výstupních údajů státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států EU; procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení; posílení některých aspektů presumpce neviny a právu být přítomen u soudu v trestním řízení; právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené svobody a právní pomoci v procesu evropského zatýkacího rozkazu.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu jedná o absolutoriu 2014: EU souhrnný rozpočet - Evropská komise; proběhne výměna názorů s komisařem Semetou na vytvoření kontrolora procesních záruk a na budoucnost dozorčího výboru OLAF.
 • Pokračuje 5. Evropská konference o veřejné komunikace: EuroPCom 2014 pořádaná Výborem regionů.
 • Druhý den plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výbor jedná o situaci ukrajinské občanské společnosti v kontextu evropských ambicí Ukrajiny; zranitelnosti spotřebitelů vůči obchodním praktikám na vnitřním trhu; rozvoji služeb pro rodiny za účelem zvýšení míry zaměstnanosti a podpory rovnosti žen a mužů v zaměstnání; vlivu podnikatelských služeb v průmyslu; ekologické produkci a označování ekologických produktů; proběhne diskuse na téma „Evropský model zemědělství: je na správné cestě a může být modelem pro ostatní?“.
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) pořádá konferenci na téma Ruské embargo: výzvy a řešení pro evropské podnikání.
 • Skupina Evropa svobody a přímé demokracie (EFD) pořádá konferenci "Ochrana našeho zdraví před obchodem s nemocí".
 • Asociace evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES organizuje Evropský parlament podniků.

Pátek 17. října

 • V Miláně pokračuje summit Asie-EU (ASEM).
 • Jednají členové COREPERU I.
 • V Římě pokračuje zasedání MISSOC - Systém vzájemné výměny informací v oblasti sociálního zabezpečení pořádané Italským předsednictvím.
 • Pokračuje Sympózium o změně klimatu 2014 v Darmstadtu.

 

Sobota 18. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 19. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 24.10. Konzultace zainteresovaných stran ohledně politické iniciativy týkající se otevření trhu pro dálkově řízené letadlové systémy

Do 28.10. Veřejná konzultace o možném rozšíření ochrany zeměpisného označení Evropské unie na nezemědělské produkty –  Maximální využití evropského tradičního know-how

Do 31.10. Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

Do 31.10. Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o obchodních zástupcích (86/653/EHS)


 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 13/10/2014.

 

 < Archív novinek