Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (12. - 18. 12. 2016)


 

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • Na mimořádné společné schůzi výborů EMPL a ECON konané v pondělí proběhne hospodářský dialog s komisařkou Thyssenovou a komisaři Dombrovskisem a Moscovicim.

 • V pondělí se v Bruselu sejde Rada pro zahraniční věci.

 • EHSV organizuje v pondělí veřejné slyšení k tématu Nová agenda dovedností pro Evropu.

 • V pondělí a v úterý bude jednat Rada pro zemědělství a rybolov, bude se zabývat mj. rybolovnými právy na rok 2017.

 • V úterý zasedá Rada pro obecné záležitosti, bude projednávat např. hlavní unijní priority na rok 2017, přezkum víceletého finančního rámce na roky 2014–2020 či balíček roční analýzy růstu na rok 2017.

 • Evropská komise v úterý schválí mj. dokumenty týkající se strategie jednotného vnitřního trhu (balíček služeb, balíček pracovní mobility, služební karty atd.).

 • Evropský parlament bude v úterý projednávat balíček opatření k Energetické unii a ve středu železniční balíček.

 • Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR se bude ve středu zabývat např. kmitočtovými pásmy, kybernetikou nebo budováním inovativní a konkurenceschopnější ekonomiky.

 • Ve středu a ve čtvrtek se uskuteční plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, bude mj. projednávat následující body: Přezkum směrnice o vysílání pracovníků (96/71/ES), Vhodný rámec pro transparentnost podniků, Směrnice o právech spotřebitelů (informační zpráva), Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice (EFSI 2.0), Sdělení o on-line platformách nebo Sdělení o ekonomice sdílení.

 • Ve čtvrtek se uskuteční summit nejvyšší představitelé členských států, budou se zabývat tématy jako migrace (vč. dohody s Tureckem), situace mladých lidí, vnější vztahy (Rusko, situace v Nizozemsku v souvislosti s dohodou o přidružení mezi EU a Ukrajinou).

 • Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR organizuje v pátek setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR.

 

Pondělí 12. prosince

 

 • Zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, témata: rybolovná práva pro rok 2017 pro hlavní populace, omezení rybolovu v Černém moři pro rok 2017, posílení postavení zemědělců v dodavatelském řetězci, ekologická produkce, práva šlechtitelů rostlin, zemědělství vs. změna klimatu a migrace, ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, platforma EU věnovaná potravinovým ztrátám a plýtvání potravinami.

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání COREPER II, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Přátel předsednictví.

 • Evropský parlament zahájí plenární zasedání, program: Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015, Severovýchodní Atlantik: hlubinné populace a rybolov v mezinárodních vodách, Uznávání obsahu dokladů o rodinném stavu, Nástroje SZP určené ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích, Krátké přednesení následujících zpráv - Soudržná politika EU pro kulturní a kreativní odvětví a Práva žen ve státech Východního partnerství, Jednominutové projevy.

 • Mimořádná společná schůze Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Podvýboru pro lidská práva, program: Výměna názorů s paní Nadia Murad a paní Lamya Haji Bashar, laureátkami Sacharovovy ceny za rok 2016, a finalistami panem Can Dündar a panem Mustafa Dzhemilev (za účasti Delegace EP pro vztahy s Irákem).

 • Mimořádná společná schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Hospodářského a měnového výboru: Hospodářský dialog a výměna názorů o roční analýze růstu a o zprávě mechanismu varování s: Valdisem Dombrovskisem, místopředsedou a komisařem pro euro a sociální dialog, odpovědným také za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, Pierrem Moscovicim, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla a Marianne Thyssenovou, komisařkou pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: SOC - Nová agenda dovedností (veřejné slyšení, schůze studijní skupiny), INT - Horizont 2020 (hodnocení, pracovní cesta do Německa), Schůze skupiny Občanská iniciativa, Zasedání rozšířeného užšího předsednictva. 

 • Ve Výboru regionů se mimořádně sejde skupina EA.

 

Úterý 13. prosince

 • Zasedá Rada pro obecné záležitosti, témata: přípravy zasedání Evropské rady, balíček týkající se rozšíření (stabilizace, přidružení) za rok 2016, přezkum víceletého finančního rámce na roky 2014–2020 v polovině období, hlavní unijní priority na rok 2017, balíček roční analýzy růstu na rok 2017.

 • Zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, témata: rybolov a související otázky s agendou předešlého dne.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu odborníci (služby a investice), zasedání Bezpečnostního výboru, zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci.

 • Slovenské předsednictví převzalo záštitu nad těmito akcemi: Zasedání Výkonného výboru a Správní rady EUCPN (Bratislava), Zasedání generálních ředitelů pro školské vzdělávání (DG schools; Bratislava).

 • Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Zpráva o partnerství a migraci – první výstupy, Strategie jednotného vnitřního trhu: Balíček služeb vč. úpravy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb (Services Notifications Procedure), test přiměřenosti zaměřený na téma regulace profesí a pokyny k reformě potřeb regulovaných profesí, služební karty, Balíček pracovní mobility: koordinace systémů sociálního zabezpečení, Komuniké ohledně zintenzivnění vymáhání práva EU.

 • Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu, program: Rozprava - Balíček opatření k energetické unii, Bilance slovenského předsednictví Rady, Rozpravy o otázkách zahraniční politiky za přítomnosti vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politika Evropské unie v této oblasti, Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU), Společná rozprava - Protokol o textilních výrobcích k dohodě s Uzbekistánem (dohoda o partnerství a spolupráci). Hlasování – Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu, Rámcová dohoda mezi EU a Alžírskem o obecných zásadách účasti Alžírska na programech Unie. Předání Sacharovovy ceny.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: REX - Zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci (schůze studijní skupiny), Schůze Domácí poradní skupiny EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, Schůze předsednictva, Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny I, II, III, Workshop SME’s Academy Avignon.

 • V Senátu PČR zasedá Výbor pro záležitosti Evropské unie, program: Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 15. prosince 2016, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění), Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh - na cestě k evropské gigabitové společnosti, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o politice rozšíření pro rok 2016, Výroční zpráva EUROPOLu za rok 2015.

 

Středa 14. prosince

 

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání skupiny MERTENS, zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu zástupci, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Atašé ve finančních službách.

 • V Bruselu pořádá slovenské předsednictví konferenci Cyber Issues a v Bratislavě pokračuje schůze zasedání generálních ředitelů pro školské vzdělávání (DG schools).

 • Evropský parlament pokračuje v plenárním zasedání, program: Rozprava - Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 15. prosince, Společná rozprava - Železniční balíček (Normalizace účtů železničních podniků, Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici, Jednotný evropský železniční prostor), Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů, Strategie pro evropské letectví, Společná rozprava - Přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru (Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány v rámci obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru, Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Ekvádoru)). Hlasování - Insolvenční řízení a insolvenční správci, Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem, Jmenování člena Účetního dvora - Juhan Parts, Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku, Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku (usnesení), Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru začíná dvoudenní plenární zasedání, program: Balíček opatření v oblasti letectví II, Sdělení o on-line platformách, Evropská normalizace na rok 2017, Důstojný život: místo závislosti soběstačnost, Na cestě k ucelené politice EU v oblasti přistěhovalectví za účelem zaměstnání s ohledem na modrou kartu EU (stanovisko z vlastní iniciativy), II. balíček týkající se reformy společného evropského azylového systému, Rozhodnutí o sdílení úsilí v rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a emise a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF), Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, Podpora inovativních a rychle rostoucích podniků (stanovisko z vlastní iniciativy), Prodloužení evropského statistického programu 2013–2017 na období let 2018 až 2020, Posílení dvoustranných obchodních vztahů mezi EU a Tureckem a modernizace celní unie, Politika pro Arktidu, Vhodný rámec pro transparentnost podniků (stanovisko z vlastní iniciativy), Nařízení, kterým se mění nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a nařízení o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF), Přezkum/revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období, Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi, Směrnice o právech spotřebitelů (informační zpráva), Právo EU v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu (informační zpráva), Sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, Přezkum směrnice o vysílání pracovníků (96/71/ES), Nejdůležitější faktory ovlivňující SZP po roce 2020 (stanovisko z vlastní iniciativy), Posílení evropského systému kybernetické odolnosti.
  Zároveň se uskuteční přípravné schůze všech skupin (I, II, III) a přípravné schůze předsednictev skupin I a III. Dále se pak předseda EHSV Georges Dassis setká s velvyslancem Makedonie. Proběhne workshop SME’s Academy Avignon a započne slovenský kulturní večer.

 • Vláda ČR na své pravidelné schůzi bude projednávat následující body s evropskou problematikou: Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2016, Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 14/07 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova“.

 • V Poslanecké sněmovně PČR se sejde Výbor pro evropské záležitosti, dopolední program: Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 31. října – 11. prosince 2016, Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470-790 MHz v Unii /kód dokumentu 5814/16, KOM(2016) 43 v konečném znění/, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení evropského systému kybernetické odolnosti a podpora konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické bezpečnosti /kód dokumentu 11013/16, KOM(2016) 410 v konečném znění/, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2017: Pro Evropu, která chrání, posiluje, brání /kód dokumentu13668/16, KOM(2016) 710 v konečném znění/, Sdělení Komise – Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice /kód dokumentu 12307/16, KOM(2016) 602 v konečném znění/, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Sedmá zpráva o relokaci a přesídlování /kód dokumentu 14369/16, KOM(2016) 720 v konečném znění/, Informace Ministerstva vnitra o uplatňování dohody EU – Turecko, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 8. 9. 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby /kód dokumentu 12046/16, C(2016) 5663 final/, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 8. 9. 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka /kód dokumentu 12048/16, C(2016) 5681 final/, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD /kód dokumentu 12290/16, KOM(2016) 586 v konečném znění/, Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmů právnických osob /kód dokumentu 13730/16, KOM(2016) 685 v konečném znění/, Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) /kód dokumentu 13731/16, KOM(2016) 683 v konečném znění/, Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii /kód dokumentu 13732/16, KOM(2016) 686 v konečném znění/, Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi /kód dokumentu 13733/16, KOM(2016) 687 v konečném znění/, Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Budování spravedlivého, konkurenceschopného a stabilního systému zdanění právnických osob pro  EU /kód dokumentu 13729/16, KOM(2016) 682 v konečném znění/.
  Na večerním jednání bude předseda vlády ČR informovat Výbor o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 15. prosince 2016.

 • Senát PČR se sejde na řádné schůzi, bude projednávat následující bod s evropskou problematikou: Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 15. prosince 2016.

 

Čtvrtek 15. prosince

 

 • Uskuteční se poslední zasedání Evropské rady v tomto roce, témata: migrace (vč. dohody s Tureckem), bezpečnost, ekonomika a situace mladých lidí, také vnější vztahy (Rusko, situace v Nizozemsku v souvislosti s dohodou o přidružení mezi EU a Ukrajinou).

 • V Radě proběhne zasedání COREPER I.

 • Slovenské předsednictví převzalo záštitu nad následujícími akcemi: zasedání generálních ředitelů Evropské sítě veřejné správy (EUPAN, Bratislava) a Ministerská konference SVV EU – západní Balkán (Slovinsko).

 • Posledním dnem pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu, program: Rozprava - Činnost Petičního výboru za rok 2015, Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, Léčivé přípravky pro pediatrické použití (otázka k ústnímu zodpovězení). Hlasování - Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, Návrhy usnesení - Mezinárodní dohody o letecké dopravě.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru pokračuje plenární zasedání, program: Prezentace pracovního programu Evropské komise na rok 2017 (za účasti místropředsedy EK Timmermanse), Diskuse o nových udržitelných hospodářských modelech (za účasti komisaře Katainena), Sdělení o ekonomice sdílení, Funkční ekonomika (stanovisko z vlastní iniciativy), Směrem k uplatňování nepřímých pobídek v evropských politikách (stanovisko z vlastní iniciativy), Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice (EFSI 2.0).
  Mimoto se uskuteční schůze monitorovacího výboru Transatlantické vztahy, zasedání pracovní skupiny Normalizace a bude pokračovat slovenský kulturní večer.

 • Ve Výboru regionů bude probíhat konzultace se stakeholdery v souvislosti s RIS3.

 

tek 16. prosince

 

 • V Radě se sejde Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.

 • Slovenské předsednictví pokračuje v organizaci zasedání generálních ředitelů Evropské sítě veřejné správy (EUPAN, Bratislava) a ministerské konference SVV EU – západní Balkán (Slovinsko).

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne ECO - Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (schůze studijní skupiny) a CCMI - Automobilový průmysl na prahu nového paradigmatu? (schůze studijní skupiny).

 • Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR organizuje setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR.

 

Sobota 17. prosince

 

 • Začíná pětidenní Smíšené parlamentní shromáždění států AKT a EU (Nairobi), Evropský hospodářský a sociální výbor vysílá delegaci.

 

Neděle 18. prosince

 • Delegace Evropského hospodářského a sociálního výboru pokračuje v účasti na Smíšeném parlamentním shromáždění států AKT a EU v keňském Nairobi.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích.

Do 18. 12.       Veřejná konzultace jako součást hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách).

Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv.

Do 8. 1. 2017  Veřejná konzultace o účelnosti evropské legislativy pro bezpečnost a efektivitu námořní dopravy.

Do 11. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období.

Do 13. 1.         Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU.

Do 13. 1.         Veřejná konzultace týkající se posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích.

Do 15. 1.         Veřejné konzultace se zúčastněnými stranami o výzkum a odbornou přípravu programu Euratom.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace – průběžné hodnocení programu Horizont 2020.

Do 23. 1.         Veřejná konzultace týkající se pravidel pro dovoz kulturních statků.

Do 27. 1.         Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii.

Do 28. 1.         Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – spotřební daně z tabákových výrobků.

Do 22. 2.         Veřejná konzultace – Dotazník týkající se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Tuniskem.

Do 23. 2.         Otevřená veřejná konzultace týkající se hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020) v polovině období.

Do 23. 2.         Veřejná konzultace týkající se průběžného hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie.

Do 25. 2.         Veřejná konzultace týkající se Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory.

Do 27. 2.         Veřejná konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období.

Do 3. 3.           Veřejná konzultace o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou.

Do 8. 3.           Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní.

Do 10. 3.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020.

 

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 9. 12. 2016.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.

 

 

 

 < Archív novinek