Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (2. - 8. 10. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí bude Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu hlasovat o zprávě k Evropskému kodexu pro elektronické komunikace a o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v odvětví elektronických komunikací.
 • V úterý bude Evropská komise projednávat balíček spravedlivého zdanění včetně návrhů směrnice Rady o definitivním režimu DPH pro přeshraniční transakce, dále balíček k veřejným zakázkám a návrh doporučení Rady o kvalifikačním rámci pro učňovské vzdělávání.
 • Tento týden zasedá plénům Evropského parlamentu. Poslanci budou hlasovat mj. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních či o automatizované výměně údajů o registraci vozidel v ČR.
 • Ve středu v Senátu PČR proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, mj. na téma prohloubení hospodářské a měnové unie či povinná automatická výměna informací v oblasti daní.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu ve čtvrtek bude hlasovat o autorských právech na digitálním jednotném trhu.
 • V pátek CEBRE spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu věnovanou budoucnosti rozpočtu EU.

 

Pondělí 2. října

 • V rámci Rady EU zasedne: Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro koordinaci – FAO; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro schengenské záležitosti; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX); Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina Nicolaidis.
 • V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU; Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích; Boj proti kyberkriminalitě; Politické vztahy EU se sdružením ASEAN.
 • V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: Sacharovova cena za rok 2017: představení kandidátů
 • V EP proběhne schůze Výboru pro rozvoj, program: Sacharovova cena za rok 2017: představení kandidátů
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: HLASOVÁNÍ: Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění); Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací; Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace); Založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; ROZPRAVA: Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu; VÝMĚNA NÁZORŮ s Elżbieta Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, o průmyslové politice EU, zejména o programu obrany průmyslu.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: HLASOVÁNÍ: Doporučení Radě o navrhovaném mandátu pro obchodní jednání s Austrálií; Doporučení Radě k navrhovanému mandátu pro obchodní jednání s Novým Zélandem; Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování).
 • V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: HLASOVÁNÍ: Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů; Uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí („směrnice o odpovědnosti za životní prostředí“); Smlouvy o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku; Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace); Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi, úřady a agenturami Unie a volný pohyb těchto údajů.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce TEN; Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost; REX/493 – Modrá ekonomika v západním Středomoří – 2. schůze a slyšení; Informační návštěva „Groupe de M. Roirant“; Smíšený poradní výbor EU-Srbsko + přípravná schůze.

 

Úterý 3. října

 • V rámci Rady EU zasedne: Skupina ANTICI; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Skupina MERTENS; Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění; Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro nešíření; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro pojištění; Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro životní prostředí; Skupina Nicolaidis; Pracovní skupina finančních poradců.
 • Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Balíček spravedlivého zdanění (I) - včetně návrhů směrnice Rady o definitivním režimu DPH pro přeshraniční transakce na jednotném trhu; Balíček k veřejným zakázkám; Návrh doporučení Rady o kvalifikačním rámci pro učňovské vzdělávání.
 • V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVA: Stav jednání se Spojeným královstvím; HLASOVÁNÍ: Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních; ROZPRAVY: Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo; Společná rozprava - Bezpečnost osobních lodí; Hnojivé výrobky s označením CE.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí; 9. setkání organizované občanské společnosti Evropské unie a Latinské Ameriky a Karibiku – Panama – skupina II; Smíšený poradní výbor EU-Srbsko + přípravná schůze; 3. schůze stálé studijní skupiny Práva osob se zdravotním postižením; Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí; TEN/641 – Letectví: otevřená a propojená Evropa.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Summit o financování udržitelné energie a investicích Croenergy, Zabok, Chorvatsko.
 • V Poslanecké sněmovně proběhne schůze Výboru pro evropské záležitosti, program: Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany.

 

Středa 4. října

 • V rámci Rady EU proběhne: Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro audiovizuální média; Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro finanční služby; Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ); Pracovní skupina pro komodity (PROBA); Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM); Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro schengenské záležitosti; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro systém všeobecných preferencí; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro veřejné zdraví; Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); COREPER I.; COREPER II.; Skupina Nicolaidis ; Skupina pro kodex chování (zdanění podniků).
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference o e-zdanění "Inteligentnější zdanění", 4. – 5. 10, Tallinn; Konference o e-partnerství "Důvěra v eGovernance v zemích Východního partnerství"; Konference Půda pro udržitelnou produkci potravin a ekosystémové služby, 4. – 6. 10., Tallinn.
 • V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVA: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017; HLASOVÁNÍ: Stav jednání se Spojeným královstvím; Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku; Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice; Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC; Vztahy mezi EU a Tureckem; ROZPRAVA: Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2016; Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce; Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba; Schůze skupiny ad hoc Evropská občanská iniciativa; Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba.
 • V Senátu PČR proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, program: Výroční zpráva Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU a evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2016; Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 19. - 20. října 2017; Diskusní dokument o prohloubení hospodářské a měnové unie; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání; Návrh doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů.

Čtvrtek 5. října

 • V rámci Rady EU zasednou: AD HOC pracovní skupina pro článek 50; Skupina přátel předsednictví; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP); Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění, Pracovní skupina pro daňové otázky; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro terorismus (TWP); Pracovní skupina pro trestní právo hmotné (DROIPEN); Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina Nicolaidis; Výbor pro vzdělávání.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference o e-zdanění "Inteligentnější zdanění", 4. – 5. 10, Tallinn; Konference Půda pro udržitelnou produkci potravin a ekosystémové služby, 4. – 6. 10., Tallinn; 2. ministerské setkání Východního partnerství k digitální ekonomice; Ministerská konference k eGovernance, 5. – 6. 10., Tallinn.
 • V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVA: Kontrola uplatňování právních předpisů EU v roce 2015.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: HLASOVÁNÍ: Autorská práva na digitálním jednotném trhu; ROZPRAVY: Zpráva o občanství EU 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratických změn; Agentura EU pro spolupráci v trestním soudnictví (Eurojust).
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce ECO – 169. schůze; INT/823 – Jednotný digitální trh / malé a střední podniky – 1. schůze studijní skupiny; Specializovaná sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost – 169. schůze; Informační návštěva „EDATER“.
 • V senátu je tento den v souvislosti s EU na programu: Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

 

tek 6. října

 • V rámci Rady EU proběhne: COREPER (ART. 50); Atašé ve finančních službách; Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro integraci, migraci a vyhoštění; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro OBSE a Radu Evropy; Pracovní skupina pro pozemní dopravu; COREPER I.; Výbor pro obchodní politiku (TPC); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky; Pracovní skupina pro vesmír; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Rozpočtový výbor; Skupina Nicolaidis; Výbor pro vzdělávání.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference Půda pro udržitelnou produkci potravin a ekosystémové služby, 4. – 6. 10., Tallinn; Ministerská konference k eGovernance, 5. – 6. 10., Tallinn.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Schůze skupiny II.
 • CEBRE v pátek spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu věnovanou budoucnosti rozpočtu EU.

Sobota 7. října

 • Žádné akce.

 

Neděle 8. října

 • Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

do 4. 10.

Hodnocení nařízení č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví v EU

do 8. 10.

Veřejná konzultace k cílenému přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva

do 8. 10.

Veřejná konzultace o předpisech týkajících se maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a online

do 12. 10.

Veřejná konzultace ohledně transformace zdravotní a jiné péče v kontextu jednotného digitálního trhu

do 16. 10.

Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik

do 16. 10.

Veřejná konzultace o výměně celních informací s třetími zeměmi

do 19. 10.

Veřejná konzultace k interoperabilitě informačních systémů EU pro hranice a bezpečnost

do 20. 10.

Veřejná konzultace k revizi směrnice 2009/103 / ES o pojištění motorových vozidel

do 20. 10.

Veřejná konzultace o vývoji sekundárních trhů s nesplácenými úvěry a nouzovými aktivy a o ochraně zajištěných věřitelů před selháním dlužníků

do 22. 10.

Veřejná konzultace týkající se revize nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení o bezpečnosti chodců

do 23. 10.

Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

do 23. 10.

Veřejná konzultace na podporu hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí a její evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí

do 25. 10.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

do 27. 10.

Veřejná konzultace k zlepšení přeshraničního přístupu k informacím v elektronické podobě v kriminálních záležitostech

do 30. 10

Veřejná konzultace o transparentnosti a poplatcích při přeshraničních transakcích v EU

do 31. 10.

Veřejná konzultace ke zhodnocení Dobrovolnického sboru EU Aid Volunteers

do 02. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení Evropské agentury pro námořní bezpečnost a jejích zásahů při znečištění moří

do 03. 11.

Veřejná konzultace týkající předcházení a smírčí řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na jednotném trhu

do 10. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií

do 09. 11.

Veřejná konzultace k zefektivnění realizace transevropské dopravní sítě

do 09. 11.

Veřejná konzultace ke snížení věku dětí pro otisk prstů v rámci procedury o žádání víz z 12 na 6 let

do 15. 11.

Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro budoucí vývoj

do 17. 11.

Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké společnosti).

do 17. 11.

Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

do 21. 11.

Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016

do 28. 11.

Veřejná konzultace o hodnocení směrnice o bateriích

do 1. 12.

Veřejná konzultace o revizi politiky v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy

do 5. 12.

Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu

do 5. 12.

Veřejná konzultace týkající se náhradních cestovních dokladů EU (dále jen NCD)

do 8. 12.

Veřejná konzultace o obchodu se slonovinou v EU

do 12. 12

Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o informacích veřejného sektoru)

do 15. 12.

Veřejná konzultace k prioritám síťových kódů a pokynů pro rok 2018 na základě čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) č. 715/2009< Archív novinek