Archív zpráv

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Směrnice o národních emisních stropech schválena


Evropský parlament a Rada dnes podepsali novou směrnici o národních emisních stropech, která stanovuje striktnější limity pro pět hlavních znečišťujících látek v EU. Směrnice by měla přispět nejen ke zlepšení kvality vzduchu, vody a půdy, ale měl by se díky ní snížit i počet onemocnění dýchacích cest a předčasných úmrtí. Směrnice, která vstoupí v platnost 31. prosince 2016 stanovuje povinnost pro členské státy převést nová pravidla do vnitrostátních právních předpisů do 30. června 2018. Do roku 2019 pak musí státy vypracovat národní programy omezování znečištění ovzduší, kterými se omezí emise pěti nejvíce znečišťujících látek.

 

Více informací naleznete zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí