Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 12.10. - 18.10. 2015


 

 • * Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí bude zahájena akce Výboru regionů Open days - 13. Evropský týden regionů a měst. Uskuteční se schůze výborů Evropského parlamentu. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku pořádá slyšení na téma Digitalizace zpracovatelského průmyslu a malé a střední podniky.
 • V úterý zasedá Rada pro obecné záležitosti z důvodu přípravy summitu Evropské rady. Předsednictví informuje ministry o fázi meziinstitucionální Dohody o lepší regulaci a zhodnotí navržené priority Komise pro rok 2016.
 • V úterý zasedají výbory EP. Výběrem Výbor pro průmysl bude hlasovat o jednotném evropském trhu elektronických telekomunikací, rozvoji evropského udržitelného průmyslu základních kovů a finančních službách. Společně s Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP pořádá společnou schůzi na téma Akt o jednotném digitálním trhu.
 • Ve středu se v EP koná plenární zasedání. Europoslanci budou mj. schvalovat dokument: Směrem k nové pařížské klimatické dohodě a projednají mobilizaci flexibilních rozpočtových nástrojů v rámci evropské agendy pro migraci.
 • Ve středu by Komise měla schválit Obchodní a investiční strategii růstu a zaměstnanosti, balíček týkající se rozšíření, sdělení ohledně obnoveného Evropského semestru, konsolidaci zastupování eurozóny na mezinárodní scéně, cílený a na stabilitu orientovaný report příslušných legislativních balíčků.
 • Ve čtvrtek proběhne zasedání Evropské Rady k otázce migrace ve všech jejích aspektech. Dále budou projednány návrhy Komise a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a proběhne příprava summitu ve Valettě a další činnosti navazující na konferenci o západobalkánské trase. Zástupci členských vlád se budou zabývat také různými aspekty hospodářské a měnové unie.
 • Ve čtvrtek pořádá Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES Ekonomické fórum v Lucemburku.
 • Vpátek se v rámci lucemburského předsednictví uskuteční konference na téma prosazování účasti žen v hospodářství a na politickém rozhodování.

 

 • * Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 12. října

 • Výbor regionů uspořádá třídenní konferenci Open days - 13. evropský týden regionů a měst, v pondělí proběhne zahájení.
 • Zasedá Rada pro zahraniční věci a Zvláštního výboru pro zemědělství.
 • Výbor pro zahraniční věci EP na své schůzi projedná pozměňovací návrhy dokumentu: Úloha EU v OSN – jak lépe dosahovat cílů EU v oblasti zahraniční politiky. Proběhne výměna názorů o vědecké diplomacii a výměna názorů se zástupcem generálního tajemníka ESVČ pro hospodářské a globální otázky panem Christianem Lefflerem o vztazích mezi EU a Kubou.
 • Výbor pro rozvoj EP se bude na schůzi zabývat schválením rozhodnutí a doporučení koordinátorů. Proběhne výměna názorů s UNICEF a Evropskou komisí (GŘ ECHO a GŘ DEVCO) také ohledně otázky k ústnímu zodpovězení a závěrečného usnesení a projedná se situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci.
 • Rozpočtový výbor EP bude projednávat návrh na uvolnění prostředků z nástrojů pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci a také návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Zvládnutí uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření podle evropského programu pro migraci.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP má na pořadu jednání: výměnu názorů s Georgiosem Katrougalosem, řeckým ministrem práce a sociálního zabezpečení, dále prezentaci tematické sekce sociálního a pracovního práva EU a práva vnitřního trhu EU; projednání pozměňovacích návrhů provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress; výměnu názorů ohledně dosažení cílů boje proti chudobě s ohledem na zvyšující se náklady domácností, a také sdělení členům ohledně fungování Evropské sítě služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP se na schůzi zaměří na výměnu názorů ohledně zhodnocení poloviny uplynutí doby Strategie EU o biodiverzitě a výměnu názorů ohledně medicínských a in-vitro diagnostických medicínských zařízení v rámci meziinstitucionálních jednání.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP má na pořadu jednání své schůze projednání postoje Rady k souborným přepravním službám a poskytování cest s asistencí; projednání pozměňovacích návrhů k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU; přijetí zprávy ohledně nekalých obchodních praktik v rámci potravinového řetězce; fungování jednotných kontaktních míst (směrnice o službách) a hodnocení jejich souladu s chartou jednotných kontaktních míst. Na závěr bude Komise prezentovat průběh řízení pro nesplnění povinností v rámci vnitřního trhu.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP pořádá slyšení na téma Digitalizace zpracovatelského průmyslu a malé a střední podniky.
 • Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova EP na schůzi představí studii na téma "Provádění prvního pilíře CAP 2014-2020 v členských státech EU", dále bude prezentována zpráva organizace COPA-COGECA na téma „Rozvoj zemědělských družstev v EU“ a informační sdělení Komise o studii "Rozsah zabírání půdy v EU".
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP představí na schůzi informace o současném stavu jednání o právní pomoci osobám podezřelým a obviněným z trestných činů zbavených svobody a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu. Dále se budou zabývat informacemi právní služby EP ohledně Rozsudku ve věci C-362/14 Maximillian Schrems v. komisař pro ochranu údajů a doporučením Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA).
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch projedná na své schůzi pozměňovací návrhy k uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů. Dále se uskuteční schůze koordinátorů a komisař Bulc předá informace ze zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku.
 • Výbor pro právní záležitosti EP přijme stanovisko k povinné automatické výměně informací v oblasti daní. Uskuteční se neveřejná schůze k ověřování pověřovacích listin (článek 3), řízení před Soudním dvorem Evropské unie (článek 141) a žádosti, aby byl pan Béla Kovács zbaven poslanecké imunity. Proběhne výměna názorů s právní službou o rozhodnutí Soudního dvora ze dne 6. října 2015 ve věci C-362/14 Maximilian Schrems v. komisař pro ochranu údajů.
 • V EHSV proběhne Veřejné slyšení a 2. schůze studijní skupiny REX/452 Akční plán EU proti pašování migrantů (2015–2020), kde se diskuse zaměří na prohloubení spolupráce EU se třetími zeměmi zejména v oblasti vízové politiky. Diskuse zohlední také problematiku návratové politiky a odpor kladený ze strany nelegálních přistěhovalců. Dále se uskuteční CCMI/140 – 2. schůze studijní skupiny Nanotechnologie pro konkurenceschopný chemický průmysl.

Úterý 13. října

 

 • V Radě EU zasedá Rada pro obecné záležitosti z důvodu přípravy summitu Evropské rady. Předsednictví informuje ministry o fázi meziinstitucionální Dohody o lepší regulaci a zhodnotí priority Komise pro rok 2016. V Radě EU dále proběhne setkání attaché v oblasti finančních služeb. Zasedat bude politický a bezpečnostní výbor, Skupina MERTENS a Výbor pro obchodní politiku - odborníci v oblasti služeb a investic.
 • Pokračují Open days pořádané výborem regionů - workshopy a přednášky.
 • Výbor pro zahraniční věci EP má na pořadu jednání projednání pozměňovacích návrhů k dokumentu pro vztahy EU-Čína; společně s Výborem pro ústavní záležitosti uskuteční veřejné slyšení na téma „Společná zahraniční a bezpečnostní politika podle Lisabonské smlouvy: využití jejího plného potenciálu. Dále projedná a přijme návrh zprávy ohledně Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé a Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé.
 • Rozpočtový výbor EP bude na schůzi projednávat studii „Jak členské státy nakládají s příspěvky EU ve vlastních rozpočtech?“ a dále rozhodne o návrhu pro Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016. Nakonec proběhne hlasování o souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly.
 • Výbor pro rozvoj EP rozebere na schůzi témata, jako je: přijetí návrhu stanoviska ohledně provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a odpovědnosti podniků. Proběhne schůze s vnitrostátními parlamenty na téma „Nesplněné rozvojové cíle tisíciletí a plnění nedávno dohodnutých cílů udržitelného rozvoje“, a také výměna názorů ohledně Výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika Evropské unie v této oblasti. Uskuteční se výměna názorů ohledně přípravy na světový humanitární summit: Výzvy a možnosti humanitární pomoci.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP projedná potvrzení prohlášení Komise ohledně sociálních ukazatelů v postupu při makroekonomické nerovnováze; přijetí návrhu zprávy o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu; Strategický rámec EU pro zdraví a bezpečnost při práci na období 2014-2020; integrace dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce a návrh stanoviska k doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA).
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP na své schůzi přijme návrh možného zákazu distribuce geneticky upravovaných potravin na území členských států. Proběhne konzultace implementace legislativy o životním prostředí se zástupci Komise.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP se zaměří na své schůzi na projednání stanoviska k doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA); přijetí návrhu doporučení ohledně souborných přepravních služeb a poskytování cest s asistencí; Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a přijme analýzu celních a sankčních systémů různých členských států a jejich účinků. Společně s Výborem pro průmysl EP pořádá projednání návrhu zprávy Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu.
 • Na pořadu jednání Hospodářského a měnového výboru EP je přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření; představení výroční zprávy o politice hospodářské soutěže EU; povinná automatická výměna informací v oblasti daní; harmonizované indexy spotřebitelských cen (zrušení nařízení (ES) č. 2494/95); výměna názorů s Jonathanem Hillem, komisařem pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů; hodnocení a výzvy regulace finančních služeb EU: Dopady a cesta k účinnějšímu a účelnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů a provádění priorit na rok 2015 v rámci Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP hlasuje o jednotném evropském trhu elektronických telekomunikací, rozvoji evropského udržitelného průmyslu základních kovů a finančních službách. Společně s Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP pořádá společnou schůzi na téma Akt o jednotném digitálním trhu.
 • Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova má na pořadu jednání: přijetí návrhu zprávy o Ekologické produkci a označování ekologických produktů, změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) a zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007; přijetí návrhu stanoviska k Ochranné doložce a mechanismu proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé a nakonec bude Evropská komise prezentovat skupinu navržených aktů v přenesené pravomoci týkajících se nedávného balíčku na podporu zemědělských trhů.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP projedná na schůzi pozměňovací návrhy k uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů. Dále bude hlasováno o dokumentu „Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci“ a přijaty pozměňovací návrhy ohledně zavedení cestovních víz a změna úmluvy k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008.
 • Výbor pro rybolov EP se bude zabývat Ustanoveními pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) následně projedná systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku.
 • Výbor pro právní záležitosti EP přijme návrh výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013, a také doporučení o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění statut Soudního dvora Evropské unie zvýšením počtu soudců Tribunálu. Oznámí výsledky výboru o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v EU a projedná pozměňovací návrhy ke „Směřování k aktu o jednotném digitálním trhu“.
 • Ve Výboru občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP proběhne slyšení na téma „Vyšetřování údajného převozu a nezákonného zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích“; vystoupení Komise k Jednotnému vzoru víz. Proběhne automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Polsku, Švédsku a Belgii a hlasování o přijetí seznamu nezávislých odborníků EMCDDA (Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost).
 • EIB pořádá v Bruselu Workshop ohledně možností financování malých a středních podnikatelů ze strany EIB.
 • EHSV uspořádá schůzi ohledně biotechnologií malých a středních podniků. Dále v EHSV proběhne informační návštěva „IG Metall trainees“.

 

Středa 14. října

 

 • Madridské fórum pořádá konferenci ohledně vzniku vnitřního trhu s plynem; bude se diskutovat mezinárodní trh s plynem, tarify při přeshraničním přesunu plynu a jiné technické a obchodní bariéry. Zúčastní se národní regulatorní orgány, zástupci Evropské komise, členové vlád členských států a další.
 • V rámci předsednictví proběhne strategická schůze „Europeana pro inteligentní města“ na téma cena digitálního kulturního dědictví ve vztahu ke kulturnímu turismu.
 • Zasedat bude Coreper I.
 • V Radě EU bude zasedat Výbor pro obchodní politiku a Výbor pro finanční služby.
 • Uskuteční se schůze jednotlivých politických skupin.
 • Pokračuje konference Výboru regionů - Open days.
 • VEP se koná plenární zasedání. Budou se projednávat stanoviska komise a Rady EU k zasedání Evropské Rady 15-16.10. Schválí se dokument: „Směrem k nové pařížské klimatické dohodě.“ Evropská Rada projedná mobilizaci flexibilních rozpočtových nástrojů v rámci evropské agendy pro migraci a přístup ke konzultaci vízového informačního systému ze strany členských států a Europolu z důvodu prevence, zadržení a vyšetřování teroristické trestné činy.
 • V Miláně se, v rámci Expo 2015, uskuteční konference EK na téma: „Společné utváření bezpečnosti potravin do budoucna“ nové riskantní chemické postupy, rizika mikrobiologie a expertízy do budoucna.
 • Komise projedná: Obchodní a investiční strategii růstu a zaměstnanosti (Katainen); balíček týkající se rozšíření (Mogherini); sdělení ohledně obnoveného Evropského semestru (Dombrovskij); Konsolidace zastupování eurozóny na mezinárodní scéně (Dombrovskij); Cílený a na stabilitu orientovaný report 6- a 2- balíčku (Dombrovskij).
 • Uskuteční se schůze Výboru pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny ČR před Evropskou radou za účasti předsedy vlády B. Sobotky a státního tajemníka pro evropské záležitosti. Budou se zde diskutovat informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 15. a 16. října 2015. Projednán bude návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států. Mimo jiné bude schválen i návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a mění směrnice 2013/32/EU.
 • Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES pořádá v Lucemburku Ekonomické fórum.

 

Čtvrtek 15. října

 

 • V Lucemburku se v rámci předsednictví uskuteční workshop na téma: „Vzájemná právní podpora v digitálním věku: Problémy, výzvy a řešení v trestněprávní justici“. Řečníci převážně z akademického prostředí a lucemburský ministr spravedlnosti budou rozebírat např. problematiku přeshraničního vyšetřování kyber-kriminality a roli soukromého sektoru v této oblasti nebo důsledky anonymních sítí, apod.
 • V Lucemburku se uskuteční konference na téma prosazování účasti žen v hospodářství a na politickém rozhodování. Řečníci se zaměří na rovnost pohlaví v politických rozhodnutích.
 • Pokračuje konference Madridského fóra ohledně vnitřního trhu s plynem.
 • Rovněž pokračuje strategická schůze „Europeana pro inteligentní města“ na téma cena digitálního kulturního dědictví ve vztahu ke kulturnímu turismu. Tématem bude rozšíření povědomí o potenciálu Evropského digitálního kulturního dědictví při dosahování potřeb „inteligentních měst“, jejich obyvatel a turistů.
 • Proběhne zasedání Evropské Rady ohledně projednání otázky migrace ve všech jejích aspektech. Dále budou projednány návrhy Komise a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a proběhne příprava summitu ve Valettě a další činnosti navazující na konferenci o západobalkánské trase. Zástupci členských vlád se budou zabývat také různými aspekty hospodářské a měnové unie.
 • V Miláně pokračuje konference EK na téma: „Společné utváření bezpečnosti potravin do budoucna“ nové riskantní chemické postupy, rizika mikrobiologie a expertízy do budoucna.
 • Výbor pro mezinárodní obchod EP svou schůzi zahájí výměnou názorů s předsedou Evropské investiční banky, Wernerem Hoyerem. Dále představí přezkum situace zahájení jednání o programu rozvoje z Dohá ve světle 10 ministerské konference; představení sdělení budoucnosti tržní a investiční strategie komisařkou Cecilií Malmström. Nakonec se bude zabývat transparentností, odpovědností a bezúhonností v evropských institucích.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu projedná: zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 10/2015 (udělení absolutoria za rok 2014): Mělo by se zvýšit úsilí o řešení problémů zadávání veřejných zakázek v rámci výdajů EU na soudržnost (představení členem Evropského účetního dvora Philem Wynnem Owenem); opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013; předložení výroční zprávy Evropské investiční banky za rok 2014. Proběhne také neveřejná výměna názorů s generálním ředitelem GŘ Komise pro regionální politiku Walterem Deffaaem v souvislosti s „případem Altus“ v Maďarsku.
 • Uskuteční se schůze Zvláštního výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem.
 • Výbor pro regionální rozvoj EP projedná politiku soudržnosti partnerských dohod. Proběhne výměna názorů ohledně nového teritoriálního vývoje nástrojů v politice soudržnosti 2014-2020; výměna názorů s rumunskou ministryní pro místní rozvoj a veřejnou správu, Sevil Shhaideh a bude představena výroční zpráva ohledně ochrany finančních zájmů EU - Boj proti podvodům.
 • Výbor pro kulturu a vzdělání EP se bude na schůzi zabývat politikami zaměřenými na rozvoj dovedností pro snížení nezaměstnanosti mládeže. Zároveň dojde k přijetí návrhu zprávy o roli mezikulturního dialogu, kulturní diverzitě a vzdělávání v oblasti podpory základních hodnot.
 • Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví projedná na schůzi přijetí návrhu zprávy o vnějších faktorech, jež jsou na překážku podnikání žen v Evropě. Bude projednán návrh zprávy ohledně pracovnic v domácnosti a pečovatelkách v EU. Uskuteční se příprava na světový humanitární summit: Výzvy a možnosti humanitární pomoci. Dojde ke schválení otázky k ústnímu zodpovězení ohledně odstranění násilí páchaného na ženách v EU a zhodnotí se situace žen v ozbrojených konfliktech v souvislosti s rezolucí č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti.
 • Podvýbor pro lidská práva věnuje schůzi přípravě na světový humanitární summit: Výzvy a možnosti humanitární pomoci. Uskuteční veřejné slyšení na téma: „Situace žen v ozbrojených konfliktech v kontextu 1325 rezoluce“.
 • Podvýbor pro bezpečnost a obranu uspořádá na schůzi výměnu názorů k tématu boje proti násilnému extremismu.
 • V EHSV proběhne slyšení ohledně SOC/525 – Evropského programu pro migraci.

tek 16. října

 • V rámci předsednictví bude pokračovat konference na téma prosazování účasti žen v hospodářství a na politickém rozhodování. Řečníci se zaměří na rovnost pohlaví v ekonomických rozhodnutích.
 • V rámci předsednictví se dále uskuteční Slyšení pro mladé Evropany v rámci programu inkluzivního vzdělávání nazvané: Konejte!
 • V Evropské Radě pokračuje zasedání z předešlého dne projednání otázky migrace ve všech jejích aspektech.
 • V EHSV se uskuteční SOC/525 – 2. schůze studijní skupiny Evropský program pro migraci. Dále v EHSV proběhne INT/771 – 1. schůze studijní skupiny Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2014;

 

Sobota 17. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 18. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 15.10.        Online veřejná konzultace k otázce přezkoumání politiky kontroly vývozu

Do 15.10.        Veřejná konzultace pro zhodnocení úpravu evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Do 15.10.        Veřejná konzultace na rozšíření evropského statistického programu

Do 21.10.        Veřejná konzultace na zavedení nového textilního vlákna: polyakrylát

Do 23.10.        Konzultace pro zhodnocení rozhodnutí učiněných na základě mezivládních dohod

Do 29.10.        Veřejná konzultace k systému inteligentních hranic.

Do 15.11.        Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16.11.        Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17.11.        Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18.11.        Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 24.11.        Veřejná konzultace o podrobných pravidlech provádění inspekčních postupů klinických hodnocení, včetně požadavků na kvalifikaci a vyškolení inspektorů, podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 536/2014      

Do 24.11.        Veřejná konzultace k prováděcímu aktu Komise týkajícího se zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky podle čl. 47 prvního pododstavce směrnice 2001/83/ES

Do 24.11.        Podrobné pokyny Komise týkající se zásad správné výrobní praxe pro hodnocené humánní léčivé přípravky podle čl. 63 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 24.11.        Akt Komise v přenesené pravomoci týkající se zásad a pokynů správné výrobní praxe u hodnocených humánních léčivých přípravků a inspekčních postupů podle čl. 63 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 25.11.        Poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé Unii podle směrnice o inteligentních dopravních systémech 2010/40/EU

Do 27.11.        Veřejná konzultace ohledně struktury spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech                       mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského                                       parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady                          (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o                                postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního                            zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a                                       záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a                                     přístup k informacím online v EU

Do 18.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a                   cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských                                    fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob             (CCCTB)

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 9/10/2015.< Archív novinek