Archív novinek

Tisková zpráva: Vnitřní trh se nemůže dále rozvíjet bez spolupráce veřejné správy a firem!


 

Více než 80 zástupců Evropských institucí, členských států, evropských podnikatelských asociací a firem se shodlo, že pro posílení vnitřního trhu je nezbytná řádná implementace směrnice o službách. Důležité je nicméně pokračovat v nových iniciativách, jakými jsou například opatření navržená Aktem o jednotném trhu. Devět měsíců po první debatě na toto téma zhodnotily evropské firmy implementaci směrnice vcelku pozitivně. Nadále však existují oblasti, ve kterých je stále co zlepšovat. Jedná se zejména fungování elektronických Jednotných kontaktních míst (JKM) a jejich, často pouze informativní charakter.

 

Debata o implementaci směrnice o službách navázala na únorový seminář o JKM. Stálá zástupkyně ČR při EU Milena Vicenová připomenula motto českého předsednictví z roku 2009 – “Evropa bez bariér” a upozornila na to, že hodnocení efektivity implementace směrnice o službách přísluší podnikatelům a ne veřejné správě. I z tohoto důvodu se debata zaměřila právě na podnikatele.

 

Člen kabinetu komisaře Barniera, François Arbault, omluvil nepřítomnost komisaře a upozornil na odhodlanost Komise přiblížit vnitřní trh občanům i malým a středním podnikům pomocí implementace Aktu o jednotném trhu. Arbault zdůraznil, že je potřeba se nejdříve zaměřit na fungování volného pohybu služeb pro malé a střední podniky a sledovat funkčnost vnitřního trhu z pohledu uživatele. „Integrovanější trh se službami daný řádnou implementací směrnice o službách může posílit evropský růst až o 1,5% HDP, avšak Unie disponuje mnohem větším potenciálem,” zdůraznil Arbault. Účastníci se seznámili se způsobem implementace směrnice o službách v ČR. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa uvedl, že: „ Rozdíl v produktivitě v sektoru služeb mezi EU a USA je 30%. Z tohoto důvodu musí nástroje k posílení sektoru služeb, včetně JKM, poskytovat přidanou hodnotu a musí být orientovány na zákazníka”.

 

Pohled podnikatelů byl prezentován několika řečníky. Jérome Chauvin, ředitel odboru BUSINESSEUROPE pro vnitřní trh uvedl, že 9 z 10 nových pracovních míst vzniká v sektoru služeb. Přesto služby představují pouze 20% obchodu v rámci EU. Chauvin také uvedl, že podle dat získaných od národních podnikatelských asociací to vypadá, že jsme na správné cestě. Stále je ale dle jeho názoru mnoho prostoru pro zlepšení, hlavně co se týče fungování a uživatelské přívětivosti JKM. Ben Butters, ředitel odboru EUROCHAMBERS pro evropské záležitosti informoval, že JKM úspěšně fungují jenom v omezeném počtu členských států. Řekl, že „zpětná vazba, kterou dostáváme od členů naší komorové sítě ohledně informačních služeb JKM je velice pozitivní. Zato v oblasti zprostředkování formalit a procedur je stále prostor pro zlepšení”. Luc Hendrickx, ředitel odboru UEAPME pro podnikatelskou politiku zdůraznil, že dosavadní výkon JKM je spíše zklamáním. Mimo to zmínil, že je potřeba zjednodušit povolovací režimy rovněž pro domácí podniky. Více pozornosti je třeba věnovat vymáhání práva. Apeloval na to, aby se zvýšila spolupráce mezi členskými státy a byly vyvinuty její standardizované formy. Tina Sommer, prezidentka ESBA, poukázala na další významný aspekt - do jaké míry firmy vědí o existenci samotných JKM a pomoci, kterou JKM mohou poskytovat? Dodala, že „pouze 5% webových stránek příslušných úřadů ve Velké Británii je plně v souladu s podstatou směrnice o službách”. Generální tajemník CEPLIS Théodoros Koutroubas vyzdvihl důležitost článku 37 směrnice týkající se evropských pravidel pro výkon svobodných povolání. Byl potěšen skutečností, že většina požadavků CEPLIS byla vzata v potaz jak Komisí, tak Evropským parlamentem již v době rozpravy o návrhu směrnice.

 

Při pohledu na budoucí výzvy zdůraznila vedoucí oddělení pro vnitřní trh Evropské komise Maria Martin-Prat potřebu posilovat dobré výsledky dosažené v rámci směrnice. „Implementace směrnice tímto ještě nekončí, je třeba dále usilovat o zjednodušení správních postupů a o zlepšení fungování JKM v následujících letech“. Zástupkyně stálé představitelky ČR při EU Jana Reinišová uvedla, že posilování vnitřního trhu by mělo být vedeno principem 3C - communication, coordination and confidence (komunikace, koordinace a důvěra). Svoji řeč zakončila slovy: „Žádná schválená legislativa není dokonalá, protože je výsledkem kompromisu. Ale my ji musíme co nejlépe využít.“

 

Debatu zorganizovalo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

 

 

Více informací a prezentace ke stažení naleznete zde: www.cebre.cz/cz/docs/services 

Tisková zpráva ke stažení zde. dokument ve formátu pdf

 

 

 < Archív novinek