Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 26.11.-2.12.2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V průběhu týdne zasednou k jednání výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro mezinárodní obchod, který se bude v pondělí věnovat obchodním dohodám EU s Kolumbií a Peru a v úterý vztahům se zeměmi evropsko-středomořského partnerství, dvoustranným investičním dohodám a vnitřnímu trhu s veřejnými zakázkami. Výbor pro regionální rozvoj projedná v pondělí oblast energetické politiky a správy jednotného trhu a v úterý téma přístupu MSP k financování. Téhož dne se zaměří Výbor pro zahraniční věci na vztahy EU s Čínou a Irákem a Výbor pro právní záležitosti uspořádá workshop věnovaný právní úpravě prodeje. Ve středu přijme Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku návrh zprávy o balíčku Horizont 2020, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projedná oblast pracovního trhu a ochrany osobních údajů a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Celní kodex Unie a vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. V pondělí zasednou ministři Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport k programu „Erasmus pro všechny“, ve středu ministři Rady pro zemědělství a rybolov k projednání společné zemědělské politiky a ve čtvrtek ministři Rady pro zahraniční věci, kteří se budou věnovat udělení mandátu k zahájení vyjednávání dohody s Japonskem, závěrečné fázi vyjednávání dohod s Kanadou a Singapurem a potenciálu dohod s Marokem, Tuniskem, Egyptem a Jordánskem. Komise uspořádá v pondělí Evropské fórum pro eko-inovace, v úterý třídenní událost „Dopravní dny 2012“ a fórum „Evropská strategie zaměstnanosti“. Ve středu přijme „Roční analýzu růstu“ zahrnující priority pro rok 2013, dále „Mechanismus včasného varování“, vydá zprávu o integraci jednotného trhu EU a ve čtvrtek zahájí konzultaci o elektronickém obchodování. K jednání zasednou také členové politických stran. Výběrem pondělní událost „Atraktivita evropských měst pro příliv zahraničních investic“ či sobotní debata o evropském trhu práce. Výbor regionů ve čtvrtek zahájí dvoudenní plenární zasedání k projednání evropské spotřebitelské agendy a přeshraničního vysílání pracovníků. Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne v úterý konference „Energie pro všechny“ a schůze věnovaná potenciálnímu členství Islandu v EU či páteční konference věnovaná cestovnímu ruchu. CEBRE pořádá s partnery v úterý debatu věnovanou předobchodním zakázkám v rámci programu Horizont 2020. Ve čtvrtek se uskuteční schůze členů Výboru pro evropské záležitosti v Senátu ČR a v Poslanecké sněmovně ČR.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů


Pondělí 26. listopadu

 • Ministři Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport budou informováni představiteli kyperského předsednictví o návrhu nařízení pro program „Erasmus pro všechny". ¨
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne v Nikósii konference předsedů Výborů financí národních parlamentů o finančních záležitostech EU. 
 • Pod záštitou Komise bude ve spolupráci s kyperským předsednictvím zorganizována konference v Nikósii s názvem „Blueprint EU“ k debatě o strategii pro ochranu vodních zdrojů EU, dále konference o sociálních inovacích a sociálně-politických experimentech EU v rámci sociálního investičního balíčku pro růst a soudržnost a také 13. ročník Evropského fóra pro eko-inovace v Lisabonu k odhalení překážek a příležitostí v oblasti výzkumu, rozvoje a inovací. 
 • Členové Výboru pro zahraniční věci zasednou k projednání kompromisních pozměňovacích návrhů „Strategie EU pro oblast Afrického rohu“, k projednání zprávy „Podpora Evropské unie pro turecké společenství na Kypru“ a k diskuzi o situaci v Gaze. 
 • Členové Výboru pro mezinárodní obchod si vymění názory ohledně obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru. 
 • Členové Výboru pro regionální rozvoj si vymění názory o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti. Projednají návrh zprávy „Úloha politiky soudržnosti EU a jejích subjektů při provádění nové evropské energetické politiky“ a návrh stanoviska „Správa jednotného trhu“. 
 • Členové Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin uspořádají workshop na téma nutnosti snížení emisí C02 z nových osobních automobilů do roku 2020. 
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne v Záhřebu 4. „Fórum občanské společnosti západního Balkánu“ věnované svobodě projevu, rozvoji venkova a zaměstnanosti. 
 • Členové Skupiny Evropských konzervativců a reformistů pořádají událost s názvem „Atraktivita evropských měst pro příliv zahraničních investic“.

Úterý 27. listopadu

 • Pokračuje informativní schůzka s ministry Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport o programu "Erasmus pro všechny". 
 • Pokračuje konference s názvem „Blueprint EU“. 
 • Pokračuje konference o sociálních inovacích a sociálně-politických experimentech EU. 
 • Pokračuje 13. ročník tzv. Evropského fóra pro eko-inovace. 
 • V rámci události „Dopravní dny 2012“ věnované roli dopravy při tvorbě zaměstnanosti a růstu EU proběhne jednodenní událost „Dopravní obchodní summit“. 
 • Komise dále pořádá fórum „Evropská strategie zaměstnanosti“, konferenci s názvem „Vytváření pracovních míst pro růst“ k řešení otázek nezaměstnanosti, stárnutí pracovní síly a mobility mládeže a „Fórum strategie EU pro Podunají“ v Řeznu s cílem odhalit potenciál regionu pro posílení konkurenceschopnosti EU. 
 • Členové Výboru pro zahraniční věci přijmou zprávu s názvem „Podpora Evropské unie pro turecké společenství na Kypru“. Dále projednají kompromisní pozměňovací návrhy týkající se vztahů mezi EU a Čínou a dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem. Také proběhne veřejné slyšení s názvem „Výzvy a příležitosti doprovázející vztahy EU a Asie“. 
 • Členové Výboru pro mezinárodní obchod projednají obchodní vztahy mezi EU a zeměmi evropsko-středomořského partnerství, přijmou návrh doporučení týkající se přechodné úpravy dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi a obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru. Projednají návrh zprávy „Obchod a růst motivovaný investicemi v rozvojových zemích“ a stanoviska „Prosazování rozvoje pomocí obchodu“. Poprvé si vymění názory o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o nástrojích na ochranu obchodu. 
 • Členové Výboru pro regionální rozvoj budou hlasovat o přijetí návrhu stanoviska ke zlepšení přístupu MSP k financování, o Energetickém plánu do roku 2050 a o budoucnosti energetického trhu, o uzavírání koncesních smluv a o tzv. Nástroji pro propojení Evropy. Projednají návrh stanoviska k Evropskému semestru pro koordinaci hospodářské politiky a vymění si názory ohledně regionální strategie pro průmyslové oblasti v EU. 
 • Členové Výboru pro právní záležitosti uspořádají workshop věnovaný návrhu společné evropské právní úpravy prodeje. 
 • V rámci Výboru regionů proběhne 10. debata se členy Komise o jejím pracovním programu pro rok 2013. 
 • Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne konference s názvem "Energie pro všechny" věnovaná problému vyčerpatelnosti energie na území EU, dále setkání pracovní skupiny k projednání sociální situace a hospodářské správy v pobaltských státech se zaměřením na oblast mezd a kolektivních smluv a 2. schůze smíšeného poradního výboru EU a Islandu k diskuzi o vývoji negociací potenciálního přistoupení Islandu do EU. Také pokračuje „Fórum občanské společnosti západního Balkánu“ v Záhřebu. 
 • Členové Skupiny evropských socialistů pořádají konferenci věnovanou tématu „Sociální unie“. 
 • Představitelé Evropské investiční banky zorganizují v Marseille konferenci s názvem „Směrem k udržitelnému cestovnímu ruchu ve Středomoří“ zacílenou na podporu turismu. 
 • CEBRE ve spolupráci s kanceláří CZELO pořádá debatu o předobchodních zakázkách v rámci programu Horizont 2020 (Brusel). 
 • Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru. 

Středa 28. listopadu 

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a Coreperu II. 
 • Ministři Rady pro zemědělství a rybolov zasednou k jednání za účelem dosažení částečného obecného přístupu ke klíčové části legislativního balíčku pro reformu společné zemědělské politiky EU.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne jednání představitelů Evropské unie a států Latinské Ameriky a Karibiku o dopadech migrace. 
 • Členové Komise pořádají událost s názvem „Ten-T day 2012“ v rámci události „Dopravní dny 2012“ k diskuzi o budoucnosti transevropské dopravní sítě. 
 • Pokračuje „Fórum strategie EU pro Podunají“ a fórum „Evropská strategie zaměstnanosti“. 
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů, na kterém komisaři přijmou třetí „Roční analýzu růstu“, dále druhý „Mechanismu včasného varování“ za účelem prevence před makroekonomickými nerovnováhami a zároveň zprávu o integraci jednotného trhu EU. 
 • Členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci zveřejní zprávu o světovém vývoji v roce 2013 v oblasti pracovních příležitostí a zaměstnanosti, projednají kompromisní pozměňovací návrhy ke zlepšení přístupu MSP k financování, k tzv. Evropské demografické statistice a k integraci přistěhovalců a jejich vlivu na pracovní trh. Také projednají návrh stanoviska k vnitřnímu trhu služeb a k ochraně osobních údajů pracovníků. 
 • Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku přijmou návrh zprávy o balíčku Horizont 2020, návrh zprávy „Strategický inovační program Evropského inovačního a technologického institutu“ a „Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018)“. Také si vymění názory ohledně harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů a bezpečnosti jaderných elektráren. Projednají návrh stanoviska k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednají pozměňovací návrhy k Celnímu kodexu Unie, k zavedení Akčního programu pro oblast cel v Evropské unii na období 2014-2020 (CUSTOMS), k Energetickému plánu do roku 2050, k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, k ochraně osobních údajů a k zadávání veřejných zakázek. Budou hlasovat o přijetí návrhu stanoviska ke zlepšení přístupu MSP k financování. Vymění si názory ohledně vnitřního trhu služeb. 
 • V rámci Výboru regionů proběhne fórum ke zhodnocení dopadu občanství EU na tvorbu místní a regionální politiky, konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění ve španělské Méridě a schůze předsednictva k představení priorit výboru pro rok 2013 a návrhu resoluce k víceletému finančnímu rámci EU. 
 • Pokračuje setkání pracovní skupiny Evropského hospodářského a sociálního výboru k projednání sociální situace a hospodářské správy v pobaltských státech.

Čtvrtek 29. listopadu

 • Pokračuje jednání ministrů Rady pro zemědělství a rybolov. 
 • S cílem zhodnotit stav návrhů „Omnibus“, které aktualizují postupy pro přijímání obchodních pravidel, a dále dospět k rozhodnutí o udělení mandátu k zahájení vyjednávání dohody s Japonskem, připravit závěrečnou fázi vyjednávání dohod s Kanadou a Singapurem a odhalit potenciál dohod s Marokem, Tuniskem, Egyptem a Jordánskem zasednou k jednání ministři Rady pro zahraniční věci. 
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednají kompromisní pozměňovací návrhy ohledně zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a správy jednotného trhu EU. V rámci kyperského předsednictví proběhne v Paphosu setkání členů Stálého výboru katastru nemovitostí k diskuzi o sladění systémů jednotlivých členských států EU a posílení veřejné informovanosti. 
 • Členové Komise pořádají událost „Ten-T informační den“ věnovanou odhalení finančních zdrojů a také konzultaci v rámci tzv. zelené knihy věnovanou tématu doručování obchodních balíků se zaměřením na posílení elektronického obchodu. 
 • Členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci přijmou návrh stanoviska ke zlepšení přístupu MSP k financování a podebatují na téma „Roční analýzy růstu“ pro rok 2013. 
 • Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku projednají návrh zprávy „Současné výzvy a možnosti obnovitelné energie na evropském trhu s energií“, přijmou návrh zprávy „Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (2014 – 2020)“ a návrh stanoviska k auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Projednají pozměňovací návrhy k programu na podporu vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, Litvě a na Slovensku. 
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednají kompromisní pozměňovací návrhy ohledně zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a správy jednotného trhu EU. 
 • V rámci plenárního zasedání přijmou členové Výboru regionů stanoviska ke společnému strategickému rámci, k tzv. Evropské spotřebitelské agendě na posílení důvěry a k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. 
 • Pokračuje konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění. 
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru uspořádají veřejné slyšení zacílené na problematiku okrajových regionů EU za účelem posílit partnerství pro udržitelný růst, rozvoj těchto regionů a jejich hlubší začlenění do EU. 
 • K diskuzi zasednou členové předsednictví Strany evropských socialistů. 
 • Členové Výboru pro evropské záležitosti Senátu ČR zasednou k projednání finanční odpovědnosti za urovnávání sporů mezi investorem a státem v souvislosti s mezinárodními dohodami EU, pravidelných technických prohlídek motorových vozidel a harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů. 
 • Také proběhne 38. schůze Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR.

Pátek 30. listopadu 

 • Proběhne jednání členů Coreperu I. 
 • Pokračuje setkání členů Stálého výboru katastru nemovitostí. 
 • Členové Komise ukončí v Pekingu událost „Rok mezikulturního dialogu 2012 mezi EU a Čínou“. 
 • V rámci plenárního zasedání přijmou členové Výboru regionů stanoviska k návrhům usnesení o politických prioritách pro rok 2013, k víceletému finančnímu rámci EU, k akčnímu programu pro životní prostředí a ke sdělení Komise „Evropská inovační partnerství: zemědělská produktivita a udržitelnost“. 
 • Pokračuje konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění. 
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne konference věnovaná oblasti cestovního ruchu a jeho efektu na konkurenceschopnost EU a možnostem podpory prostřednictvím inovací a rozmanitosti služeb. Dále se také uskuteční seminář pro podporu posílení konkurenceschopnosti Evropy a inovativních pracovních postupů. 
 • Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 1. prosince

Členové Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu uspořádají v Nottinghamu veřejnou konferenci k diskuzi o způsobu posílení konkurenceschopnosti Evropy a prevence nezaměstnanosti mládeže a členové Skupiny evropských socialistů veřejnou debatu o evropském trhu práce.

Neděle 2. prosince
Neplánují se žádné důležité akce.

Probíhající veřejné konzultace:

Do 14. 12. 2012 Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.
Do 21. 12. 2012 Konzultace s názvem „Kterých 10 legislativních aktů nejvíce zatěžuje malé a střední podniky?“
Do 23. 12. 2012 Konzultace na téma evropského metrologického výzkumného programu v rámci programu Horizont 2020
Do 28. 12. 2012 Konzultace týkající se možného rámce pro obnovu a řešení problémů nebankovních finančních institucí v rámci vnitřního trhu
Do 04. 01. 2013 Konference na téma přezkumu stávajících právních předpisů o snížených sazbách DPH
Do 14. 01. 2013 Konzultace na téma elektronické fakturace v rámci zadávání veřejných zakázek
Do 07. 02. 2013 Konzultace na téma přiměřenosti výrobních kapacit, kapacitním mechanismům a vnitřnímu trhu s elektřinou


Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 26/11/2012.< Archív novinek