Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (17. - 23. 7. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  V pondělí zasedá Rada pro spolupráci EU – Uzbekistán, která se bude zabývat dohodou o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem.

§  V pondělí a úterý se koná neformální zasedání ministrů hospodářství a ministrů zodpovědných za telekomunikace. Hlavními tématy bude volný pohyb dat, implementace 5G a konektivita. Volnému pohybu dat bude také věnována pondělní konference předsednictví v Estonsku. 

§  V pondělí bude zahájeno dvoudenní zasedání Rady pro zemědělství a rybolov. Ministři se budou věnovat ekologickému zemědělství, zjednodušení společné zemědělské politiky EU, plánu pro boj proti antimikrobiální rezistenci, africkému moru prasat, dvojí jakosti a označování původu.

§  Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR se v úterý a středu bude mj. zabývat prioritami estonského předsednictví v Radě EU, Bílou knihou o budoucnosti EU či návrhem nařízení, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu.

 

Pondělí 17. července

 • Rada pro spolupráci EU–Uzbekistán, program: dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem; politický vývoj v Uzbekistánu; hospodářská situace a spolupráce EU s Uzbekistánem; provádění strategie EU pro Střední Asii.
 • Rada pro zahraniční věci. Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost. Rada pro zemědělství a rybolov, program: aktuální stav společné rybářské politiky a konzultace k rybolovným právům pro rok 2018; TAC a rybolovná práva (souvislosti); ekologické zemědělství; Zjednodušení společné zemědělské politiky EU; zemědělské otázky související s obchodem; moštové odrůdy a jejich synonym, které mohou být uvedeny na etiketách vín; plán pro boj proti antimikrobiální rezistenci založený na přístupu „jedno zdraví“; africký mor prasat; označování původu; dvojí jakost potravin; sucho v Portugalsku.
 • Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM).
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Neformální studijní návštěva atašé pro vzdělání; Digitální konference o jednotném trhu o volném pohybu údajů.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Delegace (3 členové) na politické fórum na vysoké úrovni – 3 dny – červenec 2017, New York; SOC/565 – Předcházení radikalizaci – 1. Schůze; Přípravná schůze – 36. schůze SPV EU-Turecko; ECO/401 – Poučení, jak se vyhnout přísným úsporným opatřením v EU – 1. schůze studijní skupiny.

 

Úterý 18. července

 • Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost.
 • Rada pro zemědělství a rybolov, program: aktuální stav společné rybářské politiky a konzultace k rybolovným právům pro rok 2018; TAC a rybolovná práva (souvislosti); ekologické zemědělství; Zjednodušení společné zemědělské politiky EU; zemědělské otázky související s obchodem; moštové odrůdy a jejich synonym, které mohou být uvedeny na etiketách vín; plán pro boj proti antimikrobiální rezistenci založený na přístupu „jedno zdraví“; africký mor prasat; označování původu; dvojí jakost potravin; sucho v Portugalsku.
 • Skupina ANTICI; Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC).
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Regionální workshop o prekurzorech výbušnin; Neformální zasedání telekomunikačních a počítačových pracovních skupin.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce REX    Delegace (3 členové) na politické fórum na vysoké úrovni – 3 dny – červenec 2017, New York    2. schůze studijní skupiny TEN/635 – Evropský rámec interoperability – Strategie provádění; SOC/566 – veřejné slyšení + 1. schůze studijní skupiny Iniciativa pro mládež / Evropský sbor solidarity; TEN/636 – 1. schůze studijní skupiny – Přístup na mezinárodní trh silniční nákladní přepravy zboží a k povolání podnikatele v silniční dopravě (revize); INT/816 – Digitalizace v oblasti zdravotnictví / zdravotní pojištění – 2. schůze studijní skupiny; Smíšený poradní výbor EU-Turecko – 36. Schůze.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Konzultace zúčastněných stran o Evropském pilíři sociálních práv a Diskuzní dokument o úvahách o sociálním rozměru Evropy.
 • V senátu proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, program: Priority estonského předsednictví v Radě EU; Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo dne22. - 23. června 2017; Bílá kniha o budoucnosti Evropy- Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí; Společná zpráva Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů; Zpráva o provádění přezkumu evropské politiky sousedství; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU).

 

Středa 19. července

 • Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví; COREPER I.; COREPER II.; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Neformální zasedání pracovní skupiny pro celní unii; Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální věci, rodinu a rodovou rovnost (EPSCO).
 • Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Zpráva o hybridních hrozbách.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce SOC; Smíšený poradní výbor EU-Turecko – 36. Schůze; Delegace (3 členové) na politické fórum na vysoké úrovni – 3 dny – červenec 2017, New York; Specializovaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství SOC.
 • Proběhne schůze Senátu, program týkající se EU: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016; Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé; Společná zpráva Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o provádění přezkumu evropské politiky sousedství; Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů; Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 22. – 23. června 2017; Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016; Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu; Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU.

 

ČTvrtek 20. července

 • V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví, 19.–21. 7. 2017; Poradci/Atašé pro zemědělství.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Neformální zasedání ministrů zdravotnictví (EPSCO).
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: INT/818 – Směrnice o službách v odvětví masa – první pracovní cesta do Berlína, 20.–21. července 2017 ; Euromed – 3. schůze monitorovacího výboru Euromed; SOC/564 – slyšení a 2. schůze studijní skupiny Evropský pilíř sociálních práv / vyhlášení; REX/490 – Ekonomická, sociální a kulturní práva v Euro-středozemní oblasti – 2. Setkání pracovní skupiny; SOC/564 – slyšení a 2. schůze studijní skupiny Evropský pilíř sociálních práv / vyhlášení.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Konzultace zúčastněných stran ohledně stanoviska k tématu Modernizace škol a vysokoškolského vzdělávání, zpravodajka Csaba Borboly.

 

tek 21. července

 • V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví, 19.–21. 7. 2017.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Cesta atašé pro zdraví.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: INT/818 – Směrnice o službách v odvětví masa – první pracovní cesta do Berlína, 20.–21. července 2017.

 

Sobota 22. července

 • V rámci estonského předsednictví proběhne následující akce: Model Evropské unie Tallinn 2017.

 

Neděle 23. července

§  Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 25. 7.         Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post

Do 28. 7.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech

Do 4. 8.           Veřejné konzultace o hodnocení a revizi předpisů o doméně nejvyšší úrovně .eu

Do 6. 8.           Veřejná konzultace na téma „Modernizace práva obchodních společností EU“: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací.

Do 11. 8.         Veřejná konzultace na téma "Doporučení k podpoře sociálního začlenění a sdílení hodnot prostřednictvím formálního a neformálního učení".

Do 15. 8.         Veřejná konzultace - Výzva k předložení důkazů o fungování opatření kolektivního odškodnění v členských státech Evropské unie.

Do 16. 8.         Veřejná konzultace na téma Evropské občanské iniciativy

Do 30. 8.         Veřejná konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad

Do 31. 8.         Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020)

Do 31. 8.         Konzultace zúčastněných stran ohledně hodnocení právních předpisů EU týkajících se krve, tkání a buněk

Do 4. 9.           Hodnocení - Nařízení TEN-E

Do 10. 9          Veřejná konzultace týkající se silniční infrastruktury a bezpečnosti tunelů

Do 15. 9.         Rybolovná práva na rok 2018 v rámci společné rybářské politiky

Do 18. 9          Legální migrace občanů ze zemí, které nejsou členy EU – veřejná konzultace

Do 22. 9.         Veřejná konzultace týkající se provádění akčního plánu pro Atlantský oceán

Do 29. 9.         Veřejná konzultace o hodnocení programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v polovině období

Do 4. 10.         Hodnocení nařízení č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví v EU

Do 8. 10.         Veřejná konzultace k cílenému přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva

Do 16. 10.       Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik

Do 20. 10        Veřejná konzultace o vývoji sekundárních trhů s nesplácenými úvěry a nouzovými aktivy a o ochraně zajištěných věřitelů před selháním dlužníků

Do 23. 10.       Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 14. 7. 2017.
Kontakt: brussels@cebre.cz.< Archív novinek