Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 28. 3. - 3. 4. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí
 
 • Ve středu proběhne zasedání Výboru pro obchodní politiku a mezinárodní summit EU-Indie.
 • Ve čtvrtek Evropská komise pořádá konferenci na téma inovativních podniků, na které se sejdou političtí představitelé, zástupci firem, investoři a ekonomičtí analytici. Cílem bude představit InnovFin, investiční program EU pro inovace, který je součástí programu Horizont 2020.
 • Ve čtvrtek pod záštitou nizozemského předsednictví a GŘ Evropské komise pro Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky proběhne setkání platformy EDxBinnenhof, které se zaměří na sdílení a výměnu informací v oblasti evropského hospodářství a řešení podnikatelských výzev.
 • V pátek pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne setkání SME Envoy Network, kde se sejdou představitelé malých a středních podniků, kteří budou projednávat priority evropské iniciaty “Small Business Act”, která by měla usnadnit podnikání v jiných zemích EU, zlepšit přístup k finančním prostředkům a odstranit administrativní a regulační překážky.


Pondělí 28. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události. 

 

Úterý 29. března

 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se uskuteční 1. schůze studijní skupiny, která se bude projednávat nařízení o rtuti.

 

Středa 30. března

 • V Radě EU proběhne zasedání Vojenského výboru Evropské unie a zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí. Uskuteční se také zasedání Výboru pro obchodní politiku. V neposlední řadě proběhne Mezinárodní summit: EU – Indie.
 • V EHSV proběhne 3. pracovní cesta do Itálie (Janov) v rámci Going local, dále pak veřejné slyšení (dopoledne) a 2. schůze studijní skupiny na téma Vnější rozměr energetické politiky EU a 1. schůze studijní skupiny, která se bude zabývat Balíčkem proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Dále se uskuteční 2. schůze studijní skupiny na téma Přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah, slyšení o „125 milionů seniorů v EU: impuls pro digitální růst?“ V neposlední řadě proběhne schůze monitorovacího výboru EU-Latinská Amerika a 2. schůze studijní skupiny, zaměřená na Retailové finanční služby a pojištění.


Čtvrtek 31. března

 • V Radě EU proběhne zasedání Výboru pro obchodní politiku.
 • Doplnit Nizozemí - akce
 • Pod záštitou Evropské komise, se v Irsku uskuteční Evropské humanitární kulaté stoly 2016. Tyto panelové diskuze budou podporovat sdílení informací a idejí účastníků, kteří byli postiženi humanitárními krizemi. Hlavním cílem akce je podpora humanitní politiky a její provádějí v praxi.
 • V rámci Evropské komise proběhne slavnostní vyhlášení cen Evropského systému ukazatelů v oblasti cestovního ruchu. Ocenění budou věnována 8 destinacím ve 3 kategoriích, na základě sociálních, ekonomických, ekologických a kulturních kritérií.
 • Evropská komise pořádá konferenci na téma inovativních podniků, na které se sejdou političtí představitelé, zástupci firem, investoři a ekonomičtí analytici. Cílem bude představit InnovFin, investiční program EU pro inovace, který je součástí programu Horizont 2020.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV se uskuteční slyšení a 2. schůze na téma Měnící se povaha zaměstnaneckých poměrů / mzda zajišťující důstojný život, dále zasedne předsednictvo a specializované sekce pro Vnější vztahy. Proběhne také slyšení a 1. schůze studijní skupiny na téma Průmysl 4.0 a digitální transformace: další postup a 2. schůze studijní skupiny, která bude projednávat novou strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU. V rámci EHSV se také v Bulharsku uskuteční 5. evropské fórum o sociálním podnikání.


tek 1. dubna

 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne setkání SME Envoy Network, kde se sejdou představitelé malých a středních podniků, kteří budou projednávat priority evropské iniciaty “Small Business Act”, která by měla usnadnit podnikání v jiných zemích EU, zlepšit přístup k finančním prostředkům a odstranit administrativní a regulační překážky.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • EHSV proběhne 1. schůze studijní skupiny, která bude projednávat Motorová vozidla / systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, dále se sejde monitorovací výbor EU-Rusko a uskuteční se 1. schůze studijní skupiny na téma Energie vyráběná spotřebiteli a družstva pro výrobu energie spotřebiteli. V rámci EHSV bude také probíhat 5. evropské fórum o sociálním podnikání, které se uskuteční v Bulharsku.

Sobota 2. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.


Neděle 3. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace: 


Do 23.03. Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic


Do 28.03. Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí


Do 01.04. Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví 


Do 06.04. Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Do 15.04. Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Do 19.04. Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04. Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 19.04. Konzultace o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Do 19.04. Veřejná konzultace o „návrhu reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Do 20.04. Možné změny v metodě zjišťování existence dumpingu při  šetřeních týkajících se ochrany před dovozy z Čínské lidové republiky (1)

Do 22.04. Veřejná online konzultace týkající se programu mobility nazvaného Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Do 24.04. Otevřená veřejná konzultace online: Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Do 26.04. Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 27.04. Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–201

Do 27.04. Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Do 04.05. Veřejná konzultace – hodnocení informačních středisek Europe Direct (generace 2013-2017)

Do 05.05. Konzultace zúčastněných stran týkající se nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Do 09.05. Veřejná konzultace týkající se hodnocení protidrogové strategie EU a hodnocení protidrogového akčního plánu, která proběhnou v roce 2016

Do 10.05. Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Do 10.05. Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Do 15.05. Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 18.05. Konzultace o zefektivnění povinností v oblasti plánovaní a podávaní správ jako součást řízení Energetické unie

Do 18.05. Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu (ERF) a možný vývoj Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) po roce 2020

Do 27.05. Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 27.05. Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Do 27.05. Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Do 30.05. Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05. Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06. Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti

Do 03.06. Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie s Austrálií a Novým Zélandem                      Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

                                                                          dne 23/3/2016.< Archív novinek