Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 9. 6. - 15. 6. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pod záštitou řeckého předsednictví se v Aténách koná jednání ministrů zahraničí členských států EU s Ligou arabských států. Tento den se také v Bruselu koná „Bruselské ekonomické fórum“ organizované Komisí. Ve čtvrtek jedná v Lucemburku Rada pro životní prostředí, očekává se politická dohoda k problematice pěstování geneticky modifikovaných organismů ve vztahu k omezení nebo zákazu ve členských státech EU, dále se ministři budou zabývat problematikou spalovacích zařízení či národními emisními stropy. Schůzuje Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR, projednají se především legislativní návrhy zaměřené na problematiku klimatu. Pracovní týden završí jednání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (sekce pro energetiku), kromě přípravy na červnové zasedání Evropské rady se očekává přijetí politické dohody ke směrnici o nepřímé změně ve využití půd.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 9. června
 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Úterý 10. června

 • Řecké předsednictví zaštiťuje v Aténách jednání ministrů zahraniční členských států EU s Ligou arabských států, také zde pořádá konferenci na téma „Udržitelnost v obraně“.
 • Jako každoročně se v Bruselu koná „Bruselské ekonomické fórum“, organizované Evropskou komisí. Komise také pořádá v Aténách konferenci „Město středomoří“.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci zaměřenou na zlepšení blahobytu občanů EU a to v souvislosti s hrubým domácím produktem.

Středa 11. června

 • Jednání členů COREPERU I a COREPERU II.
 • Pokračuje jednání ministrů zahraničí z členských států EU a Ligou arabských států a konference na téma "Udržitelnost v obraně".  V Aténách také začíná konference k programu URBACT, který se zaměřuje na podporu vytvoření a zajištění funkčnosti sítí měst a územních správních jednotek.
 • Evropská komise pořádá tento den hned několik událostí - v Aténách konferenci "Město středomoří", v irském Dublinu se koná workshop Fóra pro energii z oceánů a v Praze konference „European Space Solutions“ zaměřená na kosmickou problematiku.
 • Koná se jednání členů Politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 12. června

 • Tento den jedná v Lucemburku Rada pro životní prostředí. Očekává se politická dohoda k problematice pěstování geneticky modifikovaných organismů ve vztahu k omezení nebo zákazu v členských státech EU. Ministři budou debatovat k návrhu směrnic o spalovacích zařízeních a národních emisních stropech a k Rámci pro klima a energetiku 2030. Přijmou také závěry k Úmluvě o biologické rozmanitosti,
 • V Aténách jednají společně Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci a Pracovní skupina pro humanitární a potravinovou pomoc při Radě EU. Také zde jedná Pracovní skupina pro obecné věci.
 • Řecké předsednictví zaštiťuje v  Aténách jednání představitelů pro Veřejné služby zaměstnanosti a konferenci k programu URBACT, který se zaměřuje na podporu vytvoření a zajištění funkčnosti sítí měst a územních správních jednotek.
 • V Praze pokračuje konference "European Space Solutions". V britském Liverpoolu se koná událost k Akčnímu plánu pro oblast Atlantiku zaměřená na finanční příležitosti pro projekty a šance pro MSP. V Aténách Komise zaštiťuje Týden inovativních regionů v Evropě.
 • V Krakově zasedá Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum při Výboru regionů. Pořad jednání zahrnuje projednání stanoviska „Opatření na podporu vytváření podmínek pro zakládání nových společností v oblasti vyspělých technologií" a stanoviska „Politika v oblasti internetu a jeho správa".
 • Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR tento den projedná: návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní; návrh směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší; návrh směrnice o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení; sdělení Komise Program Čisté ovzduší pro Evropu; návrh rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 nebo návrh nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
 • Končí jednání členů Politického a bezpečnostního výboru.

tek 13. června

 • V Lucemburku jedná Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (sekce pro energetiku). Očekává se přijetí politické dohody ke směrnici o nepřímé změně ve využití půdy. V rámci příprav červnového jednání Evropské rady proběhne briefing s Komisí k dokončení vnitřního trhu, probere se také sdělení Komise „Evropská bezpečnostní strategie v oblasti energetiky" a proběhne debata k Rámci pro klima a energetiku 2030. Očekává se přijetí závěrů k „Cenám energií a výdajům za ně, ochraně zranitelných spotřebitelů a konkurenceschopnosti"; proběhne také debata k mnohostranným rámcům energetiky.
 • Pokračuje jednání pracovních skupin Rady. Společně jednají Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci a Pracovní skupina pro humanitární a potravinovou pomoc. Dále jedná také Pracovní skupina pro obecné věci. 
 • Končí jednání představitelů pro Veřejné služby zaměstnanosti zaštiťované řeckým předsednictvím a konference k programu URBACT, který se zaměřuje na podporu vytvoření a zajištění funkčnosti sítí měst a územních správních jednotek.
 • Tento den rovněž končí i konference organizované Evropskou komisí a to „European Space Solutions" v Praze a „Akční plán pro oblast Atlantiku: finanční příležitosti pro projekty, šance pro MSP“ v Liverpoolu
 • Výbor regionů pořádá v Krakově konferenci „Evropa mládeže 2014-2020“.

Sobota 14. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 15. června

 • V Aténách se koná Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU.

Probíhající veřejné konzultace:

Do 10.06. Konzultace k ochraně třetích zemí a prosazování práv duševního vlastnictví

Do 13.06. Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě

Do 16.06. Konzultace ohledně těžby z mořského dna

Do 21.06. Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem  rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Do 03.07. Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU

Do 31.07. Otázky do konzultace zúčastněných stran o opatřeních týkajících se úniku uhlíku v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) po roce 2020

Do 05.08. Konzultace o opatřeních zaměřených na transparentnost informací o nanomateriálech přítomných na trhu

Do 15.08. Konzultace ke strategii Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014: úspěchy, nedostatky a další výzvy

Do 15.08. Kombinovaná doprava v EU

Do 15.08. Konzultace zúčastněných stran ohledně politické iniciativy týkající se bezpečnosti   letectví a případné revize nařízení (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Do 31.10. Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 09/06/2014.< Archív novinek