Archív novinek

Týden v evropských institucích 28. února – 6. března 2011


Tento týden se schází Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku ve formaci ministrů pro energetiku. K jednání zasednou téměř všechny výbory Evropského parlamentu a na programu mají bezpečnost, investice, turismus, Akt o jednotném trhu, fondy, financování, vzdělávání a další záležitosti. Komise pořádá konferenci o klimatických změnách, jednotném evropském nebi a bezpečnosti cestujících v letecké dopravě, vhodných pracovních podmínkách a duševním zdraví. Výbor regionů také věnuje pozornost klimatickým změnám a zasedne předsednictvo. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR se účastní plenárního zasedání EMPA (Parlamentního shromáždění pro oblast Středozemí) v Římě. Ve Frankfurtu se koná zasedání guvernérů Evropské centrální banky a Centrum pro evropský hospodářský výzkum pořádá konferenci k posílení efektivity a konkurenceschopnosti evropských ekonomik (SEEK).

 

V pondělí 28. února 2011 zasedá Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku k projednání záležitostí týkajících se energie, a to v oblastech monitoringu, integrity a transparentnosti trhu, priority energetické strategie Evropské unie pro období let 2011 – 2020 a prodiskutuje dokumenty k týkající se „Evropského semestru". Podvýbor pro lidská práva EP se bude zabývat lidskými právy v Rusku, diskriminací v Jižní Asii, vnějšími politikami EU souvisejících s procesem demokratizace a vývojem v Egyptě. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP bude řešit aktivity související se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou (SZBP), bezpečnostní a obrannou politikou po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a podmínkami přístupu k programu Galileo. Výbor pro zahraniční věci EP se schází na mimořádné schůzi, aby prodiskutoval informace o zasedání Rady pro zahraniční věci konaného dne 21. února 2011, které podají komisař Štefan Füle a generální tajemník ESVČ (Evropské služby pro vnější činnost) Pierre Vimont. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP bude jednat o boji proti podvodům v roce 2009, výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2009, udělí absolutoria za rok 2009. Hospodářský a měnový výbor EP má na programu jednání výroční zprávu Evropské investiční banky za rok 2009, dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu, úhrady a inkasa v eurech, evropskou mezinárodní investiční politiku, investice Evropské unie v třetích zemích, deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP bude řešit prevenci přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem, směrnici o omezení či zákazu pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) a uskuteční slyšení k možnosti snížení skleníkových plynů v EU o více než 20 %. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP zasedá tento den, aby diskutoval o družicové navigaci, rádiovém spektru, politickém rámci pro cestovní ruch, financování Evropské unie v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu, jednotném trhu pro podniky a růst, Evropě pro svět po krizi, obchodní politice a strategii v oblasti surovin. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP projedná označování textilií, jednotný trh pro Evropany, podniky a růst, jeho správa a partnerství, udělí  absolutoria za rok 2009 a bude se věnovat správě a řízení podniku ve finančních institucích, cestovnímu ruchu, odbornému vzdělávání, radiovému spektru, a vztahy Evropské unie s Andorou. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP            má na programu jednání Dohodu Evropského společenství se Spojenými státy americkými a s Kanadou o letecké dopravě, záležitosti týkající se leteckých služeb mezi Evropským společenstvím a Vietnamem, udělí absolutoria za rok 2009 a na závěr prodiskutuje cestovní ruch a bezpečnost silničního provozu v letech 2011-2020. Výbor pro regionální rozvoj EP se bude věnovat Evropským fondům, sociálnímu fondu a politice soudržnosti, cestovnímu ruchu, potenciálu kultury a tvůrčích odvětví, jednotnému trhu pro podniky a růst, prostředkům pro záplavy 2010, politice soudržnosti v návaznosti na úspěch Strategie 2020, integrované námořní politice a Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP      zasedá k jednání o cestovním ruchu, politických výzvách a rozpočtových prostředcích pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 a projedná informace Komise o situaci na trhu s cukrem v EU a ve světě a o realizaci projektu EU „Ovoce do škol“ a společnou zemědělskou politiku s výhledem na rok 2020. Výbor pro právní záležitosti EP bude diskutovat o smlouvách o fungování EU, dozoru nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu, OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, jednotném trhu, ratingu, zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů, správě a řízení podniku ve finančních institucích. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP zasedá k jednání o jednotném trhu, migračních tocích, udělí absolutoria za rok 2009 a bude řešit dovoz a transit střelných zbraní, normy mezinárodní ochrany, rozpočet 2012, leteckou bezpečnost (skenery) a vnitřní bezpečnost EU. Zvláštní výbor pro politické výzvy EP má na programu Reformu systému financování EU, systém vlastních zdrojů a posílení investic: inovační finanční nástroje.

 

V úterý 1. března 2011 se schází Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, aby diskutoval o demokratickém procesu v centrálním Středomoří a jeho dopadu na migrační toky a na přistěhovaleckou a azylovou politiku EU.  Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR zahajuje účast na plenárním zasedání EMPA (Parlamentního shromáždění pro oblast Středozemí) v Římě.

 

Ve středu 2. března 2011 se uskuteční jednání Coreper I. a Coreper II. (Comité des Représentants Permanents). Evropská komise tento den pořádá informační setkání programu "LIFE+" na Kypru, zasedne kolegium a proběhnou konference Evropské unie a Tichomořských ostrovů o klimatických změnách a tisková konference na téma: Systém EGNOS - bezpečnost cestujících v letecké dopravě. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR se druhým dnem účastní plenárního zasedání EMPA (Parlamentního shromáždění pro oblast Středozemí) v Římě. V rámci Výboru  regionů se uskuteční konference s názvem: „Klimatické změny a města: Jak může EU pomoci místním vládám v úsilí upozornit na klimatické změny“.

 

Ve čtvrtek 3. března 2011 pokračuje v Evropské komisi konference Evropské unie a Tichomořských ostrovů o klimatických změnách, je zahájena konference na téma Podpora duševního zdraví a dobrých podmínek na pracovišti a konference k implementaci jednotného evropského nebe. Výbor pro rozvoj EP má na pořadu jednání migrační toky, rybolov a finance mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem a Evropským společenstvím a Seychelami, dále bude jednat o partnerství Evropského společenství a Mikronésie pro rybolov, obchodní politice v rámci strategie Evropa 2020, záležitostech OSN týkajících se nejméně rozvinutých zemí, rozvojové spolupráci a rozpočtové podpoře Evropské unie.  Výbor pro mezinárodní obchod EP se sejde, aby pohovořil o celních preferencích na období 2009-2011, jednotném trhu pro podniky a růst, obchodních vztazích Evropské unie a Kanady, nařízení o nových potravinách, Evropské unii a Iráku, Evropě pro svět po krizi, investicích Evropské unie do třetích zemí, Evropské unii jako celosvětovému činiteli a na závěr o volný obchodu s Indií. Rozpočtový výbor EP řeší rozpočet na rok 2012 a 2011 (v jehož rámci se bude zabývat uvolněním prostředků pro Českou republiku - Unilever), dále se blíže dotkne financí pro období 2007-2011, rozpočtové podpory třetích zemí, 7. rámcového programu pro výzkum, integrované námořní politiky, zemědělství v souvislosti s nejvzdálenějšími regiony Evropské unie. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP má na programu financování Evropské unie v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu, rozpočtovou podporu rozvojových zemí, udělení absolutorií za rok 2009 evropským agenturám a společným podnikům. Výbor pro kulturu a vzdělání EP projedná radiové spektrum, Evropu pro svět po krizi, označení „evropské dědictví“, program Mládež v pohybu, systém evropských škol, evropský film v digitálním věku a udělí absolutoria za rok 2009. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP se bude zabývat tématem ženy v politice v Evropské unii. Zvláštní výbor pro finanční, hospodářské a sociální krize EP se věnuje tématu finanční, hospodářská a sociální krize: doporučení týkající se opatření a iniciativ, které mají být učiněny (závěrečná zpráva). Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR se třetím dnem účastní plenárního zasedání EMPA (Parlamentního shromáždění pro oblast Středozemí) v Římě. Evropská centrální banka pořádá zasedání guvernérů ve Frankfurtu. V rámci Výboru regionů pokračuje konference s názvem: „Klimatické změny a města: Jak může EU pomoci místním vládám v úsilí upozornit na klimatické změny“ a koná se zasedání předsednictva. 

 

V pátek 4. března 2011 pokračuje ve Výboru regionů zasedání předsednictva. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR se účastní posledního dne plenárního zasedání EMPA (Parlamentního shromáždění pro oblast Středozemí) v Římě. Koná se jednání Coreper I. (Comité des Représentants Permanents). Evropská komise pokračuje v konferencích na téma Podpora duševního zdraví a dobrých podmínek na pracovišti a Implementace jednotného evropského nebe.

 

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty (bude rozhodnuto až ve středu):

  • Evropský plán pro efektivní využití energie do roku 2020 (Oettinger)
  • Sdělení k nízkouhlíkové ekonomice - plán 2050 (Hedegaard)
  • Bílá kniha o budoucnosti dopravy (Kallas)

 

Dokument ke stažení zde .
< Archív novinek