Archív novinek

Týden v evropských institucích 21. – 27. března 2011


Tento týden se koná mini plenární zasedání Evropského parlamentu, hlasovat se bude o právech spotřebitelů a mechanismu stability, diskutovat o situaci v Japonsku, příštím zasedání Evropské rady 24. - 25. března 2011 a rozpočtu na rok 2012. V rámci jednání výborů Evropského parlamentu jsou na programu: pojištění vkladů, vnitřní trh, rozpočet, smluvní právo pro spotřebitele a podniky, systém řešení patentových sporů, fondy a ochranou známku EU. Koncem týdne zasedne Evropská rada. Schází se Rada pro obecné záležitosti a vnější vztahy, koná se výjimečné zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku k energetickým záležitostem a neformální setkání ministrů pro životní prostředí a ministrů pro vzdělávání. Komise připravila konferenci pro překladatele, fórum k Eco-inovacím a Výbor regionů konferenci k subsidiaritě, konkurenceschopnosti a kulturnímu dědictví a vodním zdrojům. Evropský hospodářský a sociální výbor se věnuje demografii a roli rodiny, revizi rozpočtu, zelenější Evropě, dobrovolnictví a participativní demokracii. Koná se summit Evropské lidové strany (EPP).

 

V pondělí 21. března 2011 zasedá Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP k projednání finančních pravidel pro roční rozpočet Evropské unie, zprávy Evropského účetního dvora nazvané „Rozvojová pomoc ES pro základní vzdělávání v subsaharské Africe a jižní Asii“, výroční zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), politiky soudržnosti po roce 2013 a také udělí absolutoria za rok 2009. Hospodářský a měnový výbor EP            má na programu postoj Evropského parlamentu k rozpočtu pro rok 2012, měnové záležitosti Evropské centrální banky, systémy pojištění vkladů, smluvní právo pro spotřebitele a podniky, systémy odškodnění investorů, makroekonomickou nerovnováhu a rozpočtové rámce členských zemí. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP projedná investice v digitální růst, novou obchodní politiku v rámci strategie Evropa 2020, ochranu spotřebitele, smluvní právo pro spotřebitele a podniky, pojištění záruk, regulaci fosfátových a fosforových sloučenin v pracích prostředcích. Výbor pro regionální rozvoj EP se bude věnovat strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, ročnímu rozpočtu EU, digitálnímu růstu, energetickým infrastrukturám s výhledem do roku 2020, společné zemědělské politice vstříc roku 2020, postoji Evropského parlamentu k rozpočtu na rok 2012 a systém národních a regionálních účtů v EU. Výbor pro právní záležitosti EP bude jednat o jednotném systému pro řešení patentových sporů, posouzení dopadu, dědictví, auditech, smluvním právu pro spotřebitele a podniky, boji proti terorismu, derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a soudních sporech týkajících se Evropského parlamentu. Rada pro obecné záležitosti a vnější vztahy se schází ve formaci ministrů pro vnější záležitosti k projednání situace v Lýbii, mírového procesu na Středním východě a strategii Evropské unie pro region Sahel a Africký roh. V tento den zasedá také formace ministrů pro obecné záležitosti, aby se zabývala finálními přípravami zasedání Evropské rady , konaného ve dnech 24.-25.03. 2011. Koná se výjimečné zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku k mezinárodnímu vývoji a dopadu na světové energetické trhy a energetický sektor Evropské unie. Komise upozorňuje na významnou třídenní návštěvu komisaře Barniera v Číně. Výbor regionů pořádá v pořadí již Pátou konferenci k subsidiaritě. Evropský hospodářský a sociální výbor má na pořadu dne veřejné slyšení na téma: „Role rodiny v demografických změnách“ a bude diskutovat tzv.“best practices“ v této oblasti s členskými státy a dále uskuteční veřejné slyšení nazvané „Revize rozpočtu EU a návrhy pro příští víceletý finanční rámec“. Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE/NGL) pořádá konferenci k výročí 50 let člověka ve vesmíru za účasti europoslance Vladimíra Remka.

 

V úterý 22. března 2011 zasedá Výbor pro zahraniční věci EP k jednání o vztazích EU s latinskoamerickými zeměmi a Kanadou, pokroku Islandu za rok 2010, EU jako celosvětovém činiteli, valném shromáždění OSN, diskusi ke společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP), rozpočtu pro rok 2012 a delegaci EP ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko. Výbor pro rozvoj EP řeší rozpočtovou podporu rozvojovým zemím, třístranné rozhovory o rozpočtu na rok 2012, sociální odpovědnost podniků, nestátní subjekty a místní orgány, rybolov EU a Seychel, valné shromáždění OSN, dopad rozvojové politiky a společnou zemědělskou politiku pro rok 2020. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP  diskutuje zemědělské a lesnické stroje, ochranu osobních údajů, pojištění vkladů, označování textílií, rádiové spektrum, smluvní právo, Unie inovací, budoucnost služeb obecného zájmu (SCGI) a pořádá výměnu názorů s komisařem Tajanim. Výbor pro regionální rozvoj EP má na programu efektivnost Fondu pro regionální rozvoj a strukturálních fondů, politiku soudržnosti na období 2007-2013, územní spolupráci, absolutoria 2009, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), námořní politiku, Unie inovací a politiku soudržnosti. Výbor pro právní záležitosti EP pořádá diskusï s komisařkou Redingovou a jedná o posouzení dopadu, třetích stranách a nálezech Evropského soudního dvora, pojištění vkladů, Unii inovací, odškodnění investorů, Směrnice ke geneticky modifikovaným organismům (GMO),pojištění vkladů, zdanění, šarže, jednotkách měření a ochranné známce EU. Výbor pro ústavní záležitosti EP bude řešit              mechanismus stability eurozóny, jednací řád řízení před Evropským soudním dvorem. Jednání uskuteční COREPER I. (Comité des Représentants Permanents). Komise pořádá tiskovou konferenci k návštěvě komisaře Barniera v Číně a Fórum k eko-inovacím v rámci Programu podpory enviromentálních technologií (ETAP). Evropský hospodářský a sociální výbor připravil seminář: „Jaké jsou výhledy participativní demokracie v Evropě?“. Výbor regionů pořádá          konferenci nazvanou: „Evropská města pro vodu - jak mohou města přispět k záchraně evropských vodních zdrojů“.

 

Ve středu 23. března 2011 pořádá Komise týdenní zasedání kolegia, třetím dnem uzavírá návštěvu komisař Barnier v Číně a pokračuje ETAP Fórum k eko-inovacím. Evropský parlament zahajuje dvoudenní plenární zasedání v Bruselu o mechanismu stability eurozóny, zasedání Evropské rady, politice sousedství, programu přesídlení, ochraně dat, právech spotřebitelů, informačních bezpečnostních agenturách a rozpočtu pro rok 2012. V Senátu ČR se koná schůze Výboru pro evropské záležitosti k tématům přezkum rozpočtu EU, budoucnost společné zemědělské politiky do roku 2020, Akt o jednotném trhu (5O návrhů), bezbariérová Evropa, boj proti chudobě, biopaliva a biokapaliny, dohled nad obchodováním s emisemi. Evropský hospodářský a sociální výbor připravil veřejné slyšení na téma „Zelenější Evropa - zelenější svět?“ a „Dobrovolnictví - motivace, hodnota a uznání“. Evropská lidová strana (ELS) připravila workshop: „Jak se mění politika? Elektronická demokracie jako naléhavá potřeba.“ Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) pořádá slyšení o bezpečnosti nukleární energie v Evropě ve světle incidentu v Japonsku a seminář na téma: Ilegální rybolov v EU.

 

Ve čtvrtek 24. března 2011 pořádá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP společně AFET, DROI, SEDE a DEVE EP výměnu názorů s Michelle Bachelet. Koná se zasedání Evropské rady, kde proběhne diskuse o obecných záležitostech, hospodářských a měnových záležitostech a evropské politice sousedství. Evropský parlament má na programu plenárního zasedání v Bruselu leteckou dopravu, letecké služby, turismus, obchodní preference Moldávie, celní preference a žádosti k pobytu a práci.  Koná se neformální setkání ministrů pro životní prostředí a konference nazvaná: „Budoucnost evropských vod“. Komise připravila konferenci pro překladatele z kandidátských zemí a Výbor regionů konferenci na téma: Zvyšování konkurenceschopnosti Evropy prostřednictvím výzkumu v oblasti kulturního dědictví - iniciativa EU projektu NET HERITAGE.

 

V pátek 25. března 2011 pokračuje druhým dnem zasedání Evropské rady k obecným, hospodářským a měnovým záležitostem a evropské politice sousedství. Pokračuje neformální setkání ministrů pro životní prostředí a konferenci o budoucnosti evropských vod. Evropská lidová strana zahajuje třídenní summit v Bruselu.

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty (bude rozhodnuto až ve středu):

  • Sdělení k reformě pravidel státní podpory týkající se služeb obecného ekonomického zájmu (Almunia)
  • Bílá kniha k budoucnosti dopravy (Kallas)
  • Zelená kniha ke službám poskytujícím on-line hazardní hry v rámci vnitřního trhu (Barnier)

 

Dokument ke stažení zde
< Archív novinek