Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 19. – 25. března 2012


Tento týden se sejde Rada pro zemědělství a rybolov, Rada pro dopravu, telekomunikaci a energetiku a Rada pro zahraniční věci. Zasedne rovněž většina parlamentních výborů. Evropská komise má v plánu několik zajímavých konferencí, z nichž za zmínku stojí například konference k příležitosti 20. výročí evropské humanitární pomoci. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení o daňových a finančních rájích jako potenciální hrozba pro vnitřní trh a Výbor regionů zahájí v Kodani 5. evropský summit měst. Pod patronací Evropského parlamentu se koná konference na vysoké úrovni k víceletému finančnímu rámci Evropské unie a předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR se v Kodani zúčastní konference předsedů finančních a rozpočtových výborů parlamentů členských zemí Evropské unie.

 

V pondělí 19. března začíná dvoudenní zasedání Rady pro zemědělství a rybolov. To bude zaměřeno především na témata týkající se rybolovného průmyslu, jako je reforma společné rybářské politiky, nařízení o udržitelném řízení rybolovných zdrojů a společná organizace trhů pro rybolovné produkty. Pod záštitou Dánského předsednictví pokračuje v Kodani konference mládeže (zahájena 18. března, zakončení 21. března). Evropská komise má v plánu konferenci o soukromí a ochraně osobních dat a Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, chystá tiskovou konferenci ke konzultaci Komise o stínovém bankovnictví. Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne výměna názorů k programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků. Výměna názorů s norským ministrem obchodu a průmyslu je na pořadu dne i ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. V něm se bude také jednat o spolupráci pomocí systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o akčním programu pro cla a daně. K jednání zasedne rovněž Podvýbor pro lidská práva EP. Schůzi má dále na programu Výbor pro regionální rozvoj EP, Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP, Výbor pro ústavní záležitosti EP a Výbor pro petice EP (tyto výbory zasednou rovněž v úterý 20. března). V pondělí a úterý se předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu České republiky Luděk Sefzig zúčastní v Kodani konference předsedů finančních a rozpočtových výborů parlamentů členských zemí Evropské unie, na téma „Víceletý finanční rámec a finanční krize“. 

 

V úterý 20. března pokračuje jednání Rady pro zemědělství a rybolov, které bude tentokrát věnované společné zemědělské politiky. Komise zaštítí konferenci Evropského společenství pro humanitární pomoc k příležitosti 20. výročí evropské humanitární pomoci a Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje konferenci k padesátiletému jubileu společné zemědělské politiky, která pokračuje i ve středu. Výbor regionů má na programu konferenci k satelitové telekomunikaci a inovativním nástrojům sloužícím pro regionální rozvoj a konferenci Stálého výboru evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE). Hospodářský a měnový výbor EP se sejde s Algirdasem Šemetou, komisařem pro daně a celní unii a projedná přezkum návrhu stanoviska k účetním uzávěrkám, o evropských fondech sociálního podnikání a o transevropské energetické infrastruktuře. Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP proběhne slyšení týkající se programu Horizont 2020 a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude diskutovat o přehledu výsledků v oblasti vnitřního trhu a o zadávání veřejných zakázek v rámci hospodářství. V úterý zasedne i Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, Výbor pro zahraniční věci (sejde se taktéž ve středu) a Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP. Výbor pro rybolov EP se mimo úterý sejde také ve středu a ve čtvrtek.

 

Ve středu 21. března je Dánským předsednictvím v Kodani odstartována třídenní konference o výzkumných infrastrukturách – ICRI 2012. K jednání zasedne Coreper I a Coreper  II (Comité des Représentants Permanents) a koná se rovněž zasedání kolegia Komise. V rámci Komise proběhne také výroční jarní setkání dárcovské skupiny pro palestinský lid. Evropský hospodářský a sociální výbor má v plánu veřejné slyšení o daňových a finančních rájích jako o potenciální hrozbě pro vnitřní trh. V Hospodářském a měnovém výboru EP se bude hlasovat o společném konsolidovaném základu daně a k výměně názorů je pozván komisař Barnier. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP má na pořadu jednání o programu „Tvůrčí Evropa“ a o programu pro sociální změny a inovace. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP plánuje slyšení o udělování koncesí a bude se zabývat přístupem k základním platebním účtům. Sejde se rovněž Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP a Rozpočtový výbor EP.

 

Ve čtvrtek 22. března 2012 se pod patronací Evropského parlamentu koná konference na vysoké úrovni k víceletému finančnímu rámci Evropské unie na téma „Rozpočet EU po roce 2013 – jaké budou výdaje a jaké zdroje?“ Dánské předsednictví má v plánu konferenci o kolektivních žalobách v evropské perspektivě (koná se i v pátek). Ve čtvrtek a v pátek zasedne k jednání Rada pro dopravu, telekomunikaci a energetiku. Bude se zabývat pokyny ke strategii TEN – T, obecným přístupem k návrhu nařízení o tachografech a o návrhu revize o směrnici o odbavovacích službách na letištích. Rada pro zahraniční věci, která rovněž zasedá, má v programu témata k bezpečnostní a obranné politice. Komise hodlá přijmout „infringement balíček“ a pořádá tiskovou konferenci k víceletému finančnímu rámci pro období 2014 – 2020. V rámci Evropské centrální banky se ve Frankfurtu nad Mohanem sejde Rada guvernérů, po jejímž jednání bude následovat obvyklá tisková konference. Výbor regionů zahájí v Kodani 5. evropský summit měst, který potrvá do pátku. Proběhne také mimořádná schůze předsednictva Výboru regionů.

 

V pátek 23. března 2012 pokračuje zasedání Rady pro zahraniční věci. Hlavním tématem bude poslední vývoj v Sýrii, situace v Bělorusku a rozvoj v oblasti Sahelu.

                             

                                           

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:


  • Nařízení o přístupu podniků ze třetích zemí na evropský trh veřejných zakázek (Barnier a De Gucht)

 

  • Směrnice o provádění směrnice o vysílání pracovníků a nařízení o kolektivní akci, svobodě usazování a volném pohybu služeb (Andor)

 

Dokument ke stažení zde


 

 

 

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 19/03/2012

 

logo_cebre_male_4.jpg< Archív novinek