Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 3. - 9. 6. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V Evropském parlamentu zasedají tento týden poslanci v politických skupinách a výborech. Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele proběhne v úterý diskuze s nastupujícím komisařem pro ochranu spotřebitele. Členové Výboru pro zahraniční věci usednou ve čtvrtek k debatě o vztazích s jižní Afrikou, Palestinou, Izraelem a Gruzií a bude se jednat i v Hospodářském a měnovém výboru. Ve čtvrtek a pátek zasedne Rada pro dopravu, telekomunikace a energie o jednotném trhu s energií, mezinárodních energetických vztazích, změně nepřímého využívání půdy a digitální agendě. Ve stejné dny projedná Rada pro spravedlnost a vnitřní věci boj proti podvodům, Evropský příkaz k obstavení účtů a návrh nařízení o insolvenci. Komisaři předloží ve středu konvergenční zprávu pro Lotyšsko a balíček opatření v boji proti pašování tabákových výrobků. V rámci Výboru regionů se setká smíšený poradní výbor EU-Černá Hora a Komise pro životní prostředí ohledně využití obnovitelných zdrojů energie v regionálním rozvoji. V EHSV se ve čtvrtek setkají zástupci zájmových skupin k debatě o úvěrech a úsporách. V rámci irského předsednictví se bude konat několikadenní kongres o inteligentních dopravních systémech a konference o strategiích regionální politiky. Politické skupiny pořádají řadu akcí, výběrem úterní konference o energetické bezpečnosti ve střední Evropě a o obchodu a investicích EU-USA skupiny ECR nebo čtvrteční setkání skupiny S&D se zástupci nevládních organizací a odborů o sociálním rozměru HMU. Poslanci za ALDE plánují semináře o podpoře hospodářského růstu a úspěšných start-upech.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 3. června

 • Zahájení konference a veletrh o biomase v Kodani.

Úterý 4. června

 • V Dublinu bude zahájen Evropský kongres spojený s veletrhem o inteligentních dopravních systémech, rozvoji venkova a souvisejících investicích.
 • Komise slavnostně zahájí Zelený týden 2013, který bude provázet tematická konference o čistotě ovzduší.
 • Evropský parlament s Komisí spolupořádá seminář o potravinové bezpečnosti.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se uskuteční slyšení s komisařem Mimici.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se bude konat Evropské fórum o integraci, které je zaměřené především na migraci mladých.
 • V rámci Výboru regionů se v Podgorici uskuteční schůze smíšeného poradního výboru EU-Černá Hora.
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů plánuje konferenci o energetické bezpečnosti ve střední Evropě. Bude pořádat také debatu o potenciálu Dohody o obchodu a investicích EU-USA.
 • Proběhne pravidelné zasedání Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 5. června

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a II.
 • V Dublinu se setkají odpovědní zástupci pro nástroj pro ekologický management a audit (EMAS).
 • Na týdenním zasedání kolegia komisařů bude představena konvergenční zpráva pro Lotyšsko a balíček opatření v boji proti pašování tabákových výrobků.
 • Komise zastřešuje konferenci o využívání Evropského sociálního fondu v odborných stážích a praxích.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pokračuje v Evropském fóru o integraci.
 • Bude se konat seminář skupiny ALDE zaměřený na využití nedaněných zón jako nástroje pro obnovu Evropy. Dále skupina pořádá seminář nazvaný "Čelem k paradoxu: zajistit dovednosti a talent pro evropský hospodářský růst".
 • Skupina Zelených pořádá konferenci o příležitostech a výzvách plynoucích z dohody EU-USA.

Čtvrtek 6. června

 • V Lucemburku proběhne zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energie zaměřené na digitální agendu, bezpečnost elektronických sítí a dále na pokrok v debatě o bezpečných elektronických transakcích, digitální infrastruktuře a přístupnosti stránek veřejných orgánů.
 • Uskuteční se schůze Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, ministři projednají ochranu dat, boj proti podvodům, Evropský příkaz k obstavení účtů, návrh nařízení o insolvenci a zjednodušení přijímání vybraných veřejných dokumentů v EU.
 • Irské předsednictví zastřešuje zasedání pracovní skupiny manažerů kvality a neformální setkání pracovní skupiny pro celní unii v Dublinu. V Corku se bude konat Týden inovativních regionů v Evropě spojený s konferencí o strategiích regionální politiky.
 • Evropská komise plánuje konferenci o průmyslové politice EU a její budoucnosti. Pokračuje konference o ESF v odborných stážích a praxích.
 • V Evropském parlamentu se bude konat schůze Výboru pro zahraniční věci k projednání vztahů s jižní Afrikou, Palestinou, Izraelem a Gruzií.
 • Proběhne jednání Hospodářského a měnového výboru.
 • Uskuteční se seminář pro členy Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku Výboru regionů. Tématem debat v Lodži bude přístup k obnovitelným zdrojům energie z pohledu ekonomických pobídek k regionálnímu rozvoji.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor shromáždí zástupce různých zájmových skupin k debatě o přístupu k penězům, spotřebitelských úsporách a úvěrové krizi.
 • Proběhne seminář skupiny ALDE o úspěšných start-upech v oblasti ICT a online podnikání.
 • Skupina Zelených pořádá konferenci o exportu zbraní a jeho lidsko-právní a demokratické stránce. Dále plánuje debatu o možnostech, jak snížit míru plýtvání jídlem a jak využívat zbytky jídla.
 • Proběhne setkání skupiny S&D se zástupci nevládních organizací a odborů, budou spolu diskutovat o sociálním rozměru hospodářské a měnové unie.
 • O roli a postavení Číny v 21. století plánuje skupina GUE/NGL veřejnou diskuzi.
 • Ve Frankfurtu se bude konat pravidelné zasedání Rady guvernérů ECB.

tek 7. června

 • Ministři na zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energie v Lucemburku se druhý den budou zabývat jednotným trhem energií, energetickými technologiemi a inovacemi, změnou nepřímého využívání půdy a novinkami na poli mezinárodních energetických vztahů.
 • Druhý den se bude na schůzi Rady pro spravedlnost a vnitřní věci jednat o nových opatřeních týkajících se Schengenu, systému azylu, sloučení Europolu s CEPOLem a boji proti terorismu.
 • V Dublinu bude pokračovat zasedání pracovní skupiny manažerů kvality a neformální setkání pracovní skupiny pro celní unii.

Sobota 8. června

 • Neproběhnou žádné důležité události.

Neděle 9. června

 • Skupina ALDE v Norimberku organizuje konferenci o zjednodušení práva z pohledu malých a středních podniků, účastnit se budou mj. MSP z blízkých českých a německých regionů.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 07. 06.       Zelená kniha o plastových odpadech

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 10. 06.       Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

Do 14. 06.       Veřejná konzultace o nezávislosti regulatorních orgánů pro audiovizuální produkty

Do 17. 06.       Veřejná konzultace na téma právní nástroje státních podpor v rybářství

Do 17. 06.       Veřejná konzultace ke zjednodušení přístupu ke krátkodobým Schengenským vízům

Do 19. 06.       Konzultace k návrhu revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojení podniků

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

Do 30. 06.       Konzultace k Zelené knize o pojištění proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám

Do 03. 07.       Veřejná konzultace zabývající se reformou struktury bankovního sektoru EU

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

Do 19. 07.       Konzultace s podniky o Evropském systému dohledu nad finančním trhem

Do 28. 06.       Konzultace k předloze obecného nařízení o blokových výjimkách týkajících se opatření státní podpory

Do 16. 08.       Veřejná konzultace zaměřená na pojistné krytí služeb poskytovaných v jiném členském státě

Do 26. 08.       Veřejná konzultace o nové právní úpravě EU bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Do 31. 08.       Veřejná konzultace zaměřená jako příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, tvorba a hodnoty

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 3/6/2013.< Archív novinek