Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 30. 03. - 05. 04. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se v Rize uskuteční setkání generálních ředitelů zodpovědných za kohezní politiku. Od pondělí do středy se v Bruselu konají schůze výborů Evropského parlamentu. Výběrem zasedá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu, který se bude zabývat plánem pro nízkouhlíkovou Evropu či směrnicí o obalech a obalových odpadech. Evropský hospodářský a sociální výbor se bude v pondělí zabývat možnostmi, jak do Evropy přilákat nové investory a v úterý uspořádá seminář na téma výměna zkušeností v rámci sociálního dialogu. Evropská komise v úterý pořádá seminář o elektronických oprávněních. Ve středu zasedá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu, jeho členové budou projednávat návrh společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem, Evropského fondu pro strategické investice nebo rodinných podniků v Evropě.

 

 

Pondělí 30. března

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize koná setkání generálních ředitelů zodpovědných za kohezní politiku.
 • Zasedá výbor pro zahraniční věci. Na programu jednání je jednání o využívání údajů z osobních záznamů o cestujících (EU – PNR), Výměna názorů s Jensem Stoltenbergem.
 • Zasedá zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem; Na programu je setkání koordinátorů a výměna názorů s komisařem pro ekonomické a finanční záležitosti Pierrem Moscovici.
 • Zasedá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP. Na pořadu jednání je: Meziparlamentní setkání výborů: „Od 21. zasedání konference o změně klimatu v Paříži do roku 2050: plán pro dosažení inovační nízkouhlíkové Evropy účinně využívající zdroje“.
 • Zasedá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP. Na pořadu jednání je: Seminář - Hlavní příčiny ženské chudoby; Strategie EU pro rovnost mužů a žen po roce 2015; Činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi (přepracované znění); Situace v oblasti základních práv v Evropské unii (2013–2014).
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je na programu: Koncesionářský model, účinný nástroj k podpoře růstu v Evropě: jak vytvořit spolehlivé podmínky pro přilákání soukromých investorů; TEN/568 1. schůze studijní skupiny Inteligentní města jako hnací síla nové evropské průmyslové politiky; Plenární shromáždění Sdružení bývalých členů; 33. schůze monitorovacího výboru Východoevropští sousedé; 6. schůze stálé studijní skupiny Provádění bílé knihy o dopravě (první v roce 2015).

 

Úterý 31. března

 • V Rize pokračuje setkání generálních ředitelů zodpovědných za kohezní politiku a začíná fórum "Role sociálního dialogu pro zisk kvalitního zaměstnání".
 • Evropská Komise pořádá „webinář“ digitální turistika: Myslíme mobilně a konferenci „eID: Používání elektronických identifikací vprivátním sektoru“;
 • Pokračuje zasedání Výboru pro zahraniční věci EP. Na programu jednání je: Konference o výzkumných projektech v sousedství, Rámcová dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem; Hlasování o protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a Ruskem, s cílem zohlednit přistoupení Chorvatska k EU; Doporučení k dohodě TTIP.
 • Zasedá Výbor pro rozvoj EP. Na programu jednání je: Přijetí rozhodnutí a doporučení koordinátorů; Oznámení Komise; Financování rozvoje; Rozpočtová podpora EU.
 • Zasedá Hospodářský a měnový výbor EP. Na programu jednání je: Výměna názorů s Angelem Gurríou, generálním tajemníkem OECD; Referenční indexy v rámci finančních nástrojů a smluv; Výměna názorů s Pascalem Saint-Amansem, ředitelem Střediska pro daňovou politiku a správu v OECD; Veřejné slyšení s předsedkyní dozorčí rady ECB Danièle Nouyovou; Vyhýbání se daňové povinnosti a daňové úniky jako výzvy pro vládu, sociální ochranu a rozvoj v rozvojových zemích.
 • Pokračuje zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Na pořadu jednání je: Prezentace Evropské agentury pro životní prostředí o stavu a výhledu evropského životního prostředí v roce 2015 (SOER 2015); Uzavření změny z Dauhá Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu a společné plnění závazků přijatých v této souvislosti; Dohoda o účasti Islandu na závazcích v druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu; Změna směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek; Bezpečnější zdravotní péče v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj s antimikrobiální rezistencí; Strategie v oblasti alkoholu; Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení; Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a zrušení směrnice Rady 90/167/EHS.
 • Pokračuje zasedání Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP. Na pořadu jednání je: Investice pro zaměstnanost a růst: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie; Pozměňovací návrhy týkající se zohledňování genderových aspektů - Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti; Pozměňovací návrhy týkající se zohledňování genderových aspektů - Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu; Předložení evropského hodnocení provádění směrnice 2006/54/ES, které vypracovalo generální ředitelství pro parlamentní výzkumné služby; Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání; Prezentace evropského posouzení uplatňování směrnice 2010/18/EU o rodičovské dovolené, jež vypracovalo generální ředitelství pro parlamentní výzkumné služby.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor se bude zabývat následujícími tématy: Seminář skupiny Zaměstnavatelé – Výměna zkušeností z oblasti sociálního dialogu; Předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba; Internet občanů - mnoho hrozeb pro neutralitu; Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba.

 

Středa 1. dubna

 • V lotyšské Rize se koná mimořádná schůze pracovní skupiny II EHSV "Za sociální investiční plán v Evropě: Příspěvek lotyšského předsednictví".
 • V Bruselu se konají schůze stálých zástupců při EU na úrovni COREPER I a II.
 • Pokračuje zasedání Výboru pro rozvoj EP. Na programu jednání je: Hlasování o závazcích členských států EU v rámci oficiální rozvojové pomoci (ODA); Další postup navazující na evropskou iniciativu občanů Right2Water; Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky jako výzvy pro správu věcí veřejných, sociální ochrana a rozvoj rozvojových krajin.
 • Zasedá rozpočtový výbor EP. Na programu jednání je: Změna nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se ustanovuje víceletý finanční rámec na roky 2014 – 2020; Využití Evropského fondu na přizpůsobení se globalizaci; Změna nařízení (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o zvýšení počáteční sumy zálohových plateb vyplácených pro operační programy podporované z iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí; Možnosti ekologického růstu pro MSP; Hlasování o rozpočtu na rok 2015; Výsledek trialogu o rozpočtu; Odhadu příjmů a výdajů v roce 2016.
 • Zasedá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP. Na pořadu jednání je: Sdělení předsedy; Společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem; Evropský fond pro strategické investice; Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy; Osobní ochranné prostředky; Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP); Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu; Rodinné podniky v Evropě; Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013; Strategie EU pro rovnost mužů a žen po roce 2015.
 • Pokračuje zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP. Na pořadu jednání je: Návrh dodatkového protokolu doplňujícího Úmluvu Rady Evropy o předcházení terorismu podle článku 218 SFEU („zahraniční bojovníci“, CETS č. 196); Provázanost mezi rozvojem a migrací.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru je na programu schůze skupiny II (viz lotyšské předsednictví).

 

Čtvrtek 2. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

tek 3. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Sobota 4. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 5. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 08.04         Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 12.04         Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

Do 15.04         Konzultace týkající se seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti inteligentních sítí

Do 20.04         Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04         REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 04.05         Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 05.05         Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05         Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 13.05         Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.05         Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.05         Budování unie kapitálových trhů

Do 15.05         Veřejná konzultace týkající se služeb poskytovaných dlouhodobě nezaměstnaným

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 02.06         Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Do 10.06         Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.06         Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.06         Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 30/03/2015.< Archív novinek