Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 16. 03. - 22. 03. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci a Rada pro zemědělství a rybolov. Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu. Podvýbor pro Bezpečnost a obranu Evropského parlamentu bude jednat o kybernetické bezpečnosti a ve Výboru pro dopravu se bude projednávat především dohoda TTIP. V úterý během zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou členové jednat o Evropské strategii energetické bezpečnosti a přijmou komisařku Věru Jourovou. V Senátu ČR ten samý den proběhne zasedání Výboru pro evropské záležitosti. Ve čtvrtek začíná summit Evropské Rady, tématy pro jednání jsou Energetická unie, vztahy s Ruskem, situace na Ukrajině a příprava summitu Východního partnerství.

 

 

Pondělí 16. března

 • V Bruselu zasedá Rada pro zahraniční věci a Rada pro zemědělství a rybolov.
 • Evropská Komise pořádá „Informační den Energetika: Propojování evropské infrastruktury“.
 • Zasedá rozpočtový výbor. Na programu je: Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016, Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: Převod sdíleného řízení závazků; Hospodářská, sociální a územní soudržnost; Udržitelný růst; Bezpečnost a občanství; Globální Evropa; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, Změna nařízení (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, Příležitosti k „zelenému růstu“ pro MSP, Investice pro zaměstnanost a růst: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie, Financování rozvoje, Politika v oblasti nemovitostí, Rozpočet na rok 2015: ostatní oddíly.
 • Zasedá podvýbor pro bezpečnost a obranu. Na programu je jednání o: Kybernetická bezpečnost a ochrana; Strategická vojenská situace v oblasti Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem.
 • Zasedá výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Na programu je: Aktuální informace o třístranných jednáních a nových událostech; Zavedení palubního systému eCall; Lanové dráhy; Evropská strategie energetické bezpečnosti; Ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním; Na cestě k obnovení shody o vymáhání práv duševního vlastnictví: akční plán EU; Provádění směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.
 • Zasedá výbor pro dopravu a cestovní ruch. Na programu je: Evropský fond pro strategické investice a doporučení k dohodě TTIP.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor se bude věnovat následujícím tématům: Fondy EU pro zdravotní integraci Romů; Evropský den spotřebitelů; Evropské zahájení platformy YE! - platforma pro mladé evropské podnikatele a propagační akce; 1. schůze studijní skupiny - Sociální a společenská odpovědnost podniků; Schůze rozšířeného užšího předsednictva.

 

Úterý 17. března

 • V Bruselu zasedá Rada pro obecné záležitosti.
 • V rámci lotyšského předsednictví EU proběhne vRize strategické setkání Europeana (projekt digitálních knihoven) a mimořádná schůze kanceláře Výboru regionů.
 • Pod záštitou Evropské Komise se vúterý konají následující události: Konference "Inovace v Jednotném digitálním trhu: Role patentů"; Konference "Strategie chytrých specializací (města, obce): Stav implementace a výhledy pro regionální spolupráci"; Konference "EU na cestě k politice obnovitelné energie"; Workshop "Evropský plán pro klimatické služby".
 • Zasedá petiční výbor. Na programu jsou petice předložené na jednání ve výboru na základě písemné odpovědi Komise nebo jiných přijatých dokumentů.
 • Zasedá výbor pro dopravu a cestovní ruch. Na programu je: Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a cesta k udržitelné mobilitě.
 • Zasedá výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Na programu jednání jsou následující body: Vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU; Hlasování o zavedení palubního systému eCall; Vzájemná pomoc mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů; Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti; Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy; Evropská strategie energetické bezpečnosti; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP); Program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru; Dopad rozvoje evropských obranných trhů na bezpečnost a obranyschopnost v Evropě; Výměna názorů s Věrou Jourovou, členkou Komise odpovědnou za spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.
 • Koná se neveřejná schůze podvýboru pro bezpečnost a obranu. Na programu je: Schůze rozšířeného předsednictva, Boj proti pirátství vAfrice.
 • Ve Výboru regionů proběhne konference předsedů.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru je: Schůze kvestorů; Schůze užšího předsednictva skupiny III v rámci přípravy schůze předsednictva EHSV; Kontaktní skupina EU-Čína; Evropské fórum pro migraci - schůze předsednictva; Schůze styčné skupiny s evropskými organizacemi a sítěmi občanské společnosti.
 • V Senátu ČR proběhne schůze Výboru pro evropské záležitosti. Na programu je: Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Informace vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské rady, která se koná dne 19-20. března 2015; Informace vlády ČR o přípravě Koncepce působení ČR v EU: aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě; Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2014; Informace vlády o vývoji projednávání návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce; Praha.
 • Think-Tank CEPS pořádá konference "Peníze, finance a reálná ekonomika" a "Industrie 4.0 pro Evropu? Investice, regulace a jednotný digitální trh".

 

Středa 18. března

 • Zasedá COREPER I.
 • V Rize se vrámci předsednictví konají následující akce: Návštěva výboru EP pro ústavní záležitosti; Strategické setkání Europeana (projekt digitálních knihoven); Mimořádná schůze předsednictva Výboru regionů.
 • Zasedá výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Na programu jednání jsou následující body: Zpráva o probíhajících meziinstitucionálních jednáních, které se týkají změny směrnice o kvalitě paliv a směrnice o obnovitelných zdrojích energie (nepřímá změna využívání půdy); Změna směrnice 94/62/ES o obalech a odpadech z obalů s cílem snížit spotřebu lehkých plastových tašek; Evropský fond pro strategické investice.
 • Koná se zasedání výboru pro mezinárodní obchod. Na programu jednání je: Výměna názorů s ambasadorem Japonska, Doporučení Komise k jednáním o TTIP, Výměna názorů s komisařkou Malmstromovou ohledně jednání TTIP a doložce o ochraně investic.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je na programu přípravná schůze předsednictva skupiny I; Setkání věnované urovnávání sporů mezi investory a státem; 506. plenární zasedání.
 • V Poslanecké sněmovně ČR proběhne schůze výboru pro evropské záležitosti. Na programu je: 1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 19. a 20. března 2015; 2. Sdělení předsedy.
 • Think-Tank CEPS pořádá konferenci "Implementace klimatického a energetického rámce EU 2030: Bližší pohled na obnovitelné zdroje".

 

Čtvrtek 19. března

 • V Bruselu se koná schůze Evropské rady. Na programu je jednání o dalších směrech ohledně vytváření energetické unie, vztazích s Ruskem a situaci na Ukrajině, přípravě summitu Východního partnerství v Rize;
 • V Rize se vrámci lotyšského předsednictví konají následující události: Výroční konference Evropské migrační sítě; pracovní skupina pro prosazování práva (LEWP); Setkání skupiny inovativních veřejných služeb (IPSG) a pracovní skupiny lidských zdrojů (HRWG) Evropské sítě veřejné správy (UPAN); Návštěva výboru EP pro ústavní záležitosti.
 • Pokračuje zasedání Výboru pro mezinárodní obchod. Na programu je jednání o: Finanční pomoci Ukrajině, Speciální opatření pro podporu obchodu s třetími zeměmi spojenými s EU; Strategie pro ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích; Evropská energetická bezpečnostní strategie.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru probíhá 506. plenární zasedání.
 • Evropská investiční banka pořádá v Berlíně konferenci "Financování investic v partnerských či sousedících státech“.

 

tek 20. března

 • Pokračuje zasedání Evropské rady. Na programu je jednání o dalších směrech ohledně vytváření energetické unie, vztazích s Ruskem a situaci na Ukrajině, přípravě summitu Východního partnerství vRize.
 • V Rize pokračují: pracovní skupina pro prosazování práva (LEWP); Setkání skupiny inovativních veřejných služeb (IPSG) a pracovní skupiny lidských zdrojů (HRWG) Evropské sítě veřejné správy (UPAN); Návštěva výboru EP pro ústavní záležitosti.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru jsou na programu následující body: Podpora zapojení hospodářských a sociálních subjektů do rozvojové spolupráce; Konference hospodářských a sociálních subjektů věnovaná Evropskému roku rozvoje 2015.
 • Pod záštitou parlamentní frakce „Evropa svobody a přímé demokracie“ se koná vLondýně konference "Po EU, Globální ekonomická strategie Velké Británie".

 

Sobota 21. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 22. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 16.03         Konzultace k revizi směrnice o evropském systému obchodování s emisemi (EU ETS)

Do 25.03         Veřejná konzultace o navrhovaných úpravách nařízení 773/2004 a oznámení o přístupu k souboru, shovívavosti, narovnání a spolupráci s národními soudy

Do 12.04         Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

Do 15.04         Konzultace týkající se seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti inteligentních sítí

Do 20.04         Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04         REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 04.05         Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 05.05         Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05         Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 13.05         Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.05         Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.05         Budování unie kapitálových trhů

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 02.06         Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 16/03/2015.< Archív novinek