Archív novinek

Týden v evropských institucích 7. – 13. února 2011


 

Tento týden se schází celá řada výborů Evropského parlamentu, ve kterých proběhnou mimo jiné diskuse na téma Dohoda o volném obchodu s Jižní Koreou, „Unie inovací“, zhodnocení vnitřního trhu a rozpočtu či Evropa po krizi. V pondělí a v úterý proběhne neformální setkání ministrů pro dopravu. Evropská komise tento týden pořádá konference o jednotném trhu, chemickém průmyslu, finančních zprávách a auditech a implementaci Lisabonské smlouvy. Ve středu se koná Summit k nízkouhlíkové prosperitě za účasti předsedů Buzka, Van Rompuye, Barrosa a prince Charlese. Evropský hospodářský a sociální výbor se při veřejném slyšení zaměří na aktuálně diskutovanou politiku EU pro boj proti terorismu. Úterý je dnem za bezpečnější internet a čtvrtek je věnován evropskému číslu tísňového volání – 112.

 

V pondělí 7. února 2011 se ministři pro dopravu sejdou na neformálním jednání. Podvýbor pro lidská práva EP se bude zabývat studií na téma „Evropská Unie a přezkum Rady pro lidská práva“, konfliktem v Gaze, doporučeními pro další zasedání a v závěru plánuje výměnu názorů s předsedou Pracovní skupiny pro lidská práva (COHOM). Dále se tento podvýbor společně s nadřízeným Výborem pro zahraniční věci EP bude zabývat zprávou delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (DMAG), která byla ve dnech 3.–6. února 2011 ad hoc vyslána Evropským parlamentem do Tuniska. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP má společně s Výborem pro zahraniční věci EP na programu dne volby v jižním Súdánu dle zprávy delegace Evropského parlamentu pro sledování voleb. Výbor pro rozvoj EP bude projednávat sociální politiku a odpovědnost podniků, sociální a pracovní standardy, novou obchodní politiku v rámci strategie Evropa 2020, dopad rozvojové politiky,budoucnost mezinárodní investiční politiky, udělí absolutoria za rok 2009 a věnuje pozornost zvláštní zprávě Evropského účetního dvora (EÚD). Výbor pro mezinárodní obchod EP se věnuje makrofinanční pomoci Gruzii, proměně Evropy pro svět po krizi, sociálním politikám a odpovědnosti evropských podniků, sociálním a pracovním standardům, problematice jednotného trhu pro podniky a růst, partnerství a spolupráci s Írákem, dohodě o volném trhu (FTA) mezi EU, USA a Korejskou republikou týkající se oblasti emisí CO2. Dále bude diskutovat o vytvoření informačního střediska sítě evropských obchodních organizací, o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu v rámci dohody EU a Maroka a závěrem o změnách v systému všeobecných celních preferencí pro období 1.ledna 2009 až 31.12.2011. Zasedá rovněž Rozpočtový výbor EP, aby se bude věnovat návrhu opravného rozpočtu pro rok 2011, uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro země postižené záplavami v roce 2010, přípravě a prioritám rozpočtu pro rok 2012, Lisabonskému balíčku (VFR a interinstitucionální dohoda) v jehož rámci bude řešit finance pro období 2007-2013, interinstitucionální dohodu o spolupráci v rozpočtových záležitostech a rozvoj integrované námořní politiky. V dalším části jednání má na programu Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), družicové navigační programy a Dohodu o partnerství v odvětví rybolovu mezi ES a Komorským svazem. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP koná zasedání ohledně rezistence vůči antibiotikům, smluvních vztahů v odvětví mléka a mléčných výrobků, situace v odvětví vepřového masa a seminář o specifických aspektech reformy Společné zemědělské politiky s výhledem na rok 2020. Výbor pro ústavní záležitosti EP se bude zabývat zvolením 4. místopředsedy, mechanismem stability měnové unie a změnou Aktu o volbě členů Evropského parlamentu z roku 1976.

 

V úterý 8. února 2011 pokračuje neformální jednání ministrů dopravy. Evropská komise pořádá konferenci ohledně problematiky jednotného trhu nazvanou: „The Single Market - Time to Act”. Výbor regionů připravil konferenci na téma: „Reforma společné politiky rybolovu“.

 

Ve středu 9. února 2011 se koná týdenní zasedání kolegia Evropské komise, tisková konference ohledně fondů EU pro výzkum a inovace, konference nazvaná „Finanční zprávy a audity“ a v neposlední řadě mezinárodní konference k implementaci Lisabonské smlouvy. Rovněž se schází k jednání COREPER I a COREPER II (Comité des Représentants Permanents). V rámci instituce Výbor regionů zasedá komise pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS), aby diskutovala o Evropské platformě proti chudobě, Aktu jednotného trhu, programu pro zvyšování kvalifikace a vznik pracovních míst a integraci průmyslové politiky pro éru globalizace. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení s názvem „Politika EU pro boj proti terorismu“.

 

Ve čtvrtek 10. února 2011 proběhne schůze Výbor pro zahraniční věci EP a na jejím programu bude spolupráce zemí v Zálivu, integrace Černé Hory, pokrok Turecka, Makedonie a Islandu v roce 2010 a budoucnost vztahů a spolupráce a partnerstvím s Irákem. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP  udělí absolutoria za rok 2009 a projedná pracovní program Evropského účetního dvora na rok 2011. Hospodářský a měnový výbor EP má na programu jednání sociální služby obecného zájmu, mechanismus stability měnové unie, dohody o vzájemných investicích mezi členskými zeměmi a státy třetího světa, mezinárodní investiční politiku a ratingové agentury. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP zasedá k projednání priorit energetické infrastruktury pro rok 2020 a dále, derivátů, ústředních protistran a registrů obchodních údajů, Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví a v neposlední řadě se bude věnovat tématu - „Unie inovací: Proměna Evropy pro svět po krizi“. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP se bude věnovat výsledkům spotřebitelského trhu, smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky, investicím v digitálně řízený růst, tématu Evropa pro svět po krizi, rozpočtu a strategii Evropa 2020 v oblasti odborného vzdělávání a praxe. Zvláštní výbor pro finanční, hospodářské a sociální krize EP povede diskusi ke zvyšování konkurenceschopnosti a udržitelnosti EU, provádění strategie EU 2020 prostřednictvím podpory inovace a dlouhodobých investic do zaměstnanosti a růstu. Zvláštní výbor pro politické výzvy EP bude řešit záležitosti ohledně soudržnosti a solidarity, politické výzvy a rozpočtové zdroje pro rok 2013. Komise pro občanství, zprávu, institucionální a vnější věci (CIVEX) spadající pod Výbor regionů se zabývá tématy: sezónní pracovníci a vnitropodnikové přesuny, občanství, základní práva, projekt JUROP(síť vyšších regionálních soudů), strategie rozšiřování, vnitřní bezpečnost a Zelená listina k politice rozvoje EU. Evropská komise pokračuje v tiskové konferenci ohledně rekonstrukce fondů EU pro výzkum a inovace a konferenci nazvané „Finanční zprávy a audity“, které byly započaty předchozí den. Proběhne konference na téma - Evropský chemický průmysl. Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR mají na programu zasedání předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemích EU (COSAC). V Senátu Parlamentu ČR se koná setkání Euroclubu. Evropský parlament pořádá seminář k penzijní reformě nazvaný: "Make or Break", na kterém bude diskutovat o adekvátnosti a udržitelnosti systému, jeho mobilitě a solvenci.

 

V pátek 11. února 2011 podruhé v tomto týdnu zasedá k jednání COREPER I.  a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pokračuje zasedání předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemích EU (COSAC).

 

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Zelená listina k strategickému rámci fondů na podporu výzkumu a inovací v EU (Kallas, Tajani, Kroes, Geoghean-Quinn, Oettinger, Vassiliou)

Dokument ke stažení zde< Archív novinek