Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (13. - 19. 11. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí bude Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu projednávat změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce.
 • Tento týden probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Poslanci se budou zabývat mj. podmínkami vstupu a pobytu obyvatelů třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání, vymáháním dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele či ochranou před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí mimo EU.
 • V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat zprávu o dosaženém pokroku v rámci migrační agendy.
 • Estonské předsednictví pořádá od pondělí do středy konferenci na téma Směrem k digitální Evropě a prostorově volným společnostem. 
 • V pátek proběhne Sociální summit pro spravedlivá pracovní místa a růst v Göteborgu.

 

Pondělí 13. listopadu

 • V rámci Rady EU zasedá: Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Rada pro zahraniční věci; Koordinační výbor v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (CATS); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro finanční služby; Pracovní skupina pro komodity (PROBA); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro léčiva a zdravotnické prostředky; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX).
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference a plenární zasedání "Směrem k digitální Evropě a prostorově volným společnostem‘‘, 13. – 15. 11. 2017, Tallinn.
 • V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Vícestranná jednání s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO); Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě; Územní typologie; Boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře vytváření pracovních míst a růstu; Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU; Zavádění nástrojů politiky soudržnosti ze strany regionů s cílem řešit demografickou změnu; Akční plán v oblasti retailových finančních služeb.
 • V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: HLASOVÁNÍ: Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a politika Evropské unie v této oblasti.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: ROZPRAVA: Finanční pravidla platná pro souhrnný rozpočet Unie; Aktivity proti podvodům v Itálii.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro regionální rozvoj, program: VÝMĚNA NÁZORŮ s Corinou Creţu, komisařkou pro regionální politiku; ROZPRAVA: Změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: PREZENTACE Vytenis Andriukaitise, komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin, o zprávě Komise o "národních akčních plánech členských států a pokroku při provádění směrnice 2009/128 / ES o udržitelném používání pesticidů"; PREZENTACE Vytenis Andriukaitise, komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin, o sdělení Komise o "evropském akčním plánu pro boj proti antimikrobiální rezistenci‘‘.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: ROZPRAVA: Výroční zpráva o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2016; HLASOVÁNÍ: Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii; ROZPRAVY: Podmínky vstupu a pobytu obyvatelů třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání; Předcházení využívání finančního systému pro účely praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro ústavní záležitosti, program: ROZPRAVA: Diskuse o budoucnosti Evropy.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: INT/830 – Evropská normalizace na rok 2018 – 2. individuální setkání; 654. (mimořádná) schůze předsednictva EHSV v Sofii, 13. – 14. 11. 2017.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Schůze Výboru pro audit za zavřenými dveřmi.

 

Úterý 14. listopadu

 • V rámci Rady EU zasedne: Rada evropského hospodářského prostoru; skupina ANTICI; Poradci/Atašé; Skupina přátel předsednictví; Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (ocel, textil a jiná průmyslová odvětví); Pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci (HLWG); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP); Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění; Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ); Pracovní skupina pro právo obchodních společností; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA); Politický a bezpečnostní výbor; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro OSN (CONUN); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Skupina Nicolaidis.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference a plenární zasedání "Směrem k digitální Evropě a prostorově volným společnostem‘‘, 13. – 15. 11. 2017, Tallinn.
 • Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Zpráva o dosaženém pokroku v migrační agendě (včetně přemístění a přesídlení, operačního zajištění Evropské pobřežní a pohraniční stráže, provádění prohlášení EU-Turecko a rámce partnerství pro migraci).
 • V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU; Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele; HLASOVÁNÍ: Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (souhlas); Posílená dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (usnesení); Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (souhlas); Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (usnesení); Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/004 IT/Almaviva; ROZPRAVY: Právní stát na Maltě; Prezident USA Trump a dohoda s Íránem o jaderném programu; Situace v Jemenu; Situace v Afghánistánu; Východní partnerství: summit v listopadu 2017; Ochrana pobřežních mořských stanovišť v případě druhu Posidonia oceanica.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 654. (mimořádná) schůze předsednictva EHSV v Sofii, 13. – 14. 11. 2017; Schůze poradní skupiny EU k dohodě o přidružení mezi EU a Střední Amerikou; Diskuse o prioritách bulharského předsednictví – výjezdní schůze předsednictva; ECO/436 – Opatření odrazující od agresivního vyhýbání se daňovým povinnostem – technické slyšení a 2. schůze.

 

Středa 15. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne: Rada stabilizace a přidružení EU-Albánie; COREPER II; skupina MERTENS; Bezpečnostní výbor – zabezpečení informací (AQUA, odborníci); Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Rada pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro statistiku; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX); Ad hoc pracovní skupina pro mechanismus spolupráce a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro vesmír; Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Rozpočtový výbor.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference a plenární zasedání "Směrem k digitální Evropě a prostorově volným společnostem‘‘, 13. – 15. 11. 2017, Tallinn.
 • V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice; Stav právního státu a demokracie v Polsku; SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ: Projev prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky; HLASOVÁNÍ: Doba pro přijetí aktů v přenesené pravomoci; Jmenování členů Účetního dvora; ROZPRAVY: Radikalismus a populismus v Evropě sto let po bolševické revoluci v Rusku; Rozhodnutí o druhém balíčku o mobilitě; Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016; Strategie EU-Afrika: urychlení rozvoje.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 4. schůze stálé studijní skupiny Začlenění Romů; Platforma občanské společnosti EU-Ukrajina; Předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba.

 

Čtvrtek 16. listopadu

 • V rámci Rady EU dále zasednou: COREPER I; Rada stabilizace a přidružení EU-Srbsko; Pracovní skupina pro civilní ochranu (PROCIV); Pracovní skupina pro energetiku; Bezpečnostní výbor – Komise pro bezpečnostní akreditaci (SAB); Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro mezinárodní právo veřejné – Mezinárodní trestní soud; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina pro zemědělské otázky – osivo a rozmnožovací materiál; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina pro kodex chování (zdanění podniků); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference ‘‘Tak co? Zamyšlení se nad dopadem podnikatelského vzdělávání‘‘, 16. – 17. 11. 2017, Tallinn.
 • V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; HLASOVÁNÍ: Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Závažné interpelace.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Schůze skupiny politického monitorování VR-EHSV.

 

tek 17. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne: Pracovní skupina pro mezinárodní právo veřejné – Mezinárodní trestní soud; Rada stabilizace a přidružení EU- Kosovo; Neformální setkání 28 vrcholných představitelů EU; COREPER I; Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Rada pro hospodářské a finanční věci; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro lesní hospodářství; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro Soudní dvůr; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro trestní právo hmotné (DROIPEN); Pracovní skupina pro veřejné zdraví; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro zdraví rostlin – Skupina Roosendaal.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference ‘‘Tak co? Zamyšlení se nad dopadem podnikatelského vzdělávání‘‘, 16. – 17. 11. 2017, Tallinn; Fintech Forum 2017: Jednotný finanční trh EU, který přidává 500 miliard eur - Sen nebo skutečnost?, Tallinn.
 • Evropská komise spoluorganizuje Sociální summit pro spravedlivá pracovní místa a růst, Göteborg.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Účast delegace EHSV na sociálním summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu v Göteborgu (Švédsko); Čtvrté zasedání sítě hospodářských a sociálních subjektů EU a Afriky.

 

Sobota 18. listopadu

 • Žádné akce.

 

Neděle 19. listopadu

 • Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

do 15. 11.

Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro budoucí vývoj

do 17. 11.

Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké společnosti).

do 17. 11.

Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

do 21. 11.

Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016

do 28. 11.

Veřejná konzultace o hodnocení směrnice o bateriích

do 01. 12.

Veřejná konzultace o revizi politiky v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy

do 05. 12.

Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu

do 05. 12.

Veřejná konzultace týkající se náhradních cestovních dokladů EU (dále jen NCD)

do 08. 12.

Veřejná konzultace o obchodu se slonovinou v EU

do 12. 12

Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o informacích veřejného sektoru)

do 15. 12.

Veřejná konzultace k prioritám síťových kódů a pokynů pro rok 2018 na základě čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) č. 715/2009

do 03. 01.

Veřejná konzultace týkající se spravedlivého zdanění digitální ekonomiky

do 04. 01.

Veřejná konzultace týkající se dodatkových ochranných osvědčení a výjimek z porušení patentu pro výzkumné účely

do 05. 01.

Veřejná konzultace týkající se specifikací spolupracujících inteligentních dopravních systémů

do 08. 01.

Veřejná konzultace o hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU

do 09. 01.

Veřejná konzultace o rozšíření přístupu donucovacích orgánů do centrálních rejstříků bankovních účtů

do 14. 01.

Veřejná konzultace týkající se Evropské digitální platformy pro kulturní dědictví (Europeana)

do 18. 01.

Veřejná konzultace o ohlašovacích formalitách lodí (prostředí Evropského jednotného námořního portálu)

do 18. 01.

Veřejná konzultace o používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě

do 12. 02.

Veřejná konzultace k tematickému hodnocení podpory z nástroje předvstupní pomoci a z evropského nástroje sousedství pro reformu veřejné správy< Archív novinek