Archív novinek

Týden v evropských institucích 9. – 15. května 2011


Tento týden se koná plenární zasedání ve Štrasburku, které přinese debatu o tématech: revize Aktu pro malé a střední podniky, dohoda o volném trhu s Indií, zahraniční politika, zátěžové testy bank a jaderná bezpečnost, odpověď EU na krizi a další. Očekávány jsou výsledky hlasování o dohodách o bilaterálních investicích, Unii inovací, správě a řízení finančních institucí a společném registru transparentnosti. Jednotlivé výbory Evropského parlamentu se během pondělí a čtvrtka věnují obdobným tématům, zvláštní pozornost poutá jednání Zvláštního výboru pro politické výzvy EP o novém víceletém finančním rámci (MFF), kterému se den předtím budou věnovat i lídři skupin s předsedy Buzkem a Barossou. Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci věnuje pozornost migraci, jaderným incidentům a zasedání Evropské rady z předešlých měsíců. Rada EU pro zahraniční věci se zaměří na jednání na oblast obchodu a maďarské předsednictví pořádá konferenci k turismu. Komise má na programu veřejné slyšení k ochraně a posílení práv na duševní vlastnictví (IPR), konference k e-Health, programu Comenius a vesmíru 2011. Ve Výboru regionů se koná dvoudenní plenární zasedání, konference k inovacím a den technologického transferu. Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční 19. jednání Poradního výboru Evropského hospodářského prostoru (EEA CC). Pondělí 9. května je Dnem Evropy a neděle 15. května je mezinárodním dnem rodin.

 

V pondělí 9. května 2011 je zahájeno plenární zasedání v Evropském parlamentu rozpravami o politice rádiového spektra, krizi v odvětví rybolovu v souvislosti se zvýšením cen ropy, investicích členských států do třetích zemí, mimořádných obchodních preferencích pro Pákistán, dohodě o volném obchodu s Indií a obchodu EU s Kanadou a Japonskem. Výbor pro zahraniční věci EP bude hlasovat o návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě pro 66. zasedání Valného shromáždění OSN a dále prodiskutuje pokrok v odminování, účinnou strategii v oblasti surovin a mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2012. Hospodářský a měnový výbor EP bude řešit mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2012, integritu a transparentnost trhu s energií a následně uskuteční hlasování o integritě a politice v oblasti auditu – poučení z krize. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP má na programu hlasování analýzu možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku, komplexní přístup k ochraně osobních údajů v Evropské unii. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP bude rozhodovat o 5. zprávě ES o soudržnosti a strategii politiky soudržnosti po roce 2013 a vnějších politikách EU ve prospěch demokratizace. Zvláštní výbor pro politické výzvy EP   uskuteční výměnu názorů o oblasti administrativy, a to především politickými výzvami a rozpočtovými prostředky po roce 2013 za přítomnosti místopředsedy Maroše Šefčoviče, komisaře pro interinstitucionální vztahy a administrativu. Pod záštitou Evropské komise pokračuje ve Florencii Festival Evropy v rámci projektu Mládež v pohybu a konají se akce u příležitosti Dne Evropy, tentokráte ve Finsku.

 

V úterý 10. května 2011 pokračuje druhým dnem plenární zasedání Evropského parlamentu rozpravami o udělení absolutorií za rok 2009, Prohlášení předsedy delegace EP v dohodovacím výboru - Nové potraviny, Aktu o volbě členů EP, Registru transparentnosti, názvech a označování textilií, zátěžových testech bank EU a právních předpisech souvisejících s toxickým odpadem. Následuje hlasování o Prespanském parku, nezákonném rybolovu a rybolovu mezi ES a Mikronésií, makrofinanční pomoci pro Gruzii, přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti. V rámci Evropské komise je ve Florencii tímto dnem ukončen Festival Evropy v rámci projektu Mládež v pohybu, koná se veřejné slyšení na téma: „Ochrana a posílení IPR ve třetích zemích“, týden elektronického zdravotnictví – eHealth a týdenní zasedání kolegia. Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) zahajuje konferenci DNT3 (Developmental Neurotoxicity Testing). Výbor regionů pořádá konferenci k sociálním inovacím nazvanou „Evropská vize, lokální akce“ a Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice EP (GUE/NGL) slyšení pod heslem „Prolomit obléhání“ - Hnutí za svobodnou Gazu.

 

Ve středu 11. května se během třetího dne plenárního zasedání Evropského parlamentu uskuteční rozpravy o společné zahraniční a bezpečnostní politice, přezkumu iniciativy Akt pro malé a střední podniky, výsledcích neformálního zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 8. dubna 2011 a agentuře pro zaměstnanost, pracovní podmínky a odbornou přípravu. Hlasování se tento den bude týkat daně z tabákových výrobků, šarže potravin, právních předpisů pro jednotky měření, akustického tlaku a výfuků motorových vozidel, ochranných konstrukcí a brzd traktorů, nominální hodnoty a technické specifikace euromincí, správa a řízení finančních institucí a civilního letectví mezi ES a Kanadou. V Evropské komisi pokračuje týden elektronického zdravotnictví – eHealth a je zahájena konference Comenius Regio 2011. Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) se věnuje druhým dnem konferenci DNT3 (Developmental Neurotoxicity Testing). Výbor regionů otevírá dvoudenní plenární zasedání, kde se bude věnovat modernizaci veřejných zakázek, Zelené knize k politice vývoje EU a posílení odpovědi Evropy na katastrofy. Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice EP (GUE/NGL) má na programu slyšení s názvem: „Jednosměrný lístek do Lampedusy“, týkající se migrační toků na počátku arabského jara.

 

Ve čtvrtek 12. se v Evropském parlamentu uzavírá plenární zasedání rozpravami o záležitostech týkajících se kultury a vzdělávání v EU, případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu a hlasováním o rybolovu mezi EU a Mauritánie, veřejných zakázkách a dalších textech, o kterých byla ukončena rozprava. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP bude řešit otázky bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách a Zvláštní výbor pro politické výzvy EP investice do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (MFF) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inklusivní Evropu. Pod záštitou Evropské komise pokračuje týden elektronického zdravotnictví – eHealth, konference Comenius Regio 2011 a je zahájena konference k vesmíru 2011 – FP7. Rada EU respektive maďarské předsednictví pořádá evropskou konferenci k turismu nazvanou: „Udržitelný a odpovědný turismus jako součást kvalitního života". Koná se Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci k jednání o migraci a hraniční záležitosti v souvislosti s Jižním sousedstvím, zasedání Evropské rady z března a dubna tohoto roku, agentuře FRONTEX, setkání ministrů vnitra a spravedlnosti EU a US v Budapešti v dubnu 2011, jaderných incidentech a IT systémech. Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) pokračuje v konferenci DNT3 (Developmental Neurotoxicity Testing) a zahajuje konferenci na téma: „Technologická analýza orientovaná do budoucnosti“ ve španělském Seville. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu            19. jednání Poradního výboru Evropského hospodářského prostoru (EEA CC) v estonské Tartu. Výbor regionů se během druhé ho dne plenárního zasedání věnuje rezoluci o migračních tocích, problematice přidělování státní podpory a službám obecného hospodářského zájmu, společné zemědělské politice, politice pro kvalitní zemědělské systémy a  obalům na mléko. Dále je na programu Výboru regionů akce s názvem: „Den technologického transferu“, pořádaná v rámci projektu FREE (od výzkumu k podnikům).

 

V pátek 6. května pokračuje v Evropské komisi konference k vesmíru 2011 - FP7, ve spolupráci s Výborem regionů se koná veřejné slyšení skupiny CARS21 na téma: „Konkurenceschopný regulační systém automotive pro 21. století“ a v Media programu je zahájen Mezinárodní filmový festival v Cannes. V Radě EU pokračuje evropská konference k turismu a koná se zasedání Rady EU pro zahraniční věci zaměřené na oblast obchodu jako například obchodní aspekty summitu EU a Japonska, vývoj jednání v Doha, investice EU do třetích zemí, zpráva o obchodních a investičních bariérách, dohoda o volném obchodu s Indií a dohoda CETA s Kanadou. V rámci Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC) pokračuje konference DNT3 a konference o technologické analýze orientované do budoucnosti. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu druhý den 19. jednání Poradního výboru Evropského hospodářského prostoru (EEA CC).

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (De Gucht)
  • Sdělení k revizi evropské politiky sousedství (Ashtonová a Fule)
 
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek